Jacek Trzewik

2022

Prace magisterskie
 • Ustanie małżeństwa wskutek śmierci jednego z małżonków

2021

Prace magisterskie
 • Konstrukcja prawna prawa do grobu
 • Zwykła forma pisemna czynności prawnej
 • Odrzucenie spadku
 • Dokonywanie czynności prawnych przez osobę prawną
 • Pozytywne przesłanki dziedziczenia
 • Zasada superficies solo cedit w prawie polskim

2020

Prace magisterskie
 • Umowa przekazania nieruchomości
 • Pozycja prawna dziadków na tle regulacji prawa spadkowego
 • Nazwisko jako firma przedsiębiorcy

2019

Prace magisterskie
 • Pozycja prawna małżonka w polskim prawie spadkowym
 • Ewolucja unormowań dotyczących formy czynności prawnych w przepisach Kodeksu cywilnego
 • Wyłączenie od dziedziczenia w testamencie negatywnym
 • Ubezwłasnowolnienie częściowe osoby fizycznej
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w przepisach kodeksu cywilnego
 • Charakter prawny służebności gruntowej
 • Zwierzę jako przedmiot regulacji Kodeksu cywilnego
 • Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe
 • Cywilnoprawna ochrona dobrego imienia osób prawnych
 • Prawa i obowiązki stron umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa