Przestrzeń święta w przedrozbiorowym Lublinie – wybrane aspekty
[The sacred space in the pre-partition Lublin - selected aspects]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Społeczeństwo i kultura Epoki Staropolskiej – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum
Miejsce: Wrocław