Wpływ szkół pijarskich na funkcjonowanie sieci szkół parafialnych na ziemiach ruskich Korony
[The influence of Piarist schools on the functioning of parish schools established on the Ruthenian lands ofthe Crown]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej
Miejsce: Kazimierz Dolny