Walka ZWZ-AK z pijaństwem i skutkami nadużywania alkoholu w Obwodzie Puławy w latach okupacji niemieckiej, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 247-256.
[ZWZ-AK (Union for Armed Struggle-Home Army) fight against drunkenness and effects of alkohol abuse in the Pulawy District under German occupation]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Marcin Staromłyński