Alkohol jako lekarstwo na podstawie przepisów zamieszczonych w traktacie Mihalya Lajosa Jeneya Partyzant, czyli sztuka prowadzenia pomyślnie wojny podjazdowej, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 107-117.
[Alkohol as a medicine based on the provisions included in the Mihaly Lajos Jeney treaty titled Partisan, or the art of successfully leading a war on a driveway]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Jacek Lasota