Tomasz Ciesielski, Przysięga wojskowa w armiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach saskich. Geneza – ewolucja roty – ceremoniał, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 97-112.
[Tomasz Ciesielski, Military oath in the Polish-Lithuanian Commonwealth armies of the Saxon era.Genesis - Evolution of the oath - Ceremony, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 97-112.]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Tomasz Ciesielski