Aleksander Bołdyrew, Służba wojsk pieniężnych jako kontrakt handlowy w Polsce ostatnich Jagiellonów, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 55-62.
[Aleksander Bołdyrew, The military service of mercenaries as a marcantile contract in the last Jagiellons' Poland, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 55-62.]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Aleksander Bołdyrew