20202019

 • The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literature
  [Rola selenu w toksyczności arsenu i kadmu: aktualny przegląd literatury naukowej]

  [w:] BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH

 • 2018

 • The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay
  [Wpływ selenu (w postaci seleninu) na generację RFT indukowaną przez wanadan w komórkach CHO-K1 mierzoną przy pomocy dwuoctanu dichloro-dihydro-fluoresceiny (DCFH-DA)]

  [w:] TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES
 • Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells
  [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]

  [w:] TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH

 • 2015

 • Increased cytotoxicity of vanadium to CHO-K1 cells in the presence of inorganic selenium
  [Wzrost cytotoksyczności wanadu w stosunku do komórek CHO-K1 w obecności nieorganicznego selenu]

  [w:] BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

 • 2014

 • Vanadium carcinogenic, immunotoxic and neurotoxic effects: a review of in vitro studies
  [Rakotwórcze, immunotoksyczne i neurotoksyczne efekty wanadu: przegląd badań in vitro]

  [w:] TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS
 • Comparison of three different cell viability assays for evaluation of vanadyl sulphate cytotoxicity in a Chinese hamster ovary K1 cell line
  [Porównanie trzech testów żywotności komórek do badania cytotoksyczności siarczanu wanadylu na linii komórek jajnika chomika chińskiego (CHO-K1)]

  [w:] TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH

 • 2013

 • Comparison of five different in vitro assays for assessment of sodium metavanadate cytotoxicity in Chinese hamster ovary cells (CHO-K1 line)
  [Porównanie pięciu różnych testów in vitro do badania cytotoksyczności metawanadanu sodu w komórkach jajnika chomika chińskiego (linia CHO-K1)]

  [w:] TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH

 • 2012

 • Selenium interactions and toxicity: a review
  [Interakcje selenu i toksyczność]

  [w:] CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY