Obyczaje codzienności - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobem życia różnych grup społecznych, przedstawienie tradycji i obyczajów na tle przemian zachodzących od średniowiecza do początku XX wieku
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii społecznej Polski i Europy, historii życia prywatnego
K_W05 potrafi wymienić terminy określające grupy społeczne oraz określić czas i charakter ich ewolucji
K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii kultury materialnej z historią innych działów kultury, a także z historią życia codziennego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 posiada umiejętność posługiwania się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu historii społecznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym także w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat dziejów i dorobku kultury materialnej i duchowej
Treści programowe:
Zajęcia skupiają się wokół tematów:
1. Życie dworów polskich
2. Przemiany w miastach i miasteczkach od średniowiecza do początków XX wieku
3. Przemiany w życiu wsi
4. Rozrywka i kultura
5. Rozwój medycyny i szpitalnictwa. Epidemie i higiena na przestrzeni wieków
6. Święta i obrzędy polskie
7. Moda i uroda – zmiany kanonu piękna przez wieki
8. Kuchnia – od zaspakajania głodu do sztuki kulinarnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
obecność na zajęciach – 20%
wyniki testów – 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Baranowski B., Historia kultury materialnej Polski w zarysie, Wrocław 1979.
Blackman C., 100 lat mody, Warszawa 2013.
Bockenheim K., Przy polskim stole, Wrocław 1998; 2005.
Bogucka M., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
Bogucka M., Kultura, naród, trwanie: dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.
Boucher Fr., Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2007.
Bruce B., Historia smaku. Jak warzywa i przyprawy budowały fortuny, wywoływały wojny i wpędzały ludzi w szaleństwo, Warszawa 2012.
Chwalba A., Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2016.
Domańska-Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004.
Ferenc E., Polskie tradycje świąteczne, Poznań 2000, 2010.
Gies J., Gies F., Życie w średniowiecznej wsi, Kraków 2018.
Gies J., Gies F., Życie w średniowiecznym mieście, Kraków 2018.
Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005; t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartiera, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005; t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006.
Hryń-Kuśmierek R., Encyklopedia tradycji polskich, Poznań 2000.
Kajzer L., Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2010.
Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1984.
Lebrun F., Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII w., Warszawa 1997.
Łoszewski K., Od spódnicy do spodni. Historia mody męskiej, Warszawa 2014.
Łozińska M., W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2014.
Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1974.
Ogrodowska B., Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Warszawa 2007.
Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.
Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2017.
Surdacki M., Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin 2015.
Tannahill R., Historia kuchni, Warszawa 2014.
Toussaint-Samat M., Historia stroju, Warszawa 2011.
Vigarello G., Czystość i brud. Historia ciała od średniowiecza do XX wieku, Warszawa 1996.
Vigarello G., Historia zdrowia i choroby: od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.

Praktyka wewnętrzna - praktyki

Cele przedmiotu:
C1: zapoznanie studenta z zasadami organizacji czasu wolnego, programowania zajęć rekreacyjnych, w szczególności aktywnych form spędzania czasu wolnego
C2: nabycie przez studenta umiejętności identyfikacji potrzeb w zakresie czasu wolnego
C3: nabycie umiejętności przygotowania odpowiedniej oferty turystycznej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje z zakresu kultury materialnej i duchowej człowieka w celu przygotowania zleconego przez Opiekuna Praktyk projektu
K_U02 Student potrafi analizować informacje zdobyte w toku praktyki, umie samodzielnie poszerzać swoje umiejętności
K_U06 Student potrafi rozpoznawać oraz interpretować różne rodzaje wytworów kultury
K_U07 Student potrafi dokonać prezentacji projektu dotyczącego zabytków dziedzictwa kulturowego w sposób klarowny z wykorzystaniem podstawowych pojęć i źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_S04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przejmując w niej różne role, w zakresie zleconym przez Opiekuna Praktyk
Treści programowe:
Temat projektu oraz plan realizacji jest każdorazowo wskazany przez Opiekuna Praktyk na początku II roku studiów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie odbywa się po prezentacji projektu i ocenie go przez Opiekuna Praktyk
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura dostosowana do tematów projektu.

Tradycje pielgrzymowania w chrześcijaństwie wschodnim - konwersatorium

Cele przedmiotu:
- Rys historyczny Kościołów wschodnich w Polsce
- Przedstawienie najważniejszych miejsc pielgrzymkowych chrześcijan wschodnich w wybranych krajach (Izrael, Plestyn, Egipt, Syria, Liban, Grecja, Gruzja, Armenia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia, Bułgaria)
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach turystyki z innymi dziedzinami nauki (historią religii, religioznawstwem, teologią, historią sztuki, historią literatury, antropologią).

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii kultury materialnej, społecznej i duchownej człowieka przy wykorzystaniu różnych źródeł i sposobów
K_U06 umie rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury (materialnej, duchowej i społecznej) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym
K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z historią kultury i zabytkami dziedzictwa kulturowego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł: pisanych, ikonograficznych i materialnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym także w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat dziejów i dorobku kultury materialnej, społecznej i duchowej
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
Metody dydaktyczne:
prezentacje studentów, dyskusja
Treści programowe:
1. Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej
2. Miejsca pielgrzymowania w Grecji
3. Święci Syrii, Egiptu, Libanu
4. Miejsca pielgrzymkowe w Bułgarii, Macedonii i Serbii
5. Centra pielgrzymkowe w Rosji
6. Miejsca święte wschodniego chrześcijaństwa na Ukrainie
7. Miejsca pielgrzymkowe Białorusi
8. Chrześcijaństwo w Gruzji i Armenii
9. Kościoły wschodnie w Polsce
10. Szlaki pielgrzymkowe prawosławnych i unitów w Polsce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
obecność na zajęciach - 20%
prezentacja - 30%
wyniki testów - 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Artzt K., Maronici. Światło Wschodu, Kraków 2015.
Atiya A., Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978.
Bednarz M., Łabuda P., Przewodnik po drogach Ziemi Świętej,Tarnów 2016.
Bzowski K., Ziemia Święta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów, Kraków 2013.
Charkiewicz J., Gruzińscy święci, Warszawa 2005.
Charkiewicz J., Kult świętych w Kościele Prawosławnym, Warszawa 2015.
Charkiewicz J., Święci Ziemi Białoruskiej, Hajnówka 2006.
Czerniak B., Syria i Liban: mały przewodnik turystyczny, Warszawa 1976.
Dylągowa H., Unia Brzeska i Unici w Królestwie Polskim, Warszawa 1989.
Gać J., Ziemia Święta. Kulturowy przewodnik śladami Jezusa, Kraków 2007.
Humphreys A., Bliski Wschód: Syria, Jordania i Liban, Bielsko-Biała 2001.
Gil D., Prawosławie, historia, naród: miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.
Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wrocław 1998.
Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003.
Kakachishvili Z., Świadkowie Chrystusa w Gruzji od IV do X wieku, Warszawa 2016.
Kuprianowicz G., Leśniewski K., Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Jabłeczna 1995.
Laboa J. M.., Mnisi Wschodu i Zachodu, Warszawa 2009.
Lanzi F., Lanzi G., Miejsca święte chrześcijan. Najsłynniejsze sanktuaria i pielgrzymki świata, Kielce 2006.
Maciejowski W., Meteora – święte klasztory Grecji, Peregrinus Cracoviensis, z. 17 (2006), s. 197-206.
Marczuk A., Siergiejew Posad. Miejsca Święte, t. 7, Warszawa 2010.
Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, red. A. Jackowski, Kraków 1998.
Mironowicz A., Kościół Prawosławny w Polsce, Białystok 2006.
Najpiękniejsze Sanktuaria, t. 16: Ławra Peczerska w Kijowie, Tinos, Meteory, Ławra Troicko-Siergiejewska, Sobór Uspieński na Kremlu, Warszawa 2007.
Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006.
Pulcyn T., Kostomłoty, Warszawa 1998.
Radziukiewicz A., Święta góra Grabarka, Białystok 1998.
Roberson R.R., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1998.
Rosiak D., Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, Warszawa 2015.
Rosik M., Ziemia Słowa. Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej. Izrael – Jordania – Synaj, Wrocław 2013.
Starożytne Kościoły Wschodnie: historia i literatura, pod red. P. Siniscalco, Kraków 2013.
Szczepaniak J., Męczennicy z Pratulina, Folia Historica Cracoviensia, vol. XV/XVI (2009/2010).
Szlaki pielgrzymkowe Europy, red. A. Jackowski, I. Sołtan, Kraków 2000.
Trabulsje B., Perły Bliskiego Wschodu, Warszawa 2001.
Zarzeczny R., Historia Kościoła w Egipcie. Szkice, Kraków 2013.
Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej. 1717-1996, wyd. 4, Szymanów 1996.
Żebrowski J., Dzieje Syrii, Warszawa 2006.

Turystyka kulturowa - seminarium

Cele przedmiotu:
Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej. Zajęcia obejmują nauczenie tworzenia i używania aparatu naukowego, analizę źródeł, umiejętności wyszukiwania materiałów i konstrukcji własnego tekstu
Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
dyskusja, praca pisemna, prezentacje studenckie
Treści programowe:
1. Zajęcia wstępne
2. Dyskusja nad propozycjami tematów prac licencjackich
3. Dyskusja nad propozycjami tematów prac licencjackich. Układ pracy dyplomowej
4. Dyskusja nad propozycjami tematów prac licencjackich. Stan badań – analiza literatury przedmiotu
5. Zasady konstrukcji wstępu oraz zakończenia prac naukowych
6. Dyskusja nad prezentowanymi przez studentów założeniami prac. Zasady cytowania i sporządzania przypisów
7. Dyskusja nad prezentowanymi przez studentów założeniami prac. Zasady cytowania i sporządzania przypisów
8. Zasady tworzenia bibliografii i aneksów
9. Prezentacja i dyskusja nad wstępami studentów
10. Prezentacja i dyskusja nad wstępami studentów
11. Prezentacja i dyskusja nad przedstawianymi fragmentami prac
12. Prezentacja i dyskusja nad przedstawianymi fragmentami prac
13. Prezentacja i dyskusja nad przedstawianymi częściami rozdziału
14. Prezentacja i dyskusja nad przedstawianymi częściami rozdziału
15. Zaliczenie - przedstawienie pisemnej wersji planu pracy, wstępu, rozdziału i bibliografii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
obecność i aktywność na zajęciach – 20%
przedstawienie pisemnej wersji planu pracy, wstępu, bibliografii i jednego rozdziału – 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Cudny W., Gosik B., Piech M., Rouba R., Praca dyplomowa z turystyki. Podręcznik akademicki, Łódź 2011.
Gaworecki W., Turystyka, wyd. VI, Warszawa 2010.
Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2001
Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Kielce 2002

Współczesna kultura Rosji - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych tendencji i zjawisk kulturowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Treści programowe:
Zajęcia skupiają się wokół tematów:
1. Kultura narodów Federacji Rosyjskiej
2. Muzea i instytucje kultury
3. Sztuka rosyjska
4. Zabytki rosyjskiej architektury
5. Kultura muzyczna
6. Folklor rosyjski
7. Destynacje turystyczne i formy wypoczynku Rosjan
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
obecność na zajęciach – 20%
prezentacja – 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura dostosowana do konkretnych tematów prezentacji.

Współczesna kultura Rosji - wykład

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie zarysu dziejów kultury rosyjskiej oraz omówienie najważniejszych tendencji i zjawisk kulturowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
wykład z elementami dyskusji, prezentacja
Treści programowe:
1. Periodyzacja i cechy sztuki rosyjskiej
2-4. Zabytki architektury
5- 6. Malarstwo rosyjskie
7. Teatry w Rosji
8. Muzea
9-10. Muzyka klasyczna
11. Rosyjska muzyka estradowa i rozrywkowa
12. Sztuka ludowa
13. Kuchnia rosyjska
14. Tradycje świąteczne w Rosji
15. Wypoczynek i destynacje turystyczne Rosjan wewnątrz kraju
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
obecność na zajęciach – 20%
esej na wybrany przez studentów temat – 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Andre P., Great History of Russian Ballet: Its Art and Choreography, 1999.
Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. 1-3, Warszawa 2004-2009.
Atrosenko E., Tuinova J., Skarby rosyjskich muzeów. Ilustrowana encyklopedia sztuki, Moskwa 2011.
Bauman J., Jurieniew R., Mała encyklopedia kina radzieckiego, Warszawa 1987.
Billington J. , Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2008.
Bremzen A. von, Szarlotka Lenina i inne sekrety kuchni radzieckiej, Kraków 2016.
Brumfield W. C., A History of Russian Architecture. Seattle-London 2004.
Cieślik I., Starcy pustelni optyńskiej, Kraków 2005.
Cieślik K., Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX-XX), życie intelektualne, sztuka, literatura, Warszawa 1991.
Dąb-Kalinowska B., Między Bizancjum a Zachodem: Ikony rosyjskie XVII–XIX wieku, Warszawa 1990.
Encyclopedia of Contemporary Russian Culture, ed. T. Smorodinskaya, K. Evans-Romaine, H. Goscilo, London-New York 2007.
Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2009.
Gracla J., Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie, Katowice 2001.
Gniedycz P. P., Arcydzieła malarstwa rosyjskiego, Warszawa 2008.
Idee w Rosji. Idei v Rossii. Ideas in Russia: leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1-5, pod red. A. de Lazari, Warszawa, Łódź 1999-2003; t. 6-7, red. J. Kurczak, Łódź 2007-2009; t. 8, red. J. Dobiszewski, Łódź 2014.
Jazykowa I., Oto czynię wszystko nowe. Ikona w XX wieku, Warszawa 2011.
Jerofiejew W., Encyklopedia duszy rosyjskiej, Warszawa 2004.
Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku: teoria i praktyka, pod red. Kazimierza Lucińskiego, Kielce 2009.
Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996 .
Małek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty, Warszawa 2001.
Mucha B., Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, wyd. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002.
Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.
Mucha B., Sztuka filmowa w Rosji. 1896-1996, Piotrków Trybunalski 2002.
Niżyńska A., Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2011.
Norman G., The Hermitage: The Biography of a Great Museum, New York 1997.
Osińska K., Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje, Gdańsk 2009.
Owsiannikow J., Ludowy drzeworyt rosyjski łubok, Warszawa 1973.
Пилявский В. А., Славина Т. А., Тиц А. А. и др., История русской архитектуры, СПб 1994.
Piotrovsky M.B., Neverov O.O., Hermitage: Essays on the History of the Collection, St. Petersburg 1997.
Rogińska M., Po rozpadzie. Obraz świata rosyjskich prawosławnych w okresie poradzieckim, Kraków 2017.
Ryabushin A., Smolina N., Landmarks of Soviet Architecture, 1917-1991, Berlin 1992.
Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004.
Shvidkovskiĭ D.O., Russian Architecture and the West, Yale University Press 2007.
The State Russian Museum: from the Icon to Modernism, 2005.
The State Tretyakov Gallery: Its History and Collections, ed. I.I. Nikonova, Leningrad 1989.
Tokarczyk J., Balet. Kryształowy łabędź carskiego Petersburga, Łódź 2014
Usenko K., Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu, Wołowiec 2012.
Usenko K., Buszujący w barszczu. Kontrkultura w Rosji sto lat po rewolucji, Wołowiec 2018.
Wiśniewski G., Muzyka, teatr, książka w Rosji, Toruń 2018.
Wiśniewski G., Twórcy i kreacje. Muzyka w Rosji wczoraj i dziś, Poznań 1993.
Wołkow S., Czarodziejski chór. Historia kultury rosyjskiej od Tołstoja do Sołżenicyna, Warszawa 2016.
Wołodźko A., Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004.
Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 3: Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013.
Zajączkowski W., Rosja i narody: Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji, Warszawa 2009.

Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C 1. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami antropologicznymi
C 2. Przyswojenie przez studentów umiejętności analizy tekstów i wyników badań antropologicznych
C 3. Wykształcenie umiejętności analizy współczesnych zjawisk kultury
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, zwłaszcza związaną z dziedzictwem duchowym, materialnym i społecznym człowieka
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii
K_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach turystyki z innymi dziedzinami nauki (historią religii, religioznawstwem, teologią, historią sztuki, historią literatury, antropologią).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z antropologią społeczną
K_U04 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk geograficznych i demograficznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności człowieka i wyciąga wnioski; w praktyczny sposób wykorzystuje je w pracy zawodowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym także w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat dziejów i dorobku kultury materialnej, społecznej i duchowej
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
Metody dydaktyczne:
dyskusja nad wybranymi tekstami
Treści programowe:
1. Czym jest antropologia kulturowa? Zajęcia organizacyjne (przedstawienie programu zajęć; wymagań i warunków zaliczenia)
2-5. Wprowadzenie do głównych nurtów antropologii kulturowej (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, konfiguracjonizm, funkcjonalizm, relatywizm kulturowy, psychokulturalizm, strukturalizm, materializm kulturowy)
6. Kultura - cywilizacja
7. Religia i rytuały religijne
8. Wybrane badania nad kulturami pierwotnymi
9. Czas
10. Przestrzeń
11. Człowiek/Osoba/Ciało
12. Rodzina – ród – stosunki krewniacze - małżeństwo
13. Swój/obcy – wartościowanie w antropologii
14. Kultura masowa we współczesnych społeczeństwach
15. Podsumowanie, test.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) - 20%
2 testy - 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001.
Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, wstępem opatrzyła J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006.
Barthes Roland, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.
Czas w kulturze, wybrał i przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1988.
Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2011.
Geertz Clifford, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca:
Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A Sadza, Kraków 2005.
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wyb. i przedm. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003.
Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przekł. J. Tegnerowicz, Kraków 2007.
Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010.
Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.
Bowie F., Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008.
Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Warszawa 1998.
Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyczasach, Poznań 1999.
Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, tłum. A. Gąsior–Niemiec, Kraków 2012.
Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005.
Geertz C., Interpretacja kultur, Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek Kraków 2009.
Geertz C., Wiedza lokalna, przeł. D. Wolska Kraków 2005.
Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Kraków 2005.
Morin E., Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, Warszawa 1975.
Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991.
Reinhard W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, tłum. J. Antkowiak, Warszawa 2009.
Said E. W., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991.
Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.
Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Kraków 2008.
Turner V., Turner E. L. B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, przeł. E. Klekot, Kraków 2009.
Wolf E. R., Europa i ludy bez historii, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2009.
Zajączkowski A., Muntu dzisiaj. Studium afrykanistyczne, Warszawa 1970.