2020

Prace licencjackie
 • Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej - specyfika rachunkowości podmiotów umowy franczyzowej
 • Zróżnicowanie zawartości informacyjnej bilansu w zależności od wielkości i charakteru działalności przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody analizy fundamentalnej
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jako podstawa inwestowania na rynku kapitałowym - złudna nadzieja czy konieczność?
 • Rozbieżności wyniku finansowego w ustaleniu bilansowym i podatkowym
 • Podatki i opłaty lokalne jako czynnik kreujący dochody gminy i obciążenie finansowe jej mieszkańców
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa - analiza struktury i dynamiki na podstawie bilansu
 • Wynagrodzenia w rachunkowości jednostki- analiza teoretyczna i empiryczna
 • Rachunkowość kreatywna - istota i sposoby ograniczania
 • Ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 • Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej – aspekty teoretyczne i praktyczne oraz ujęcie w rachunkowości
 • Płynność i rentowność przedsiębiorstwa – analiza przyczynowo-skutkowa w przedsiębiorstwach różnych branż
Prace magisterskie
 • Ujęcie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
 • Ujęcie transakcji w walutach obcych w rachunkowości przedsiębiorstw
 • Koszty działalności jednostki w polityce rachunkowości, księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
 • Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce - wybrane aspekty rachunkowości
 • Zróżnicowanie struktury źródeł finansowania w różnych typach przedsiębiorstw
 • Warunki i zasady udzielania kredytów gotówkowych w wybranych bankach

2019

Prace licencjackie
 • Podatki i opłaty lokalne z punktu widzenia podatnika i jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy Zwoleń i miasta gminy Lublin)
 • Ujęcie wynagrodzeń w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym na przykładzie placówki oświatowej