"Ankieta duszpasterska z 1930 r." oraz "Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1930" i ich rola w planach odnowy życia społeczno-religijnego w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym
["Pastoral Survey of 1930" and "Pastoral Report for 1930" and their role in the plans for the renewal of social and religious life in the diocese of Kielce in the interwar period]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2020
Tom: 114
Strony od-do: 67-82
Streszczenie: Tematem artykułu jest omówienie zachowanych fragmentów dwóch badań ankietowych przeprowadzonych w diecezji kieleckiej w latach 1930-1931, w kontekście wprowadzanej po I wojnie światowej odnowy życia religijne­go na jej terenie. Podejmowane w tym zakresie działania po 1918 r. znalazły najpełniejszy wyraz w postanowieniach synodu diecezjalnego z 1927 r. Jed­nym z jego elementów było prowadzenie systematycznych obserwacji zmian społeczno-religijnych poprzez powołanie w kurii Komisji wiary i obyczajów, która miała czuwać nad realizacją odnowy synodalnej w diecezji. Między in­nymi na podstawie prowadzonych badań ankietowych miała ona wskazywać potrzeby w zakresie duszpasterstwa na poziomie całej diecezji i poszczegól­nych parafii. Jednak wraz z rozwojem ogólnopolskiego programu odnowy życia religijnego opartego na ponaddiecezjalnej organizacji, jaką była Akcja Katolicka, wcześniejszy lokalny projekt nie był kontynuowany, a omawiane dwa badania ankietowe stanowią jego najobszerniejsze, choć nie w pełni za­chowane świadectwa.
Słowa kluczowe: diecezja kielecka, ankieta duszpasterska, międzywojnie, ks. Zygmunt Pilch, życie społeczno-religijne
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/10345/10219
DOI: 10.31743/abmk.10345Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Bujak",
title = "''Ankieta duszpasterska z 1930 r.'' oraz ''Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1930'' i ich rola w planach odnowy życia społeczno-religijnego w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2020",
pages = "67-82"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bujak, G. (2020). "Ankieta duszpasterska z 1930 r." oraz "Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1930" i ich rola w planach odnowy życia społeczno-religijnego w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 67-82.