Czasowe zmiany występowania zbiorowisk synantropijnych jako wyraz przemian gospodarczych Lublina
[Period changes of synantropic vegetation in Lublina as economic transformation in Lublin]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus (ISSN: 1644-0765)
Rok wydania: 2013
Tom: 12
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 137-146
Streszczenie: Opracowanie zmierza do przedstawienia zmian roślinności synantropijnej Lublina jakie zaszły w okresie przeszło 40 lat. W tym celu skonfrontowano badania prowadzone w latach 2005-2009 z wynikami badań wykonanych w latach 1960-62 i 1966 przez prof. D. Fijałkowskiego [1967]. Porównanie wskazuje na zmianę zróżnicowania spotykanych zbiorowisk. Obserwuje się ubożenie zespołów segetalnych z klasy Stelarietea mediae związanych z uprawami rolnymi z 8 do 3, co jest konsekwencją malejącej roli miasta jako producenta żywności, stosowaniem większej ilości środków chemicznych oraz odłogowaniem tych terenów. Niemal identyczne jest zróżniciwanie powierzchniowy zbiorowisk ruderalnych związanych ze śmietniskami, wysypiskami ziemi co wynika z innych standardów budowlanych. Wzrosło z 8 do 10, ale maleje ich udział w krajobrazie miasta. Zanotowano wzrost zbiorowisk występujących na nieużytkach oraz terenach zieleni z 19 do 26. Interesujące jest pojawianie się zbiorowisk dostosowanych do dużego zasolenia oraz odpornych na skażenie gleby substancjami chemicznymi. Pomimo zmian w występowaniu i zróżnicowaniu zbiorowisk synantropijnych nadal odgrywają one znaczącą rolę w krajobrazie miasta i powinny zostać wykorzystane w tworzeniu ekologicznego systemu miasta i wdrażaniu idei jego zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: zbiorowiska synantropijne, zmiany, zrównoważony rozwój miastCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Czasowe zmiany występowania zbiorowisk synantropijnych jako wyraz przemian gospodarczych Lublina",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus",
year = "2013",
number = "1",
pages = "137-146"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2013). Czasowe zmiany występowania zbiorowisk synantropijnych jako wyraz przemian gospodarczych Lublina. Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus, 1, 137-146.