Absolwentka filozofii przyrody, ekolog, architekt krajobrazu. Prowadzi badania z zakresu szaty roślinnej dotyczących roślin i zbiorowisk synantropijnych Lublina. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania i ochrony krajobrazu otwartego, terenów zieleni miast, systemu przyrodniczego i wypoczynkowego oraz wprowadzania idei rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zieleni miast. Znaczącą część Jej zainteresowań stanowią tereny zieleni osiedlowej i ich znaczenie w kształtowaniu właściwego środowiska życia człowieka oraz siedlisk dla zwierząt z zachowaniem funkcji ekologicznych. Pośród specjalizacji wymienia także tematykę dotyczącą projektowania ogrodów naturalistycznych

Kontakt: etrzaskowska@kul.pl

 

Wykształcenie:
1986-1991
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin Wydział Filozofii, kierunek: Filozofia przyrody praca magisterska pt. Ekologizm jako podstawa ochrony środowiska, promotor: ks. prof. Stanisław Zięba
1991- Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin, Podyplomowe studia pedagogiczne
2002 - Uniwersytet Łódzki Łódź Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, stopień: doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii, praca doktorska pt. Walory przyrodniczo krajobrazowe i ich udostępnianie w Poleskim Parku Narodowym, promotor pracy: dr hab. inż. Janusz Janecki, recenzenci: prof. dr hab. Romuald Olaczek (UŁ Łódź), dr hab. Czesław Wysocki (SGGW Warszawa)
2014 - Uniwersytet Rolniczy Kraków Wydziału Ogrodnictwa, stopień: doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, recenzenci: prof. dr hab. Anna Pindel (UR Kraków), prof. dr hab. Aleksander Bӧhm (PK Kraków), dr hab. Krystyna Pudelska (UP Lublin), dr hab. Anna Różańska-Mazurczak (SGGW Warszawa)

Doświadczenie zawodowe:
1992-1997 KUL Wydział Filozofii Zakład Ekologii Człowieka,
1997-1998 KUL Wydział Filozofii Katedra Ochrony Przyrody i Krajobrazu,
1998-2013 KUL Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Kształtowania Krajobrazu,
1997-1998 Wyższa Szkoła Ciechanów, zajęcia zlecone
od 18.02.2013 KUL Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katedra Kształtowania Krajobrazu
od 2013 - KUL Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu
od 2019 - KUL Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

od 1.12.2019 KUL Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Osiągnięcia:
2009 nagroda zespołowa III stopnia Rektora KUL
2009 nagroda zespołowa IV stopnia Rektora KUL
2011 nagroda zespołowa II stopnia Rektora KUL
2013 nagroda zespołowa IV stopnia Rektora KUL
2014 nagroda indywidualna Rektora KUL
2015 nagroda indywidualna III Rektora KUL
2015 Medal Srebrny za długoletnią służbę Prezydent RP
2016 wyróżnienie Rektora KUL za wydarzenie roku organizacja Wystawy prac „Bystrzyca twarzą Lublina” 22.03.2016 r

2017 nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL

2018 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2019 nagroda indywidualna II stopnia Rektora KULSzkolenia i staże:
1994 - dwutygodniowy staż Stuttgart (Niemcy)
1995 - The Baltic University z zakresu edukacji proekologicznej w krajach nadbałtyckich.
2009 - stypendium Nitra (Słowacja) w ramach programu ERASMUS.

Badania naukowe

            Pierwszy obszar prowadzonych badań dotyczy dziedzictwa kultury chrześcijańskiej w aspekcie jej wpływu na kształtowanie relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą, oraz próbą syntezy trzech „kultur” (przyrodniczej, humanistycznej i teologicznej) w dziedzinie ochrony środowiska. Zainteresowania dotyczą ekologii humanistycznej i problemów ekorozwoju oraz związanej z nimi zagadnieniami z zakresu edukacji ekologicznej.

            Drugi obszar badawczy dotyczy przeglądu zespołów roślinnych Lubelszczyzny połączonych z ich charakterystyką florystyczną, ekologiczną oraz waloryzacją  w tym badania dotyczące przebiegu granic leśno-stepowego działu geobotanicznego a od 2002 roku dotyczą szczegółowo roślin i zbiorowisk synantropijnych występujących na terenach zieleni Lublina, możliwości ich ochrony.

            Trzeci obszar zainteresowań badawczych dotyczy zagadnień kształtowania i ochrony krajobrazu otwartego. W problematyce poruszanej w ramach architektury krajobrazu i planowania przestrzennego, zagadnienia ujmowania krajobrazu kulturowego w różnych aspektach. Przestrzeń społeczna jawiła się tu jako niezbędne siedlisko życia człowieka. Jego kondycja i bogactwo przekłada się na kondycje samego człowieka–psychikę, działanie, zdrowie fizyczne. Z kolei krajobraz kulturowy jawił się jako rodzaj fizjonomii przestrzeni społecznej. Stan zachowania poszczególnych elementów składowych tego krajobrazu stanowi cechę diagnostyczną użyteczną przy ocenie przestrzeni. W tym nurcie: badania dotycząc zmian tradycyjnego krajobrazu wiejskiego Lubelszczyzny. Ważną część podejmowanych rozważań stanowią opracowania dotyczące minimalizacji skutków działalności człowieka. Stosowane środki korygujące wygląd wsi dotyczą głównie roślin. Ich izolująca funkcja jest wykorzystywana jako metoda łagodzenia hałasu optycznego w krajobrazie otwartym. Kolejnym tematem podejmowanym w badaniach jest ochrona przed zabudową cennych krajobrazowo terenów rolniczych - wyznaczanie miejsc ciszy inwestycyjnej, ochrona panoram i widoków szczególnie w okolicach dużych miast, gdzie zabudowywane są przedmieścia i obserwuję się zjawisko „urban sprawl” - rozlewania się miast.

            Czwarty obszar zainteresowań obejmuje zagadnienia dotyczące terenów zieleni miast, systemu przyrodniczego i wypoczynkowego oraz wprowadzania idei rozwoju zrównoważonego w ich kształtowaniu. Prowadzone badania dotyczą analizy wartości krajobrazowych i przyrodniczych, trendów dotychczasowego rozwoju, oceny stanu terenów zieleni i ich roli w Lublinie. Prowadzone badania polegają na wyznaczaniu Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM) i Systemu Wypoczynkowego Miasta (SWM), wyróżniania ich elementów oraz charakterystyki. Podejmowane są próby stworzenia długofalowych strategii rozwoju systemu zieleni (który obejmować będzie zarówno tereny zieleni jak i otwarte) wpisanych w politykę przestrzenną miasta. Ważnym elementem wpływającym na kształtowanie miast jest woda i zagospodarowanie dolin rzecznych. Zainteresowania kwestią kształtowania krajobrazu miast prowadzą do wykorzystania funkcji kreacyjnej roślin w kształtowaniu panoram i widoków. Podejmowane są analizy florystyczne, fitosocjologiczne, ekologiczne różnych terenów zieleni Lublina, aby określić ich walory i potencjał a następnie wskazać możliwość kształtowania ich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególną wagę przywiązuje się stosowania gatunków rodzimych, pożytkowych dla zwierząt i ograniczania środków finansowych na terenach zieleni w miastach. W obszarze możliwości wykorzystania roślin na terenach zieleni, miejsc wypoczynku, szczególną uwagę zwrócono na rośliny i zbiorowiska synantropijne.

Publikacje:

Trzaskowska E. 1992. O potrzebie i formach edukacji ekologicznej. W: Humanizm ekologiczny t.1. Jakiej filozofii potrzebuje ekologia. Ochrona przyrody a ochrona człowieka. Wydawnictwa Uczelniane KUL, Lublin: 97-103

Janecki J., Trzaskowska E. 1992. Krajobrazy naturalne i kulturowe wschodniej Lubelszczyzny. W: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu t.10. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 183-195

Trzaskowska E. 1993. Katechezy ekologiczne. Wyd. Zakład Ekologii Człowieka KUL, Lublin: 107-162

Opoka R., Rozwadowska W., Trzaskowska E. 1993. Edukacja ekologiczna. Omówienie dyskusji. W: Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska na pograniczach. Wyd. TWWP, NFOŚ, Lublin: 83-88

Trzaskowska E. 1994. Sekcja Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska W: Księga Pamiątkowa w 75 - lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968 - 1993. Red. M. Rusecki. Wyd. KUL, Lublin: 283-285

Trzaskowska E. 1995. Konferencje ekologiczne. Wyd. Zakład Ekologii Człowieka KUL, Lublin: 135-152

Trzaskowska E. 1996. Edukacja ekologiczna w strukturach Kościoła. W: Efektywne metody prowadzenia edukacji ekologicznej. Materiały pokonferencyjne. Wyd. IFEM, Warszawa: 44-49

Janecki J., Trzaskowska E., Blama J. 2000. Rośliny specjalnej troski. Propozycje zakresu pojęciowego, wykaz niektórych gatunków dla Lubelszczyzny i określenie potrzeb badań. W: I Zielnik Fajsławicki. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, Fajsławice: 21-28

Janecki J., Trzaskowska E. 2000. Propozycja nowych granic leśno - stepowego działu geobotanicznego w Polsce. Biuletyn Ogrodów Botanicznych 9: 55-63

Janecki J., Trzaskowska E. 2000. Rozważania i refleksje o krajobrazie wiejskim. W: III Forum Architektury Krajobrazu. Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce. Wyd. SGGW, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa: 197-200

Trzaskowska E., Wierzchowska Z., Lubiarz M., Rozwałka A., Woźniak M. 2002. Szata roślinna. W: Ekorozwój gminy Wola Uhruska. Red. S. Kozłowski. Wyd. Urząd Gminy Wola Uhruska, Wola Uhruska: 115-119

Trzaskowska E., Włostowska K., Cieniewicz J., Wąsik T. 2002. Walory przyrodnicze gminy. Waloryzacja roślinności. Krajobraz. W: Ekorozwój gminy Terespol. Red. S. Kozłowski. Wyd. Urząd Gminy Terespol, Lublin-Terespol: 22-24, 34

Trzaskowska E., Lubiarz M., Malik T. 2003. Waloryzacja roślinności. Waloryzacja krajobrazowa. W: Ekorozwój gminy Czemierniki. Red. S. Kozłowski. Wyd. Urząd Gminy, Czemierniki: 36-41

Janecki J., Trzaskowska E. 2004. Minimalizacja niekorzystnego wpływu na krajobraz masztów telefonii komórkowej. W: Krajobraz i ogród wiejski. Nowe idee i metody w architekturze krajobrazu. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 115-118

Trzaskowska E., Sobczak K. 2004. Zieleń wysoka w krajobrazie współczesnej wsi. W: Krajobraz i ogród wiejski. Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 127-133

Trzaskowska E., Sobczak K., Falińska-Król J. 2004. Przedogródki wiejskie i miejskie Lubelszczyzny. W: Krajobraz i ogród wiejski. Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 135-138

Sobczak K., Trzaskowska E., Falińska-Król J. 2004. Zieleń wysoka na współczesnych cmentarzach wiejskich Lubelszczyzny. w: Krajobraz i ogród wiejski. Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 121-124

Falińska-Król J., Sobczak K., Trzaskowska E. 2004. Balkony - nowy wizerunek wsi. w: Krajobraz i ogród wiejski. Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 83-85

Trzaskowska E., Sobczak K. 2005. Ukryty potencjał-rozważania o terenach zieleni Lublina i ich roli w systemie wypoczynkowym miasta. W: Zieleń miejska. Naturalne bogactwo miasta zasady gospodarowania i ochrona. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń: 169-181

Trzaskowska E. 2006. Wieś podmiejska–zapleczem turystycznym miasta. W: Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 97-103

Sobczak K., Trzaskowska E. 2006. Miedze, samotniki, czyżnie-wyznaczniki tożsamości krajobrazu rolniczego Polski. w: Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 79-86

Trzaskowska E., Sobczak K. 2006. Jak ochronić krajobraz wsi podmiejskich przed rozlewaniem się miast na przykładzie okolic Lublina. W: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Red. S. Kozłowski. Wyd. KUL, PAN, Białystok - Lublin - Warszawa: 317-326

Trzaskowska E., Sobczak K. 2006. O konieczności ochrony panoram i widoków na przykładzie gminy Wólka. W: Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną. Red. K. Młynarczyk. Wyd. UWM, Olsztyn: 151-159

Sobczak K., Trzaskowska E. 2006. Samotne drzewo - schyłek epoki czy odrodzenie. Miejsce samotnego drzewa w krajobrazie pól uprawnych. W: Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną. Red. K. Młynarczyk. Wyd. UWM, Olsztyn: 71-79

Trzaskowska E., Sobczak K. 2007. Walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Bystrzycy w Lublinie. Architektura Krajobrazu 3: 9-17

Trzaskowska E., Sobczak K. 2007. Zrównoważony rozwój miast - nowa utopia? W: Planowanie przestrzenne-szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Red. S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus. Wyd. KUL, Lublin: 333-341

Fronczyk D., Trzaskowska E. 2007. Fitopark-Dolina Trzcinnika. Koncepcja zagospodarowania wąwozu na Czechowie w Lublinie. W: Zieleń miast i wsi, współczesna i zabytkowa. Tom 2. Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku. Wyd. PWSZ w Sulechowie, Kalsk: 171-182

Trzaskowska E. 2008. Roślinność spontaniczna towarzysząca szlakom komunikacyjnym w przestrzeni miejskiej. W: Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą. Red. A. Greiner, M.E. Drozdek. Wyd. PWSZ, Sulechów - Kalsk: 274- 284

Trzaskowska E., Janecki J. 2008. Zmienność przestrzenna jednostek roślinności potencjalnej i krajobrazów roślinnych gminy Tomaszów Lubelski. W: Krajobraz i ogród wiejski. Zmienność krajobrazów otwartych. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 125-137

Trzaskowska E. 2008. Wyciszanie „hałasu optycznego” w krajobrazie otwartym na przykładzie gminy Wólka. w: Krajobraz i ogród wiejski. Zmienność krajobrazów otwartych. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wyd. KUL, Lublin: 167-177

Trzaskowska E. 2008. Wykorzystanie zbiorowisk synantropijnych jako miejsc spontanicznego wypoczynku. Nauka Przyroda Technologie 2(4), # 45

Trzaskowska E. 2009. Czy w przestrzeni publicznej miast jest miejsce dla synantropów? W: Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja-kreacja-identyfikacja. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń: 269-279

Trzaskowska E., Sobczak K., Adamiec P. 2009. Skarb przeszłości, problem teraźniejszości, zagadka na przyszłość-czyli o dolinach rzecznych Lublina. Architektura Krajobrazu 3: 4-11

Trzaskowska E., Adamiec P. 2010. Rola roślinności w kształtowaniu panoram i widoków miasta. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN o. Lublin 6: 122-132

Trzaskowska E. 2010. Wykorzystanie roślin w projektowaniu architektonicznym (pnącza, ogrody wertykalne). Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN o. Lublin 6: 110-121

Trzaskowska E. 2011. The possibility to reconcile the conflict between the preservation of synantropic vegetation and the development of cities. Acta Agrobotanica 64(4): 235-242

Trzaskowska E. 2011. Zbiorowiska synantropijne-niedoceniony potencjał współczesnych miast. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 10(3): 55-66

Trzaskowska E. 2011. Przyrodnicze uwarunkowania modernizacji osiedli mieszkaniowych. Problemy Rozwoju Miast 3-4: 85-92

Trzaskowska E. 2011. Rośliny do ogrodów naturalistycznych. W: Rośliny do zadań specjalnych. Red. M.E. Drozdek Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie. Sulechów-Kalsk: 363-378

Trzaskowska E., Karczmarz K. 2011. Ogrody naturalne a ogrody w zgodzie z naturą. W: Ogród za oknem. W zgodzie z naturą. Red. B.J. Gawryszewska, B. Rothimel. Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa: 103-118

Trzaskowska E. 2011. Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne trawników Lublina. Acta Scientarum Polonorum Formatio Circumictus 10(4): 61-70

Trzaskowska E., Adamiec P. 2011. Runo parków miejskich Lublina. Acta Scientarum Polonorum Formatio Circumictus 10(4): 51-59

Trzaskowska E. 2012. Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast-nowe nurty w projektowaniu. Nauka Przyroda Technologie 6(2), #20

Adamiec P., Trzaskowska E. 2012. Waloryzacja zieleni osiedli mieszkaniowych Lublina na tle struktury ekologicznej. Problemy Rozwoju Miast 2: 40-52

Renda J., Trzaskowska E. 2012. Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Agniospermae. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 11(4): 103-112

Adamiec P., Trzaskowska E. 2012. Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN 8/1: 7-18

Trzaskowska E., Adamiec P. 2012. Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina. Łąkarstwo w Polsce 15: 193- 203

Trzaskowska E. 2013. Plants species identified in front gardens of town’s housing estates. Acta Scientarum Polonorum Hortorum 12(1): 13-25

Trzaskowska E. 2013. Czasowe zmiany występowania zbiorowisk synantropijnych jako wyraz przemian gospodarczych Lublina. Acta Scientarum Polonorum Formatio Circumictus 12(1): 137-146

Trzaskowska E., Adamiec P. 2013. Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 22: 11-22

Trzaskowska E., Karczmarz K. 2013. Spontaneous vascular flora of selected cemeteries in Lublin and the surrounding area. Acta Agrobotanica 2: 107-122

Trzaskowska E. 2013. Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jakobjedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 2: 5-14

Trzaskowska E. 2013. Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 12(2): 101-110

Lubiarz M., Trzaskowska E. 2013. The potential importance of synantropic vegetation to bumblebees in urban ecosystems on the example of Lublin. Acta Agrobotanica 4: 143-156

Trzaskowska E., Adamiec P. 2013. Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej. Domy Spółdzielcze 6: 4-8

Trzaskowska E. 2013. Rola przedogródków w poprawie warunków ekologicznych i społecznych osiedli mieszkaniowych. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN 4: 75-83

Karczmarz K., Trzaskowska E. 2013. Dendroflora cmentarzy Lubelszczyzny. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN 4: 2-20

Trzaskowska E., Adamiec P. 2013. System wypoczynkowy LSM-pozytywne przykłady zmian. Problemy Rozwoju Miast 4: 5-14

Karczmarz K., Trzaskowska E. 2012. Dendroflora of cemeteries Lublin region. w: Plant-the source of research material. Lublin

Trzaskowska E. 2013. Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina. Wyd. KUL, Lublin

 Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej. Materiały z konferencji: Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji. Nowiny 12: 51-60

Renda J., Trzaskowska E. 2014. Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym. Nauka Przyroda Technologie 8(3)# 35

Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Wartości przyrodnicze parków historycznych Lublina na tle struktury ekologicznej miasta. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 25: 57-69 

Trzaskowska E. 2014. Analiza wizualna krajobrazu przy głównych trasach wjazdowych do Lublina. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 1: 5-21

Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Parki miejskie jako forma ochrony wąwozów Lublina. W: Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia. Red. E. Trzaskowska. Wyd. Urząd Miasta Lublin, Lublin

Hryciuk J., Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Wpływ stanu zachowania i form zagospodarowania suchych dolin na walory krajobrazowe Lublina. W: Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia. Red. E. Trzaskowska. Wyd. Urząd Miasta Lublin, Lublin

Koszańska M., Krzysiak M., Czeżyk M., Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Uroczyska w lubelskich „wąwozach” część I. W: Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia. Red. E. Trzaskowska. Wyd. Urząd Miasta Lublin, Lublin

Warwas A., Madej A., Wójcik J., Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Uroczyska w lubelskich „wąwozach” część II. W: Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia. Red. E. Trzaskowska. Wyd. Urząd Miasta Lublin, Lublin

Renda J., Trzaskowska E. 2015. Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym Nauka Przyroda Technologie

Trzaskowska E., Adamiec P. 2015 Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich. Problemy Rozwoju Miast 3: 23-30

Trzaskowska E., Adamiec P. 2015. Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych. Problemy Rozwoju Miast 3: 13-21

Trzaskowska E. 2015. Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju. Studia Miejskie 19: 87-97

Trzaskowska E., Adamiec P. 2015. Zieleń osiedli mieszkaniowych i zabudowy wielorodzinnej w strukturze ekologicznej Lublina. W: Krajobrazy Lublina-osiedla mieszkaniowe. Trzaskowska E., Adamiec P. (red). Wyd. KUL, Lublin: 41-56

Adamiec P., Trzaskowska E. 2015. Rewitalizacja osiedlowych terenów zieleni – metody pracy na przykładzie lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej. W: Krajobrazy Lublina-osiedla mieszkaniowe. Trzaskowska E., Adamiec P. (red). Wyd. KUL, Lublin: 133-150

Trzaskowska E. 2015. Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju. Studia Miejskie 19: 87-97

 Trzaskowska E., Adamiec P. 2015. Zieleń osiedli mieszkaniowych i zabudowy wielorodzinnej w strukturze ekologicznej Lublina. W: Krajobrazy Lublina-osiedla mieszkaniowe. Trzaskowska E., Adamiec P. (red). Wyd. KUL, Lublin: 41-56

Trzaskowska E., Adamiec P. 2016. Tradycyjny, swobodny albo dziki? Relacja między potrzebą a preferencją stylów ogrodowych. W: Krajobrazy Lublina - roślinność naturalna. Trzaskowska E., Adamiec P. (red). Wyd. KUL, Lublin: 111-123

 Trzaskowska E., Szkołut P. 2016. Roślinność naturalna zastosowana w ekstensywnym ogrodzie na dachu Tarasów Zamkowych w Lublinie. W: Krajobrazy Lublina - roślinność naturalna. Trzaskowska E., Adamiec P. (red). Wyd. KUL, Lublin: 69-88

Gromadzka K., Trzaskowska E. 2016. Wykorzystanie roślin naturalnych w ogrodach deszczowych – na przykładzie Parku Czuby w Lublinie. W: Krajobrazy Lublina - roślinność naturalna. Trzaskowska E., Adamiec P. (red). Wyd. KUL, Lublin: 99- 109

Kamiński J., Trzaskowska E., Soszyński D. 2016. Krajobrazy naturalne i uroczyska na terenie Lublina. W: Krajobrazy Lublina - roślinność naturalna. Trzaskowska E., Adamiec P. (red). Wyd. KUL, Lublin: 11-44

Trzaskowska E., Januszczyk W. 2016. Zatracanie tożsamości przestrzeni publicznych małych miast Lubelszczyzny. W: Tożsamość Krajobrazu. O Różnorodności Współczesnego Krajobrazu. Red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk. Politechnika Białostocka, Białystok: 7-19

Trzaskowska E., Karczmarz K. 2017.Ogrody kieszonkowe, czasowe – nowa forma zagospodarowania rekreacyjnego terenów przyulicznych. W: Roślinność pasów przydrożnych Lublina Potencjał i zagrożenia. Trzaskowska E. (red). Wyd. Urząd Miasta w Lublinie, Lublin: 175-186.

Trzaskowska E. Adamiec P. 2017. Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina. W: Roślinność pasów przydrożnych Lublina Potencjał i zagrożenia. Trzaskowska E. (red). Wyd. Urząd Miasta w Lublinie, Lublin: 23-34.  

Trzaskowska E., Miszczuk A. 2017. Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy łącznikowej przestrzeni publicznej na przykładzie ul. Lipowej w Lublinie. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 16(1): 49-58

Trzaskowska E., Adamiec P 2017. Zieleń jako element podnoszący atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 16(2): 111-123

Trzaskowska E., Adamiec P. 2018. Contemporary problems of historical parks in Lublin province. Współczesne problem parków Lubelszczyzny. Topiarius. Landscape Studies 7: 67-79

Trzaskowska E., Adamiec P. 2019. Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach. Scientarum Polonorum Administratio Locorum 18(1): 107-115

Szczepanek J., Trzaskowska E. 2019. Odzyskiwanie przestrzeni publicznych w miejscowościach z ruchem tranzytowym na przykładzie Grybowa. Scientarum Polonorum Administratio Locorum 18(2): 203-215

Trzaskowska E., Janiszek S. 2019. Wizualna percepcja kolorystyki i możliwości jej wykorzystania w budowaniu ładu przestrzennego. Scientarum Polonorum Administratio Locorum 18(2): 193-202

Szczepanek J., Trzaskowska E. 2019. Retencja wody opadowej na osiedlach jako element poprawy warunków życia mieszkańców. W: Współczesne badania nad stanem środowiska i leczniczym wykorzystaniem roślin. red. M. Chwil, M.M. Skoczylas. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin: 17-26

Redakcje monografii:

 Trzaskowska E. (red.) 2014. Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin, Lublin

Trzaskowska E., Adamiec P. (red.) 2015. Krajobrazy Lublina-osiedla mieszkaniowe. Wyd. KUL, Lublin

Trzaskowska E., Adamiec P. (red.) 2016. Krajobrazy Lublina- roślinność naturalna. Wyd. KUL, Lublin

Trzaskowska E. (red.) 2017. Roślinność pasów przydrożnych Lublina Potencjał i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta w Lublinie, Lublin

 

 

konsultacje semestr zimowy środa 8.20-10.00, dodatkowe terminy w sesji ustalane ze studentami, sala 113 lub 903

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 12:29