Czy według Plutarcha ludzie starsi winni politykować?
[Old Man and Politics: Changing Views of Plutarch of Chaeronea.]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: STOSUNEK DO LUDZI STARSZYCH W STAROŻYTNOŚCI KLASYCZNEJ I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.
Miejsce: Lublin, BU KUL