Wykształcenie:

1991-1996 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, pedagogika, praca magisterska: „Działania zapewniające prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka hospitalizowanego”.

1995 – 2000 - Katolicki Uniwersytet Lubelski, filologia angielska, praca magisterska: “Troilus and Cressida, All’s well and Measure for measure as Shakespeare’s problem plays”.

Kwalifikacje naukowe:

Doktorat: 2003, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki humanistyczne, pedagogika, Rola osób znaczących w życiu młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w nauce, promotor  – prof. dr hab. Teresa Kukołowicz

Habilitacja: 2014, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, nauki społeczne, pedagogika, główne osiągnięcie - monografia Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się języka obcego.  

Doświadczenie zawodowe:

1994-1999 – Zespół Społecznych Szkół Terapeutycznych im. Hansa Christiana Andersena (pedagog, nauczyciel języka angielskiego)

2003-2006 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (wykładowca)

1998 - Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (asystent, adiunkt, profesor KUL)

Zainteresowania naukowe:

Pedagogika specjalna: pedagogika osób z trudnościami w nauce, terapia pedagogiczna,  pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, surdopedagogika i surdoglottodydaktyka, specjalne potrzeby edukacyjne,

Dorobek naukowy

Opublikowałam  kilka monografii, jestem też redaktorem 10 monografii wieloautorskich oraz autorką ponad 100 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, także w języku angielskim, hiszpańskim i czeskim Czynnie uczestniczyłam w ponad 80 konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym ponad 20 zagranicznych.

Monografie:

 • Autonomia czy odłączenie? O roli osób znaczących w życiu młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w nauce (2004),
 • Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych (2011, wspólnie z K,. Karpińską-Szaj),
 • Jestem dorosły – chce pracować (2012, wspólnie z W. Otrębskim, G. Wiąckiem i B. Sidor-Piekarską)
 • Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się nauczania języków obcych (2013),
 • Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (2014)

Redakcja monografii wieloautorskich:

 • Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce (2009, redakcja i tłumaczenie)
 • Social Work in Europe: State of the Art. and Future Challenges (2010, wspólnie z M. Nowakiem)
 • European Social Work – identity, international problems and Interventions (2011, wspólnie z M. Nowakiem)
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym (2012)
 • Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych (2012, wspólnie z A. Majem)
 • Social and Educational Support in Life-long Human Development. (2012,

wspólnie z D. Bis i A. Rynio)

 • English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe (2013)
 • Developing language competence of people with hearing and speech disorders (2014)
 • Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak (2016, wspólnie z A. Borowicz i R. Kołodziejczyk)
 • English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies (2016, wspólnie z E. Kontra)

Główne artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 

2016

Domagała-Zyśk E. (2016). Teaching English as a  Second Language to Deaf and Hard-of-Hearing Students. W: M. Marschark, P.E. Spencer The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language, Nowy Jork: Oxford University Press, 231-246.

Domagała-Zyśk E. (2016). Vocabulary teaching strategies in EFL classes for deaf and hard of hearing students. W: E. Domagała-Zyśk, E.H. Kontra (red.) English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 135-152.

Kornas Biela D., Domagała-Zyśk E., Smołka E. (2016). Preventing social exclusion of people with disabilities and their families. Rozprawy Społeczne, Tom X, Nr 1, 7-15.

Domagała-Zyśk E. (2016). Głębokie i powierzchniowe strategie uczenia się języka obcego studentów niesłyszących i słabosłyszących. Rozprawy Społeczne Tom X, Nr 2, 31-35.

Domagała-Zyśk E. (2016). Studium indywidualnego przypadku jako metoda badań naukowych w pedagogice specjalnej. W: Skrzyniarz R., Dziaczkowska L., Opozda D. (2016). Przedmiot, źródła i metody badań w biografii. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 507-517.

Domagała-Zyśk E. (2016). Przekonania studentów słyszących i niesłyszących o uczeniu się języka obcego. W: Domagała-Zyśk E., Borowicz A., Kołodziejczyk R. (red.) (2016). Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 535-549.  

Domagała-Zyśk E. (2016). Otwartość na osobę z niepełnosprawnością intelektualną w programie wychowawczym szkoły – inspiracje na podstawie pism i dzieł Jeana Vaniera. W: W.F. Wawro, A. Łuczyński, L. Pietruszka Osoba-środowisko-transcendencja. Księga jubileuszowa dedykowana o. prof. R. Jusiakowi. Lublin: Wydawnictwo KUL 141-156. ISBN 978-83-8061-293-8

Domagała-Zyśk E. (2016). Napisy  jako forma wspierania edukacji i funkcjonowania społecznego osób niesłyszących i słabosłyszących. W: W. Otrębski, K. Maryniarczyk Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Gdańsk: Harmonia Universalis  ISBN: 978-83-7744-116-9, 41-53. 

 

2015

Domagała-Zyśk E. (2015). Beliefs about learning English as a foreign language – experience of deaf and hard-of-hearing Polish adolescents Studia Anglica Resoviensia 90, zeszyt 12, s. 16-29.

Domagała-Zyśk E. (2015). Relacje społeczne osób niesłyszących i słabosłyszacych w środowisku pracy. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(27), 61-72.

Domagała-Zyśk E. (2015). Inspiracje Jeana Vaniera dla budowania rodziny jako wspólnoty. Roczniki Teologiczne - Zeszyty Nauk o Rodzinie 10(62), Tom LXII, zeszyt 10, 19-31.

Domagała-Zyśk E. (2015). Postrzeganie pracy przez osoby niesłyszące i słabosłyszące. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio J - Pedagogika, VOL. XXVIII, 1, 163-177. Doi: 10.17951/j.2015.28.1.

Domagała-Zyśk E. (2015). Uczenie się języków obcych jako element poszerzania udziału w kulturze dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 64-75.

Domagała-Zyśk E. (2015). Kobiety niesłyszące i słabosłyszące na współczesnym rynku pracy. W: W. Janocha, K. Zielińska-Król  (red.) Kobiecość a niepełnosprawność. Lublin: Wydawnictwo KUL, 101-114.

Domagała-Zyśk E. (2015). O pasji uprawiania surdoglottodydaktyki – nowego pola badawczego w pedagogice. W: M. Dudzikowa, ks. M. Nowak (red.) O pasjach cudzych i własnych – profesorowie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 177-192.

Domagała-Zyśk E. (2015). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ryzyka dysleksji. W: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska  (red.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 107-120.

Domagała-Zyśk E. (2015). Gry dydaktyczne w kształtowaniu kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska  (red.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 137-147.

Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 553-568.

 

2014

Domagała-Zyśk E. (2014). Deaf and hard of hearing graduates on the contemporary work market. W: F.W. Wawro The selected areas of educational and social work under contemporary conditions. Lublin: Wydawnictwo KUL, 239-256.

Domagała-Zyśk E. (2014). Teaching English as a foreign language to a student with hearing loss combined with slight autistic disorders. In: E. Domagała-Zyśk (ed.) Developing language competence of people with hearing and speech disorders, 162-177.

Domagała-Zyśk E. (2014). Poznawcze możliwości uczniów z wadą słuchu a ich integracja w klasach ogólnodostępnych. Roczniki Pedagogiczne, 5(41), 3, 109-122.

Domagała-Zyśk E. (2014). Starsze osoby z niepełnosprawnością intelektualną - specyficzne potrzeby i współczesne rozwiązania. M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 109-120.

Domagała-Zyśk E. (2014). Teraźniejszość i perspektywy współczesnej surdoglottodydaktyki. W: K. Bieńkowska, K. Wereszka (red.) Tradycja, teraźniejszość i perspektywy w polskiej surdopedagogice. Warszawa: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, 139-157.

Domagała-Zyśk E. (2014). Specyfika prowadzenia badań naukowych wśród osób  niesłyszących i słabosłyszących. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.), Przepis  na rehabilitację. Metodologie i metody w badaniach i transdyscyplinarnej  praktyce rehabilitacyjnej. Lublin: Wyd. KUL, 83-96.

 

2013

Domagała-Zyśk E. (2013). Using technology to teach English as a foreign language to the deaf and hard of hearing. W: Vilar Beltran E., Abbott Ch., Jones J. (2013). Inclusive Language Education and Digital Technology. Bristol, London, Toronto: Multilingual Matters, 84-102.

Domagała-Zyśk E. (2013). Deaf and hard of hearing primary school pupils' motivation to learn English as a foreign language. In. S. Byra. E. Chodkowska (eds.) Socio-pedagogical contexts of social marginalization. UMCS, Lublin, 159-176.

Domagała-Zyśk E. (2013). Written English of Polish deaf and hard of hearing grammar school students. W: E. Domagała-Zyśk English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 163-180.

Domagała-Zyśk E. (2013). Mistrzostwo trwania we wspólnocie. Jean Vanier i jego dzieło. W: M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi. Lublin: Wydawnictwo KUL, 497-508.

Domagała-Zyśk E., Rosowicz. M. (2013). Udział w kulturze studentów niesłyszących i słabosyszących- rzeczywistość i obszary wsparcia. W: B. Sidor-Piekarska (red.) Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością Lublin: Wydawnictwo KUL, 171- 187.

Domagała-Zyśk E. (2013). Współczesne rozwiązania w zakresie wspierania zatrudnienia osób z uszkodzeniami słuchu. W: B. Sidor-Piekarska (red.) Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wydawnictwo KUL, 147-169.

Domagała-Zyśk E. (2013). Kompetencje młodzieży gimnazjalnej z uszkodzeniami słuchu w zakresie pisania w języku angielskim W: Baran J., Gunia G. (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, T. 2, vol. 1. Kraków: Wydawnictwo UP, 155-175.

 

2012

Domagała-Zyśk E (2012). Written Output of the Deaf and Hard of Hearing Primary School Students Learning English as a Second Language. Roczniki Pedagogiczne 4(40) 3, 93-110.

Domagała-Zyśk E. (2012). Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3 (17), 67-86.

Domagała-Zyśk E. (2012). Relacje rówieśnicze uczniów z niespecyficznymi trudnościami w nauce. W: Domagała - Zyśk E.(red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Lublin: Wydawnictwo KUL, s 13-28.

Domagała-Zyśk E. (2012). Wspieranie ucznia z choroba przewlekłą w środowisku szkolnym. W: Domagała - Zyśk E.(red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Lublin: Wydawnictwo KUL, s 111-128.

Domagała-Zyśk E., Podlewska A. (2012). Umiejętności polskich studentów z uszkodzeniami słuchu w zakresie posługiwania się mówioną formą języka angielskiego. W: Kutek-Składek Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Wydawnictwo Sw.. Stanisława BM, s. 134-157.

Domagała-Zyśk E. (2012).Poziom motywacji niesłyszących studentów w zakresie uczenia się języków obcych. W: Kutek-Składek Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Wydawnictwo Sw.. Stanisława BM, s.173-200.

Domagała-Zyśk E. (2012). Kompetencje wzrokowe osób niesłyszących i możliwości ich wykorzystania w zakresie nauczania języków obcych. W: K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.) Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów. Lublin: Wydawnictwo KUL, 255-270.

Domagała-Zyśk E. (2012). Dorosłe osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu a idea kształcenia ustawicznego. W: Wołosiuk B., Nowak M. (red.) Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, s.87-107.

Domagała-Zyśk E. (2012). Trudności osób niesłyszących w zakresie opanowania systemu leksykalnego i składniowego języka angielskiego jako obcego i strategie pokonywania tych trudności. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.). Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 361-382.

 

2011

Domagała-Zyśk E. (2011). Podstawowe trudności osób niesłyszących w opanowaniu pisowni języka obcego i ich kompensowanie. W: K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących. Lublin: Wydawnictwo KUL, 149-162.

Domagała-Zyśk E. (2011). Kompetencje uczniów niesłyszących i słabo słyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, „Neofilolog” (Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego), 36 (Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych, red. K. Karpińska-Szaj), s. 91–110.

Domagała-Zyśk E. (2011). Wspieranie osób z uszkodzeniami słuchu w edukacji uniwersyteckiej w Polsce i na świecie. W: J. Baran, T .Cierpiałowska, A. Mikrut Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 212-218.

Domagała-Zyśk E. (2011). Współpraca Instytutu Pedagogiki KUL z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. W: Rynio A. Skrzyniarz R. (2011). Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, Lublin, s. 199-208.

Domagała-Zyśk E. (2011). Style uczenie preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego. W M. Białas (red.) Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. Kraków: Arson, s. 243-260.

 

2010

Domagała-Zyśk E. (2010). Uso de las tic an el aprendizaje de lenguas extranjeras en estudiantes sordos universitarios. Una experiencia en la Universidad Catolica de Lublin. Escuela Abierta (Revista de investigacion educativa del Centro de Ensenanza Superior Cardenal Spinola CEU),13, 137-153.

Domagała-Zyśk E. (2010). Postrzeganie predyspozycji zawodowych osób z uszkodzeniami słuchu. W: D. Bis, J. Ryś Szkolnictwo i kształcenie zawodowe- wybrane aspekty. Lublin: Studio Format, s. 235-265.

Domagała - Zyśk E. (2010). Idea integracji a potrzeby niesłyszących studentów w zakresie uczenia się języków obcych w szkołach wyższych. W: S. Byra. M. Parchomiuk (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 155-165.

Domagała-Zyśk E. (2010). Kształcenie studentów z uszkodzeniami słuchu w Stanach Zjednoczonych. W: S. Byra. M. Parchomiuk (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 169-180.

Domagała-Zyśk E. (2010). Uwarunkowania rozumienia tekstu w języku obcym przez osoby z uszkodzeniami słuchu. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.) Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 163-173

Domagała-Zyśk E. (2010). Procesy pamięciowe u osób z uszkodzeniami słuchu a nauczanie ich języka obcego. W: M. Wójcik (red.) (2010). Edukacja i rehabilitacji osób z wadą słuchu – wyzwania współczesności. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, s. 119-130.

Domagała-Zyśk E. (2010). Chrześcijańska pedagogika niepełnosprawności - współczesne wyzwania. W: J. Michalski, A. Zakrzewska (red.) Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7611-416-3, s. 495-509.

 

2009

Domagała-Zyśk E. (2009). Obecność ojca w rodzinie a powodzenie i niepowodzenie szkolne dzieci. W: J. Stala (red.) Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania. Tarnów: Polihymnia, s. 151-158.

Domagała-Zyśk E. (2009). Osoby z trudnościami w uczeniu się – nowi wykluczeni w społeczeństwie wiedzy. W: A. Krause, J. Rutkowiak (red), Obszary społecznej marginalizacji  - niepełnosprawność, Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, s. 165-172.

Domagała-Zyśk E. (2009). Doświadczenia polskich rodzin używających fonogesty. W: E. Domagała - Zyśk (red.) (2009). Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Lublin: RW KUL, s. 283-311.

Domagała-Zyśk E. (2009). Stowarzyszenia i organizacje promujące fonogesty w Stanach Zjednoczonych i Europie. W: E. Domagała – Zyśk (red.) (2009). Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Lublin: RW KUL, s. 89-97.

Domagała-Zyśk E. (2009). Trudności osób niesłyszących w nabywaniu słownictwa w języku obcym i sposoby przezwyciężania tych trudności. W: M. Dycht, L. Marszałek Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo – społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 223 – 236.

Domagała-Zyśk E. (2009). Elementy „filozofii niepełnosprawności” Jeana Vaniera a współczesne tendencje rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością. W: A. Szudra, K.Uzar Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Wydawnictwo KUL, s. 279 – 292.

Domagała-Zyśk E. (2009). Praca socjalna z rodziną ucznia z niepowodzeniem szkolnym. W: H. Marzec, Cz. Wiśniewski (red.) Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 375 – 386.

Domagała-Zyśk E. (2009). Lekcje i zajęcia języka obcego dla uczniów niepełnosprawnych. W: H. Komorowska (red.) Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: Wydawnictwo CODN, s. 232 – 246.

 

2008

Domagała-Zyśk E. (2008). Specyfika trudności i potrzeb doświadczanych przez dorosłe osoby z syndromem dysleksji. W: G. Krasowicz-Kupis, I. Pietras Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym. Gdynia: Operon, s. 231-241.

Domagała-Zyśk E. (2008). Szkolny doradca zawodowy wobec zagadnienia wyboru zawodu przez uczniów z trudnościami w nauce. W: E. Żerel, M. Jedynak (red.) Szkolny doradca zawodowy. Fakt czy mit we współczesnej szkole. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, s.267 - 282.

Domagała-Zyśk E. (2008). Tożsamość pedagoga specjalnego w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. W: Z. Palak Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 132 - 142.

Domagała-Zyśk E. (2008). Wspieranie społecznych kompetencji uczniów klas integracyjnych z wykorzystaniem metody Magic Circle. W: Z. Palak, A. Bujnowska (2008). Kompetencje pedagoga specjalnego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 199-206.

Domagała-Zyśk E. (2008). Uzdolnienia młodzieży a jej szanse na kulturową samorealizację. W: W.F. Wawro Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych. Lublin: RW KUL, s. 181 - 198.

 

2007

Domagała-Zyśk E. (2007). Problemy przeżywane przez młodzież ze specyficznymi trudnościami w nauce w szkołach ponadgimnazjalnych. W: J. Stala Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Cz. I, s. 369-382.

Domagała-Zyśk E. (2007). Specyfika problemów młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W: J. Stala Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Cz. I, s. 383 - 402.

Domagała-Zyśk E. (2007). Współpraca wychowawcy z rodzicami dziecka mającego trudności w uczeniu się. W: J. Stala, E. Osewska W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno - empiryczne. Tarnów: Biblos.

Domagała-Zyśk E. (2007). Praca osób z niepełnosprawnością w świetle encykliki Laborem Exercens Jana Pawła II. W: E. Konowaluk, M. Nowak (2007). Praca - etos - wychowanie. Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, s. 124 - 130.

Domagała-Zyśk E. (2007). Kształtowanie adekwatnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: A. Rynio (red.) Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 922 - 931.

Domagała-Zyśk E. (2007). Specyfika problemów młodzieży gimnazjalnej z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W: J. Stala (red.) Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. I Wychowanie ogólne, s. 311-332.

Domagała-Zyśk E. (2007). Specyfika problemów przeżywanych przez młodzież gimnazjalną z trudnościami w nauce. W: J. Stala (red.) Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. I Wychowanie ogólne, s.333-354.

 

2006

Domagała-Zyśk E. (2006).The Significance of Adolescents’ Relationships with Significant Others and School Failure. School Psychology International, 27, 2, s. 232 – 247.

Domagała-Zyśk E. (2006). Rola rodziców jako osób znaczących. Raport badawczy z zastosowaniem skali Mój Ojciec i Moja Matka. Roczniki Nauk Społecznych, tom XXXIV z. 2. Pedagogika, 139 - 156.

Domagała-Zyśk E. (2006). Edukacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka angielskiego dla studentów niesłyszących. W: K. Krakowiak, A. Dziurda - Multan (red.) Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 423 - 432.

Domagała-Zyśk E (2006). Osoba chora, niepełnosprawna, cierpiąca jako wezwanie do poszukiwania sensu. Nauczanie Jana Pawła II w kontekście "teologii niepełnosprawności" Jeana Vaniera. W: ks. J. Śledzianowski, T. Sakowicz Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny. Kielce: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, s. 149 - 162.

Domagała-Zyśk E., Kornas-Biela D., Sidor B. (2006) Młodość - dorosłość - starość w sytuacji niepełnosprawności. W: J. Stala, E. Osewska (red.) Rodzina - bezcenny dar i zadanie. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 703 - 723.

Domagała-Zyśk E. (2006). Styl relacji między rodzicami a dziećmi z trudnościami w nauce jako wyznacznik jakości życia rodziny. W: T. Rostowska (red.) Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, s. 217 - 234.

Domagała-Zyśk E. (2006). Ojcostwo a wyniki w nauce młodzieży gimnazjalnej. W: D. Kornas - Biela (red.) Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego, s. 101-112.

 

2005

Domagała-Zyśk E. (2005). Relacje młodzieży gimnazjalnej z rodzicami a uwarunkowania trudności szkolnych. W: H. Cudak, H. Marzec (red.) Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, s. 58 - 74.

Domagała-Zyśk E. (2005). Program terapeutyczny Magic Circle jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. Szkoła Specjalna, 1 (228), s. 59 - 62.

Domagała-Zyśk E. (2005). Terminologia dotycząca zagadnienia trudności szkolnych w publikacjach anglojęzycznych i jej polskie odpowiedniki. Roczniki Nauk Społecznych, tom XXIII, z. 2. Pedagogika, 103 - 112.

Domagała-Zyśk E. (2005). Specjalne potrzeby edukacyjne niesłyszących studentów uczących się języka angielskiego. W: K. Ciepiela (red.) Procesy poznawcze i język. Klasyczna problematyka - współczesne rozwiązania. Cognition and Language. Classical problems - contemporary solutions. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrowskie, s. 159 - 168.

Domagała-Zyśk E. (2005). Wsparcie społeczne ze strony osób znaczących jako konieczny warunek powodzenia edukacyjnego. Badania studentów z Polski, Niemiec i krajów Europy Wschodniej. W: J. Gnitecki (red.) Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie humanistycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, s. 221 - 238.

Domagała-Zyśk E. (2005). Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W: B. Harań (red.) Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych. Teaching foreign languages to disabled people. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 107 - 122.

Domagała-Zyśk E. (2005). Pedagog wobec osoby niepełnosprawnej i chorej w nauczaniu Jana Pawła II. W: M. Nowak. C. Kalita (red.) Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II. Biała Podlaska, s. 438 - 454.

Domagała-Zyśk E.(2005). Trudności w nauce młodzieży gimnazjalnej a praca zawodowa matek. W: Cz. Kosakowski, A. Krause Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 271-278.

 

2004

Domagała–Zyśk E. (2004). Znaczenie wspierających relacji z osobami znaczącymi w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: Cz. Kosakowski, A. Krause Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 322 - 328.

Domagała–Zyśk E. (2004). Rodzice wobec trudności szkolnych nastolatków. W: J. Kostkiewicz Aksjologia edukacji dorosłych. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 357 - 364.

Domagała-Zyśk E. (2004). Relacje z rodzicami a osiągnięcia szkolne młodzieży gimnazjalnej. Roczniki Nauk Społecznych, z. 2. Pedagogika, XXXII, s. 83 - 94.

Domagała-Zyśk E. (2004). Definicja niepełnosprawności intelektualnej formą społecznego wsparcia. Nasze Forum - Kwartalnik Pedagogiczno - Terapeutyczny, 3-4 (15-16), s. 37 - 42.

Domagała–Zyśk E. (2004). Znaczenie wspierających relacji z osobami znaczącymi w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: Cz. Kosakowski, A. Krause Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 322 - 328.

Domagała–Zyśk E. (2004). Rodzice wobec trudności szkolnych nastolatków. W: J. Kostkiewicz Aksjologia edukacji dorosłych. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 357 - 364.

Domagała-Zyśk E. (2004). Wsparcie społeczne ze strony rówieśników jako warunek powodzenia szkolnego uczniów gimnazjum. W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s. 79 - 98.

Domagała-Zyśk E. (2004). Postrzegane wsparcie społeczne ze strony osób znaczących a wyniki w nauce młodzieży gimnazjalnej. W: G. Kwaśniewska, A. Wojnarska (red.) Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 21 - 32.

 

2003

Domagała–Zyśk E. (2003). Nauczyciel jako osoba znacząca: różnice w percepcji między gimnazjalistami z trudnościami i bez trudności w nauce. W: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio W trosce o integralne wychowanie. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 429 – 448.

Domagała–Zyśk E. (2003). Nauczanie osób z uszkodzonym słuchem języka angielskiego jako języka obcego w Polsce i w innych krajach [W:] Z. Kazanowski, D. Osik - Chudowolska Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 49 - 58.

Domagała–Zyśk E. (2003). Jak pomóc niesłyszącemu dziecku uczyć się języka angielskiego Szkoła Specjalna 4, 223 - 228.

Domagała–Zyśk E. (2003). Nauczanie języka angielskiego studentów z uszkodzonym narządem słuchu Audiofonologia XXIII, s. 127 - 136.

 

2001

Domagała-Zyśk E.(2001). Modyfikacja postaw przyszłych pedagogów wobec uczniów niepełnosprawnych i ich integracji z zespołami klasowymi. W: D. Osik, A. Wojnarska (red.) Wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s.155-158.

Domagała-Zyśk E. (2001). Możliwości nauczania języków obcych uczniów z uszkodzonym słuchem. W: Z. Palak (red.) Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s.235-242.

Domagała-Zyśk E. (2001). Dlaczego dzieci z trudnościami w uczeniu się szczególnie potrzebują obecności osób znaczących? W: D. Kornas – Biela (red.) Oblicza dzieciństwa. Lublin: TN KUL, 429-438.

Domagała-Zyśk E. (2001). Rola ojców w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym ich dzieci W: D. Kornas – Biela (red.) Oblicza ojcostwa. Lublin TN KUL, 373-379.

Domagała-Zyśk E. (2001). O uczeniu języka angielskiego uczniów z uszkodzeniem słuchu. Języki Obce w Szkole, 7,106-110.

 

 2000

Domagała-Zyśk E. (2000). Rola rodziców we wspomaganiu dziecka z trudnościami w uczeniu się W: Kornas-Biela (red) Rodzina: źródło życia i szkoła miłości Lublin: TN KUL, ss.407-416.

 

 

Referaty na wybranych konferencjach naukowych

 

2016

 Scientific Seminar Building Inclusive Communities. School for Global Inclusion and Social development University of Massachusetts, Boston, USA and Faculty of Social Sciences KUL. Lublin, 17.03.2016. Referat: Inclusion of deaf and hard of hearing students in university education: chances and challenges

XXVIII Colloque ACISE-FIUC Justice and Mercy in Contemporary Education and Schools. KUL-Akademia Ignatianum, Kraków, 30.03.-2.04.2016. Referat: Christian Special Education – mercy or brotherhood?

International Interdisciplinary Congress Conflict, dialogue and the culture of unity. Faculty of Social Sciences KUL – University Institute SOPHIA. Lublin, 3-4.06.2016.  Referat: Participation of persons with disabilities in social life – a sign of unity

Zjazd europejskich surdopedagogów Kim jest? Kim ma być surdopedagog? Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytet Pedagogiczny im KEN, Kraków, 6.06.2016. Referat: Kim jest – kim powinien być surdoglottodydaktyk języka obcego?

 

2015

22nd International Congress on the Education of the Deaf. University of Patras, Ateny, 6-9.07.2015. Referat: Learning and teaching strategies in English as a foreign language classes for the deaf and hard-of-hearing students.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria I praktyka. Lublin, UMCS 26-27.11.2015. Referat: Specyfika relacji studentów słyszących i niesłyszących. Badania pilotażowe w University of Central Lancashire (UK) i KUL.

14th Biennial Conference of the International Association of Special education „New Dimensions Toward Education, Advocacy and Collaboration for Individuals with Special Needs. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 21-25.06.2015. Referat (wspólnie z S. Byra): Perceived and expected support and study satisfaction of university students with disabilities.

II Międzynarodowe Kongres Inkluzji. Siedlce, 15-16.04.2015. Warsztaty: Nauczanie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszacych.

 

2014

Międzynarodowa Konferencja Vysokoslolske studium bez barier. Liberec Technical University of Liberec, 25-26.09.2014. Referat: Deaf and hard of hearing university students – framework and strategies of foreign language teaching and learning.

14th International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Paryż, University Paris 8 - Vincennes St Denis, 9-11.07.2014. Referat: The role of speech and sign language in teaching English as a foreign language to deaf and hard of hearing students.

The 12th Conference of the European Society for the Study of English. Kosice, Pavol Jozef Safarik University, 29.08-2.09. 2014. Referat: Teaching English as a foreign language to the deaf and hard of hearing adult learners of different educational backgrounds. Oraz: przygotowanie i przewodniczenie seminarium ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE FOR STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS – EXCEPTIONAL ENGLISH FOR EXCEPTIONAL LEARNERS?

Międzynarodowa Konferencja Social Exclusion and Social Participation in Contemporary Europe Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 21.11.2014. Referat (wspólnie z E. Smołka, D. Kornas-Biela) Forms of support for people with disabilities and their families preventing social exclusion.

I Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Nowe oblicza terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej. Lublin, UMCS, 9.05.2014. Referat: Gry dydaktyczne w kształtowaniu kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Scientific Seminar Access and Inclusion for People with Disabilities. Lublin, KUL – University of Massachusetts, Boston, College of Education and Human Development, 20.10.2014. Referat: Challenge of learning a foreign language for students with disabilities.

 

2013

International Conference: Developing community based support for people with intellectual disability: working in partnership to achieve change. Praga, Uniwersytet Karola & International Association for the scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities, 15.11. 2013.

International Conference: Innovative Methods in Teaching English to the Deaf and Hard-of-hearing Students and Children. Praga, Uniwersytet Karola, 24.09.2013. Referat: Teaching Communication strategies in EFL for the Deaf and Hard of hearing Classes.

International Conference: Higher education without barriers. The Technical University of Liberec, 19-20.09.2013. Referat: Deaf and Hard of Hearing University Students – Achievements and Challenges.

International Conference Universal Learning Design, Brno, Uniwersytet Masaryka, 11-15.02.2013. Referat: Willingness to communicate in English as a foreign language of the deaf and hard of hearing students. Poster: Deaf and hard of hearing students at the John Paul II Catholic University of Lublin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Historyczne konteksty relacji: uczeń – mistrz – uczeń. Źródła wielkości mistrzów. Lublin, 18.11.2013. Referat: Mistrzostwo trwania we wspólnocie – Jean Vanier i jego dzieło.

 

2012

13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Linz, 11-13 lipca 2012. Referat: Deaf university students as foreign language learners in mainstream settings. Poster: Deaf students at John Paul II Catholic University of Lublin.

9th World Congress for Hard of Hearing People, Bergen, 25.06-28.06. 2012. Poster: English as a foreign language for hard of hearing Polish students.

International Conference Teaching English to the Hearing Impaired. Brno, 16 maja 2012. Referat i warsztaty: Facilitating teaching grammar and vocabulary to the deaf and hard of hearing students.

Fremdsprachenunterricht für Hőrbehinderte Schuler, Jugendliche und Erwachsene. Eotvos Lorand Universitat - Univeristat Klagenfurt. Budapeszt, 24-26 maja 2012. Referat: Language Education of Polish Deaf and Hard of Hearing Students at Primary, Secondary and Tertiary Levels of Education.

International Conference Multilingualism in Europe. Prospects and Practices in East – Central Europe. Budapest, Research Centre for Multilingualism, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Science, 25-26 marca 2011. Referat (na zaproszenie): Deaf and Multilingual. Teaching English as a foreign language to the Deaf students in Europe.

Międzynarodową Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu”. Lublin, 25-27.10.2012. Referat: Written output of the deaf and hard of hearing EFL learners

 

2011

International Conference Universal Learning Design. Brno, Masaryk University 8-11 luty 2011. Referat: Linguistic competence of the persons with severe hearing impairment in English as a foreign language.

3rd International Conference Education for All. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 29.06 – 1.07. 2011. Referat: Preparing the mainstream school teachers for English as a foreign language classes with the hearing impaired students.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoria i praktyka w profilaktyce i wspieraniu rozwoju osób z niepełnosprawnością. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN, 6-7 czerwca 2011. Referat: Opinie nauczycieli języka obcego dotyczące uczenia się języków obcych przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogiczne dyskursy wokół problemów dystansu społecznego. Lublin, UMCS, 7-8 kwietnia 2011. Referat: Kształtowanie motywacji uczniów z uszkodzeniami słuchu do uczenia się języków obcych – szansa na zmniejszanie się dystansu społecznego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: jednostka- przestrzeń społeczna- instytucja. Lublin, KUL, 4-6 kwietnia 2011. Referat: Nauczanie języka obcego uczniów niesłyszących jako przekraczanie barier w rozwoju językowym.

 

2010

The 10th Conference of the European Society for the Study of English. Seminar 61. Rethinking the Challenge: English as a Foreign Language for Deaf Adult Learners. Turin, Univeristy of Turin, 24-28.08.2010. Referat: Teaching English Grammar and Vocabulary to the Deaf Polish University Students – Chances and Challenges.

 

2009

Międzynarodowa Konferencja Współczesne poszukiwania w obszarze pedagogiki specjalnej i integracyjnej. UKSW, Warszawa, 17 – 18.11.2009. Referat: Trudności osób niesłyszących w nabywaniu słownictwa w języku obcym i sposoby przezwyciężania tych trudności.

Międzynarodowa Konferencja Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Warszawa, APS, 21.09.2009. Referat: Przygotowywanie studentów do pracy z uczniem z trudnościami w nauce – uczenie się poprzez doświadczenie.

II Międzynarodowa Konferencja Education for All. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 22- 25.09.2009. Referat: Successful English Classes for the Deaf Students.

Międzynarodowa Konferencja: Symposium on Teaching and Learning, KUL – PUC Purdue, Lublin, 17-19.03 2009. Referat I: (wspólnie z D. Kornas-Biela, B. Sidor i K. Uzar) Teaching and learning in mutual relationships of the disabled and non-disabled persons.

 

2008

International Conference on Assistance to aurally-handicapped students in their preparation and study at universities For the Full Life 2008 - Vidim, co Neslyšim. Ostrava, University of Ostrava, Republika Czeska, 10.06.2008. Poster: English as a foreign language for deaf university students. Referat: Specific features of the deaf persons' memory and foreign language learning.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja O personalistyczny wymiar filozofii wychowania. KUL, Lublin, 20.05.2008. Referat: "Filozofia niepełnosprawności" Jeana Vaniera.

 

2006

International Symposium of Special Pedagogy State of the Art. in Practical Work, Research and Education. Dipartimento Di Scienze Dell'Educazione Universita Degli Studi Di Verona, Werona, 4 - 7 maja 2006. Referat (wspólnie z D. Kornas Biela i B. Sidor): New trends in Special Education of the At Risk Children and New Challenges in Special Pedagogues Training in Poland. Poster: Challenge of Teaching English as a Foreign Language to the Deaf Polish Students.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności. Lublin, KUL JPII, 15.11.2006. Referat: Kształtowanie adekwatnych postaw wobec osób niepełnosprawnych zadaniem wychowawcy chrześcijańskiego.

 

2005

Children and Youth in Emerging and Transforming Societies Childhoods 2005, organizowana przez University of Oslo i International Research Network Childwatch w Oslo, w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2005. Referat: Perceived social support from significant others and school failure among Polish adolescents.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyczne wspomaganie edukacji studentów niepełnosprawnych. Akademia Podlaska, Siedlce, 6 - 7 czerwca 2006. Referat: Wykorzystanie technologii informatycznej na lektoracie języka angielskiego dla studentów niesłyszących

 

2004

Międzynarodowa Konferencja Edukacja, rynek pracy i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Łódź, 21 - 22 października 2004. Referat: Prof. dr hab. B. Marek, dr E. Domagała - Zyśk: Strategie metodyczne nauki języków obcych studentów z niepełnosprawnością percepcyjną.

 

2003

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Współpraca z rodzicami w zakresie integralnego wychowania dziecka niesłyszącego zorganizowana przez Polskie Centrum Metody Fonogestów, Kalisz, 7 - 8 kwietnia 2003. Referat: Jak pomóc niesłyszącemu dziecku uczyć się języka angielskiego?

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej pt. Przyszłość rehabilitacji, opieki i edukacji specjalnej, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Stare Jabłonki, 21.05 – 23.05.2003. Referat: Znaczenie wspierających relacji z osobami znaczącymi w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Wybrane nagrody i odznaczenia

 

Medal KEN – za zasługi dla oświaty i wychowania (2014)

Nagroda Rektora KUL – indywidualna II stopnia za wyróżniająca się rozprawę habilitacyjną oraz całokształt osiągnięć naukowych dydaktycznych (2014)   

Srebrny Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, (2016)

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2017 18:36