Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL – w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL pracuję od roku 1999. Urodziłam się w Nowym Sączu i jestem  absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w tym mieście. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki (1991-1996) i filologii angielskiej (1995-2000). W 2003 obroniłam w KUL doktorat pt. Rola osób znaczących w funkcjonowaniu młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w nauce, napisany pod kierunkiem Profesor Teresy Kukołowicz.

 Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki uwarunkowań trudności szkolnych (grant MNiSW Relacje z osobami znaczącymi a trudności w nauce. Badania młodzieży gimnazjalnej, 2001-2002), chrześcijańskiego wymiaru pedagogiki specjalnej – zwłaszcza myśli Jeana Vaniera, teorii i metodyki nauczania języków obcych osób z uszkodzeniami słuchu (grant MNiSW Język angielski w międzynarodowej komunikacji niesłyszących studentów - modele nauczania i współczesne wyzwania edukacyjne w Polsce i na świecie, 2009–2011) oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Za największe dotychczasowe osiągnięcie uznaję opracowanie podstaw naukowych surdoglottodydaktyki – dydaktyki nauczania języków obcych osób z uszkodzeniami słuchu. Od roku 2000 prowadzę w KUL specjalistyczny Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących, dzięki któremu studenci z uszkodzeniami słuchu nie tylko uczą się języka obcego i zdają obowiązujące ich egzaminy, ale też czynnie korzystają z języka obcego w czasie międzynarodowych seminariów i konferencji. Moja praca badawcza w zakresie surdoglottodydaktyki prowadzona jest w ścisłej współpracy międzynarodowej. Odbyłam staż w Language Resource Centre Uniwersytetu Karola w Pradze u prof. Danieli Janakovej (2005), która inicjowała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nauczanie języka angielskiego jako obcego niesłyszących studentów w Czechach oraz nawiązałam współpracę z Teiresias Centre w Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2011), gdzie podobne działania rozpoczynał prof. dr Petr Penaz. W kolejnych latach nawiązałam także współpracę z European Society for the Study of English, przygotowując wspólnie z prof. Elaną Ochse z Uniwersytetu Turyńskiego seminaria poświęconych nauczaniu języka angielskiego jako obcego osób z wadami słuchu w Turynie (2006), Istambule (2012) z prof. Edit Kontra w Koszycach (2014), a z prof. Nuzhą Moritz i dr Anną Podlewską w Gallway (2016). Współpracuję także z European Federation of Hard of Hearing (EFHOH) i International Federation of Hard of Hearing Young People (IFHOHYP). W roku 2015 odbyłam trzymiesięczny staż naukowy w University of Central Lancashire na wydziale Deaf Studies, którego efektem był m.in. program Multilingual (KUL 2016).

 W ramach działalności organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki KUL w latach 2005-2016 pełniłam funkcję instytutowego koordynatora programu Erasmus, a w latach 2007-2008 współorganizowałam (razem z ks. prof. dr hab. M. Nowakiem) dwie edycje programu pt. Building Civil Society and Fighting Social Exclusion, w którym brało udział 79 studentów i 26 nauczycieli ze szkół wyższych i uniwersytetów 9 krajów Europy. Projekt został oceniony jako wzorcowy (jeden z pięciu najlepszych w Europie) przez European Commission’s Directorate-General for Education and Culture (DG EAC). Opracowałam także program Studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej i kierowałam sześcioma edycjami tych studiów (2010-2017). Od roku 2016 kieruję natomiast Studiami podyplomowymi w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019 20:57