Dorota Tokarska

Wykształcenie

• 29.10.2015 - publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Pozapłacowe czynniki motywowania nauczycieli a jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr  hab. Leona Dyczewskiego; wynikiem czego Rada Wydziału Nauk Społecznych nadała stopień doktora w dniu 19.11.2015

• 2004-2009 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, socjologia, studia doktoranckie, 
• 1999-2004 Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia Wydziału Nauk Społecznych w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, specjalizacja - Finanse publiczne i komercyjne, praca magisterska „Wybór i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania klasy ERP”

Doświadczenie:

 • 10.2018 - Wydział Nauk Społecznych KUL, adiunkt

 • 10.2004 - 09.2018; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, a następnie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, obecnie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, wykładowca
• 31.08. 2004 - 28.02.2007 Szkoła Języków Obcych „Awans", lektor języka angielskiego
• 15.11.2004 - 30.06.2005; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, pracownik dziekanatu
• 10.2004 - 06.2006 członek redakcji kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia KUL
• 10. 2003 - 10.2004, Filia WNS KUL w Stalowej Woli, asystent - stażysta
• lipiec 2002, 2005, 2006 Obóz Szczepu "Knieja" w Siemianach k/Iławy, ZHP Tarnobrzeg, księgowa, magazynier

Publikacje:

 • „Wykorzystanie technologii informatycznych we współczesnym banku” w „Innowacje na polskim rynku finansowym” pod red. K. Ciejpy - Znamirowskiego, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL t. 3, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004
 • „Rola kierownika w pozapłacowym motywowaniu pracowników” w „Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia” pod red. Mariusza Iskry, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZNoS Stalowa Wola, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2007
 • „Opór pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie” w Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 4 (3/2008), s. 135
 • „Komunikacja jako czynnik motywująco-inspirujący” w „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych” red. Colin F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008
 • „Motywowanie pracowników w zgodzie z Katolicką Nauką Społeczną” artykuł w materiałach międzynarodowego sympozjum Etyka biznesu (red. M. Pierzchalska, I. Pałgan) organizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom 2008
 • „Motywowanie – nauka współpracy czy rywalizacji” w „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” red. Dorota Rondalska, Andrzej Zduniak, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009, s. 120
 • „Metody oceny pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach” w: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia t. 2, red. D. Tokarska, M. Iskra, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Stalowa Wola 2010, s. 217
 • „Firma przyjazna mamie-nowoczesne podejście do zatrudniania kobiet” w Kobieta we współczesnym społeczeństwie red. A. Witkowska Paleń, J. Maciaszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s. 483
 • „Pozapłacowe czynniki motywacyjne stosowane w szkołach ponadgimnazjalnych” w Zarządzanie i rozwój regionalny - wyzwania współczesności red. Anna Krzysztofek, ATW Wydawnictwo Kielce 2013, s. 387
 • „Społeczne i ekonomiczne skutki zwiększania wymiaru urlopu macierzyńskiego” w Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi red. Andrzej Nowak, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom 2013, s. 111
 • "Funkcjonalność strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej" w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (ISSN: 1898-5084) nr 44 (4/2/2015) s. 298-306
 • "Rachunkowość zarządcza w administracji publicznej - wybrane aspekty" w: "Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka", red. B. Lubas, D. Hryszkiewicz, M. Borowik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, s. 111-122
 • „Narzędzia rachunkowości zarządczej jako wsparcie systemów motywacyjnych” w „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 300, s. 183-195 (10 pkt)
 • “The impact of the economic crisis on the choice of the form of conducting an economic activity in Poland in the years 2008-2012”, “Przegląd Prawno Ekonomiczny” 2016, nr 4 (37), s. 158-170 (8 pkt)
 • „Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 472, s. 451-459 (10 pkt)
 • „Stabilizacja zatrudnienia a chęć doskonalenia kompetencji zawodowych”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 369, s. 261-270 (10 pkt)
 • "Metody pomiaru kapitału ludzkiego w jednostkach samorządu terytorialnego", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1 (544), s. 222-232 (20 pkt)

 

 • współredakcja "Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia" tom 2

  Organizacja konferencji:
  • 21.04.2005 – WZNoS KUL Stalowa Wola – pomoc w trakcie konferencji „Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień”
  • 10.02.2006 – pomoc w organizacji konferencji naukowej „Wspólne działanie? Ekonomia socjalna i spółdzielczość-szanse i zagrożenia”, WZNoS KUL Stalowa Wola
  • 8.10.2008 - Wykład otwarty „Unia Europejska - rozszerzenie i co dalej” – prowadzenie, moderacja
  • 28.11.2008, „Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia”, WZNoS KUL Stalowa Wola
 • 9.03.2010, "Giełda Papierów Wartosciowych. Jak grać i wygrywać", Koło Naukowe Pro-e, WZPiNoG KUL Stalowa Wola
 • 14.04.2010 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia"


  Udział w konferencjach i szkoleniach:
  • 27.10.2004 – Stalowa Wola, „Nowoczesne techniki informatyczne w zarządzaniu nieruchomościami w kontekście standardów obowiązujących w Unii Europejskiej”
  • 07-08.01.2005 – Kazimierz Dolny – „Katolicki Uniwersytet Lubelski – jego misja i zadania wobec współczesności”
  • 15.06.2005 – Tarnobrzeg, szkolenie w zakresie rozliczania projektów prowadzonych w ramach ZPORR EFS
  • 13.12.2005 – Warszawa, „Europejski Sondaż Społeczny. Polska w Europie”, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • 10-12 stycznia 2006 – Warszawa, „Jakość w projektach wymian i staży Programu Leonardo da Vinci”, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji „Fundusz Współpracy”
  • 21-23 września 2007 r., "Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w oczach mediów", Warszawa, UKSW, UW, UJ
  • 15 października 2007, Biskup Solidarności - Edward M. Frankowski, WZNoS KUL Stalowa Wola
  • 22 listopada 2007 r., „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  • 22-24 października 2008 – Zakopane, „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia”, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku”, WSB Poznań
 • 23 kwietnia 2009 – Stalowa Wola, "Kobieta we współczesnym społeczeństwie”, WZNoS Stalowa Wola
 • 8-9 czerwca 2009 – Lublin, „Tożsamość i komunikacja” 25 lat Katedry Socjologii Kultury, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • 04.2010 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia", udział z referatem „Metody oceny pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach”
 • 12.2012 Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, udział z referatem „Społeczne i ekonomiczne skutki zwiększania wymiaru urlopu macierzyńskiego”
 • 05.2013 Spółki handlowe w dobie kryzysu gospodarczego, Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Biznesu i Kultury „Art of Business”, Stalowa Wola, udział z referatem „Wpływ kryzysu gospodarczego na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej w latach 2008-2012”
 • 06.2014 Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie, Studenckie Koło Naukowe Lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, udział z referatem „Pozapłacowe czynniki motywacyjne stosowane w szkołach ponadgimnazjalnych”
 • 09.2014 Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, udział z referatem „Funkcjonalność strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej”
 • 23-24.05.2016 Zarządzanie-Rachunkowość-Nowe technologie, „Zmiany-Innowacje-Kreatywność” AGH Kraków, udział z referatem „Narzędzia rachunkowości zarządczej jako wsparcie systemów motywacyjnych”
 • 29-30.03.2017 Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia, konferencja w ramach przygotowań do Kongresu Nauki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, udział bierny
 • 05.2017 Bezpieczny budżet. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli, udział z referatem na zaproszenie organizatora „Zarządzanie budżetem domowym”
 • 16-18.10.2017 XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a controlling, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, udział z referatem „Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego”
 • 4-5.06.2018 Zarządzanie-Rachunkowość-Nowe technologie, AGH Kraków
 • 15-17.10.2018 XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a controlling, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • udział w projekcie Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ścieżka językowa, na którą składały się:

  - kurs innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

  - kurs języka angielskiego, zakończony uzyskaniem certyfikatu TELC na poziomie C1

 

 

Pełnione funkcje/obowiązki:
  • 2008 - 2014 koordynator działań dotyczących współpracy z KBN i DBN na KUL w Lublinie z ramienia Dziekana WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, w latach 2006-2008 funkcja pełniona na WZNoS

• 2014 - 2018 członek Rady Instytutu Prawa i Ekonomii

• 2014 - 2018 członek Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia

• 2016-2018 członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

• 2016-2018 członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Programów Kształcenia

• 2016-2018 członek Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

• 10.2018 - 09.2019 członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia

• 10.2018 - 09.2019 - koordynator dyscypliny ds. dydaktycznych

• 06.2020 - do dziś - członek Senatu KUL, przedstawiciel  nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 


Zainteresowania:

zarządzanie kapitałem ludzkim,

wycena kapitału intelektualnego,

rachunkowość kapitału intelektualnego,

motywowanie

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2021 16:09