Zdjęcie

Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL

Wykształcenie

W roku 1979 rozpoczął studia na Wydziale Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone pracą magisterską napisaną na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika na temat „Antropologia Romana Ingardena”. Magisterium obronił w dniu 27 listopada 1984 roku, otrzymując ocenę bardzo dobry z wyróżnieniem. Po okresie pracy duszpasterskiej jako prezbiter Archidiecezji Lubelskiej rozpoczął w roku 1988 studia licencjackie w zakresie liturgiki w Instytucie Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone otrzymaniem tytułu licencjata teologii w czerwcu 1990. W roku 1992 podjął studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Kopcia CP, zwieńczone doktoratem na temat: „Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Marsilego OSB (1910-1983)”. Doktorat obronił w dniu 22 czerwca 1994 roku. Kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej” (Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 419) miało miejsce dnia 23 października 2007 r na KUL.

Stypendia naukowe i pobyt na uczelniach zagranicznych

W okresie od listopada 1991 do lipca 1992 przebywał we Włoszech i dokonywał kwerendy naukowej pod kątem przygotowywanej rozprawy doktorskiej, głównie w Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina w Padwie oraz w Istituto Liturgico S. Anselmo w Rzymie. W okresie od 1 października 1997 do 30 czerwca 1998 przebywał na stypendium naukowym, fundowanym przez KAAD w Deutsches Liturgisches Institut w Trewirze oraz na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trewirze. W styczniu i lutym 2004 przebywał na Università Pontificia Salesiana w Rzymie, a od marca do września 2004 na Wydziale Teologii Westfälische Wilhelms Universität w Münster na stypendium habilitacyjnym. W 2009 roku był stypendystą  Nanovic Institute na Uniwersytecie Notre Dame (IN) USA.

Praca naukowo-dydaktyczna

Od 1 października 1992 podjął pracę na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL. Od dnia 1 lipca 1998 do 1 października 2002 r. pracował jako redaktor naczelny Encyklopedii Katolickiej w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL, wydając w tym czasie tom VIII i IX Encyklopedii. Od 1 października 2002 roku pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Liturgii na Wydziale Teologii KUL. W latach 1998-2001 wykładał okresowo w Instytucie Teologicznym w Spiskiej Kapitule i na Uniwersytecie w Trnawie na Słowacji. W latach 2000-2005 był wykładowcą w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Chełmie. Od 1 marca 2008 roku jest kierownikiem Katedry Duchowości Liturgicznej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL.

Ważniejsze osiągnięcia

Należy do nich książka: Znaki Misterium Chrystusa, Lublin: RW KUL 1996, ss. 330 oraz zwięzłe opracowanie w języku włoskim na temat współczesnych wyzwań wychowawczych: Le sfide educative della nuova Europa [Quaderni di Azimuth 8], Roma 2003, ss. 21. Na szczególną uwagę w jego dorobku zasługuje praca na stanowisku sekretarza naukowego w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL, a tym samym redaktora naczelnego Encyklopedii Katolickiej. Owocem tej pracy są tomy VIII i IX Encyklopedii Katolickiej. Ponadto jest on autorem licznych opracowań naukowych z zakresu teologii liturgii i sakramentów, teologii pastoralnej, leksykografii chrześcijańskiej w polskich czasopismach naukowych takich jak: „Roczniki Teologiczne”, „Liturgia Sacra”, „Seminare”, „Zeszyty Naukowe KUL” i in. oraz w dziełach zbiorowych.

Na uwagę zasługują też książki, jakie wyszły pod jego redakcją (Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Lublin: TN KUL 2002, ss. 191; Skauting katolicki. Idea o. Jakuba Sevina SJ, Tarnów: Biblos 2002, ss. 119; Kościół – naród – rodzina. Nauczanie Jana Pawła II w praktyce duszpasterskiej, Lublin: Polihymnia 2004, ss. 214), Jedna wiara jedna Msza (Cz. Krakowiak współredaktor), Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, ss. 216; Święty Jakub z Composteli. Na pielgrzymich szlakach Europy, Lublin: Gaudium 2010, ss. 211; Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (A. Piwowar współredaktor), Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 320.

 

Ważnym rodzajem publikacji są też hasła w encyklopediach i leksykonach takich jak: Encyklopedia Katolicka, t. VIII-XI; Katoliczieskaja Encykłopiedia, t. II, red. G. Cioroch, W. Nadworny, I. Baranov, Moskwa: Izdatielstwo Franciskancew 2005; Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002; Leksykon Teologii Pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin: TN KUL 2006.

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2012 09:49