Między powinnością a marzeniem. Pisarze drugiej połowy XIX i początku XX wieku wobec przemian społeczno-kulturowych.
[Between the duty and the dream. The writers of the late 19th and early 20th century in the face of socio-cultural transformations. ]

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Literatury Modernizmu KUL