dr Artur Mamcarz-Plisiecki

ur. 28 kwietnia 1971 w Lublinie
absolwent KUL - polonistyka i prawo
żonaty, troje dzieci: Piotr, Klara i Andrzej

Wykształcenie: 
1990 – 1995 studia na filologii polskiej KUL, magisteriumJęzykowe środki perswazji wobec Kościoła w latach 1989 – 1993 na przykładzie „Gazety Wyborczej”
1995
2000 studia na Wydziale Prawa KUL, magisteriumNadzór bankowy a wolność gospodarcza

2004 marzec obroniona rozprawa doktorska w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, pt.: Językowe sposoby kształtowania postaw i zachowań w felietonie o tematyce politycznej. Analiza retoryczna.
Zainteresowania naukowe:
- retoryka (komunikacja retoryczna, perswazja i przekonywanie, analiza tekstu, kultura żywego słowa)

- dziennikarstwo (retoryka dziennikarska, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów)
- teoria i filozofia polityki (historia myśli politycznej, ideologie polityczne, retoryka polityki)

- kultura audiowizualna (obraz jako nośnik kultury, język filmu, retoryka przekazów audiowizualnych)
Wykaz publikacji: 
I. Książka (współredakcja): 
1) Media jako wyzwanie wychowawcze, pod red. J. Plisa i A. Mamcarza, Radom 2010
II. Artykuły: 
1) Metodologia badań nad językiem nakłaniania. Zarys problematyki, „Poradnik Językowy” 1996 z. 10.

2) Recenzja książki: Sztuka – nauczyciel – uczeń, pod red. J. Plisieckiego, Lublin 1997, „Język Polski w szkole dla klas IV – VIII” rocznik XLIV (rok szkolny 1998/1999), zeszyt 2.

3) Media i kultura, „Sprawa Polska” 1998, nr 1.
4) Gdzie tkwi błąd? – problemy katolickiej radiofonii, „Sprawa Polska” 1998, nr 2.
5) Językowe środki perswazji w komentarzu prasowym [w:] K. Böttger, S. Dönninghaus, R. Marzari (red.), Beiträge der Europäischen Slavistichen Liguistik (POLYSLAV) 4, München 2001.
6) Postmodernizm w teorii i praktyce [recenzja książki H. Kieresia: Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lublin 2000], „Sprawa Polska” 2001, nr 3.
7) O człowieku w dominacji mediów masowych [recenzja książki T. Zasępy: Media – człowiek – społeczeństwo. Doświadczenie europejsko – amerykańskie, Częstochowa 2000], „Sprawa Polska” 2001, nr 3.

8) Po wrześniowej premierze [recenzja filmu Quo vadis?], „Sprawa Polska” 2001, nr 5.

9) Komunikacja społeczna w ujęciu retorycznym [w:] J. Plisiecki (red.), Stare i nowe media w procesie komunikacji społecznej, Radom 2003.
10) Retoryka zwolenników integracji, „Cywilizacja” nr 4-5/2003.

11) Felieton – historia i konwencja gatunku, „Roczniki WSH” w Radomiu, nr I, 2004.

12) Co to jest polskość – próba opisu i wyjaśnienia, „Cywilizacja” nr 8/2004.

13) Media w służbie ideologii, „Cywilizacja” nr 19/2006.

14) Klasyczne wzorce wychowania, [w:] Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna, Lublin 2007.

15) Rola rodzimych tradycji wychowawczych we współczesnej pedagogice, „Cywilizacja” nr 22/2007.
16) Powołanie i sens polskiej emigracji według twórców polskiej literatury romantycznej, "Człowiek w Kulturze" 23 (2013)

III. Referaty na konferencjach: 
1) Media a wychowanie – konferencja: „Europejska przestrzeń edukacyjna a przeobrażenia oświatowe w Polsce” 13-14 XI 2006 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

2) Wychowanie klasyczne wobec środków społecznego przekazu – konferencja: „Wychowanie młodzieży a mass media, subkultury, grupy destrukcyjne” 29 III 2007 – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie.

3) Tolerancja w języku i kulturze – konferencja: „Tolerancja i jej oblicza” 6 III 2008 – Instytut Socjologii Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

4) Warunki i możliwości krytycznego odbioru mediów – konferencja: „Media jako wyzwanie wychowawcze” 18 VI 2009 – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

5) Powołanie i sens polskiej emigracji wg twórców polskiej literatury romantycznej – X Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt.: „Emigracja i cywilizacje”
6) Nowa sofistyka - dyskurs tzw. "postpolityki". Analiza retoryczna – konferencja Polskiego Towarzystwa retorycznego „Retoryka i władza”, Warszawa 24-25 XI 2011
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2014 11:55