Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1- zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami gramatycznymi.
C2- przygotowanie studentów do wybrania specjalizacji językoznawczej
Wymagania wstępne:
W1 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu gramatyki języka angielskiego w językoznawstwie K_W01
Zna terminologię językoznawczą z zakresu gramatyki opisowej w języku angielskim K_W02
Zna terminologię językoznawczą z zakresu gramatyki opisowej w języku polskim K_W03
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu gramatyki opisowej: umie rozpoznawać i definiować podstawowe zagadnienia gramatyczne, wyjaśniać reguły i wyjątki przy pomocy technicznego języka K_W04
Ma podstawową wiedzę o głównych tendencjach rozwoju języka i problemach z jego opisem w gramatyce K_W10
Zna podstawowe mechanizmy rządzące językiem angielskim jak i w języku polskim. K_W12
Jest uwrażliwiony na staranne wysławianie się i staranną pisownię, unika najczęstszych błędów popełnianych zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim K_W17
Umie posługiwać się rejestrem akademickim języka angielskiego w zakresie językoznawstwa. K_W18

UMIEJETNOŚCI
Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością gramatyki opisowej K_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki opisowej K_U02
Potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim K_U03

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie gramatyki opisowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowegoK_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy gramatycznej i rozumie potrzebę jej rozwijania K_K01
Rozumie, że język ciągle się zmienia, ponieważ kształtują go użytkownicy, co wymusza ciągłą obserwację i wyczulenie na zmiany zachodzące w języku K_K02
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, łączyć efekty pracy członków grupy. K_K04Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia prowadzone są w formie dyskusji. Nacisk położony jest na kształtowanie samodzielnego myślenia poprzez praktyczną analizę danych i badanie procesów zachodzących w języku.
Podczas zajęć studenci pracują również w grupach lub w parach nad ćwiczeniami dostarczonymi przez prowadzącego. Aby ułatwić dyskusję, studenci są obowiązani przestudiować wyznaczone przed zajęciami lektury.
Treści programowe:
treści programowe
1. Czasownik: kategorie czasownikowe, czasowniki pomocnicze i leksykalne, czasowniki modalne, operatory i ich właściwości, finitywne i niefinitywne formy czasowników, aspekt, tryb i strona.
2. Rzeczownik: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, kategoria liczby, rodzaju i przypadka, określniki i ich właściwości, zaimki.
3. Przymiotnik i przysłówek: syntaktyczne funkcje przymiotnika i ich klasyfikacja, właściwości przysłówkowe: stopniowalność i konstrukcje porównawcze.
4. Przyimek: struktura i syntaktyczna funkcja frazy przyimkowej, znaczenie przyimków i struktury typu: preposition stranding i pied piping.
5. Analiza zdania prostego i złożonego, elementy zdania, uzgodnienie, pytania, rozkaźniki i wykrzyknienia.
6. Relacje między zdaniami: apozycja, koordynacja, elipsa i jej właściwości.
7. Zdania podrzędne: zdania względne, zdania okolicznikowe, konstrukcje porównawcze, mowa zależna i niezależna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Sprawdziany przeprowadzane na zakończenie każdego semestru nauki
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Aronoff, M. and K. Fudeman (2005) What is Morphology. Oxford: Blackwell.

Bauer, L. (1988) Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Haspelmath, M. (2002) Understanding Morphology. London: Arnold.

Huddleston, Rodney and Geoffrey Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Katamba. F. (1994) English Words. London: Routlege.

Katamba, F. (1993) Morphology. London: Palgrave.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1973) A University Grammar of English. London: Longman.

Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum and R.A. Close (1974) A University Grammar of English: Workbook. London: Longman.

Spencer, A. and A. Zwicky (1998) The Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell.

Szymanek, B. (1998) Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Handouty z różnymi problemami gramatycznymi

Językoznawstwo historyczne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Poszerzenie wiedzy związanej z historią języka angielskiego
Wymagania wstępne:
W1 Ukończony kurs historii języka angielskiego;
W2 Student ma wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa historycznego
Efekty kształcenia:
EK P_W01 Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą teorii językoznawstwa historycznego
EK P_W02 Student zna zaawansowaną terminologię dotycząca językoznawstwa historycznego
EK P_W05 Student ma zaawansowaną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa historycznego lub ogólnego, a w szczególności współczesnych teorii jezykoznawstwa historycznego

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie współczesnych teorii językoznawstwa historycznego
EK P_U05 Student krytycznie ocenia treści zawarte w przeczytanych źródłach dotyczących współczesnych teorii językoznawstwa historycznego
EK P_U10 Student analizuje złożone problemy współczesnego jezykoznawstwa. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne prowadzenie analizy danych historycznych.
EK P_U14 Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów w zakresie współczesnych teorii językoznawstwa historycznego
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie badawczym.
Metody dydaktyczne:
Krytyczne omawianie różnych tesktów związanych z językoznawstem historycznym
Treści programowe:
1. E. Traugott \'Old English left-dislocations: Their structure and information status\'
2. C. Allen \'Case syncretism and word order change\'
3. Kemenade ans, B. Los\' Discourse adverbs and clausal syntax in Old and Middle English\'
4. D. Lightfoot \'Cuing a new grammar\'
5. L. Brinton \'Pathways in the development of pragmatic markers in English\'
6. S. Pintzuk \'Split coordination in Early English\'
7. J. Pérez-Guerra & D. Tizón-Couto \'Left-dislocation and topicalization in the history of English\'
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Test z omawianego materiału
2. Aktywny udział w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Grohmann, Kleanthes K. (2000) A Movement Approach to Contrastive Left Dislocation. Rivista di Grammatica Generativa 25, 3–65.

Grohmann, Kleanthes K. 1997. On Left Dislocation. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik 40, 1-33.

Kemenade, A. van, and Los, B. (2006). ‘Discourse adverbs and clausal syntax in Old and Middle English’, in Kemenade and Los (edd.) , 224-248.

Kemenade, A. van, and Los, B. (eds.) (2006). The handbook of the history of English. Oxford: Blackwell.

Kemenade, A. van, Milićev, T., and Baayen, H. R. (2008). ‘The balance between syntax
and discourse in Old English’, in Gotti et al. (edd.); 3-21.

Gotti, M., Dossena, M., and Dury, R. (eds.) (2008). English historical linguistics 2006:
selected papers from the Fourteenth International Conference on English Historical
Linguistics (ICEHL 14). Amsterdam: Benjamins.

Kroch, Anthony. 1981. On the role of resumptive pronouns in amnestying island constraint violations.
In Papers from the 17th regional meeting of the Chicago Linguistic Society, pages 125–35, Chicago. Chicago Linguistic Society.

Nolda, Andreas. 2004. 'Topics detached to the left: on 'left dislocation', 'hanging topic', and related constructions in German". ZAS Papers in Lin-guistics 35. 423-448

Ott D. 2012. An ellipsis approach to Contrastive Left-dislocation. To appear in Linguistic Inquiry. Available at ling.auf.net/lingbuzz/001415/current.pdf

Pintzuk, S. 2013. Phrase Structures in Competition: Variation and Change in Old English Word Order. London/New York: Routledge
[reprinted version of Pintzuk, S. (1999), Phrase Structures in Competition: Variation and Change in Old English Word Order, Garland, New York]

Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadniczymi zagadnieniami fonetyki języka angielskiego, ćwiczenia doskonalące wymowę angielskich głosek uzupełniane praktycznym zastosowaniem transkrypcji fonetycznej.
Wymagania wstępne:
nie ma wymagań wstępnych. Znajomość transkrypcji jest dodatkowym atutem, choć nie jest wymagana.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna podstawową terminologię fonetyczną w języku angielskim K_W02
Zna podstawową terminologię fonetyczną w języku polskim K_W03
Zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania fonetyki w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków K_W12
ZUmie rozróżniać wymowę poszczególnych dialektów. K_W18

UMIEJĘTNOŚCI

Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością fonetyki K_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie fonetyki K_U02
Potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim K_U03

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie fonetyki, kierując się wskazówkami opiekuna naukowegoK_U07

Posiada umiejętność przygotowania transkrypcji w języku angielskim, z wykorzystaniem podstawowych źródeł K_U18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy fonetycznej i rozumie potrzebę jej rozwijania K_K01
Rozumie, że język ciągle się zmienia, posiada wiele dialektów, z których każdy ma odrębną wymowę.co wymusza ciągłe doskonalenie wymowy K_K02
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, łączyć efekty pracy członków grupy. K_K04
Metody dydaktyczne:
Zajęcia w laboratorium, krótkie referaty studentów, dyskusje w grupach, ćwiczenie transkrypcji samodzielnie jak również wspólnie na tablicy.
Treści programowe:
I semestr
1.Wprowadzenie do kursu
2. Samogłoski [i, i:, e, æ]. Opis teoretyczny i ćwiczenia.
3. Spółgłoski angielskie – podstawowe klasyfikacje i rozróżnienia
4. Podstawy transkrypcji – nauka alfabetu IPA
5. Samogłoski centralne.
6. Spółgłoski zwarte: aspirowane i niespirowane. Wymowa dźwięcznych spółgłosek końcowych (rozróżnienie fortis/lenis).
7. Formy słabe i mocne w transkrypcji. Oznaczanie akcentu wyrazowego.
8. Cwiczenia praktyczne-konsolidacja materiału
9. Wpisy do indeksów

II semestr
1. Samogłoski [a:, o, o:, u, u:]
2. Spółgłoski szczelinowe i zwartoszczelinowe
3. Ćwiczenia wymowy grup wyrazowych: funkcje r, łączenia pomiędzy samogłoskami.
5. Spółgłoski nosowe
5. Samogłoski nosowe w polskim i w angielskim
6. Ćwiczenie wymowy dźwięków nosowych (np. unikanie wymowy wyrazu fence jako fęs zamiast fens, unikanie palatalizacji [n] w wyrazach takich jak new lub need)
7. Dyftongi angielskie
8. Ćwiczenia praktyczne-konsolidacja materiału
9. Wpisy do indeksów

Grupy spółgłoskowe oraz samogłoski niezgłoskotwórcze [j] i [w]
Ćwiczenia grup dźwięków typu: dr, tr, kr oraz kombinacji s + zwarta + r, l, w, j.
Akcent wyrazowy i zdaniowy
Akcent wyrazowy i zdaniowy (cd.)
Procesy elizji, upodobnienia pod względem dźwięczności czy miejsca artykulacji.
Różnice między wymową polską i angielską.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie opanowanie przez studentów zasad akcentowania i intonacji w języku angielskim oraz utrwalenie wymowy angielskich głosek.

Formą zaliczenia przedmiotu są zaliczenia cząstkowe na koniec każdego semestru. Na zajęciach oceniane są wypowiedzi ustne oraz pisemne prace domowe (transkrypcja fonetyczna). Przewidziane są dwa kontrolne ustne sprawdziany, z których każdy obejmuje materiał dotychczas zrealizowany. Aktywność podczas zajęć jest szczególnie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
A.C. Gimson An Introduction to the Pronunciation of English, Edward Arnold Publishers, London 1989.

A. Reszkiewicz, Correct your English pronunciation. PWN, Warszawa 1981.

W. Sobkowiak i J. Szpyra, Workbook in English Phonetics and Phonology. For Polish Students of English. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.

J. C. Wells, Longman pronunciation dictionary. Longman, London 1990.

A. Wierzchowska, Wymowa polska. PZWS, Warszawa 1971.

Materiały uzupełniające:

Nagrania internetowe (podcasty): www.bbc.com

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Doskonalenie struktur gramatycznych poznanych w roku I oraz wykorzystanie ich w konstrukcjach zdań złożonych
C2 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania i stosowania nowych konstrukcji gramatycznych oraz czasowników frazalnych
C3 Rozwijanie umiejętności stosowania różnych struktur gramatycznych (z uwzględnieniem czasowników frazalnych) w zależności od kontekstu/sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka
C4 Nabycie umiejętności rozróżniania stylu formalnego i kolokwialnego współczesnej angielszczyzny oraz umiejętności stosowania struktur gramatycznych właściwych dla danego rejestru (tj. języka pisanego i mówionego)
C5 Opanowanie stopnia kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi egzaminu C1
C6 Zgłębianie znajomości gramatyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
Wymagania wstępne:
1. Poziom j. angielskiego nie niższy niż średniozaawansowany (B2)
2. Znajomość podstawowych terminów gramatycznych oraz umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy zagadnień gramatycznych
3. Znajomość czasów i struktur gramatycznych wprowadzonych w poprzedzającym roku akademickim
4.Świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EKP_W01Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i znaczeniu gramatyki języka angielskiego
EKP_W02 Student zna terminologię związaną z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa, w szczególności dotyczącymi gramatyki
praktycznej
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny gramatyki w j. polskim
EKP_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu gramatyki praktycznej języka angielskiego
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach i zmianach charakterystycznych dla systemu gramatycznego j. angielskiego
EK P_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne językowo (w tym gramatycznie) wyrażanie własnych myśli w języku angielskim pisanym (eseje, sprawdziany) i
mówionym (dyskusje akademickie, konwersacje w ramach poszczególnych przedmiotów z programu studiów i egzaminów ustnych
EK P_W18 Student zna strukturalne cechy charakteryzujące różne rejestry języka angielskiego, w tym rejestr języka akademickiego, i rozróżnia między odpowiednimi a niewłaściwymi dla nich konstrukcjami gramatycznymi
EKP_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością gramatyki j. angielskiego

UMIEJĘTNOŚCI
EKP_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z zagadnieniami gramatycznymi
EK P_U03 Student jest w stanie precyzyjnie i poprawnie językowo (w tym gramatycznie) wyrażać własne myśli w języku angielskim
EK P_U04 Student potrafi wyrażać swoje poglądy w języku angielskim pisanym i mówionym, w stylu formalnym i codziennym/potocznym, używając struktur gramatycznych odpowiednich dla danego stylu/rejestru
EKP_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z gramatyką j. angielskiego korzystając przy tym z różnych źródeł, kierując się wskazówkami nauczyciela
EK P_U22 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie gramatyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K03 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swych kompetencji językowych z zakresu praktycznej gramatyki j. angielskiego w celu osiągania coraz większej poprawności językowej
EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy i polegają na ćwiczeniu struktur gramatycznych, również w odniesieniu do języka rodzimego, poprzez zastosowanie metody pracy w podgrupach lub w parach. W parach lub podgrupach studenci rozwiązują problemy gramatyczne zadane przez nauczyciela, weryfikują rozwiązania innych członków grupy, wyjaśniają sobie wzajemnie konkretne użycia gramatyczne oraz ich zastosowanie w komunikacji codziennej. Nauczyciel monitoruje pracę poszczególnych par oraz grup i odpowiada na indywidualne potrzeby studentów. Zastosowane metody mają na celu wybudowanie umiejętności praktycznego stosowania gramatyki angielskiej.
Treści programowe:
Czasowniki modalne I (powtórzenie)
Czasowniki modalne II (powtórzenie)
Czasowniki modalne III (powtórzenie)
Czasowniki modalne IV
Czasowniki modalne V
Okresy warunkowe I (powtórzenie)
Okresy warunkowe II
Okresy warunkowe III
Mowa zależna I
Mowa zależna II
Mowa zależna III
Przedimiki I
Przedimiki II
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Studenci przygotowują w domu ćwiczenia do zajęć.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych oraz uzyskanie minimum 120 punktów na 200 możliwych ze wszystkich testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
R. Side & G. Wellman Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, fully updated for the revised CPE /Longman/
H. Gethin Grammar in Context /Longman/M. Vince & P. Sunderland Advanced Language Practice /Macmillan/
A. J. Thomson & A. V. Martinet A Practical English Grammar /Oxford University Press/
B. D. Graver Advanced Language Practice /Oxford University Press/
F. V. Bywater A Proficiency Course in English /Hodder and Stoughton/
M. Mann & S. Taylore-Knowles Destination C1 & C2: Grammar & Vocabulary /Macmillan/
M. Foley & D. Hall Longman Advanced Learners’ Grammar /Longman/
G. Yule Oxford Practice Grammar /Oxford University Press/
M. Hewings Advanced Grammar in Use /CUP/
S. Haines, M. Nettle & M. Hewings Advanced Grammar in Use. Supplementary Exercises /Cambridge University Press/
M. Vince Macmillan English Grammar in Context /Macmillan/
V. Evans CPE Use of English 1 for the Revised Cambridge Proficiency Exam /Express Publishing/
M. Swan Practical Language Usage /Oxford University Press/