2021

Prace magisterskie
 • Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej za panowania Zygmunta Augusta
 • Nieznane miejsca turystyczne Lwowa i obwodu Lwowskiego
 • Tańce i stroje ludowe w wybranych regionach Polski. Analiza i porównanie.
 • Górskie szlaki turystyki kulinarnej w Polsce oraz ich wpływ na rozwój regionu.
 • Architektura i sztuka dawnej cerkwi unickiej w Hannie
 • Podróżowanie do Ziemi Świętej w XVI wieku na podstawie polskich relacji
 • Tropy literackie Lubelszczyzny przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Józefa Weysenhoffa, Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej
 • Tradycje kulinarne Białorusi

2019

Prace magisterskie
 • Obraz cudzoziemców w "Dzienniku wyprawy Stefana Batorego pod Psków" Jana Piotrowskiego.
 • Praktyczność i teatralność obyczajów kulinarnych w XVII i XVIII wieku

2017

Prace magisterskie
 • Świat Granady w "Opowieściach Alhambryjskich" Washingtona Irvinga. Zjawisko tak zwanego orientalizmu w Europie na przykładzie Hiszpanii
 • Ślady obecności Św. Piotra w Rzymie, ich znaczenie i wpływ na ruch turystyczny.
 • Znaczenie symboliczne wybranych zwierząt w przysłowiach XIX i XX w.
 • Ludowe instrumenty muzyczne w XIX i XX wieku na Lubelszczyźnie.
 • Smok w kulturze współczesnej
 • Turystyka kulinarna we współczesnym Lublinie.
 • Kreacje teatralne Heleny Modrzejewskiej i Antoniny Hoffmann a "szkoła krakowska" Stanisława Koźmiana.

2016

Prace licencjackie
 • Żydowskie tradycje kulinarne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
Prace magisterskie
 • Obraz Italii na podstawie polskich pamiętników podróży z XVII wieku
 • Propaganda wojenna Stefana Batorego w kampanii połockiej w latach 1578-1580