dr hab. Arkadiusz Stasiak, adiunkt
Katedra Historii XVI-XVIII wieku
 1. Adres: Katedra Historii XVI - XVIII wieku,

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

  Al. Racławickie 14,

  20-950 Lublin

  Telefon: (081) 445 40 23
 2. Zainteresowania naukowe: Historia kultury szlacheckiej, historia polskiej myśli politycznej w okresie nowożytnym; filozofia polityczna nowożytnej Europy; teoria władzy w okresie Oświecenia; idee awangardy kulturowej wobec myśli tradycjonalistycznej
 3. Prowadzone zajęcia:
  Czas i miejsce zajęć 
  • Historia Polski nowożytnej (konwersatorium);
  • Seminarium: Historia Polski nowożytnej
 4. Wybrane publikacje:
  • Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera, Warmińska Kuria Metropolitalna, Olsztyn 2003, ss. 145;
  • Patriotyzm w myśli konfederatów barskich,  Lublin 2005, ss. 192;
  • Miejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina, Werset, Lublin 2012, ss. 148.

  • Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 545.
  • The idea of patriotism in the political thought in Poland during the Enlightenment, in:Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, Edited by Balázs Trencsényi and Márton Zászkaliczky, Brill, Leiden Boston 2010, p. 711-734.

  • Republikańska idea patriotyzmu konfederacji barskiej, w: Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycje, pod red. A. Buchmann i A. Danilczyka, DIG i Muzeum Historii Polski, Warszawa 2010, s. 201-220.

  • Syn idealnego ojca. Marcin Kromer o władzy Zygmunta Augusta, w: Sigismundus Augustus Rex. Studia i szkice z dziejów panowania ostatniego Jagiellona, pod red. A. Januszek – Sieradzkiej, Sandomierz 2010, s. 181-199.

  • Polityka historyczna w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, w: Polityka historyczna w literaturze polskiej, pod red. K. Stępnika i M. Piechoty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 13-24.

  •  Sprawiedliwość jako cel władzy monarszej. Ewolucja idei od Platona do schyłku oświecenia, „Roczniki Humanistyczne”, t. 58 (2010), s. 79-93.

  • Ptaki drapieżne układane do polowań w nowożytnej Rzeczypospolitej, w: Intelektualia myśliwskie. Materiały VI sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 18 czerwca 2011 r., pod red. K. Kornacki, G. Antoniuk, A. Szczepaniak i B. Wójcik, Kozłówka 2012, s. 21-60.

  • [Rec.:] Niall Ferguson, Civilization. The West and the Rest, London, Allen Lane, 2011, ss. 402, „Roczniki Humanistyczne”, t. 59 (2011), s. 285-288.

  • Idee federalistyczne w pracach Stanisława Leszczyńskiego w kontekście pacyfistyczno - federacyjnej myśli oświeceniowej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 10, z. 4 (2012), s. 15-28.

  • Teoria pochodzenia władzy monarszej w dyskursie parlamentarnym czasów stanisławowskich, Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, studia pod redakcją Andrzeja Stroynowskiego, DiG, Warszawa 2013, s. 407-420.

  • Współczesne badania relacji człowiek - przyroda w związku z książką Władysława Dynaka Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności, „Roczniki Humanistyczne”, t. 60 (2012), s. 187-192.
 5. Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

   

  1 Egzemplifikacja wpływu twórców niemieckich na renesansową kulturę Sandomierza                 (SGS, Sandomierz 2000),

  2 Indywidualistyczne inspiracje filozofii politycznej Marcina Kromera. Próba                                komparatystyki wzorców idealnego władcy (UMCS, Lublin 2000),

  3 Sandomierskie malarstwo wczesnorenesansowe, jako czynnik kreacji kultury                             mieszczańskiej (UwB, Supraśl 2000),

  4 Idea patriotyzmu w pismach konfederackich Adama Stanisława Krasińskiego (UAM,               Poznań 2001),

  5 Początki dziejopisarstwa renesansowego w Polsce (BWSH, Koszalin 2001),

  6 Karol Stanisław Radziwiłł – kochanek Ojczyzny (UMCS i UJ, Roskosz 2002),

  7 Wojna konfederacka (1768 – 1772), rewolucja niedokonana (UMCS, Lublin                             2002),

  8 Kajetan Sapieha – mit wojownika (UMCS, Roskosz - Kodeń 2004),

  9 Der Staatenbund – eine Theorie der Politik von Immanuel Kant an Joseph Görres (MPI,                     Göttingen 2004),

  10 Przyborowski - między prawdą semantyczną a prawdą artystyczną (UMCS, Radom –             Orońsko 2006),

  11 Władza i wiedza doskonała. Idea króla-filozofa w polskiej myśli politycznej,Kongres   badaczy XVIII wieku (UWr. i IBL PAN, Wrocław 2006),

  12 Pacyfizm Stanisława Staszica (Wojewódzkie Kuratorium Oświaty, Parczew 2007),

  13 Naukowy wymiar lubelskich obchodów setnej rocznicy śmierci Stanisława Staszica       Lublin i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków(KUL, Lublin2007),

  14 Religious Justification of the King's Authority in Poland in 18th century, Conference of the      Comission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC), „Religious Space    of East-Central Europe – Open to the East and the West”, (IEŚW, KUL, Uniwersytet           Lwowski, Lublin - Lwów 2007),

  15 Zaginione miasta. Wspólnoty żydowskie w Lublinie. Lubelszczyzna bez Tajemnic (KUL,        Lublin 2007),

  16 Czy Trybunał Koronny był potrzebny Lublinowi?Trybunał Koronny w kulturze          prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej (KUL Lublin 2008),

  17 Charakter zróżnicowania polskiej teorii politycznej w drugiej połowie XVIII wieku.     Próba ujęcia na przykładzie idei etyki w procesie sprawowania władzy.        Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytut            Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Towarzystwo Naukowym im. W.     Kętrzyńskiego w Olsztynie VIII sesja: MIĘDZY BAROKIEM A             OŚWIECENIEM. „Staropolski regionalizm” (Olsztyn 2008),

  18 Idea patriotyzmu w polskiej myśli politycznej epoki oświecenia, Patriotyzm      obywateli i mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, (Instytut Badań          Interdyscyplinarnych UW Artes Liberales, Warszawa 2008)

  19 Legenda bitwy lanckorońskiej, Konfederacja barska w Małopolsce, (Polskie    Towarzystwo Historyczne, oddziała w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008),

  20 Republikańska idea patriotyzmu Konfederacji Barskiej, Konfederacja Barska, jej        konteksty i tradycje, Polenmuseum Schloss Rapperswil (Rapperswil 2008).

  21 Idee polityczne Stanisława Młodożeńca, Stanisław Młodożeniec w 50 rocznicę śmierci, (Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca, Kleczanów 2009).

  22. Futurorozdroża. Pomiędzy Stanisławem Młodożeńcem a Bruno Jasieńskim, Futuryzm z perspektywy interdyscyplinarnej, (Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca, 18 lutego Opatów 2010).

  23. Odkrywanie Imperium, Wojny wyobraźni czyli alternatywne wizje dziejów, (Instytut Historii KUL, 18 marca 2010).

  24. Polityka historyczna w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, Polityka historyczna w literaturze polskiej, (Lublin, Wydział Politologii UMCS, 18-19 maja 2010).

  25. Teoria pochodzenia władzy monarszej w dyskursie parlamentarnym czasów stanisławowskich, Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, Radomsko 23 – 25 września 2010, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

  26. Ptaki drapieżne układane do polowań w nowożytnej Europie. Intelektualna myśliwskie, Kozłówka 18 czerwca 2011. Muzeum Zamojskich w Kozłówka, Klub św. Huberta.

  27. Szczęście we wspólnocie a poza nią, Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, Warszawa 22-23 października 2012, Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo badań nad Wiekiem Osiemnastym.

  28. Zdrada w czasach konfederacji barskiej, Dzieje zdrady w Polsce, Tarnów 25 listopada 2012, Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  29. Staropolskie polowanie z orłem. Łowiecka rzeczywistość czy literacka fikcja?Intelektualna myśliwskie, Kozłówka 7 wrzesień 2013. Muzeum Zamojskich w Kozłówka, Klub św. Huberta.

   

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014 17:45