recenzja rozprawy habilitacyjnej Renaty Gregovej
[Review of 'habilitation' thesis of Renata Gregova]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Renata Gregova
Nazwa jednostki: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta