In search of causative structures in the root based morphology: a case of Polish roz-/roze- causatives

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studies in Polish Linguistics (ISSN: 1732-8160)
Rok wydania: 2013
Tom: 8
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 58-75
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu kauzatywizacji w modelu morfo-syntaksy generatywnej opartej na rdzeniu wyrazowym. Procesy kauzatywizacji analizowane są w oparciu o czasowniki z morfemem roz-. W analizie postulowane jest oderwanie funkcji kauzatywnej od mechanizmu dodawania argumentu sprawcy. Badania w tym kierunku oparte są na pracy Koontz-Garbodena (2009). Morfem Roz- został uznany za człon główny wprowadzający poziom struktury odpowiadający za kategorię strony czynnej w podejściu Alexiadou i Doron (2012). Jest on przeciwstawiony formantowi nieciągłemu roz … się, który odpowiada za tworzenie pewnych czasowników anty-kauzatywnych w języku polskim. Innym ważnym elementem jest próba określenia, jakie rdzenie mogą stanowić podstawę dla czasowników kauzatywnych analizowanego typu. Przy użyciu typologii rdzeni Embicka (2009), zaproponowanej dla nieco innych struktur czasownikowych, udaje się stwierdzić, że rdzenie, które mogą wystąpić jako predykaty stanów nie tworzą czasowników kauzatywnych interesującego typu, podczas gdy rdzenie, które mogą istnieć jako predykaty zdarzeń nadają się na bazy tej derywacji. Analiza polskich czasowników pokazuje jednocześnie, że ustalenia Alexiadou, Agnostopoulou, Schäffer i Doron, dotyczące bardziej ogólnych i nieco inaczej materiałowo nakierowanych badań struktur walencyjnych, doskonale sprawdzają się w przypadku prezentowanego materiału polskiego, dodatkowo potwierdzając słuszność tego kierunku poszukiwań językoznawczych.
Słowa kluczowe: kauzatywizacja, czasowniki nie-akuzatywne, czasowniki anty-kauzatywne, rdzeń, morfo-syntaksa, polskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Malicka-Kleparska",
title = "In search of causative structures in the root based morphology: a case of Polish roz-/roze- causatives",
journal = "Studies in Polish Linguistics",
year = "2013",
number = "2",
pages = "58-75"
}

Cytowanie w formacie APA:
Malicka-Kleparska, A. (2013). In search of causative structures in the root based morphology: a case of Polish roz-/roze- causatives. Studies in Polish Linguistics, 2, 58-75.