Recenzja rozprawy doktorskiej Grzegorza Wlaźlaka, pt. Neoclassical formations and Latinate affixation in the 18th century English word-formation: A corpus- and dictionary-based analysis.
[Neoclassical formations and Latinate affixation in the 18th century English word-formation: A corpus- and dictionary-based analysis.]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Grzegorz Wlaźlak
Tytuł publikacji: Formacje neoklasyczne i afiksacje łacińskie w osiemnastowiecznej derywacji w angielszczyźnie: Analiza oparta o korpusy i słowniki
Nazwa jednostki: