2017

Prace magisterskie
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Partycypacja społeczna w prawie ochrony środowiska
 • Uprawnienia mandatowe w prawie ochrony środowiska

2016

Prace magisterskie
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony różnorodności biologicznej
 • Dostęp do informacji o środowisku
 • Administracyjnoprawne instrumenty zrównoważonej gospodarki leśnej

2015

Prace magisterskie
 • Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska
 • Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada ogólna prawa ochrony środowiska
 • System ocen oddziaływania na środowisko jako instrument prewencyjnej ochrony środowiska
 • Administracyjno-prawne instrumenty ochrony środowiska w prawie budowlanym
 • Zadania organów administracji publicznej w ochronie środowiska
 • Administracyjno - prawne instrumenty ochrony środowiska w procesie inwestycyjno - budowlanym
 • Odpowiedzialność administracyjnoprawna w prawie ochrony środowiska
 • Polityka ochrony środowiska
 • Administracyjnoprawne instrumenty zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy
 • Obszarowe formy ochrony przyrody
 • Administracyjnoprawne instrumenty udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

2014

Prace magisterskie
 • Status prawny parków narodowych w Polsce
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska