2019

Prace magisterskie
 • Realia pracy duszpasterskiej na ziemiach litewsko-ruskich w świetle pamiętników i korespondencji (1831-1914).
 • Podróż edukacyjna młodego arystokraty w świetle "Wspomnień" i korespondencji Andrzeja Edwarda Koźmiana
 • Rzym w pamiętnikach polskich pielgrzymów i podróżnych w XIX wieku.
 • Egipt w relacjach polskich wojskowych, misjonarzy i podróżników w XIX wieku.
 • Emancypacja z konieczności czy z wyboru? Droga życiowa Zuzanny Małyszczyckiej.

2017

Prace licencjackie
 • Wizyty biskupów z Królestwa Polskiego w Petersburgu w pismach ks. Bonawentury Butkiewicza i innych relacjach współczesnych
 • Śmierć i zwyczaje pogrzebowe w wybranych regionach Polski, Litwy i Białorusi na podstawie "Ludu" Oskara Kolberga
 • Przewodniki po Lublinie w okresie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego.
 • Tematyka legionowa na łamach dziennika ,,Ziemia Lubelska'' (1915-1918)
 • Indie jako teren działalności misyjnej na łamach "Misji Katolickich" (1882 - 1903).

2015

Prace magisterskie
 • Straty majątkowe ziemian w województwach prawobrzeżnych Królestwa Polskiego w świetle procesów o odszkodowania po powstaniu listopadowym
 • Formy wyrażania patriotyzmu w przestrzeni publicznej Warszawy w latach 1815 - 1830

2014

Prace magisterskie
 • Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1846 r.
 • Choroby i medycyna w życiu codziennym arystokracji polskiej w XIX wieku na podstawie korespondencji Elizy z Branickiej Krasińskiej (1835-1876)
 • Wodzowie Powstania Listopadowego w oczach podwładnych i polityków
 • Podróże do krajów egzotycznych w relacjach polskich podróżników na podstawie czasopisma "Wędrowiec" (1863-1906).
 • Problematyka afrykańska na łamach "Przeglądu powszechnego" i "Misji katolickich" (1882- 1914).

2013

Rozprawy doktorskie
 • Le Grand Duché de Varsovie vu par les Français. Le visage du Grand Duché de Varsovie dans les documents français de ce temps [Księstwo Warszawskie w oczach Francuzów. Obraz Księstwa Warszawskiego w źródłach francuskich tego okresu]
Prace licencjackie
 • Wojna francusko-austriacka i zjednoczenie Włoch na łamach "Kuriera Warszawskiego"
 • Kuchnia, jej wyposażenie i organizacja pracy w świetle XIX - wiecznych książek kucharskich.