Agnieszka Ścibior

20232022

 • Elements and COVID-19: A comprehensive overview of studies on their blood/urinary levels and supplementation with an update on clinical trials
  [w:] Biology
 • Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline
  [w:] Antioxidants

 • 2021

 • Wild animals in studies on vanadium bioaccumulation - potential animal models of environmental vanadium contamination: a comprehensive overview with a Polish accent
  [Dzikie zwierzęta w badaniach nad bioakumulacją wanadu - potencjalne modele zwierzęce zanieczyszczenia środowiska wanadem: przegląd z polskim akcentem]

  [w:] SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
 • Response of cytoprotective and detoxifying proteins to vanadate and/or magnesium in the rat liver: the Nrf2- Keap1 system
  [w:] Oxidative Medicine and Cellular Longevity
 • Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds
  [w:] ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA

 • 2020

 • Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications
  [w:] ECOLOGICAL INDICATORS
 • Evaluation of the level of selected iron-related proteins/receptors in the liver of rats during separate/combined vanadium and magnesium administration
  [Ocena poziomu wybranych białek/receptorów związanych z metabolizmem żelaza w wątrobie szczurów otrzymujących wanad i magnez oddzielnie oraz łącznie]

  [w:] JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY
 • Vanadium: risks and possible benefits in the light of a comprehensive overview of its pharmacotoxicological mechanisms and multi-applications with a summary of further research trends
  [Wanad: ryzyko i korzyści w świetle obszernego przeglądu mechanizmów aktywności farmakologicznej tego pierwiastka i jego wielokierunkowego zastosowania z podsumowaniem trendów badawczych]

  [w:] JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY
 • In vitro effect of vanadyl sulfate on cultured primary astrocytes: cell viability and oxidative stress markers
  [Wpływ siarczanu wanadylu na hodowlę pierwotnych astrocytów: żywotność i markery stresu oksydacyjnego - model in vitro]

  [w:] JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY

 • 2019

 • Vanadium and oxidative stress markers - in vivo model: a review
  [Wanad i markery stresu oksydacyjnego - model in vivo: praca przeglądowa]

  [w:] CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY
 • Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius
  [w:] URBAN ECOSYSTEMS

 • 2018

 • Evaluation of lipid peroxidation and the level of some elements in rat erythrocytes during separate and combined vanadium and magnesium administration
  [Ocena peroksydacji lipidów i poziomu niektórych pierwiastków w erytrocytach szczurów otrzymujących wanad i magnez oddzielnie oraz w kombinacji]

  [w:] CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS
 • Living in habitats affected by wind turbines may result in an increase in corticosterone levels in ground dwelling animals
  [w:] ECOLOGICAL INDICATORS
 • Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg)
  [Ocena peroksydacji lipidów i mechanizmy obrony antyoksydacyjnej w kościach szczurów otrzymujących wanad(V) i magnez(Mg) oddzielnie oraz w kombinacji]

  [w:] CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS

 • 2016

 • Vanadium (V) and magnesium (Mg) - in vivo interaction: A review
  [Wanad (V) i magnez (Mg) - interakcje w modelu in vivo: praca przeglądowa]

  [w:] CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS

 • 2014

 • The influence of combined magnesium and vanadate administration on the level of some elements in rats’ tissues: V-Mg interactions and the role of iron essential protein DMT-1 in the mechanism underlying altered tissues iron level
  [Wpływ łącznego podawania magnezu i wanadu na poziom wybranych pierwiastków w tkankach szczurów: interakcjie V-Mg i udział DMT-1 w mechanizmie transportu żelaza ]

  [w:] Metallomics
 • The renal effects of vanadate exposure: potential biomarkers and oxidative stress as a mechanism of functional renal disorders – preliminary studies
  [Wpływ wanadu na nerki: potencjalne biomarkery i stres oksydacyjny jako mechanizm zaburzeń funkcji nerek - badania wstępne]

  [w:] JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY
 • Effects of vanadium (V) and magnesium (Mg) on rat bone tissue: mineral status and micromorphology. Consequences of V-Mg interactions
  [Wpływ wanadu (V) i magnezu (Mg) na tkankę kostną szczura: status mineralny i mikromorfologia. Konsekwencje interakcji V z Mg]

  [w:] Metallomics

 • 2013

 • Inhibitory and stimulating effect of magnesium on vanadate-induced lipid peroxidation under in vitro conditions
  [Hamujący i stymulujący wpływ magnezu na indukowaną wanadanem peroksydację lipidów - model in vitro]

  [w:] INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY
 • Magnesium can protect against vanadium-induced lipid peroxidation in the hepatic tissue
  [Magnez może chronić przed indukowaną wanadem peroksydacją lipidów w wątrobie]

  [w:] Oxidative Medicine and Cellular Longevity

 • 2012

 • Effect of 12-week vanadate and magnesium co-administration on chosen haematological parameters as well as on some indices of iron and copper metabolism and biomarkers of oxidative stress in rats
  [Wpływ 12-tygodniowego podawania wanadanu i magnezu na wybrane parametry hematologiczne krwi, wskaźniki metabolizmu żelaza i miedzi oraz biomarkery stresu oksydacyjnego u szczurów ]

  [w:] ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY

 • 2010

 • Effects of combined vanadate and magnesium treatment on erythrocyte antioxidant defence system in rats
  [Wpływ jednoczesnego podawania wanadanu i magnezu na układ antyoksydacyjny erytrocytów u szczurów]

  [w:] ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY
 • Lipid peroxidation in the kidney of rats treated with V and/or Mg in drinking water
  [Peroksydacja lipidów w nerkach szczurów otrzymujących V i/lub Mg w wodzie do picia]

  [w:] JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY
 • Antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in the blood of rats co-treated with vanadium(V+5) and chromium (Cr+3)
  [Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydacja lipidów we krwi szczurów otrzymujących wanad(V+5) i chrom(Cr+3)]

  [w:] CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY

 • 2009

 • Lipid peroxidation in the liver of rats treated with V and/or Mg in drinking water
  [Peroksydacja lipidów w wątrobie szczurów otrzymujących V i/lub Mg w wodzie do picia]

  [w:] JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY
 • Effects of combined treatment with vanadium (V) and chromium (III) on hematological parameters and plasma mineral status in rats
  [Wpływ jednoczesnego podawania wanadu(V) i chromu(III) na parametry hematologiczne oraz status mineralny osocza u szczurów]

  [w:] TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES

 • 2008

 • Biochemical and morphological changes in rat liver cells after vanadium and magnesium encumbrance
  [Biochemiczne i morfologiczne zmiany w komórkach wątroby szczurów po podawaniu wanadu i magnezu]

  [w:] ACTA BIOCHIMICA POLONICA

 • 2007

 • Effects of vanadium (V) and/or chromium (III) on L-ascorbic acid, glutathione as well as iron, zinc and copper levels in rat liver and kidney
  [Wpływ wanadu (V) i/lub chromu (III) na stężenie kwasu L-askorbinowego i glutationu, a także na poziom żelaza, cynku i miedzi w wątrobie oraz nerkach szczurów]

  [w:] JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES

 • 2006

 • Selected haematological and biochemical parameters of blood in rats after subchronic administration of vanadium and/or magnesium in drinking water
  [Wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne krwi szczurów po subchronicznym podawaniu wanadu i/lub magnezu w wodzie do picia]

  [w:] ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
 • Combined effect of vanadium(V) and chromium(III) on lipid peroxidation in liver and kidney of rats
  [Efekt łącznego podawania wanadu(V) i chromu(III) na peroksydację lipidów w wątrobie i nerkach szczurów]

  [w:] CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS

 • 2005

 • Some selected blood parameters in rats exposed to vanadium and chromium via drinking water
  [Wybrane parametry krwi u szczurów otrzymujących wanad i chrom w wodzie do picia]

  [w:] TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES

 • 1999

 • Lipid peroxidation in liver and kidneys of rats intoxicated with vanadium and/or zinc
  [Peroksydacja lipidów w wątrobie i nerkach szczurów intoksykowanych wanadem i/lub cynkiem]

  [w:] Acta Poloniae Toxicologica
 • Wpływ wanadu oraz wybranych pierwiastków na aktywność fagocytarną neutrofili
  [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych