dr Agnieszka Parol - asystent

 

Życiorys naukowy:

7 czerwca 2016 r.- doktor nauk prawnych, stopień naukowy uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Agencje zdecentralizowane w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej". Promotor: prof. dr hab. Artur Kuś, recenzenci: prof. dr hab. Jan Barcz, dr hab. Anastazja Gajda, prof SGH

od października 2011 r.- asystent naukowo-dydaktycznego w Katedrze Prawa Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej oraz technologii informacyjnych.

2008-2011- studia doktoranckie w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL pod kierunkiem dra hab. Artura Kusia.

2003- 2008- studia na Wydziale Prawa. Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Uzyskanie tytułów magistra prawa i magistra administracji.

Tytuł magistra prawa uzyskany na podstawie pracy pt. Status jednostki w ruchu transgranicznym i wewnątrzwspólnotowym, napisanej na seminarium z prawa celnego i prawa handlu międzynarodowego pod kierunkiem dra hab. Artura Kusia.

Tytuł magistra administracji uzyskany na podstawie pracy pt. Rozwiązywanie sporów gospodarczych napisanej na seminarium z publicznego prawa gospodarczego pod kierunkiem dra Rafała Biskupa.

Zaangażowanie społeczne/pełnione funkcje:

od 21 maja 2015 r. - Członek Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną .

od 21 maja 2015 r. - Członek grupy badawczej MIGRA-TEAM.

od 30 września 2014 - Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

od października 2011- sekretarz Katedry Prawa Unii Europejskiej.

2011-2013- członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej.

2011-2012- koordynator i przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej.

2006-2008- Sekcja Prawa Administracyjnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. W roku akademickim 2006/2007 sekretarz sekcji.

2004-2008- członek Samorządu Studentów WPPKiA KUL. 

Stypendia i nagrody:

2013- Nagroda II stopnia przyznana przez Rektora KUL dla nauczycieli akademickich

2010/2011- Stypendium Rektora KUL.

2007/2008- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

2008- Nagroda Rektorska za aktywną działalność na rzecz społeczności akademickiej.

2007- Nagroda Rektorska za aktywną działalność na rzecz społeczności akademickiej.

Granty wewnętrzne i zewnętrzne:

2018- realizacja grantu "Dystrybucja kompetencji wykonawczych w prawie administracyjnym Unii Europejskie" ze środków przeznaczonych na finansowanie działach młodych pracowników WPPKiA

12-16 2018- udział w programie Erasmus +, Brno, Uniwersytet Masarykowa, Wydziała Prawa, wykład „European Union Dcentralized Agencies” 

2017- realizacja grantu "Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami" ze środków przeznaczonych na finansowanie działach młodych pracowników WPPKiA

2014-2016-  realizacja grantu "Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jako jedna z kompetencji Unii Europejskiej (etap I, II, III)" ze środków przeznaczonych na finansowanie działach młodych pracowników WPPKiA

2013-2014- udział w charakterze eksperta w projekcie badawczym "Migracje powrotowe: nauka i praktyka", finansowanym a grantu z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Okres realizacji: 1.1.2013-31.12.2014 r.

2013- realizacja grantu dla młodych naukowców

2012- realizacja grantu dla młodych naukowców

2011–2012- Realizowany grant „Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej” (nr wniosku 4355) Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".

2009-2010- współpraca z Uniwersytecką Poradnią Prawną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy realizacji grantu otrzymanego z Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Wykaz publikacji

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Wołk (Parol) A., Obszar Schengen - przestrzeń bez granic wewnętrznych, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 5/2007.
 2. Parol A., Podstawy prawne Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), E. Krzystofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, A. Szachoń-Pszenny, T. Sieniow, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 131-179, 84-91, 102-130, ss. 35, przekracza 1 arkusz (ISBN 978-83-7702-853-2), (współautor z K. Woch). A. Parol jest autorką następujących paragrafów: Kompetencje Unii Europejskiej, Cele i zadania Unii Europejskiej, Zasady ogólne Unii Europejskiej, Zasady strukturalne Unii Europejskiej.
 3. Parol A., Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-254/11, Oskar Shomodi, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2013, nr 7, s. 284-288.
 4. Parol A. The legal basis of the European Union (The competences of the European Union, The objectives and tasks of the European Union, General principles of the European Union, EU Structural Policy), : A. Kuś (red.), E. Krzystofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, A. Szachoń-Pszenny, T. Sieniow, K. Woch, P. Wojtasik, The Introduction to the European Union Law, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 62-68, 79-102.
 5. Parol A., Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej i strefie Schengen dla ruchu osobowego na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej – analiza prawna, w: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom II: 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, red. Kuś A., Szachoń-Pszenny A., Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 187-206.
 6. Parol, Agnieszka, Status prawno-ustrojowy FRONTEX-u w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w: Agencja FRONTEX w Stefie Schengen. 10 lat doświadczeń, red. Artur Kuś, Anna Magdalena Kosińska, Anna Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 (ISBN 978-83-7702-997-8), s. 35-54, l. zn. 50728, j. polski, cała monografia - ss. 317, całość 12,19 arkusza wydawniczego, recenzowana.
 7. Parol A., Reżim prawny małego ruchu granicznego w polsko-ukraińskich relacjach transgranicznych [w:] M. Pitraś, M. Malskyj, B. Surmacz, Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, s. 381-396, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS
 8. Parol A., Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, jako agencja zdecentralizowana do spraw polityki azylowej, w: Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Piotr Witkowski (red.), Anna Magdalena Kosińska (red.), wydawca Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu i Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu, Zamość 2016, s. 98-104,
 9. Parol A., Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, w:  Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Piotr Witkowski (red.), Anna Magdalena Kosińska (red.), Zamość 2016, s. 105-113,
 10. Parol A., Studium porównawcze uproszczonego i małego ruchu granicznego w polsko-ukraińskich relacjach transgranicznych "przed" i "po" przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w:Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Edyta Krzysztofik (red.), Renata Maria Pal (red), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 203- 215.
 11. Parol  Agnieszka, Local border traffic as an instrument for the implementation  of the Area of Freedom, Security and Justice - the example of agreements  with Ukraine, w: Tomasz Sieniow (red.), Return Migration: Theory and Practice, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, opublikowane w 2017 r., ISBN 978-83-6144-95-3, s 119-144, ss. 247, l.zn. 65 705
 12. Parol A., Zintegrowane zarządzanie granicami 2.0. Wpływ zasady dzielonej odpowiedzialności na pozycję krajowych i unijnych organów wykonawczych, „Prawo i Polityka” 2016, tom 7, s. ISSN 2080-5799, s. 86-102, l.zn.48464
 13. Parol A., Klauzule porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w systemie zintegrowanego zarządzania granicami. w: Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UMCS Lublin 2018, ISBN 978-83-227-9112-7, s. 85-102, ss. 678, l.zn. 44 572, publikacja recenzowana,
 14. Parol Agnieszka, Wpływ traktatu z Lizbony na zintegrowane zarządzanie granicami Unii Europejskiej, Politeja nr 58 2018, ISSN 1733-6716, s. 272-286

Sprawozdania:

 1. Wołk (Parol) A., Miszczuk E., Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Sprawozdanie z konferencji, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 4/2007.
  Wołk (Parol) A., Miszczuk E., Układ z Schengen, szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Sprawozdanie z konferencji, Studia Prawnicze KUL 2-3/2007.
  Parol A., 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec- doświadczenia i perspektywy, Sprawozdanie z konferencji , Studia Prawnicze KUL 4/2009.
 2. Parol A., Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa, Konferencja naukowa, Lublin, 12 listopada 2010 r., Studia Prawnicze KUL nr 3-4/2011, s. 297-301.
 3. Parol A., Miaskowska-Daszkiwicz K., Sprawozdanie z zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej, Edukacja Prawnicza, nr 11 (137) 2012, s. 11-12.
 4. Miaskowska-Daszkiewicz K., Parol A., Zawody centralne olimpiady wiedzy o integracji europejskiej (Lublin, 13 kwietnia 2012 r.), Studia Prawnicze KUL 2012, nr 3 (51), s. 129-131, j. polski
 5. A. Parol, Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina, Konferencja naukowa (Lublin, 15 listopada 2012 r.), Studia Prawnicze KUL 2013, nr 1 (53)
 6. A. Parol, 10 lat Agencji FRONTEX w strefie Schengen, Konferencja naukowa (Lublin, 22 kwietnia 2015 r.), Studia Prawnicze KUL 2015, nr 2 (62)

Odczyty naukowe:

 1. referat Standardy działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych, sprawozdawczość, w ramach szkolenia Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, które odbyło się w dniach 28.02-1.03.2009 r., w Kazimierzu Dolnym.
 2. referat Prezydencja w Radzie UE a formy sprawowania przewodnictwa w instytucjach UE wygłoszony w ramach konferencji Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, która odbyła się 13 kwietnia 2011 r. w Lublinie. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 3. referat Obywatelstwo Unii Europejskiej i Karta Praw Podstawowych jak źródła praw jednostki w ramach konferencji Obywatelstwo Unii Europejskiej - wyzwania dla praktyki krajowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, która odbyła się w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (LEXALIA 2011). Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Studentów Europeistyki KUL. Konferencja odbyła się 6 kwietnia 2011 r. w Lublinie.
 4. referat Program sztokholmski i jego znaczenie dla polityki imigracyjnej państw członkowskich UE w ramach konferencji Wpływ prawa Unii Europejskiej na polityki imigracyjne państw członkowskich UE, która odbyła się 14-15 czerwca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym. Konferencja realizowana w ramach Projektu Lubelska Regionalna Sieć Wspierania Imigrantów II.
 5. referat Umowy o małym ruchu granicznym jako forma współpracy z państwami trzecimi na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszony na międzynarodowej Konferencji pt. Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera, która odbyła się 15 listopada 2012 r. w Lublinie.
 6. referat Mały ruch graniczny wygłoszony na XVIII Seminarium Projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów Na Lubelszczyźnie, które odbyło się 27 listopada br. w Chełmie, w siedzibie Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.
 7. referat pt. Reżim prawny małego ruchu granicznego a polsko-ukraińska współpraca transgraniczna podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Stosunki polsko–ukraińskie 1991–2013. Próba bilansu, UMCS, Lublin, 14-15 listopada 2013 r., organizator: Wydział Politologii UMCS w Lublinie.
 8. referat pt. Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej i strefie Schengen dla ruchu osobowego na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej- analiza prawna, podczas ogólnopolskiej konferencji Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, KUL, Lublin, 31.03.2014 r., organizator: Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL.
 9. referat pt. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tworzenie organów pozatraktatowych  podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Istota źródła prawa międzynarodowego, Uniwersytet Wrocławski- Zamek Piastów Śląskich, Brzeg Opolski, 24-26 września 2014 r.; organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski.
 10. referat pt. Nowe formy prawne zabezpieczenia granic zewnętrznych na przykładzie Eurosur (współautor Anna Szachoń-Pszenny); w ramach panelu Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen; podczas ogólnopolskiej konferencji pt. I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 18-20 września 2014 r.; Organizator: Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. referat pt. Projekt utworzenia wspólnej straży granicznej w Strefie Schengen – stan obecny i perspektywa dalszego rozwoju w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polska w Strefie Schengen - doświadczenia i perspektywy” organizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego oraz Koło Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 19 marca 2015 r. Udział przedstawicieli nast. ośrodków naukowych: KUL, UR, UW/SGH, UO, UMCS
 12. referat pt. Status prawno-ustrojowy FRONTEX-u w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. 10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen, KUL, Lublin, 22 kwietnia 2015 r., organizator: Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa. Referaty na konferencji wygłosili przedstawiciele m.in. UJ, SGH, KUL, UAM, INP PAN, UMCS, WSSMiKS Chełm, WSPA Lublin.
 13. referat pt.Wdrożenie i funkcjonowanie małego ruchu granicznego na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego oraz części Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur, na konferencji „Migracje powrotowe: nauka i praktyka”, organizatorem była Katedra Prawa Unii Europejskiej oraz Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu KUL, 24 czerwca 2015 r.
 14. referat pt. Klauzule porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego w systemie zintegrowanego zarządzania granicami, podczas  ogólnopolskiej konferencji pt. VI Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Lublin 14-15 września 2017, organizator: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.  
 15. referat pt. Pozycja i kompetencje unijnych organów wykonawczych w systemie zintegrowanego zarządzania granicami, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. II Ogólnopolski kongres Europeistyki. Państw w Unii Europejskiej, Szczecin 26-28 września 2017, organizator: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.  
 16. referat pt. Wpływ referendów na zarządzanie Przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. II Ogólnopolski kongres Europeistyki. Państw w Unii Europejskiej, Szczecin 26-28 września 2017, organizator: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. referat pt. „Pozycja unijnych agencji ds. ścigania wobec kryzysu migracyjnego”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych. Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno-uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie”, Warszawa 7-8.12.2017 r., organizator, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr, Zakład Europejskiego Zarządzania Gospodarczego UWr oraz Stowarzyszenie Miłośników Prawa Międzynarodowego.
 18. referat pt. „Traktatowe ramy prawne europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasie kryzysów”, Kraków 13-14.12.2017 r., organizator: Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 19. referat pt. „Subdelegacja kompetencji wykonawczych w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej” na ogólnopolskiej konferencji pt. „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, która odbyła się w dniach 20-23 września 2018 r. w Lublinie i we Lwowie, organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski  Sekcja Prawa i Instytucji Europejskich oraz Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, Katedra Europeistyki - Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki

Udział w konferencjach naukowych:

 1. udział w konferencji Halfway to the EU - Schengen Agreement as a Model for Partial Integration (Dr. Adam Lazowski), 16 kwietnia 2009 r. w Bazylei (Szwajcaria).
 2. udział w Forum Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum- SIMFO), organizowanym przez Parlament Europejski i Komisje Europejską we współpracy z Polską Prezydencją, które odbyło się 2-4 października 2011 r. w Krakowie. W ramach Forum udział w warsztatach Implementing the internal market to ensure citizens' rights - success stories from Member States.
 3. udział w XVIII Seminarium Projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie, które odbyło się 27 listopada br. w Chełmie, w siedzibie Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.
 4. udział w charakterze eksperta w konferencji ogólnopolskiej „Europa bez granic- strefa Schengen”, która odbyła się 9.10.2013 r. we Wrocławiu. Organizatorem konferencji był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Wrocław.
 5. udział z głosem w dyskusji w konferencji lokalnej „Obywatel w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”, zorganizowanej 16.10.2013 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbyła się w Warszawie.
 6. moderowanie II konferencji naukowej: "Europa bez granic - strefa Schengen", zorganizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, Wrocław, 20 października 2014 r.
 7. moderowanie „II konferencję Europa bez granic - strefa Schengen”, zorganizowaną przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, Wrocław, 20 października 2014 r. Obok przedstawicieli straży granicznej i urzędu wojewódzkiego, w konferencji wzięli udział pracownicy 2 ośrodków akademickich (KUL, UWr) oraz studenci/doktoranci UWr i UŁ.
 8. udział w seminarium naukowym w grupie ekspertów pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pt. „Zintegrowane zarządzanie granicami UE – aktualny stan prawny i planowane reformy”, 17 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00-13.30, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

 9. udział w seminarium naukowym w grupie ekspertów pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pt. „Zintegrowane zarządzanie granicami UE – aktualny stan prawny i planowane reformy”, 10 grudnia 2018 r. o godz. 11.00-13.30, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

 10. udział w Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w charakterze delegata, 19.10.2018 r.  w Warszawie UW

Inne:

 1. przygotowanie pytań na konkurs internetowy, obejmujących tematykę: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej, w ramach projektu Prezydencja na wyciągnięcie ręki organizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
 2. wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim, która odbyła się w dniach 16-18.10.2013 r., Bruksela, Belgia. Organizatorem była Poseł do Parlamentu Europejskiego- prof. Lena Kolarska-Bobińska. W wyjeździe udział wzięli m.in. przedstawiciele dwóch ośrodków akademickich, KUL oraz UMCS.
 3. członek Komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji pt.: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie- doświadczenia i perspektywy.10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, która odbyła się 31 marca 2014 r. Lublin, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1
 4. redaktor techniczny monografii: Kuś Artur, (red.), Szachoń-Pszenny Anna (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i prespektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 (ISBN 978-83-7702-850-6), ss. 301, 18 arkuszy.
 5. redaktor techniczny monografii: Kuś Artur, (red.), Szachoń-Pszenny Anna (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 (ISBN 978-83-7702-851-3), ss. 361, 22,5 arkusze.
 6. członek Komitetu redakcyjnego monografii: Kuś Artur (red.), Kosińska Anna (red.), Szachoń-Pszenny Anna (red.), Agencja FRONTEX w Stefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 (ISBN 978-83-7702-997-8), ss. 317.
 7. współorganizator konferencji pt. "10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen", która odbyła się 22 kwietnia 2015 r. na KUL, Lublin. Organizator: Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa.
 8. wybór na stanowisko sekretarza II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w dniu 20.04.2015 r., Lublin
 9. wybór na stanowisko sekretarza I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w dniu 2 marca 2015 r., Lublin
 10. udział w szkoleniu pt. „Jak zakładać, efektywnie prowadzić i rozwijać czasopismo naukowe.,  które odbyło się 10 października 2017 r. w Warszawie. Organizatorem było Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
 11. prowadzenie zajęć „System instytucjonalny Unii Europejskie”. Zajęcia odbyły się 6.12.2017 r., w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Zajęcia były skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 12. prowadzenie wykładu i ćwiczeń pt. „Członkostwo i wystąpienie z Unii Europejskiej na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” w I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim
 13. wybór na stanowisko sekretarza III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w dniu 26.09.2018 r., Lublin
 14. prowadzenie zajęć pt. „Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej”, które odbyło się 4 grudnia 2018 r. na KUL, w wymiarze 3 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbyły się w ramach Akademii Prawa Europejskiego

 

 

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2019 11:47