Director of the Institute of Journalism and Management

Faculty of Social Scienc

email: justyna.szulich-kaluza@kul.pl

 

Scientific and research interests:

visual communication - visual creations of reality,

neuroscience and visual communication;

family in the media - creating and disseminating the image of the family in the media, the language and visual image of marriage and the family in press releases;

intercultural communication in the media;

techniques for testing media messages - content analysis, semantic field analysis, frame analysis discourse analysis, documentary analysis, semiotic analysis (variety of signs and ways of reading), multimodal metaphor analysis. 

 Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania 

Pracownik Katedry Kultury Wizualnej i Nowych Mediów

kontakt: justyna.szulich-kaluza@kul.pl

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze: komunikacja wizualna - wizualne kreacje rzeczywistości, neuronauka a komunikacja wizualna; rodzina w mediach - kreowanie i upowszechnianie wizerunku rodziny w mediach, językowy i wizualny obraz małżeństwa i rodziny w przekazach prasowych; komunikacja międzykulturowa w mediach; techniki badania przekazów medialnych - analiza zawartości, analiza pól semantycznych, analiza ramowa analiza dyskursu, analiza dokumentarna, analiza semiotyczna (różnorodność znaków  i sposoby ich odczytu), analiza metafor multimodalnych.

 

 

Publikacje z zakresu: 

 prasoznawstwa (wizerunek rodziny w mediach)

 socjologii wizualnej  (rola i znaczenie fotografii w komunikacji społecznej)  

 komunikacji wizualnej i międzykulturowej

 socjologii rodziny

 

 

Dorobek publikacyjny:

Monografie

 1. Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 2. Małżeństwo i rodzina w polskiej prasie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

 

Redakcje monografii wieloautorskich:

 1. Jakie media? 10 lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, red. Justyna Szulich-Kałuża, O. Białek-Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019.
 2. Artes Liberales. Teatr – Sztuka – Media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi, red. S. Fel. J. Szulich-Kałuża, P. Nowak, M. Sławek-Czochra, Lublin 2018, Wyd. KUL.
 3. Różnorodność kompetencji medialnej nadawców, J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 4. Tożsamość i komunikacja, red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 5. Stałość i zmienność tożsamości, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 6. Odmiany tożsamość,. red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Artykuły w czasopismach:

 1. Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 2018/nr 2, s. 69-81.
 2. Semantyczne i wizualne modele „nowego ojcostwa” upowszechniane w publikacjach „Przekroju” i „Polityki”, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2018/nr 2, 65-86.
 3. Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie, „Zeszyty Naukowe KUL” , 2018/ nr 1, s. 351-372.
 4. Współczesne konflikty wojenne w cyfrowej rzeczywistości - na przykładzie memów o wojnie na wschodniej Ukrainie, „Roczniki Kulturoznawcze” , 2018/ nr 1, s. 5-25.
 5. Matki w popkulturze - zwykłe czy niezwykłe? O ekspertyzacji macierzyństwa w dyskursie medialnym, „Zeszyty Naukowe KUL”, 2016 /nr  3, s. 15-28.
 6. Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji Leona Dyczewskiego, „Roczniki Kulturoznawcze”, 2016 /nr 4, s. 25-42.
 7. Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie. Journal of Modern Science”, 2016/ nr 1, s. 353-368.
 8. Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. Współautor z L. Dyczewski, „Pedagogia Chrystiana” 2007 nr 1 (19).
 9. Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii wizualnej. „Roczniki Nauk  Społecznych” 2006 nr 1.
 10. Wyobrażenia młodzieży w Polsce o rodzinie (raport z badań). Współautor z L. Dyczewski. „Pedagogia Chrystiana” 2006 nr 2 (18).
 11. Społeczeństwa państw Europy w ocenie publicystów Der Spiegel. „Roczniki Nauk Społecznych” 2004 nr 1.
 12. Portrety europejskich polityków w Der Spiegel w latach 1989 -1997. „ Zeszyty Prasoznawcze” 2002 nr 3 -4.
 13. Recenzja: M. Lis. Polacy w Niemczech. „Studia Polonijne” 1999 nr 20.
 14. Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel. „Przegląd Zachodni”, 1998 nr 1.
 15. Obraz Polaka w tygodniku niemieckim „Der Spiegel”, „Mikrus Dziennikarski” 1998-1999 nr 5-6.

Artykuły w pracach zbiorowych:

 1. Status fotografii we współczesnej kulturze - artystyczne kreacje czy technologiczne sztuczki? W: Pulchrum et Communicatio, Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, red: Wójciszyn-Wasil, M. J. Gondek, D. Wadowski, Lublin 2018, s. 237-250.
 2. W trosce o kulturę komunikacji i kulturotwórcze media. Socjologia mediów, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II . Idee – Teorie – Badania, red. W. Szymczak, Lublin 2018, s. 317-331. 
 3. Portretowe odsłony Leszka Mądzika – w poszukiwaniu malarskich inspiracji na fotoportretach artysty, w: Artes liberales. Teatr-Sztuka-Media, red. S. Fel, J. Szulich-Kałuża, P. Nowak, M. Sławek-Czochra, Lublin 2018, 305-322.
 4. Wartość rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych w refleksji Leona Dyczewskiego, w: Mistrz i przyjaciel. Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv., red. Halicka, A. Szafranek, L. Dakowicz, Białystok 2018, s. 56-74
 5. Debata o małżeństwie w niemieckiej prasie, w: Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku. Red. K. Motyka, Lublin 2016 s. 153-168.
 6. The role of visualization in social-media information campaigns. W: R. Szwed, Framing of the Ukraine - Russia conflict in online and social media, Ryga 2016, s. 83-117.
 7. Wymiary świętości Jana Pawła II w publikacjach wysokonakładowych tygodników z okresu kanonizacji, w: Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. J. Olędzki, T. Sasińska–Klas, Warszawa 2016, s.132-147.
 8. Fotokultury w zamediatyzowanej komunikacji, w: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców, red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Lublin 2015, s. 141-150.
 9. Pluralizm religijności i duchowości w przekazach prasowych, w: Tożsamość religijna w nowoczesności, red. Dyczewski, K. Jurek, Lublin 2015, s.103-118.
 10. Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu o zapłodnieniu in vitro w „Przekroju” i „Polityce”, w: O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M. Zimnoch, Kraków 2015, s. 113-125.
 11. Wizerunek Obywateli Państw Trzecich w prasie ogólnopolskiej, w: Integracja medialna czy lokalna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, red. W. Wciseł, Lublin 2015, s. 31-59.
 12. Inkluzywność definicyjnych ujęć rodziny w mediach, w: Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo - Polityka – Promocja, tom 2, red. A. Duda, Lublin 2015, s. 17-26.
 13. The Plualism of Spirituality in Press Coverage. In: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society. L. Dyczewski, Waszyngton 2015 s. 145-155.
 14. Rodzina kreatorem wzorów komunikowania: nowe wyzwania, w: Człowiek - Kultura - Bezpieczeństwo / Man - Culture – Security, red. P. Gondek, Lublin 2014, s. 131-145.
 15. Wizerunek rodziny w mediach, w: Współczesna rodzina polska: przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin 2014, s. 57-70.
 16. Ojcowie Rosji XXI wieku. Szkic do portretu. Współautorstwo D. Wadowski, w: Ojcostwo dzisiaj, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2014, s. 113-152.
 17. Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie. Współautorstwo D. Wadowski, w: Ojcostwo dzisiaj, red. Dorota Kornas-Biela, Lublin 2014, s. 53-74.
 18. Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego, w: Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, red. A. Jan Kukuła, Warszawa 2013, s. 216-231.
 19. Kompetencje w odczytywaniu przekazów medialnych. W: Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 23-38.
 20. Strategie językowe w prasowym dyskursie o rodzinie (na przykładzie analiz "Gazety Wyborczej" i "Polityki" w latach 2004-2005). W: Wokół teorii i empirii socjologii języka. Red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek. Lublin 2011 s. 124-140.
 21. Sposoby wizualizacji rodziny w „Przekroju” i „Polityce” w latach 1985-1989 i 2005-2009. W: Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych. Red. Tomasz Gackowski. Warszawa 2011 s. 69-89.
 22. Role rodzinne wizualizowane na fotografiach „Przekroju” i „Polityki”. W: Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt : obraz kobiety w języku i literaturze. Red. Joanna Smól. Poznań 2011 s. 407-425.
 23. Rodzina słowami Jana Pawła II - na podstawie analizy wypowiedzi papieskich zamieszczonych w „L'Osservatore Romano. W: Służba prawdzie wolności i życiu. Red .E. Albińska, S. Fel. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 24. Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym - na przykładzie polskiej prasy. W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse - zagrożenia - patologie. Red. W. Muszyński, E. Sikora. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2008.
 25. Obraz Jana Pawła II w tygodnikach opiniotwórczych i kobiecych. W: Odchodzenie Jana Pawła II w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek. J. Olędzki. Warszawa- Katowice: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Księgarnia św. Jacka Sp. Z o. o. 2008 s.306 - 321.
 26. Wizualizacja modelu rodziny. Socjologiczna analiza fotografii prasowych „Gazety Wyborczej” i  „Polityki”. W: Kultura - media - społeczeństwo. Red. D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 335 - 344.
 27. Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. L. Dyczewski Lublin: Wydawnictwa KUL 2007 s.177 - 191.
 28. Familienvorstellungen Jugendlicher in Polen. W: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Ehe- und Familienvorstellungen  Jugendlicher im internationalen Vergleich. Red. F. W. Busch, W. D. Scholz. Würzburg: Ergon Verlag 2006 s.137 - 181.
 29. Społeczny obraz świata w fotografii - o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych. W: Co widać? Red. J. Karczmarek, M. Krajewski. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2006 s.65 - 77.
 30. Współczesne ojcostwo w dyskursie prasowym. W: Ojcostwo wobec wyznań współczesności. Red. D. Kornas - Biela. Lublin: Fundacja Cyrla i Metodego 2006.
 31. Piętno gorszości Polski i Polaków w magazynie Der Spiegel. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. L. Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s.149 - 159.
 32. Polska i francuska kultura końca XX wieku w prasie europejskiej. Studium porównawcze na przykładzie „Der Spiegel”. W: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk. TN KUL Lublin 2004.

 

Hasła encyklopedyczne:

 1. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,w: Encyklopedia 100 lecia KUL
 2. „Unitas”. Miesięcznik Kościelny. Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. E. Gigilewicz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s.1355

 

Tłumaczenia artykułów z języka niemieckiego:

 1. Marr, N. Zillien, Digitale Spaltung. Cyfrowy podział społeczeństwa, w: Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, red. S. Fel, Lublin ,Wydawnictwo KUL 2013, s. 115-144.

 

Aktywność w grantach i projektach:

 

Projekty naukowe (zrealizowane lub w trakcie realizacji):

 1. Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej, grant dla dyscyplin nieparametryzowanych KUL, 2019-2020
 2. Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE.
 3. The Future of Religious Faith from CEE Perspective, Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), The John Templeton Foundation Grant ID: 58599 (2016-2017)
 4. Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foun­dations for Social Life, Council for Research in Values and Philosophy (2013-2015)
 5. Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 2014-2015, Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (2014-2015).
 6. Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej), Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (projekt  habilitacyjny NN 116713240) (2011-2013)
 7. Ehe und Familienvorstellungen im internationalen Vergleich, Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg.Współpartnerzy projektu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Kłajpedzie, Uniwersytet w Bielefeld, Katolicki Uniwersytet w Santiago de Chile, Uniwersytet Autonoma w Madrycie, Kyung Hee Uniwersytet w Seulu (2005-2007).
 8. Konsultant merytoryczny materiałów medialnych w projekcie: Lubelska koalicja na rzecz integracji, UE Fundusz Azylu Migracji i Integracji (2019)

Projekty opracowane:

 1. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Traces of the presence of Zofia Kossak in the borderland territories, M1FQI-MRWXT-CBTAD-QWVDC (2014-2020)
 2. Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kresów Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w archiwach lubelskich mediów (1918-2018) - konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2016-2019)

 

Aktywność dydaktyczno-organizacyjna:

 

Aktywność dydaktyczna:

wypromowanie 140 prac dyplomowych: 84 prac magisterskich i 56 licencjackich, przygotowanie 130 recenzji prac dyplomowych i 2 recenzji w przewodach doktorskich;

prowadzenie zajęć dydaktycznych w KUL z zakresu: socjologii mediów, komunikacji wizualnej, metod badań medioznawczych, fotografii w mediach, marketingu dziecięcego, dziennikarstwa lifestylowego; 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w kilku ośrodkach naukowo-dydaktycznych: Filia WNS KUL w Stalowej Woli  (lata 2002-2004); WSNS z siedzibą w Lublinie (od 2005); PWSZ w Białej Podlaskiej (2006-2009); UMCS w Lublinie,  (2007-2008)

 

Aktywność organizacyjna:

koordynator studiów i programu Erasmus na kierunku socjologia w Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (2003-2005); opiekun studentów socjologii i dziennikarstwa, opiekun zawodowych praktyk studenckich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2008-2016), koordynator Dni Otwartych WNS KUL (2015), organizator: Studenckich Spotkań Komunikacji, Dni Absolwenta Dziennikarstwa, serii konferencji: Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony, koordynator programowy i organizator studiów licencjackich Journalism and media studies, koordynator projektu Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL (opracowanie strategii powołania, prace w komisji przetargowej do zakupu wyposażenia), organizator uroczystości jubileuszowych (śp ks. prof. Leona Dyczewskiego - współautorka wystawy Ślady obecności, prof. Leszka Mądzika, prof. Karola Klauzy), autorka wypowiedzi eksperckich dla mediów lokalnych, członek stowarzyszeń naukowych, m.in. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (oddział lubelski), skarbnik Akademii Społecznej w Lublinie, członek Rady Naukowej serii: Nowe media i Kościół, członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, członek Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020 12:55