Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL – w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL pracuję od roku 1999. Urodziłam się w Nowym Sączu i jestem  absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w tym mieście. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki (1991-1996) i filologii angielskiej (1995-2000). W 2003 obroniłam w KUL doktorat pt. Rola osób znaczących w funkcjonowaniu młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w nauce, napisany pod kierunkiem Profesor Teresy Kukołowicz.

 Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki uwarunkowań trudności szkolnych (grant MNiSW Relacje z osobami znaczącymi a trudności w nauce. Badania młodzieży gimnazjalnej, 2001-2002), chrześcijańskiego wymiaru pedagogiki specjalnej – zwłaszcza myśli Jeana Vaniera, teorii i metodyki nauczania języków obcych osób z uszkodzeniami słuchu (grant MNiSW Język angielski w międzynarodowej komunikacji niesłyszących studentów - modele nauczania i współczesne wyzwania edukacyjne w Polsce i na świecie, 2009–2011) oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Za największe dotychczasowe osiągnięcie uznaję opracowanie podstaw naukowych surdoglottodydaktyki – dydaktyki nauczania języków obcych osób z uszkodzeniami słuchu. Od roku 2000 prowadzę w KUL specjalistyczny Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących, dzięki któremu studenci z uszkodzeniami słuchu nie tylko uczą się języka obcego i zdają obowiązujące ich egzaminy, ale też czynnie korzystają z języka obcego w czasie międzynarodowych seminariów i konferencji. Moja praca badawcza w zakresie surdoglottodydaktyki prowadzona jest w ścisłej współpracy międzynarodowej. Odbyłam staż w Language Resource Centre Uniwersytetu Karola w Pradze u prof. Danieli Janakovej (2005), która inicjowała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nauczanie języka angielskiego jako obcego niesłyszących studentów w Czechach oraz nawiązałam współpracę z Teiresias Centre w Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2011), gdzie podobne działania rozpoczynał prof. dr Petr Penaz. W kolejnych latach nawiązałam także współpracę z European Society for the Study of English, przygotowując wspólnie z prof. Elaną Ochse z Uniwersytetu Turyńskiego seminaria poświęconych nauczaniu języka angielskiego jako obcego osób z wadami słuchu w Turynie (2006), Istambule (2012) z prof. Edit Kontra w Koszycach (2014), a z prof. Nuzhą Moritz i dr Anną Podlewską w Gallway (2016). Współpracuję także z European Federation of Hard of Hearing (EFHOH) i International Federation of Hard of Hearing Young People (IFHOHYP). W roku 2015 odbyłam trzymiesięczny staż naukowy w University of Central Lancashire na wydziale Deaf Studies, którego efektem był m.in. program Multilingual (KUL 2016).

 W ramach działalności organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki KUL w latach 2005-2016 pełniłam funkcję instytutowego koordynatora programu Erasmus, a w latach 2007-2008 współorganizowałam (razem z ks. prof. dr hab. M. Nowakiem) dwie edycje programu pt. Building Civil Society and Fighting Social Exclusion, w którym brało udział 79 studentów i 26 nauczycieli ze szkół wyższych i uniwersytetów 9 krajów Europy. Projekt został oceniony jako wzorcowy (jeden z pięciu najlepszych w Europie) przez European Commission’s Directorate-General for Education and Culture (DG EAC). Opracowałam także program Studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej i kierowałam sześcioma edycjami tych studiów (2010-2017). Od roku 2016 kieruję natomiast Studiami podyplomowymi w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Opublikowałam  kilka monografii, jestem też redaktorem 10 monografii wieloautorskich oraz autorką ponad 100 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, także w języku angielskim, hiszpańskim i czeskim Czynnie uczestniczyłam w ponad 80 konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym ponad 20 zagranicznych.

Monografie

 • Autonomia czy odłączenie? O roli osób znaczących w życiu młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w nauce (2004)
 • Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych (2011, wspólnie z K,. Karpińską-Szaj)
 • Jestem dorosły – chce pracować (2012, wspólnie z W. Otrębskim, G. Wiąckiem i B. Sidor-Piekarską)
 • Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się nauczania języków obcych (2013)
 • Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (2014)

 Redakcja monografii wieloautorskich:

 • Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce (2009, redakcja i tłumaczenie)
 • Social Work in Europe: State of the Art. and Future Challenges (2010, wspólnie z M. Nowakiem)
 • European Social Work – identity, international problems and Interventions (2011, wspólnie z M. Nowakiem)
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym (2012)
 • Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych (2012, wspólnie z A. Majem)
 • Social and Educational Support in Life-long Human Development. (2012,wspólnie z D. Bis i A. Rynio)
 • English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe (2013)
 • Developing language competence of people with hearing and speech disorders (2014)
 • Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak (2016, wspólnie z A. Borowicz i R. Kołodziejczyk)
 • English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies (2016, wspólnie z E. Kontra)

 

 

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2017 16:14