Cerkiew unicka na Ukrainie w końcu XVIII wieku
[Uniate Church in Ukraine in the late eighteenth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Drugi Międzynarodowy Kongres Ukrainistów
Miejsce: Lviv
Nazwa jednostki: Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Ukrainoznawstwa