Historia Anglii i USA - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Poznanie historii Anglii z elementami historii USA od prehistorii do czasów obecnych
C2 Poznanie historii Anglii w powiązaniu z historią powszechną
C3 Wpojenie nawyku kojarzenia faktów historycznych z faktami kulturowymi
Wymagania wstępne:
Zapoznanie studentów z historią Anglii i elementami historii Stanów Zjednoczonych.

Ograniczenia: Dobra znajomość języka angielskiego

Metody dydaktyczne: Wykład

Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W13 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa angielskojęzycznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 umie wykryć zależności i powiązania między subdziedzinami filologii germańskiej a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych
K_U10 umie wykryć zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami na poziomie języka
K_U11 potrafi rozpoznać rodzaje wytworów kultury właściwych dla zakresu filologii germańskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury niemieckojęzycznej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 potrafi korzystać z wytworów kultury angielskojęzycznej, brać udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne:
/ wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną/tekst programowy / analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe:
Kurs jest przeglądowym kursem historii Anglii z elementami historii Stanów Zjednoczonych dla początkujących od pierwszego osadnictwa na Wyspach Brytyjskich do czasów obecnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F2 Ocena aktywności
P1 Ocena wiedzy i umiejętności – egzamin końcowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
McDowall, David (2007) An Illustrated History of Britain. Longan
Trevelyan, G. M. (1981) History of England. Longan
Morgan, K. ed. (1999) The Oxford History of Britain. Oxford University Press.

Historia Anglii i USA - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Kurs przybliża studentom zarys wybranych epok z historii Wilkiej Brytanii, mających wpływ na kształtowanie się kultury tego kraju
Wymagania wstępne:
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej


UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii Angielskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Treści programowe:
1. Początki historii Wielkiej Brytanii
2. Średniowiecze. Początki chrześcijaństwa
3. Reformacja
-------------------
4. Okres wiktoriański

5-8 Wielka Brytania w XX wieku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
10% obecność na zajęciach, 20% aktywność na zajęciach, 70% test/egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
McDowall, David (2007) An Illustrated History of Britain. Longan
Trevelyan, G. M. (1981) History of England. Longan
Morgan, K. ed. (1999) The Oxford History of Britain. Oxford University Press.

Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Przekazanie zasad pisania pracy magisterskiej
C2 Wybór tematów prac magisterskich zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami studentów
C3 Pomoc w pisaniu prac magisterskich zwieńczone przedłożeniem kompletnych prac
C4 Pogłębienie wiedzy i sprawności studentów z zakresu kulturoznawstwa
C5 Napisanie i przedstawienie samodzielnie napisanej pracy magisterskiej na podstawie własnych badań, eksperymentów, ankiet, analiz oraz przeprowadzonych projektów badawczych a także w oparciu o istniejącą literaturę z wybranej dziedziny.
Wymagania wstępne:
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK P_W01 Student zna terminologię z zakresu studiów celtyckich
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin nauk o kulturze
EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji kulturoznawczej
EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie studiów kulturoznawczych

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie kulturoznawstwa
EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej.
EK P_U09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie studiów kulturoznawczych
EK P_U11 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod
EK P_U12 Student potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe związane z kulturoznawstwem
EK P_U14 Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów w zakresie kulturoznawstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Omawiając postępy w pisaniu pracy magisterskiej z innymi studentami, student nauczy się współdziałania i pracowania w grupie
K_K06 Pisząc pracę magisterską, student sam decyduje o kolejności i priorytecie różnych etapów pisania
K_K09 Studenci mają świadomość znaczenia kultur celtyckich i ich wytworów intelektualnych w kulturze europejskiej i światowej

Metody dydaktyczne:
Analiza wybranej literatury
Prezentacje problemów badawczych w postaci referatów
Praca w grupach
Dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi
Treści programowe:
Analiza danych. Praca z tekstem historycznym. Techniki pisania pracy dyplomowej. Pozostałe treści zostaną dopasowane do wybranych przez seminarzystów tematów prac magisterskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena udziału w dyskusji na zajęciach. Ocena przygotowywanych w domu opracowań dotyczących wybranych zagadnień reprezentacji historii. Zaliczenie udzielane jest po przedłożeniu kolejnych części pracy w formie pisemnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula Treichler, Cultural Studies, London: Routledge, 1999.
2. John Storey, An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture, London: Prentice Hall, 1997.
3. Anna Gray, Jim McGuigan, Studying Culture. An Introductory Reader, London: Arnold, 1993
4. E. Baldwin, B. longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith (eds), Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2007.
5. Jane Stokes, How to do Media and Cultural Studies, London: Sage Publications
6. Stuart Hall (ed.) REPRESENTATION: Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage Publications, 1997.
7. Benedict Anderson Imagined Communities, London: Verso, 2006.
8. Hayden White, Metahistory. Baltimore&London: The Johns Hopkins University Press, 1975.
9. David Carr, Time, Narrative and History. Indiana University Press. 1991.

Media anglojęzyczne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z brytyjskimi mediami zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Kurs przedstawia panoramę mediów brytyjskich, ich tradycje, praktyki, afiliacje polityczne i role w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Wielkiej Brytanii. Druga część kursu poświęcona jest praktyce tworzenia newsów według standardów BBC, podziałowi na gatunki dziennikarskie wraz z przykładami.
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość języka angielskiego i orientacja w zagadnieniach życia politycznego, społecznego i kulturalnego Wielkiej Brytanii.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W13 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W18 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
K_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych
K_U15 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach Filologii Angielskiej (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne:
Wykład wprowadzający, analiza konkretnych artykułów czy audycji radiowych, ćwiczenia praktyczne z języka mediów, warsztaty z tworzenia newsów według. standardów BBC.
Treści programowe:
1-2. Prasa w Wielkiej Brytanii
3-4. Radio w Wielkiej Brytanii
5-6. Telewizja w Wielkiej Brytanii
7. Case Study: Rola mediów brytyjskich w kampanii ‘brexitowej’
8-10. Język mediów
10-13. Teoria i praktyka tworzenia newsów
14. Test sprawdzający
15. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
10% frekwencja, 20% aktywność na zajęciach, 70% test sprawdzający.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Konkretne numery gazet lub artykuły, audycje radiowe i telewizyjne:
www.dailytelegraph.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.guardian.co.uk, www.independent.co.uk, www.thesun.co.uk, www.bbc.co.uk

Fowler Roger. Language in the News. London: Routhledge, 1991
Horrie Chris. Tabloid Nation: The Birth of the Daily Mirror to the Death of the Tabloid
London: Andre Deustch, 2003
Marr, Andrew. My Trade London: Macmillan, 2004.


Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i syntezy tekstów na poziomie akademickim
C2 Umiejętność pisania streszczeń
Wymagania wstępne:
Znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia streszczeń w j. angielskim.
EK_W01 Student ma podstawową wiedzę językowa potrzebna do czytania tekstów ze zrozumieniem.
EK_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy i syntezy tekstów.
EK_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny analizy i syntezy tekstów w j. polskim.
EK_W07 Student mawiedzę prowadzącą do napisania pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI
EKU_01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie tworzenia analiz i syntez tekstów.
EKU_01 Student posiada umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem.
EKU_07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pisaniem streszczeń w j. angielskim korzystając z różnych źródeł: słowniki, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK_01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie pisania streszczeń i rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
EKK_02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania umiejętności pisania streszczeń i syntez tekstów.
EKK_04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne:
Praca z tekstami naukowymi zaproponowanymi przez prowadzącego, dyskusja.
Treści programowe:
1.-12. Praca nad wybranymi tekstami. Ćwiczenia stylistyczne.
13. Praca pisemna na zajęciach.
14. Omówienie pracy pisemnej.
15. Podsumowanie semestru.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności tworzenia syntez i analiz tekstów.
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z zadań domowych. Brak zaangażowania w pracę w grupie i własny rozwój.

Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student mało aktywnie uczestniczy w zajęciach i słabo angażuje się w pracę grupy. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.

Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi współpracować w grupie i spełnia wymagania w sposób zadowalający.

Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student angażuje się w pracę w grupie, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.

Sposoby oceny:
1. Prace pisane w domu i na zajęciach
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Materiały opracowane przez prowadzącego.
Macpherson, Robin (1998) English for Writers and Translators. PWN: Warszawa
Bailey, Stephen (2011) Academic Writing. A Handbook for International Students. Routledge: London and New York.

Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami brytyjskiego systemu politycznego, życia społecznego i organizacji mediów.
Wymagania wstępne:
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii Angielskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne:
Wykład i prezentacje multimedialne
Treści programowe:
1. The Crown and the Constitution
2. Elections and Government
3. Parliament
4. The Legal System
--------------------------------
5-6 The Media
7. Education
8. Theatre, Film and Popular Literature
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
10% obecność na zajęciach, 20% aktywność na zajęciach, 70% test semsetralny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
David McDowall Britain in Close-up, Longman
John Oakland British Civilization, Routledge
James O’Driscoll Britain, Oxford

Wybrane epoki historyczne a wspóczesność - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Kurs przybliża wybrane epoki historyczne (okres wiktoriański, czasy imperium brytyjskiego, okres powojenny itp.), szczególnie w tych aspektach, które mają odniesienie do dzisiejszego życia politycznego, społecznego, gospodarczego czy kulturalnego, stanowiąc, pozytywny lub negatywny, punkt odniesienia, do dzisiejszych debat, konfliktów czy kontrowersji. Kurs koncentruje się na zagadnieniach historii XIX i XX wieku ujętych w porządku tematycznym (imperializm, wojna i pokój, brytyjscy bohaterowie zbiorowej wyobraźni itp.) a dopiero w ramach konkretnych zagadnień chronologicznym. Celem kursu jest danie studentom wiedzy i narzędzi do analizy dzisiejszego życia i kultury Wielkiej Brytanii potrzebnego w pracy uczonego, dziennikarza, tłumacza itp.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka angielskiego i ogólna znajomość historii i kultury Wielkiej Brytanii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej


UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii Angielskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

Metody dydaktyczne:
Wykład wprowadzający oraz analiza materiałów przygotowanych przez prowadzącego: utworów literackich, wycinków prasowych, fragmentów i filmów i innych dzieł kultury masowej oraz materiałów dokumentalnych. Dyskusja w grupie.
Treści programowe:
1-2 Okres wiktoriański, główne wydarzenia i wartości jak i dzisiejsze przedstawienia oraz kulturowe klisze i stereotypy z nim związane.
3-4 Imperium brytyjskie, zarys dziejów imperiów brytyjskiego, moralne uzasadnienia ekspansji kolonialnej, spuścizna imperium i dzisiejsze przedstawienia.
5-7 Wojna i pokój. Wojny toczone przez Wielka Brytanie w XIX i XX wieku oraz ich wpływ na zmianę postrzeganie zjawisk wojny i pokoju i pozycji Wielkiej Brytanii w świecie.
8-9. Historyczni bohaterowie zborowej wyobraźni Brytyjczyków. Wartości jakie uosabiali dawni bohaterowie zbiorowej wyobraźni Brytyjczyków i przewartościowania jakie dokonały się w tej sferze w okresie powojennym.
10-12 Powojenna kultura Wielkiej Brytanii. Przemiany w powojennej kulturze Wielkiej Brytanii na skutek z mieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej.
13. Test sprawdzający
14. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Frekwencja 10%, Aktywność na zajęciach 20%, Test sprawdzający 70%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1-2 "Great Britons: Isambard Kingdom Brunel" BBC documentary, B. Bryson "At Home" excerpts
3-4. R. Kipling "The White Man's Burden", G. Orwell "Shooting the Elephant", K.M. Panikkar "A Survey History of India"
5-7 A. Tennyson "The Charge of the Light Brigade", W. Owen "Dulce Et Decorum Est", J. Pope "Who's for the Game", P. McCartney "the Pipes of Peace", "The Story of 'Keep Calm and Carry On'"
8-9 "The Journals of Robert Falcon Scott", "Scott of the Antarctic".
10-12 J. Osborne "Look Back in Anger", films "Billy Liar", "If", Oasis "Don't Look Back in Anger"

K.O. Morgan "The Oxford History of Britain" Oxford: Oxford University Press, 2010.
D. Christopher "British Culture. An Introduction", London: Routledge, 1999.