Historia Anglii i USA - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Poznanie historii Anglii z elementami historii USA od prehistorii do czasów obecnych
C2 Poznanie historii Anglii w powiązaniu z historią powszechną
C3 Wpojenie nawyku kojarzenia faktów historycznych z faktami kulturowymi
Wymagania wstępne:
Zapoznanie studentów z historią Anglii i elementami historii Stanów Zjednoczonych.

Ograniczenia: Dobra znajomość języka angielskiego

Metody dydaktyczne: Wykład

Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W13 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa angielskojęzycznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 umie wykryć zależności i powiązania między subdziedzinami filologii germańskiej a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych
K_U10 umie wykryć zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami na poziomie języka
K_U11 potrafi rozpoznać rodzaje wytworów kultury właściwych dla zakresu filologii germańskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury niemieckojęzycznej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 potrafi korzystać z wytworów kultury angielskojęzycznej, brać udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne:
/ wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną/tekst programowy / analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe:
Kurs jest przeglądowym kursem historii Anglii z elementami historii Stanów Zjednoczonych dla początkujących od pierwszego osadnictwa na Wyspach Brytyjskich do czasów obecnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F2 Ocena aktywności
P1 Ocena wiedzy i umiejętności – egzamin końcowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
McDowall, David (2007) An Illustrated History of Britain. Longan
Trevelyan, G. M. (1981) History of England. Longan
Morgan, K. ed. (1999) The Oxford History of Britain. Oxford University Press.

Historia Anglii i USA - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Kurs przybliża studentom zarys wybranych epok z historii Wilkiej Brytanii, mających wpływ na kształtowanie się kultury tego kraju
Wymagania wstępne:
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej


UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii Angielskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Treści programowe:
1. Początki historii Wielkiej Brytanii
2. Średniowiecze. Początki chrześcijaństwa
3. Reformacja
-------------------
4. Okres wiktoriański

5-8 Wielka Brytania w XX wieku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
10% obecność na zajęciach, 20% aktywność na zajęciach, 70% test/egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
McDowall, David (2007) An Illustrated History of Britain. Longan
Trevelyan, G. M. (1981) History of England. Longan
Morgan, K. ed. (1999) The Oxford History of Britain. Oxford University Press.

Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Przekazanie zasad pisania pracy magisterskiej
C2 Wybór tematów prac magisterskich zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami studentów
C3 Pomoc w pisaniu prac magisterskich zwieńczone przedłożeniem kompletnych prac
C4 Pogłębienie wiedzy i sprawności studentów z zakresu kulturoznawstwa
C5 Napisanie i przedstawienie samodzielnie napisanej pracy magisterskiej na podstawie własnych badań, eksperymentów, ankiet, analiz oraz przeprowadzonych projektów badawczych a także w oparciu o istniejącą literaturę z wybranej dziedziny.
Wymagania wstępne:
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK P_W01 Student zna terminologię z zakresu studiów celtyckich
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin nauk o kulturze
EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji kulturoznawczej
EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie studiów kulturoznawczych

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie kulturoznawstwa
EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej.
EK P_U09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie studiów kulturoznawczych
EK P_U11 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod
EK P_U12 Student potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe związane z kulturoznawstwem
EK P_U14 Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów w zakresie kulturoznawstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Omawiając postępy w pisaniu pracy magisterskiej z innymi studentami, student nauczy się współdziałania i pracowania w grupie
K_K06 Pisząc pracę magisterską, student sam decyduje o kolejności i priorytecie różnych etapów pisania
K_K09 Studenci mają świadomość znaczenia kultur celtyckich i ich wytworów intelektualnych w kulturze europejskiej i światowej

Metody dydaktyczne:
Analiza wybranej literatury
Prezentacje problemów badawczych w postaci referatów
Praca w grupach
Dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi
Treści programowe:
Analiza danych. Praca z tekstem historycznym. Techniki pisania pracy dyplomowej. Pozostałe treści zostaną dopasowane do wybranych przez seminarzystów tematów prac magisterskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena udziału w dyskusji na zajęciach. Ocena przygotowywanych w domu opracowań dotyczących wybranych zagadnień reprezentacji historii. Zaliczenie udzielane jest po przedłożeniu kolejnych części pracy w formie pisemnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula Treichler, Cultural Studies, London: Routledge, 1999.
2. John Storey, An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture, London: Prentice Hall, 1997.
3. Anna Gray, Jim McGuigan, Studying Culture. An Introductory Reader, London: Arnold, 1993
4. E. Baldwin, B. longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith (eds), Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2007.
5. Jane Stokes, How to do Media and Cultural Studies, London: Sage Publications
6. Stuart Hall (ed.) REPRESENTATION: Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage Publications, 1997.
7. Benedict Anderson Imagined Communities, London: Verso, 2006.
8. Hayden White, Metahistory. Baltimore&London: The Johns Hopkins University Press, 1975.
9. David Carr, Time, Narrative and History. Indiana University Press. 1991.

Media anglojęzyczne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z brytyjskimi mediami zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Kurs przedstawia panoramę mediów brytyjskich, ich tradycje, praktyki, afiliacje polityczne i role w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Wielkiej Brytanii. Druga część kursu poświęcona jest praktyce tworzenia newsów według standardów BBC, podziałowi na gatunki dziennikarskie wraz z przykładami.
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość języka angielskiego i orientacja w zagadnieniach życia politycznego, społecznego i kulturalnego Wielkiej Brytanii.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W13 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W18 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
K_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych
K_U15 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach Filologii Angielskiej (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne:
Wykład wprowadzający, analiza konkretnych artykułów czy audycji radiowych, ćwiczenia praktyczne z języka mediów, warsztaty z tworzenia newsów według. standardów BBC.
Treści programowe:
1-2. Prasa w Wielkiej Brytanii
3-4. Radio w Wielkiej Brytanii
5-6. Telewizja w Wielkiej Brytanii
7. Case Study: Rola mediów brytyjskich w kampanii ‘brexitowej’
8-10. Język mediów
10-13. Teoria i praktyka tworzenia newsów
14. Test sprawdzający
15. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
10% frekwencja, 20% aktywność na zajęciach, 70% test sprawdzający.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Konkretne numery gazet lub artykuły, audycje radiowe i telewizyjne:
www.dailytelegraph.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.guardian.co.uk, www.independent.co.uk, www.thesun.co.uk, www.bbc.co.uk

Fowler Roger. Language in the News. London: Routhledge, 1991
Horrie Chris. Tabloid Nation: The Birth of the Daily Mirror to the Death of the Tabloid
London: Andre Deustch, 2003
Marr, Andrew. My Trade London: Macmillan, 2004.


Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i syntezy tekstów na poziomie akademickim
C2 Umiejętność pisania streszczeń
Wymagania wstępne:
Znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia streszczeń w j. angielskim.
EK_W01 Student ma podstawową wiedzę językowa potrzebna do czytania tekstów ze zrozumieniem.
EK_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy i syntezy tekstów.
EK_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny analizy i syntezy tekstów w j. polskim.
EK_W07 Student mawiedzę prowadzącą do napisania pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI
EKU_01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie tworzenia analiz i syntez tekstów.
EKU_01 Student posiada umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem.
EKU_07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pisaniem streszczeń w j. angielskim korzystając z różnych źródeł: słowniki, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK_01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie pisania streszczeń i rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
EKK_02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania umiejętności pisania streszczeń i syntez tekstów.
EKK_04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne:
Praca z tekstami naukowymi zaproponowanymi przez prowadzącego, dyskusja.
Treści programowe:
1.-12. Praca nad wybranymi tekstami. Ćwiczenia stylistyczne.
13. Praca pisemna na zajęciach.
14. Omówienie pracy pisemnej.
15. Podsumowanie semestru.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności tworzenia syntez i analiz tekstów.
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z zadań domowych. Brak zaangażowania w pracę w grupie i własny rozwój.

Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student mało aktywnie uczestniczy w zajęciach i słabo angażuje się w pracę grupy. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.

Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi współpracować w grupie i spełnia wymagania w sposób zadowalający.

Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student angażuje się w pracę w grupie, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.

Sposoby oceny:
1. Prace pisane w domu i na zajęciach
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Materiały opracowane przez prowadzącego.
Macpherson, Robin (1998) English for Writers and Translators. PWN: Warszawa
Bailey, Stephen (2011) Academic Writing. A Handbook for International Students. Routledge: London and New York.

Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Wprowadzenie w zasady tworzenia tekstów akademickich w języku angielskim
C2 Ćwiczenie zasad w praktyce poprzez tworzenie wypowiedzi pisemnych
C3 Wprowadzenie do poprawnego wykorzystania materiałów źródłowych
Wymagania wstępne:
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2; rozpoznawanie podstawowych różnic między formalnymi i nieformalnymi aspektami pisanego języka angielskiego; podstawowe umiejętności wyrażania własnej opinii/zajęcia określonego stanowiska.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
WIEDZA
EK P_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu pisania akademickiego w naukach humanistycznych
EK P_W02 zna podstawową terminologię z zakresu pisania akademickiego w języku angielskim
EK P_W03 zna podstawową terminologię z zakresu pisania akademickiego w języku polskim
EK P_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu pisania akademickiego i rozumie jej zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych
EK P_W05 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię z zakresu zasad konstrukcji tekstu (spójność logiczna i treściowa, rejestry i style językowe)
EK P_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego używanego w pisaniu akademickim
EK P_W13 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów pisanych, tj. m.in. artykułów z prasy międzynarodowej, materiałów audiowizualnych
EK P_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony prawa autorskiego i własności intelektualnej (zjawisko plagiatu, konwencje bibliograficzne i zasady dotyczące cytowania źródeł)
EK P_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności w kontekście pisania akademickiego
EK P_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wypowiadanie myśli podczas dyskusji akademickich, sprawdzianów i egzaminów z zakresu pisania akademickiego
EK P_W18 zna rejestr języka akademickiego oraz cechy wyróżniające go od innych rejestrów
UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego z zakresu pisania akademickiego
EK P_U02 potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać, selekcjonować i użytkować dane z materiałów źródłowych z punktu widzenia ich przydatności dla zadań z pisania akademickiego
EK P_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie, logicznie i językowo, wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim podczas dyskusji akademickich, sprawdzianów i egzaminów z zakresu pisania akademickiego
EK P_U04 stosuje rejestr języka akademickiego i potrafi wykazać cechy wyróżniające go od innych rejestrów
EK P_U05 posiada podstawowe umiejętności badawcze oraz stosuje sposoby analizy danych wymagane przy pisaniu akademickim
EK P_U12 potrafi czytać ze zrozumieniem akademickie teksty o tematyce ogólnej na podstawowym poziomie
EK P_U13 umie analizować tekst pod kątem poglądów autora, potrafi przeprowadzić analizę krytyczną (dosłowną i retoryczną) tekstu pisanego, potrafi udowodnić swój punkt widzenia i formułować wnioski w oparciu o tekst źródłowy.
EK P_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji pisemnej podstawowych błędów logicznych
EK P_U18 umie samodzielnie lub na postawie tekstu źródłowego przygotowywać i opracować różne formy tekstów o charakterze akademickim, m.in. esej o charakterze perswazyjnym, opisowym, opiniotwórczym, wywód w oparciu o ciąg przyczynowo-skutkowy
EK P_U22 posługuje się językiem angielskim na poziomie B2
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu pisania akademickiego i rozumie potrzebę jej rozwijania
EK P_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego używanego w kontekstach akademickich
EK P_K06 potrafi odpowiednio rozplanować pracę, aby osiągnąć zamierzone i oczekiwane rezultaty, np. w wymagany sposób skonstruować wypowiedź pisemną z uwzględnieniem określonych wymagań
EK P_K10 potrafi korzystać z wytworów kultury anglosaskiej, chętnie podejmuje dyskusję na ważkie z punktu widzenia kultury tematy, korzystając z materiałów pochodzących z radia, telewizji, prasy i internetu
UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
1. Materiały autorskie stanowiące kompendium podstawowej wiedzy na temat omawianych zagadnień.
2. Teksty autentyczne jako materiał ilustrujący omawiane typy tekstów.
Treści programowe:
?Kurs obejmuje m.in.:
- podstawowe cechy pisemnych wypowiedzi akademickich w języku angielskim, praca z tekstem źródłowym (m.in. strategie czytania, wyszukiwanie myśli głównych/szczegółów, metody opracowania tekstu, rozpoznawanie różnych punktów widzenia i metod ich prezentacji, podstawowe zasady stosowania cytatów i przypisów, łączenie źródeł, metody parafrazy i streszczania, porządkowanie rozumienia tekstu, tworzenie zarysu ogólnego przedstawionego w tekście, wnioskowanie z przeczytanych informacji, metody organizacji prezentowanych myśli, rozpoznawanie procesów argumentacji w tekście)
Ćwiczenia wspomagające budowanie wypowiedzi pisemnych (m.in. podstawowe słownictwo akademickie, budowa akapitu, metody poprawiania błędów)
- analizę własnych wypowiedzi pisemnych
- metody poszukiwania źródeł, metody wykorzystania narzędzi pomagających w procesie pisania.
Semestr I
Ć1. Wprowadzenie do kursu
Ć2. Essay 1 (część 1) – tekst 1+ćwiczenia
Ć3. Essay 1 (część 2) – tekst 2+ćwiczenia; praca domowa - homework essay 1
Ć4. Essay 2 (część 1) – tekst 1+ćwiczenia
Ć5. Omówienie homework essay 1; Essay 2 (część 2)– tekst 2+ćwiczenia; praca domowa - homework essay 2
Ć6. Big Test (in-class) essay 1
Ć7. Omówienie Big Test essay 1 + ćwiczenia
Ć8. Omówienie homework essay 2 + ćwiczenia
Ć9. Essay 3 (część 1) – tekst 1+ćwiczenia
Ć10. Essay 3 (część 2) – tekst 2+ćwiczenia; praca domowa - homework essay 3
Ć11. Ćwiczenia doskonalące zdobyte umiejętności
Ć12. Omówienie homework essay 3+ćwiczenia
Ć13. Big Test (in-class) essay 2
Ć14. Omówienie Big Test essay 2
Ć15. Podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, udzielenie zaliczeń.

Semestr II
Ć1. Wprowadzenie do II semestru
Ć2. Essay 1 (część 1) – tekst 1+ćwiczenia
Ć3. Essay 1 (część 2) – tekst 2+ćwiczenia; praca domowa - homework essay 1
Ć4. Essay 2 (część 1) – tekst 1+ćwiczenia
Ć5. Omówienie homework essay 1; Essay 2 (część 2)– tekst 2+ćwiczenia; praca domowa - homework essay 2
Ć6. Big Test (in-class) essay 1
Ć7. Omówienie Big Test essay 1 + ćwiczenia
Ć8. Omówienie homework essay 2 + ćwiczenia
Ć9. Essay 3 (część 1) – tekst 1+ćwiczenia
Ć10. Essay 3 (część 2) – tekst 2+ćwiczenia; praca domowa - homework essay 3
Ć11. Ćwiczenia doskonalące zdobyte umiejętności
Ć12. Omówienie homework essay 3+ćwiczenia
Ć13. Big Test (in-class) essay 2
Ć14. Omówienie Big Test essay 2
Ć15. Podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, udzielenie zaliczeń.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Efekt Wiedza
- na ocenę 2: Student poczynił nikłe postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; nie opanował teoretycznych i praktycznych reguł tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

- na ocenę 3: Student poczynił niewielkie postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; w małym stopniu opanował teoretyczne i praktyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

- na ocenę 4: Student poczynił zauważalne postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; w zadowalającym stopniu opanował teoretyczne i praktyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

- na ocenę 5: Student poczynił zasadnicze postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; bardzo dobrze opanował teoretyczne i praktyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

Efekt Umiejętności
- na ocenę 2: Student nie potrafi tworzyć tekstów w omawianych podczas zajęć gatunkach; nie potrafi korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; notorycznie popełnia podstawowe błędy językowe; nie potrafi dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

- na ocenę 3: Student w niewielkim stopniu potrafi tworzyć poprawne teksty w omawianych podczas zajęć gatunkach; w niewielkim stopniu potrafi korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; często popełnia podstawowe błędy językowe; w niewielkim stopniu potrafi dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

- na ocenę 4: Student potrafi tworzyć poprawne teksty w omawianych podczas zajęć gatunkach; w zadowalajacym stopniu potrafi korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; czasem popełnia podstawowe błędy językowe; dość dobrze potrafi dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

- na ocenę 5: Student potrafi tworzyć bardzo klarowne i spójne teksty w omawianych podczas zajęć gatunkach; potrafi bardzo dobrze korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; bardzo rzadko popełnia podstawowe błędy językowe; potrafi sprawnie i efektywnie dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

Efekt Kompetencje społeczne
- na ocenę 2: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności nie pozwala na ich wykorzystanie w środowisku zawodowym; student nie potrafi dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; nie rozumie społecznego celu omawianych typów tekstów; posługuje się pisanym językiem w sposób zasadniczo odbiegający od wymaganego poziomu; nie potrafi pracować nad tekstami w grupach.

- na ocenę 3: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich wykorzystanie w środowisku zawodowym w stopniu bardzo podstawowym; student w małym stopniu potrafi dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; w niewielkim stopniu rozumie społeczny cel omawianych typów tekstów; posługuje się pisanym językiem w sposób bardzo podstawowy w stosunku do wymaganego poziomu; w ograniczonym stopniu potrafi pracować nad tekstami w grupach.

- na ocenę 4: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich sprawne wykorzystanie w środowisku zawodowym; student dobrze potrafi dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; w stopniu zadowalającym rozumie społeczny cel omawianych typów tekstów; dość sprawnie posługuje się pisanym językiem; potrafi bez wiekszych przeszkód pracować nad tekstami w grupach.

- na ocenę 5: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności nie pozwala na ich bardzo dobre i efektywne wykorzystanie w środowisku zawodowym; student potrafi bez trudności dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; w pełni rozumie społeczny cel omawianych typów tekstów; bardzo sprawnie posługuje się pisanym językiem; potrafi efektywnie i twórczo pracować nad tekstami w grupach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Z uwagi na praktyczną formę zajęć nie jest wymagana dodatkowa literatura przedmiotu poza wiadomościami zawartymi w materiałach dostarczonych przez prowadzącego. W celu uzupełnienia wiadomości teoretycznych można odwołać się do poniższych publikacji:

Patterns for College Writing with 2009 MLA Update: A Rhetorical Reader and Guide, by Laurie G. Kirszner and Stephen R. Mandell.
Q: Skills for Success Reading and Writing Level 4, OUP.
Inside Track to Successful Academic Writing, Andy Gillett, Angela Hammond, Mary Martala, Pearson Education, 2009.
Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Cambridge University Press, 2008.
Introduction to Academic Writing (Longman Academic Writing Series), Alice Oshima, Ann Hogue, Pearson Education, 2005.

Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami brytyjskiego systemu politycznego, życia społecznego i organizacji mediów.
Wymagania wstępne:
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii Angielskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne:
Wykład i prezentacje multimedialne
Treści programowe:
1. The Crown and the Constitution
2. Elections and Government
3. Parliament
4. The Legal System
--------------------------------
5-6 The Media
7. Education
8. Theatre, Film and Popular Literature
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
10% obecność na zajęciach, 20% aktywność na zajęciach, 70% test semsetralny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
David McDowall Britain in Close-up, Longman
John Oakland British Civilization, Routledge
James O’Driscoll Britain, Oxford

Wybrane epoki historyczne a wspóczesność - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Kurs przybliża wybrane epoki historyczne (okres wiktoriański, czasy imperium brytyjskiego, okres powojenny itp.), szczególnie w tych aspektach, które mają odniesienie do dzisiejszego życia politycznego, społecznego, gospodarczego czy kulturalnego, stanowiąc, pozytywny lub negatywny, punkt odniesienia, do dzisiejszych debat, konfliktów czy kontrowersji. Kurs koncentruje się na zagadnieniach historii XIX i XX wieku ujętych w porządku tematycznym (imperializm, wojna i pokój, brytyjscy bohaterowie zbiorowej wyobraźni itp.) a dopiero w ramach konkretnych zagadnień chronologicznym. Celem kursu jest danie studentom wiedzy i narzędzi do analizy dzisiejszego życia i kultury Wielkiej Brytanii potrzebnego w pracy uczonego, dziennikarza, tłumacza itp.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka angielskiego i ogólna znajomość historii i kultury Wielkiej Brytanii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej


UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii Angielskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

Metody dydaktyczne:
Wykład wprowadzający oraz analiza materiałów przygotowanych przez prowadzącego: utworów literackich, wycinków prasowych, fragmentów i filmów i innych dzieł kultury masowej oraz materiałów dokumentalnych. Dyskusja w grupie.
Treści programowe:
1-2 Okres wiktoriański, główne wydarzenia i wartości jak i dzisiejsze przedstawienia oraz kulturowe klisze i stereotypy z nim związane.
3-4 Imperium brytyjskie, zarys dziejów imperiów brytyjskiego, moralne uzasadnienia ekspansji kolonialnej, spuścizna imperium i dzisiejsze przedstawienia.
5-7 Wojna i pokój. Wojny toczone przez Wielka Brytanie w XIX i XX wieku oraz ich wpływ na zmianę postrzeganie zjawisk wojny i pokoju i pozycji Wielkiej Brytanii w świecie.
8-9. Historyczni bohaterowie zborowej wyobraźni Brytyjczyków. Wartości jakie uosabiali dawni bohaterowie zbiorowej wyobraźni Brytyjczyków i przewartościowania jakie dokonały się w tej sferze w okresie powojennym.
10-12 Powojenna kultura Wielkiej Brytanii. Przemiany w powojennej kulturze Wielkiej Brytanii na skutek z mieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej.
13. Test sprawdzający
14. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Frekwencja 10%, Aktywność na zajęciach 20%, Test sprawdzający 70%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1-2 "Great Britons: Isambard Kingdom Brunel" BBC documentary, B. Bryson "At Home" excerpts
3-4. R. Kipling "The White Man's Burden", G. Orwell "Shooting the Elephant", K.M. Panikkar "A Survey History of India"
5-7 A. Tennyson "The Charge of the Light Brigade", W. Owen "Dulce Et Decorum Est", J. Pope "Who's for the Game", P. McCartney "the Pipes of Peace", "The Story of 'Keep Calm and Carry On'"
8-9 "The Journals of Robert Falcon Scott", "Scott of the Antarctic".
10-12 J. Osborne "Look Back in Anger", films "Billy Liar", "If", Oasis "Don't Look Back in Anger"

K.O. Morgan "The Oxford History of Britain" Oxford: Oxford University Press, 2010.
D. Christopher "British Culture. An Introduction", London: Routledge, 1999.