Historia Anglii i USA - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Poznanie historii Anglii z elementami historii USA od prehistorii do czasów obecnych
C2 Poznanie historii Anglii w powiązaniu z historią powszechną
C3 Wpojenie nawyku kojarzenia faktów historycznych z faktami kulturowymi
Wymagania wstępne:
Zapoznanie studentów z historią Anglii i elementami historii Stanów Zjednoczonych.

Ograniczenia: Dobra znajomość języka angielskiego

Metody dydaktyczne: Wykład

Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W13 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa angielskojęzycznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 umie wykryć zależności i powiązania między subdziedzinami filologii germańskiej a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych
K_U10 umie wykryć zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami na poziomie języka
K_U11 potrafi rozpoznać rodzaje wytworów kultury właściwych dla zakresu filologii germańskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury niemieckojęzycznej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 potrafi korzystać z wytworów kultury angielskojęzycznej, brać udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne:
/ wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną/tekst programowy / analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe:
Kurs jest przeglądowym kursem historii Anglii z elementami historii Stanów Zjednoczonych dla początkujących od pierwszego osadnictwa na Wyspach Brytyjskich do czasów obecnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F2 Ocena aktywności
P1 Ocena wiedzy i umiejętności – egzamin końcowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
McDowall, David (2007) An Illustrated History of Britain. Longan
Trevelyan, G. M. (1981) History of England. Longan
Morgan, K. ed. (1999) The Oxford History of Britain. Oxford University Press.

Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego - seminarium

Cele przedmiotu:
Celem seminarium jest badanie zagadnienia kultury nowoczesnej oraz rozwijanie umiejętności analizy zjawisk kultury współczesnej w świetle teorii moderny oraz teorii kulturoznawczych. Seminarium omawia najważniejsze teorie kultury: kulturalizm, marksizm, feminizm, strukturalizm oraz post-strukturalizm. W toku zajęć studenci zapoznają się z metodologią studiów kulturowych / badań nad tekstami i mediami kulturowymi. Oczekuje się, że studenci nabędą sprawności analitycznych, które pozwolą im na stawianie prawidłowych pytań badawczych, wybór odpowiednich metod analitycznych dla badań tekstów medialnych / tekstów kultury. Seminarium zorientowane jest na stosowanie metod interdyscyplinarnych. Prace magisterskie pisane na seminarium dotyczyć będą badań wybranych tekstów/praktyk kultury w Wielkiej Brytanii, analizowanych w kontekście społeczno-politycznym odnoszącym się do kulturowych wartości, ideologii lub mitów współczesnej kultury brytyjskiej. Seminarium poświęcone również jest formalnym aspektom prowadzenia i pisania prac badawczych, problemowi naukowej poprawności badania, etyce badawczej, umiejętności pisania w języku angielskim w stylu akademickim i zastosowaniu odpowiedniego formatu pracy magisterskiej. Studenci, zanim rozpoczną pracę nad rozprawą magisterską, mają okazję ćwiczenia swoich umiejętności badawczych w krótszych projektach analitycznych. Celem podstawowym seminarium jest napisanie przez każdego z uczestników poprawnej pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne:
Znajomość historii politycznej i kulturowej Wielkiej Brytanii, umiejętność pisania esejów akademickich, podstawowa znajomość teorii kultury, pewne doświadczenie w zakresie analizy i interpretacji tekstów kulturowych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa brytyjskiego w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kulturoznawstwa i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej
K_W02 - zna terminologię filologiczną w języku angielskim na poziomie rozszerzonym
K_W04 - ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie Kulturoznawstwa anglojęzycznego oraz terminologię z innych dziedzin używania języka; rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych oraz w pracy zawodowej
K_W05 - ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin kulturoznawstwa, właściwych dla kierunku Filologia Angielska
K_W06 - rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach wybranych subdyscyplin filologicznych, właściwych dla kulturoznawstwa; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości
K_W08 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach seminarium z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W10 - zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych objętych tematyką seminarium
K_W12 - zna i rozumie zaawansowane pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
K_W14 – zna i potrafi stosować rejestr języka akademickiego właściwy dla pracy magisterskiej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U13 - potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu kulturyoznawstwa brytyjskiego, stosując oryginalne podejścia, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U14 - umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania
K_U15 - posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach intelektualnych w zakresie kulturoznawstwa
K_U16 - potrafi przygotować prezentacje opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach
K_U17 - potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie wybranych dziedzin nauki studiowanych w ramach kultoroznawstwa
K_U18 - potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych
K_U20 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kultoznawstwa brytyjskiego
K_U21 - potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca licencjacka w języku angielskim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi)
K_U22 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i przedstawienia wystąpienia ustnego w języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych, z zastosowaniem technik audiowizualnych
Metody dydaktyczne:
: prezentacje ustne multimedialne, dyskusje w grupach, analizy tekstów kulturowych, burza mózgów, dyskusje problemowe
Treści programowe:
Semestr 1
1. Teorie kultury i analizy kulturoznawcze: texual analysis, kulturalizm, marksizm, feminizm, strukturalizm oraz post-strukturalizm.
2. Aspekty i cechy kultury nowoczesnej (tożsamość postmodernistyczna, ciało/strój, technologia, religia/moralność, płeć kulturowa, miejskość/kosmopolityzm, wielokulturowość, pojęcie ‘Innego’, miejsce a tożsamość, współczesne media, wspólczesne teksty kulturowe)
3. Aspekty pisania pracy dyplomowej: wybór tematu, przygotowanie projektu, stawianie tezy, wybór metody badawczej, gromadzenie bibliografii, sporządzanie przypisów., itd.
4. prezentacje dotyczace postępów w pracy dyplomowej

Semestr 2
1. prezentacje dotyczace postępów w pracy dyplomowej
2. krytyczna analiza rozdziałów pracy dyplomowej

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
P1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych.
P2. Aktywny udział w zajęciach.
P3. Ustne prezentacje z postępów w pracy dyplomowej
P4. Ukończona praca dyplomowa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Francis Mulhern, Culture/Metaculture
John Jervis, Exploring the Modern
Grossberg, Cultural Studies
Tomasz Majewski. Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, Warszawa: Wydawnictwo akademickie i profesjonalne, 2009
John Storey, An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture,London: Prentice Hall, 1997.
Raymond Williams, The Country and the City, New York: Oxford University Press, 1973
Anna Gray, Jim McGuigan, Studying Culture. An Introductory Reader, London: Arnold, 1993

Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nabycie umiejętności analizowania i syntezy tekstów
C2 Umiejętność pisania streszczeń
Wymagania wstępne:
znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym
Efekty kształcenia:
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia streszczeń w j. angielskim
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę językowa potrzebna do czytania tekstów ze zrozumieniem
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy i syntezy tekstów
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny analizy i syntezy tekstów w j. polskim
EK P_W07 Student mawiedzę prowadzącą do napisania pracy licencjackiej
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu III roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie tworzenia analiz i syntez tekstów
EK P_U01 Student posiada umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pisaniem streszczeń w j. angielskim korzystając z różnych źrodeł: słowniki, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie pisania streszczeń i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania umiejętności pisania streszczeń i syntez tekstów
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne:
Praca z tekstami zaproponowanymi przez opiekuna (indywidualne, w parach i w grupach)
Treści programowe:
Semestr I (30 godzin)
1. Wstęp. Podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia analiz i syntez tekstów (ćwiczenia)
2. Podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia analiz i syntez tekstów. (ćwiczenia) (c.d.)
3. Praca nad tekstem I: Gender/sex discrepancies in pronominal reference to animals: a statistical analysis
4. Praca nad tekstem I: Gender/sex discrepancies in pronominal reference to animals: a statistical analysis (c.d.)
5. Praca nad tekstem II: Warning: the truth behind handshake-sniffing may bum you out
6. Praca nad tekstem II: Warning: the truth behind handshake-sniffing may bum you out (c.d.)
7. Powtórzenie wiadomości dotyczących interpunkcji w j. angielskim (ćwiczenia)
8. Praca nad tekstem III: A Lexical Approach
9. Praca nad tekstem III: A Lexical Approach (c.d.)
10. Praca nad tekstem IV: Global English: gift or curse
11. Praca nad tekstem IV: Global English: gift or curse (c.d.)
12. Powtórzenie wiadomości dotyczących użycia przedimków w j. angielskim (ćwiczenia)
13. Praca z tekstem V: Why I Write
14. Praca z tekstem V: Why I Write (c.d.)
15. Podsumowanie pierwszego semestru kursu

Semestr II (30 godzin)
1. Praca nad tekstem VI: The story of -e
2. Praca nad tekstem VI: The story of -e (c.d.)
3. Praca nad tekstem VII: Paradox and dream
4. Praca nad tekstem VII: Paradox and dream (c.d.)
5. Powtórzenie wiadomości dotyczących użycia zdań i zaimków względnych w j. angieslkim (ćwiczenia)
6. Praca nad tekstem VIII: Morphophonological Markers of \'Partial\' Lexical Polysemy/Homonymy in English and Polish
7. Praca nad tekstem VIII: Morphophonological Markers of \'Partial\' Lexical Polysemy/Homonymy in English and Polish (c.d.)
8. Praca nad tekstem IX: Sainsbury\'s Christmas ad is a dangerous and disrespectful masterpiece
9. Praca nad tekstem IX: Sainsbury\'s Christmas ad is a dangerous and disrespectful masterpiece (c.d.)
10. Powtórzenie wiadomości dotyczących uzycia czasowników modalnych w j. angielskim (ćwiczenia)
11. Praca nad tekstem X: Bumping into creative idiomaticity
12. Praca nad tekstem X: Bumping into creative idiomaticity (c.d.)
13. Powtórzenie wiadomości dotyczących analizy tekstów i pisania streszczeń
14. Powtórzenie wiadomości dotyczących tworzenia syntez
15. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności tworzenia syntez i analiz tekstów
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z zadań domowych.Brak zaangażowanie we własny rozwój.
Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.