Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych.
[Temperamental traits and coping with stress as predoctors of burn-out i psychitric nurses]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)
Współautorzy: Paweł Brudek, Michalina Furmanek, Grzegorz Ciuła
Rok wydania: 2018
Tom: 31
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 285-299
Streszczenie: Wśród predyktorów wypalenia zawodowego wskazuje się na temperament i style radzenia sobie ze stresem. Nadrzędnym celem prezentowych badań było zbadanie, w jakim stopniu zarówno cechy temperamentalne, jak i konkretne style postępowania w obliczu sytuacji stresowych wyjaśniają zmienność wyników w obszarze wypalenia zawodowego pielęgniarek psychiatrycznych. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badania, którymi objęto 60 kobiet pracujących w sektorze psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W projekcie badawczym zastosowano trzy metody psychologicznego pomiaru. Należą do nich: 1) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu J. Strelaua i B. Zawadzkiego (FCZ-KT), 2) Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych N.S. Endlera i J.D.A. Parkera (CISS), 3) Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego C. Maslach (MBI-HSS). Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoliły na konfirmację predykcyjnej roli wrażliwości sensorycznej, stylu zadaniowego i stylu emocjonalnego w zakresie wypalenia zawodowego. W przypadku stylu unikowego oraz pozostałych pięciu cech temperamentu nie ma podstaw do uznania tych zmiennych za predyktory wypalenia zawodowego. Rezultaty zrealizowanych badań sugerują, że w pomocy psychologicznej czy terapeutycznej świadczonej pielęgniarkom psychiatrycznym: 1) w większym stopniu należy koncentrować się na wzmacnianiu czynnego angażowania się w rozwiązywanie problemów zawodowych aniżeli na uświadamianiu szkodliwości unikowych tendencji w obszarze radzenia sobie, 2) ważne wydaje się kształtowanie umiejętności świadomego przeżywania emocji negatywnych, ujawniających się w kontakcie z pacjentem psychiatrycznym.
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, temperament, radzenie sobie ze stresem, pielęgniarstwo psychiatryczne
Dostęp WWW: http://journals.umcs.pl/j/article/view/7000/5904
DOI: 10.17951/j.2018.31.2.285-299Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek and Michalina Furmanek and Grzegorz Ciuła",
title = "Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych. ",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia",
year = "2018",
number = "2",
pages = "285-299"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek and Michalina Furmanek and Grzegorz Ciuła(2018). Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych. . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 2, 285-299.