The Mediating Role of Coping Styles in the Relations Between Temperament Traits and Occupational Burnout in Bank Employees

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Medical Studies-Studia Medyczne (ISSN: 1899-1874)
Współautorzy: dr Martyna Płudowska Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II
Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 38/1
Strony od-do: 59-67
Streszczenie: Wprowadzenie: Dynamika zmian dokonujących się aktualnie w sektorze bankowym oraz sam charakter pracy w banku powodują, że poziom stresu odczuwanego przez pracowników stanowi ryzyko rozwoju wypalenia zawodowego, szczególnie u osób temperamentalnie predysponowanych do stosowania mniej adaptacyjnych sposobów radzenia sobie. Cel pracy: Celem zaprezentowanych w artykule badań jest odpowiedź na pytanie, czy style radzenia sobie ze stresem po- średniczą w relacji cech temperamentu i wypalenia zawodowego pracowników banków. Materiał i metody: Przebadano 91 pracowników bankowych, posługując się Kwestionariuszem radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS), Formalną charakterystyką zachowania – kwestionariuszem temperamentu (FCZ-KT) oraz Kwestionariuszem wypa- lenia zawodowego Maslach (MBI). W analizie zebranych danych zastosowano model wielokrotnej mediacji (multiple mediation model), który pozwolił na testowanie poszczególnych stylów radzenia sobie w postaci sekwencyjnych zmiennych pośredni- czących. Wyniki: Stwierdzono, że styl skoncentrowany na zadaniu oraz styl skoncentrowany na emocjach pośredniczą w relacji między pięcioma cechami temperamentalnymi a ogólnym nasileniem wypalenia zawodowego: żwawość i wytrzymałość predyspo- nują do stosowania zadaniowych strategii radzenia sobie, obniżając nasilenie wypalenia zawodowego; aktywność obniża tendencję do koncentracji na negatywnych stanach emocjonalnych, w przeciwieństwie do perseweratywności i reaktywności emocjonalnej, które sprzyjają tendencji do konfrontowania się z lękiem czy frustracją i narażają pracownika na wypalenie. Wnioski: Zgodnie z wiedzą autorów niniejsze badanie stanowi pierwszą próbę zbadania mediacyjnej roli stylów radzenia sobie w relacji cech temperamentalnych i wypalenia zawodowego wśród pracowników usług bankowych. Choć wnioski te nie wyczerpują omawianej problematyki, stanowią wstęp do dalszych badań poświęconych czynnikom zagrażającym i ochraniającym pracowników bankowych przed doświadczeniem wypalenia zawodowego.
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, cechy temperamentu, style radzenia sobie ze stresem, praca w banku
Dostęp WWW: https://www.termedia.pl/Journal/-67/pdf-46784-10?filename=The%20mediating.pdf
DOI: DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2022.11514Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Sabina Więsyk and dr Martyna Płudowska Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II",
title = "The Mediating Role of Coping Styles in the Relations Between Temperament Traits and Occupational Burnout in Bank Employees",
journal = "Medical Studies-Studia Medyczne",
year = "2022",
number = "38/1",
pages = "59-67"
}

Cytowanie w formacie APA:
Więsyk, S. and dr Martyna Płudowska Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II(2022). The Mediating Role of Coping Styles in the Relations Between Temperament Traits and Occupational Burnout in Bank Employees. Medical Studies-Studia Medyczne, 38/1, 59-67.