Doświadczenie zawodowe

 

 • 1.10.2010 - profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • 1.10.2009 - 30.09.2010 – adiunkt z habilitacją w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej, Pracownia Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki WNS KUL.
 • 1.10.2005 – 31.07.2009 – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • 1.03.1995 – 30.09.2005 – redaktor czasopisma naukowego „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na stanowiskach: redaktora, asystenta i adiunkta.
 • 1.10.1993 – 30.09.1994 – bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Publikacje

 

Książki:

 

1. Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 201. ISBN 83-228-0825-9

2. Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Kielce 2007: Jedność, ss. 127. ISBN 978-83-7442-664-0.

 

Redakcja książek:

 

1. Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, Kielce 2000 [autor haseł i udział w komitecie naukowym]. ISBN 83-7224-330-1.

2. Roland Fröhlich, Historia Kościoła w datach. Wybrane zagadnienia, redakcja i informacje dotyczące Kościoła w Polsce, Ryszard Skrzyniarz, Kielce 2006. ISBN 83-7442-027-8.

3. Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, współpraca Łucja Badeńska, Lublin 2011. ISBN 978-83-7660-302-5.

4. U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał, t. 1 serii: "Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej", Lublin 2012. ISBN 978-83-7702-543-7

5. Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturalnych, red. Dorota Bis, Ewa Smołka, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2012. ISBN 978-83-7702-530-7

6. Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela – stan faktyczny i postulowany, red. Ryszard Skrzyniarz, Anna Lendzion, Katarzyna Braun, Lublin 2012. ISBN 978-83-7306-596-3 i 978-83-7702-589-5.

7. Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, red. Ryszard Skrzyniarz, Grzegorz Bujak, Katarzyna Kołtuniewicz, t. 2 serii: "Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej", Lublin 2013. ISBN 978-83-62495-38-2.

8. Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. Ryszard Skrzyniarz, Magdalena Gajderowicz, Tomasz Wach, t. 3 serii: "Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej", Lublin 2013. ISBN 978-83-62495-37-5.

9. Biografia w literaturze i sztuce, red. Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska, Edmund Kuryluk, t. 4 serii: "Katedra Biografistyki Pedagogicznej", Lublin 2014.

10. Badania biografii - źródła, metody, konteksty, red. Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska, Wioleta Zgłobicka-Gierut, t. 5 serii: "Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej", Lublin 2014.

 

Redakcja czasopism:

 

1. Redaktor 20 tomów czasopisma: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” od tomu 64 (1995) do tomu 83 (2005).

2. Współredaktor i współzałożyciel czasopisma „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004), 2 (2005), 3 (2006), 4 (2007), 5 (2008), 6 (2009), 7 (2010), 8 (2011), 9 (2012).

3. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma: „Roczniki Pedagogiczne”, 4[40] (2012) nr 1-4, 5[41] (2013) nr 1.

 

Programy katechetyczne dla gimnazjum i skrypt dla studentów:

 

1. W moim Kościele. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum, Kielce 2001, Jedność – konsultacja historyczna.

2. W miłości Ojca. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum, Kielce 2001, Jedność – konsultacja historyczna.

3. W życiu i w prawdzie. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum, Kielce 2001, Jedność – autor katechez.

4. SKRZYNIARZ, R.: Zakony męskie na ziemiach polskich w średniowieczu (skrypt dla studentów historii), Kielce 2007, ss. 81.

 

Artykuły w kraju i za granicą:

 

1. „Kazania świętokrzyskie” a bożogrobcy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (dalej cyt. ABMK)”, 64 (1995) s. 595-600.

2. Dyplomy pergaminowe zakonu bożogrobców w zbiorach archiwów państwowych w Polsce, ABMK, 65 (1996) s. 401-423.

3. Najstarsze próby tłumaczenia Biblii na język polski w „Kazaniach świętokrzyskich”, „Roczniki Teologiczne”, 44 (1997) z. 4, s. 17-28.

4. Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza, ABMK, 70 (1998) s. 247-260.

5. Bulle jubileuszowe – od Bonifacego VIII do Jana Pawła II, „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny”, 3 (1999) nr 3, s. 182-203.

6. Początki archiwum zakonnego bożogrobców w Miechowie, ABMK, 71 (1999) s. 407-412.

7. Gościeradów w dokumencie Monachusa dla bożogrobców miechowskich z 1198 roku, ABMK, 71 (1999) s. 399-405.

8. Gościeradów w dokumencie Monachusa, „Regionalista. Czasopismo Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego”, 12 (1999) s. 19-21.

9. Problem autorstwa „Kazań świętokrzyskich”, ABMK, 72 (1999) s. 461-466.

10. Bieliny w dobrach biskupów krakowskich, ABMK, 73 (2000) s. 399-406.

11. Księgozbiór parafialny w Bielinach według wizytacji z 1738 roku, ABMK, 74 (2000) s. 415-418.

12. Duszpasterstwo benedyktynów, bożogrobców i dominikanów na ziemiach polskich w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000) z. 2, Cursus mille annorum. Prace ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, s. 509-523.

13. Jubileusze w Kościele katolickim (1300-2000), „Roczniki Teologiczne”, 48 (2001) z. 4, s. 315-327.

14. Archiwum parafialne w Bielinach, ABMK, 75 (2001) s. 251-259.

15. Księgozbiór historyczny bożogrobców w parafii Miechów, ABMK, 77 (2002) s. 71-76.

16. Biblioteka parafialna w Bielinach (diec. kielecka), ABMK, 77 (2002) s. 77-80.

17. Praktyki religijne Wielkiego Piątku w Miechowie w relacji z 1885 roku, „Almanach Historyczny”, 6 (2004) s. 153-159.

18. Zakony w diecezji kieleckiej w latach 1805-1818, „Kieleckie Studia Teologiczne”, 4 (2005) s. 33-49.

19. Muzeum Diecezjalne w Kielcach, ABMK, 83 (2005) s. 449-450.

20. Maria Dębowska, Ryszard Skrzyniarz, Materiały do dziejów bożogrobców w Archiwum Parafialnym w Miechowie, ABMK, 86 (2006) s. 83-106.

21. Archiwum Diecezjalne w Kielcach (ADK), „Archiva Ecclesiastica”, 4 (2007) s. 137-141.

22. Ksiądz Tomasz Wróbel (1908-1985) – archiwariusz diecezji kieleckiej i historyk Kościoła, „Archiva Ecclesiastica”, 4 (2007) s. 143-147.

23. Źródła archiwalne w Polsce do dziejów zakonu bożogrobców, w: Bożogrobcy w Polsce, red. C. Wilanowski, Miechów-Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX 1999, s. 203-220.

24. Nauczanie średniowiecznego Kościoła polskiego zawarte w „Kazaniach świętokrzyskich” i „Kazaniach gnieźnieńskich”, w: Średniowieczny Kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej, red. M. T. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999, s. 87-120.

25. Stan badań nad „Kazaniami świętokrzyskimi”, w: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, red. K. Bracha, S. Wiech, t. 1, Kielce 2000, s. 103-117.

26. Działalność duszpasterska zakonu bożogrobców w średniowiecznym Miechowie, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 449-458.

27. „Kazania świętokrzyskie” a duszpasterstwo benedyktynów łysogórskich w średniowieczu, w: Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, red. D. Olszewski, R. Gryz, Kielce 2000, s. 71-84.

28. Duchowość zakonu bożogrobców, w: Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, Warszawa 2001. s. 49-59.

29. Duszpasterstwo zakonów na terenie Małopolski, w: Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce-Gdańsk 2001, s. 167-191.

30. Średniowieczne kaznodziejstwo bożogrobców, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 463-472.

31. Średniowieczne kaznodziejstwo zakonne na ziemiach polskich. Zarys problematyki, w: Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 415-429.

32. Duszpasterstwo dominikanów w Lublinie do końca XVI wieku, w: Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. H. Gapski, Lublin 2006, s. 99-110.

33. Úcta svätých šírená rádom Božieho hrobu v stredovekom Pol‘sku, „Disputationes Scientificae. Universitas Catholicae in Ružomberok“, 8 (2008) z. 4, s. 31-35.

34. Stredoveké bratstvá vedené rádom Božieho hrobu v Pol‘sku, „Disputationes Scientificae. Universitas Catholicae in Ružomberok“, 8 (2008) z. 4, s. 56-61.

35. SKRZYNIARZ R.: Wstęp, w: K. Tkaczyk, M. Teper, Historia wsi Stojewsko do 1945 roku. W 65. rocznicę mordu 18 Polaków w Stojewsku, Kielce 2009, s. 21-23.

36. Školstvo vo farnostiach rádu Božieho hrobu v stredovekom Poľsku, „Disputationes Scientificae. Universitas Catholicae in Ružomberok“, 9 (2009) z. 1, s. 98-103.

37. Kazatelia rádu Božieho hrobu v stredovekom Poľsku, „Disputationes Scientificae. Universitas Catholicae in Ružomberok“, 9 (2009) z. 1, s. 123-128.

38. Intelektuálne účinkovanie poľských regulárnych kanonikov Božieho hrobu v stredoveku, w: Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy a techniky Ružomberok 24.-28.11.2008, Ružomberok 2009, s. 291-298.

39. Parafialne szkolnictwo bożogrobców na tle procesu alfabetyzacji społeczeństwa w średniowieczu na ziemiach polskich, w: Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania: Szkoła – Państwo – Społeczeństwo. Między autonomią a podległością. Abstrakty wystąpień, oprac. A. Kołakowski, T. Maliszewski, Gdańsk 2009, s. 30.

40. Świadkowie wiary. Kapłani męczennicy diecezji kieleckiej z okresu drugiej wojny światowej, w: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, III Forum: „Objawić człowieka człowiekowi” (Odessa-Jałta, 27-30 września 2005 r.), CIHEC: „Znaczenie i rola teologii w integracji europejskiej” (Lublin 6-8 września 2007 r.), IV Forum: „Być człowiekiem – Być prorokiem” (Łuck, 9-12 października 2008 r.), red. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Lublin 2009, s. 951-971.

41. Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, w: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio, Lublin 2010, s. 79-90.

42. Parafialne szkolnictwo bożogrobców na tle procesu alfabetyzacji społeczeństwa na ziemiach polskich w średniowieczu, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T Maliszewski, t. 1, Kraków 2010, s. 181-193.

43. Dzieje pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. A. Rynio, R. Skrzyniarz, współpraca Ł. Badeńska, Lublin 2011, s. 13-40.

44. Sylwetki byłych profesorów i wykładowców pedagogiki KUL, w: tamże, s. 41-64.

45. Kierownicy i dyrektorzy Sekcji i Instytutu Pedagogiki KUL, w: tamże, s. 65-66.

46. Badania naukowe prowadzone w Instytucie Pedagogiki, w: tamże, s. 67-69.

47. Katedra Biografistyki Pedagogicznej, w: tamże, s. 189-193.

48. Komisja Pedagogiczna. Czasopismo – „Roczniki Pedagogiczne”, w: tamże, s. 209-210.

49. Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i sekretariat Instytutu Pedagogiki, w: tamże, s. 211.

50. Izabela Głodzik, Ryszard Skrzyniarz, Biblioteka Instytutu Pedagogiki KUL, w: tamże, s. 212-216.

51. Doktorzy i doktoranci, w: tamże, s. 217-224.

52. Ryszard Skrzyniarz, Franciszka Wanda Wawro, Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL, w; tamże, s. 239-248.

53. Misja i działalność edukacyjna benedyktynów łysogórskich (od średniowiecza do kasaty w 1819 r.), w: Veritatem in caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, red. W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2011, s. 753-768.

54. Kultura umysłowa bożogrobców miechowskich w przedoświeceniowej Europie, w: Pamięć – Kultura – Edukacja, red. Andrzej Paweł Bieś, Marzena Chrost, Beata Topij-Stempińska, Kraków 2011, s. 369-386.

55. Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909-1977), w: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał, Lublin 2012, s. 217-237.

56. Katedra Biografistyki Pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Perspektywy rozwoju, w: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał, Lublin 2012, s. 333-339.

57. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał, Wstęp, w: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał, Lublin 2012, s. 9-12.

58. Dorota Bis, Ewa Smołka, Ryszard Skrzyniarz, Wstęp, w: Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturalnych, red. Dorota Bis, Ewa Smołka, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2012, s. 7-10.

59. Biskupi a bożogrobcy na ziemiach polskich w latach 1163-1819. Zarys problematyki, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 100 (2013) s. 327-340.

60. R. Skrzyniarz, G. Bujak, K. Kołtuniewicz, Wstęp, w: Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, red. Ryszard Skrzyniarz, Grzegorz Bujak, Katarzyna Kołtuniewicz, Lublin 2013, s. 9-12.

61. Zygmunt Szczęsny Feliński – droga do świętości, w: Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, red. Ryszard Skrzyniarz, Grzegorz Bujak, Katarzyna Kołtuniewicz, Lublin 2013, s. 163-187.

62. R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Wstęp, w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. Ryszard Skrzyniarz, Magdalena Gajderowicz, Tomasz Wach, Lublin 2013, s. 9-13.

63. Józef Kalinowski jako zesłaniec. „Syberyjskie seminarium” w drodze do kapłaństwa, w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. Ryszard Skrzyniarz, Magdalena Gajderowicz, Tomasz Wach, Lublin 2013, s. 17-41.

64. Karol Teliga - mecenas sztuki. Przyczynek do biografii, w: Biografia w literaturze i sztuce, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Lublin 2014, s. 263-280.

65. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Wstęp, w: Biografia w literaturze, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Lublin 2014, s. 9-13.

66. Biografia ruchoma, zmienna, niestabilna - przyszłość zmienia się w zalezności od tego, jak patrzymy na przeszłość, w: Badanie biografii - źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014, s. 85-95.

67. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Wstęp, w: Badania biografii - źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014, s. 9-13.

 

Hasła encyklopedyczne:

 

1. Zygmunt Sułowski, ABMK, 67 (1997) s. 271.

2. Jachimowski Jakub, w: Encyklopedia katolicka (dalej cyt. EK), t. 7, Lublin 1997, kol. 645.

3. Jaczewski Franciszek, EK, t. 7, kol. 655.

4. Jakub z Lisowa, EK, t. 7, kol. 722.

5. Jakub z Nowego Sącza, EK, t. 7, kol. 722.

6. Karol II Łysy, EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 869-870.

7. Karol III Gruby, EK, t. 8, kol. 870-871.

8. Kazania świętokrzyskie, EK, t. 8, kol. 1260-1263.

9. Kaznodziejstwo, I. W Kościele Zachodnim. A. Dzieje, EK, t. 8, kol. 1302-1306, 1312-1313.

10. Anamneza, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei (dalej cyt. ECh), Kielce: Jedność 2000, s. 41.

11. Andrzej Świerad i Benedykt, Ech, s. 42.

12. Benedyktyni. W Polsce, ECh, s. 76.

13. Biczownicy, ECh, s. 97.

14. Bobola Andrzej, ECh, s. 101-102.

15. Bogumił – Piotr II, ECh, s. 103.

16. Bogurodzica, ECh, s. 103.

17. Bojanowski Edmund, ECh, s. 103.

18. Bożogrobcy, ECh, s. 107-108.

19. Boży Grób, ECh, s. 108.

20. Bronisława, ECh, s. 116-117.

21. Bruno-Bonifacy z Kwerfurtu, ECh, s. 117.

22. Chmielowski Adam (Brat Albert), ECh, s. 124-125.

23. Chyliński Rafał Melchior, ECh, s. 140.

24. Cystersi. W Polsce, ECh, s. 153.

25. Czesław, ECh, s. 153.

26. Dominikanie. W Polsce, ECh, s. 175.

27. Dorota z Mątów, ECh, s. 176.

28. Dziewica, ECh, s. 188.

29. Dziewictwo, ECh, s. 188.

30. Filipini (Oratorianie), ECh, s. 217.

31. Franciszkanie. W Polsce, ECh, s. 221-222.

32. Grodziecki Melchior, ECh, s. 226.

33. Hozjusz Stanisław, ECh, s. 244.

34. Jacek, ECh, s. 260.

35. Jadwiga Królowa, ECh, s. 260.

35. Jadwiga Śląska, ECh, s. 260.

37. Jakub Strepe (Strzemię), ECh, s. 261.

38. Jan Kanty (z Kęt), ECh, s. 265.

39. Jan z Dukli, ECh, s. 269.

40. Jezuici, ECh, s. 273-274.

41. Joannici / Kawalerowie Maltańscy, ECh, s. 305.

42. Jolanta, ECh, s. 306.

43. Kadłubek Wincenty, ECh, s. 318.

44. Kalinowski Rafał Józef, ECh, s. 319.

45. Kalwaria Zebrzydowska, ECh, s. 320.

46. Kamilianie, ECh, s. 323-324.

47. Kanonicy regularni, ECh, s. 325.

48. Karmelici. W Polsce, ECh, s. 328.

49. Kazania świętokrzyskie, ECh, s. 341.

50. Kazimierz Jagiellończyk, ECh, s. 341-342.

51. Kinga, ECh, s. 345.

52. Klaryski. W Polsce, ECh, s. 349.

53. Kolbe Maksymilian Maria, ECh, s. 357.

54. Kolumba Gabriela, ECh, s. 358-359.

55. Kostka Stanisław, ECh, s. 372.

56. Kowalska Faustyna, ECh, s. 384.

57. Kozal Michał, ECh, s. 384.

58. Koźmiński Honorat, ECh, s. 384.

59. Kózkówna Karolina, ECh, s. 384.

60. Kuncewicz Jozafat Jan, ECh, s. 393.

61. Lament Bolesława Maria, ECh, s. 397.

62. Ledóchowska Maria Teresa, ECh, s. 399.

63. Ledóchowska Urszula Julia, ECh, s. 399.

64. Licheń, ECh, s. 400.

65. Matulewicz Jerzy, ECh, s. 443.

66. Misjonarki Miłości. W Polsce, ECh, s. 464.

67. Otton z Bambergu, ECh, s. 532.

68. Pauliści i Paulistki. W Polsce, ECh, s. 550.

69. Pelczar Józef Sebastian, ECh, s. 554.

70. Pięciu Braci Męczenników, ECh, s. 559.

71. Pijarzy. W Polsce, ECh, s. 561.

72. Protman Regina, ECh, s. 612.

73. Radzim-Gaudenty, ECh, s. 627.

74. Reformacja katolicka. W Polsce, ECh, s. 630-631.

75. Reformacja protestancka. W Polsce, ECh, s. 632-633.

76. Sadok i Męczennicy Sandomierscy, ECh, s. 653.

77. Salawa Aniela, ECh, s. 656.

78. Salezjanie. W Polsce, ECh, s. 656-657.

79. Salomea, ECh, s. 657.

80. Sarkander Jan, ECh, s. 661.

81. Siedliska Maria Franciszka, ECh, s. 669.

82. Stanisław Kazimierczyk, ECh, s. 675.

83. Stanisław ze Szczepanowa, ECh, s. 675.

84. Stu ośmiu męczenników, ECh, s. 682.

85. Szymon z Lipnicy, ECh, s. 697.

86. Święty Krzyż, ECh, s. 710-711.

87. Truszkowska Zofia, ECh, s. 736.

88. Urszulanki Unii Rzymskiej. W Polsce, ECh, s. 742.

89. Waldensi, ECh, s. 746.

90. Watykański I Sobór, ECh, s. 747.

91. Władysław z Gielniowa, ECh, s. 768.

92. Władysław, ECh, s. 768.

93. Wojciech, ECh, s. 770.

94. Wyszyński Stefan, ECh, s. 781-782.

95. Zjazd gnieźnieński, ECh, s. 789.

96. Żłóbek / Jasełka, ECh, s. 797.

97. Benedyktyni, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2001, s. 413-415.

98. Bożogrobcy, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 4, Warszawa 2001, s. 361.

99. Konrad Waldhausen, EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 674-675.

100. Konstancja, EK, t. 9, kol. 691.

101. Kozłowski Mikołaj, EK, t. 9, kol. 1118-1119.

102. Król, EK, t. 9, kol. 1329-1333.

103. Krzesław z Kurozwęk, EK, t. 9, kol. 1445.

104. Andrzej Bobola, w: Ilustrowany leksykon świętych (dalej cyt. LŚ), Kielce: Jedność 2002, s. 30.

105. Andrzej Świerad i Benedykt, LŚ, s. 31.

106. Balicki Jan Wojciech, LŚ, s. 54.

107. Beyzym Jan, LŚ, s. 79.

108. Bilczewski Józef, LŚ, s. 80.

109. Bogumił – Piotr II, LŚ, s. 83.

110. Bojanowski Edmund, LŚ, s. 83.

111. Bronisława, LŚ, s. 93.

112. Bruno z Kwerfurtu, LŚ, s. 95.

113. Chmielowski Adam (Brat Albert), LŚ, s. 110.

114. Czartoryski August Franciszek, LŚ, s. 118.

115. Czesław, LŚ, s. 118-119.

116. Dorota z Mątów, LŚ, s. 134-135.

117. Dudzik Maria Teresa Józefa, LŚ, s. 136.

118. Engling Józef, LŚ, s. 160.

119. Eufemia z Raciborza, LŚ, s. 171.

120. Gabriel Kolumba, LŚ, s. 221.

121. Hordaszewska Michalina Józefata, LŚ, 274.

122. Iwo Odrowąż, LŚ, s. 296.

123. Izajasz Boner (Izajasz z Krakowa), LŚ, s. 297.

124. Jabłońska Bernardyna Maria, LŚ, s. 299.

125. Jacek, LŚ, s. 299.

126. Jadwiga Królowa, LŚ, s. 300-301.

127. Jadwiga Śląska, LŚ, s. 301.

128. Jakub Strepe (Strzemię), LŚ, s. 306.

129. Jan Kanty (z Kęt), LŚ, s. 324.

130. Jan Łobodowczyk, LŚ, s. 326.

131. Jan Prandota, LŚ, s. 328.

132. Jan Sarkander, LŚ, s. 328.

133. Jan z Dukli, LŚ, s. 330-331.

134. Jankowski Józef, LŚ, s. 332-333.

135. Jolanta, LŚ, s. 342-343.

136. Jozafat Jan Kuncewicz, LŚ, s. 344.

137. Kadłubek Wincenty, LŚ, s. 318.

138. Kalinowski Rafał Józef, LŚ, s. 362.

139. Karłowska Maria, LŚ, s. 363.

140. Kazimierz Jagiellończyk, LŚ, s. 373.

141. Kinga (Kunegunda), LŚ, s. 376.

142. Kolbe Maksymilian Maria, LŚ, s. 381-382.

143. Komorek Rudolf Józef, LŚ, s. 386.

144. Koplin (Kopliński) Anicet, LŚ, s. 389-390.

145. Korczak Janusz, LŚ, s. 390-391.

146. Kowalczyk Antoni, LŚ, s. 392-393.

147. Kowalska Faustyna, LŚ, s. 393-394.

148. Kozal Michał, LŚ, s. 394.

149. Koźmiński Honorat, LŚ, s. 394.

150. Kózkówna Karolina, LŚ, s. 394-395.

151. Lament Bolesława Maria, LŚ, s. 408.

152. Ledóchowska Maria Teresa, LŚ, s. 413.

153. Ledóchowska Urszula Julia, LŚ, s. 413.

154. Lewoniuk Wincenty i 12 Towarzyszy, LŚ, s. 423-424.

155. Markiewicz Bronisław, LŚ, s. 483-484.

156. Matulewicz (Matulaitis) Jerzy, LŚ, s. 490.

157. Melchior Grodziecki, LŚ, s. 498-499.

158. Merkert Maria, LŚ, s. 501.

159. Otto z Bambergu, LŚ, s. 554-556.

160. Pelczar Józef Sebastian, LŚ, s. 578.

161. Pięciu Braci Męczenników, LŚ, s. 585.

162. Popiełuszko Jerzy, LŚ, s. 604-605.

163. Radzym-Gaudenty, LŚ, s. 614.

164. Rafał Melchior Chyliński, LŚ, s. 614.

165. Regina Protmann, LŚ, s. 620.

166. Sadok i Męczennicy Sandomierscy, LŚ, s. 649.

167. Salawa Aniela, LŚ, s. 650.

168. Salomea, LŚ, s. 650.

169. Salawa Aniela, LŚ, s. 656.

170. Salomea, LŚ, s. 657.

171. Siedliska Maria Franciszka, LŚ, s. 668.

172. Stanisław Hozjusz, LŚ, s. 674.

173. Stanisław Kazimierczyk, LŚ, s. 674.

174. Stanisław Kostka, LŚ, s. 674-675.

175. Stanisław ze Szczepanowa, LŚ, s. 675.

176. Stu ośmiu męczenników, LŚ, s. 681.

177. Szczęsny Feliks Zygmunt, LŚ, s. 689-690.

178. Szymkowiak Sancja Janina, LŚ, s. 690.

179. Szymon z Lipnicy, LŚ, s. 693.

180. Truszkowska Maria Angela Zofia, LŚ, s. 716.

181. Wincenty Kadłubek, LŚ, s. 764.

182. Władysław I z Węgier, LŚ, s. 770.

183. Władysław z Gielniowa, LŚ, s. 770-771.

184. Wojciech, LŚ, s. 771.

185. Wyszyński Stefan, LŚ, s. 7761-777.

186. Kościelne biblioteki, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Warszawa 2003, s. 471-472.

187. Książę, EK, t. 10, Lublin 2004, kol. 86-88.

188. Lendak, EK, t. 10, kol. 1746-1747.

189. Stempkowski Stanisław, w: „Polski Słownik Biograficzny”, t. 43 (2004-2005) s. 396-397.

190. Ludwik Aleman, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 150-151.

191. Ludwik I Andegaweński, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 160-161.

192. Ludwik II Andegaweński, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 163.

193. Ludwik IX, św., EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 148-149.

194. Ludwik VIII, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 169.

195. Ludwik X Kłótnik, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 169.

196. Lyoński Sobór I, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 328-330.

197. Ługowski Szymon, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 605-606.

198. Łukasz z Pragi, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 618.

199. Maciej z Łabiszyna, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 710.

200. Maciej z Miechowa, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 710-713.

201. Maciej z Raciąża, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 713.

202. Jan Paweł II, w: Ilustrowany leksykon świętych, wydanie III uzupełnione, Kielce 2008, s. 843.

203. Mateusz z Krakowa, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 207-209.

204. Michał z Krakowa, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 833.

205. Michał z Lublina, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 833.

206. Michał z Radomska, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 836.

207. Michał z Wiślicy, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 837.

208. Miechów, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 872-873.

209. Mikołaj z Błonia, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 995.

210. Mikołaj z Pyzdr, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 1012-1013.

211. Mikołaj Tempelfeld z Brzegu, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 1016-1017.

212. Mikołaj Wigandi z Krakowa, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 1019-1020.

213. Mirkiewicz Wacław, EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 1204-1205.

214. Muratowicz Wacław, EK, t. 13, Lublin 2009, kol. 510.

215. Nakielski Samuel, EK, t. 13, Lublin 2009, kol. 677-678.

216. Nowiński Tomasz, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 60.

217. Oasis Magna, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 144.

218. Obbi, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 146.

219. Obori, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 206.

220. Octaba, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 293.

221. Octabia, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 293.

222. Octava, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 293.

223. Oda (żona Bolesława Chrobrego), EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 299.

224. Oda (żona Mieszka I), EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 299.

225. Odilon, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 305.

226. Odylen, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 371-372.

227. Oëa, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 374.

228. Olai Ericus (Erik Olsson), EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 493-494.

229. Olbia, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 495.

230. Oleski Mikołaj, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 502-503.

231. Oleśnicki Stanisław, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 510.

232. Oleśnicki Zbigniew, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 510-513.

233. Oliva, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 527.

234. Ombi, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 581.

235. Onuphis, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 601.

236. Opaliński Andrzej, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 605-606.

237. Opitergium, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 666.

238. Oppidum Novum, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 683.

239. Oregon City, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 742

240. Oreto, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 744.

241. Ostracine, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 947.

242. Othona, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1017.

243. Otriculum, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1022.

244. Ottana, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1022-1023.

245. Otton (1000-1033), EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1034.

246. Otton (1273-1286), EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1034.

247. Otton I Wielki, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1030-1031.

248. Otton II, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1031-1032.

249. Otton III, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1032-1033.

250. Palecz Stefan, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1136-1137.

251. Papier Stanisław, EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1267-1268.

252. Błogosławiony Jan Paweł II, w: Święci na każdy dzień, Kielce 2011, s. 783-784.

253. Paszkowicz Adam Tomasz, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 24.

254. Paweł Diakon, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 130-131.

255. Paweł z Zatora, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 141-142.

256. Pawłowski Józef, bł., EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 161-162.

257. Pean, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 177.

258. Pełka, Fulko, (bp krakowski), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 254-255.

259. Pełka, Fulko, (abp gnieźnieński), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 255-256.

260. Pełka, Fulko († 1257), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 256.

261. Pełka, Fulko († 1299), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 256.

262. Penatius Stanisław, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 263.

263. Peregryn z Opola OP, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 282-283.

264. Pęckowski Zbigniew, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 410-411.

265. Piasek Wielki, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 441-442.

266. Picpus, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 457-458.

267. Pielgrzym Jan, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 478.

268. Pieniążek Jan, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 504

269. Pieniążek Prokop, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 505.

270. Pilch Zygmunt, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 578-579.

271. Pilchowski Adam, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 580.

272. Piotr Pascual, św., EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 649.

273. Piotr († 1198, abp gnieźnieński), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 657.

274. Piotr († 1260), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 658.

275. Piotr († 1278, archidiakon poznański), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 658.

276. Piotr († 1301, bp kamieński), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 658-659.

277. Piotr († 1341), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 659.

278. Piotr Boleścic, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 669-670.

279. Piotr z Górczyna, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 675.

280. Piotr Hirszberg, Piotr z Biecza, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 676.

281. Piotr z Lesiowa, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 678.

282. Piotr z Lubeki, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 681.

283. Piotr ze Lwowa, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 681.

284. Piotr Nagórka, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 682.

285. Piotr z Opola, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 684.

286. Piotr Polak († 1441-42), EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 686.

287. Piotr Prawdzic, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 686-687.

288. Piotr z Proboszczowic, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 687.

289. Piotrkowice, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 696.

290. Piskorz Jan, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 724.

291. Piwowarczyk Wojciech, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 772.

292. Pocquet Pierre, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 913.

293. Popiel Wincenty, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 1417.

294. Bernard Mikosz z Nysy, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 98.

295. Erazm z Nysy, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 357.

296. Jan z Oświęcimia Starszy (Beber), w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 559-560.

297. Jan z Oświęcimia (Sakran), w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 560-561.

298. Mikołaj Tempelfeld z Brzegu, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 154-155.

299. Mikołaj z Pyzdr, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 161-162.

300. Potok, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 117.

301. Powodowski Hieronim, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 141-142.

302. Prudel Dytko, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 221-222.

303. Prandocin, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 257.

304. Proszowice, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 518.

305. Przerębski Jan, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 695-696.

306. Pucci Antonio Maria, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 896.

307. Puszka Jan, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 940.

308. Radlińska Helena, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 1091-1092.

309. Radliński Jakub Paweł, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 1092-1093.

310. Radziewicz Julian Konstanty, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 1120.

311. Radziwiłł Anna, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 1138-1139.

312. Rogowska-Falska Maria, EK, t. 17, Lublin 2012, kol. 219-220.

313. Rontaler Edward Aleksander, EK, t. 17, Lublin 2012, kol. 287.

314. Roskwitalski Józef, EK, t. 17, Lublin 2012, kol. 340.

315. Różnowiercze szkoły, EK, t. 17, Lublin 2012, kol. 495-498.

316. Rusiecki Józef, EK, t. 17, Lublin 2012, kol. 600.

317. Siemaszko Kazimierz, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 146.

318. Skaryszew, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 274-275.

319. Skawinka Stanisław, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 279.

320. Słończewski Leonard, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 364-365.

321. Sobalkowski Szczepan, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 467-468.

322. Sokołowski Czesław, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 554-555.

323. Sonki Franciszek, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 604.

324. Spalding John Lancaster, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 650-651.

325. Stanisław z Łowicza, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 800.

326. Stanisław ze Skarbimierza, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 800-801.

327. Stępkowski Stanisław, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 952-953.

328. Stojko Stanisław, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 972-973.

329. Sturm Johann, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 1096-1097.

330. Teliga Karol, EK, t 19, Lublin 2013, kol. 602.

331. Urban IV, EK, t. 19, Lublin 2013, kol. 1382.

 

Recenzje w kraju i za granicą:

 

1. SKRZYNIARZ R.: „Szumił Halina Irena, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, Lublin 2005, ss. 240“, w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, 22 (2005) nr 2, s. 191-192. ISSN 1425-7998.

2. SKRZYNIARZ R.: Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941-1944, oprac. Maria Dębowska, w serii Biblioteka „Wołania z Wołynia”, t. 40, Biały Dunajec-Lublin-Łuck-Ostróg 2005, ss. 212, „Archiva Ecclesiastica”, 2 (2006) s. 83-84. ISSN 1895-7358.

3. SKRZYNIARZ R.: „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, 1 (2005) s. 177, „Archiva Ecclesiastica”, 2 (2006) s. 85-86. ISSN 1895-7358.

4. SKRZYNIARZ R.: Robert Romuald Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2005, ss. 226, „Archiva Ecclesiastica”, 2 (2006) s. 86-87. ISSN 1895-7358.

5. SKRZYNIARZ R.: Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości, red. Józef Marecki, Lucyna Rotter, Kraków 2005, s. 126, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, „Archiva Ecclesiastica”, 4 (2007) s. 159-162. ISBN 987-83-7030-637-3.

6. SKRZYNIARZ R.: Przeszłość Stojewska na nowo odkryta, „Niedziela”, nr 38, rok LII; wkładka „Niedziela Kielecka”, nr 38 (346), rok LII (20 IX 2009), s. VIII.

7. SKRZYNIARZ R.: Leszek Poniewozik, Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza [Les prélates et les chanoines de Sandomierz à l’époque du Moyen Âge]. Toruń, Dom Wydawniczy DUET, 2004, 381 p., 17x24 cm, 30,78 PLZ, ISBN 83-89706-24-5, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 104 (2009) s. 350.

8. SKRZYNIARZ R.:  Andrzej Bruździński, Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich [Les chanoines réguliers de pénitence sur les territoires polonais]. Kraków, Wydawnictwo UNUM, 2003, 448 p., 16x23, 34 PLZ, ISBN 83-89256-11-8, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 104 (2009) s. 352.

9. SKRZYNIARZ R.:  Krzysztof Bracha, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. „Sermones dominicales et festivales” z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia. [L’enseignement de prédicateur en Pologne au bas du Moyen Âge. „Sermones dominicales et festivales“ de la collection de Pierre de Miłosław]. Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007, 523 p., 17x24 cm, 55 PLZ, ISBN 978-83-7133-299-9, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 104 (2009) s. 357.

10. SKRZYNIARZ R.:  Anna Jabłońska, Kapituła uniejowska do początku XVI wieku [Le chapitre d’Uniejów jusqu’au début du 16e siècle]. Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005, 219 p., 16,5x23,5, 25 PLZ, ISBN 83-7133-265-3, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 104 (2009) s. 360.

11. SKRZYNIARZ R.:  Maria Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945. [L’Église catholique romaine en Volhynie sous l’occupation 1939-1945] Rzeszów, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie, 2008. 16,7 x 24 cm, 480 p. PLZ 32. ISBN 978-83-60464-83-0, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 104 (2009) s. 371-372.

12. SKRZYNIARZ R.:  Anna Łosowska, Kolekcja “Liber legum” i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla. [La collection „Liber legum” et sa place dans la culture intellectuelle de Przemyśl au bas du Moyen Âge]. Warszawa – Przemyśl, Archiwum Państwowe w Przemyślu i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dział Wydawnictw, 2007, 400 p., 17x24 cm, 25,50 PLZ, ISBN 978-83-89115-77-5/978-83-88172-3, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 104 (2009) s. 720-721.

13. A. Rynio, R. Skrzyniarz, Zenon Cardinal Grocholewski, Univesitatae azi. Universität heute [Uniwersytet dziś], Cluj-Napoca 2010, ss. 181, „Roczniki Pedagogiczne” 3 (39) 2011, s. 111-119.

14. SKRZYNIARZ R.: Angelika Modlińska-Piekarz, Votum Davidicum. Poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku. [= Votum Davidicum. Les paraphrases poétiques des psaumes dans la langue latine aux 16e et 17e siècles]. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009, 288 p. + illustrations, 17x24, PLZ 32, ISBN 978-83-7306-458-4, ISBN 978-83-7363-890-7, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 106 (2011) z. 3-4, s. 871-872.

15. SKRZYNIARZ R.: Joanna Szady, Księgozbiór parafialny w prepozyturze wiślickiej w drugiej połowie XVIII wieku. [= La bibliothèque paroissiale dans la prépositure de Wiślica dans la deuxième moimi du 18e siècle]. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 297 p., 17x24, PLZ 50, ISBN 978-83-7306-414-0, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 106 (2011) z. 3-4, s. 888.

16. SKRZYNIARZ R.: Grzegorz Bujak, Parafie w diecezji kieleckiej i ich obsada w okresie międzywojennym (1918-1939). [= Les paroisses dans le diocèse de Kielce et leur personel dans l’entre-deux-guerres (1918-1939). Kielce, Wydawnictwo Jedność, 2009, 179 p., 17x24, PLZ 30, ISBN 978-83-7660-156-4, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 106 (2011) z. 3-4, s. 900-901.

17. SKRZYNIARZ R.: Grzegorz Bujak, Synody diecezjalne Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał. [= Les synodes diocésains de l’Église catholique en Pologne dans les années 1922-1931. L’organisation et la problématique des résolutions]. Kielce, Wydawnictwo Jedność, 2010, 281 p., 17x24, PLZ 40, ISBN 978-83-7660-240-0, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 106 (2011) z. 3-4, s. 901.

18. SKRZYNIARZ R.: Maria Dębowska, Leon Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945. [= Le clergé du diocèse de Łuck. Les victimes de la guerre et des répressions des occupants 1939-1945]. Lublin, Polihymnia, 2010, 320 p., 17x24, PLZ 50, ISBN 978-83-7270-791-8, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 106 (2011) z. 3-4, s. 904.

19. SKRZYNIARZ R.: Reaktywowanie duszpasterstwa w diecezjach żytomierskiej i kamienieckiej. Materiały źródłowe Kurii Diecezjalnej w Łucku 1941-1945, wybór, wstęp i opracowanie Maria Dębowska. [=La réactivation de la prêtrise dans les dicèses de Żytomierz et de Kamieniec. Les matériaux de sources de la Curie diocésaine de Łuck dans les années 1941-1945]. Le choix, l’introduction et l’élaboration de Maria Dębowska, Rzeszów, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010, 277 p., + la carte, 17x24, PLZ 45, ISBN 978-83-7629-150-5, „Revue d’histoire ecclésiastique”, 106 (2011) z. 3-4, s. 905.

 

Przeglądy bibliograficzne, wykazy i informacje:

 

1-30. SKRZYNIARZ, R.: Przegląd bibliograficzny, ABMK, 64 (1995) s. 657-658; ABMK, 65 (1996) s. 566-567; ABMK, 66 (1996) s. 548-550; ABMK, 67 (1997) s. 429-430; ABMK, 68 (1997) s. 473-477; ABMK, 69 (1998) s. 459-464; ABMK, 70 (1998) s. 409-415; ABMK, 71 (1999) s. 451-455; ABMK, 72 (1999) s. 500-504; ABMK, 73 (2000) s. 491-495; ABMK, 74 (2000) s. 570-573; ABMK, 75 (2001) s. 465-468; ABMK, 76 (2001) s. 448-450; ABMK, 77 (2002) s. 471-474; ABMK, 78 (2002) s. 435-439; ABMK, 79 (2003) s. 478-480; ABMK, 80 (2003) s. 434-436; ABMK, 81 (2004) s. 459-463; ABMK, 82 (2004) s. 471-475; ABMK, 83 (2005) s. 451-455; ABMK, 84 (2005) s. 409-412; ABMK, 85 (2006) s. 460-463; ABMK, 86 (2006) s. 429-432; ABMK, 87 (2007) s. 424-426; ABMK, 88 (2007) s. 432-437; ABMK, 89 (2008) s. 451-453; ABMK, 90 (2008) s. 357-359; ABMK, 91 (2009) s. 407-408; ABMK, 92 (2009) s. 403; ABMK, 93 (2010) s. 363-264.

31. Wykaz nazwisk pracowników Sekcji / Instytutu Pedagogiki KUL z lat 1920-2010, w: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. A. Rynio, R. Skrzyniarz, współpraca Ł. Badeńska, Lublin 2011, s. 265-267.

32. Informacje o Instytucie Pedagogiki KUL, w: tamże, 269.

 

Recenzent książek i artykułów:

 

1. Maria Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006. ISBN 83-7363-404-5.

2. K. Tkaczyk, M. Teper, Historia wsi Stojewsko do 1945 roku. W 65. rocznicę mordu 18 Polaków w Stojewsku, Kielce 2009. ISBN 978-83-927894-0-6.

3. Kapłan – historyk – pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata dra Stanisława Grada z okazji 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy dydaktycznej w Wyższym Seminarium w Łodzi, red. Mieczysław Różański, Łódź 2011.

4. Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, oprac. Angelika Modlińska-Piekarz, Lublin 2012.

5. Maria Dębowska, Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012.

6. Marzena Okrasa, Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku. Studia z dziejów burs i internatów szkolnych, Lublin 2012.

7. Dorota Kornas-Biela, Świadek prawdy. Włodzimierz Fijałkowski, Lublin 2013.

8. Głos z eremu. Ksiądz infułat Czesław Wala, red. Alina Rynio, Szydłów 2013.

9. Recenzent artykułów w:

 •  "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne": ABMK, 88 (2007); 90 (2008); 93 (2010).
 • „The Person and the Challenges. The Journal of Teology, Education, Canon Law and Social Studiem Inspired by Pope John Paulk II”, 1 (2011) nr 2.
 • "Polonia Sacra", 17 (2013) nr 1 (32), 17 (2013) nr 2 (33)

10. Recenzent 27 prac magisterskich w Instytucie Historii UJK w Kielcach w latach 2005-2008.

11. Recenzent prac licencjackich i magisterskich na KUL-u od 2010.

 

Publikacje złożone do druku:

 

1. Biblioteka a kultura umysłowa bożogrobców miechowskich. Historia – księgozbiór – ludzie (Lwów – Ukraina).

2. Wychowawczo-edukacyjne oddziaływanie parafii na społeczność lokalną w epoce nowożytnej, na przykładzie parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach (Kielce).

3. Złożono haseła do EK.

 

Udział w konferencjach z referatami:

 

            krajowych:

- o zasięgu międzynarodowym:

1. Turawa k. Opola (1999), „Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym” – ref. pt.: „Duszpasterstwo bożogrobców miechowskich w średniowieczu”.

2. Lubliniec (czerwiec 2000) – „Ecclesia et civitas” – ref. pt.: „Średniowieczne kaznodziejstwo bożogrobców”.

3. Lublin (4-6 kwietnia 2011) - "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka - przestrzeń społeczna - instytucja" - ref.: "Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909-1977)".

4. Lublin IP UMCS (31 V 2012) „Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka” - referat: Świecki święty. Bóg i religia w życiu Janusza Korczaka.

 

- o zasięgu ogólnopolskim:

1. Miechów (1995), „Bożogrobcy w Polsce” – ref. pt.: „Źródła archiwalne do dziejów bożogrobców”.

2. Gościeradów (1998), „Osiemsetlecie Gościeradowa” – ref. pt.: „Osiemsetlecie Gościeradowa i jego związki z bożogrobcami miechowskimi”.

3. Kielce (marzec 2000), „Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej” – „Duszpasterstwo benedyktynów łysogórskich w średniowieczu i ich związki z Kazaniami świętokrzyskimi”.

4. Kielce-Wólka Milanowska (październik 2000), „Kościół katolicki w Małopolsce” – ref. pt.: „Duszpasterstwo zakonne na terenie Małopolski w średniowieczu”.

5. Lublin (2001) – Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL – dwa ref. pt.: 1. „Księgozbiór historyczny bożogrobców w parafii Miechów”, 2. „Biblioteka parafialna w Bielinach (diec. kielecka)”.

6. Warszawa (2002) – Instytut Badań Literackich PAN, Spotkania Mediewistyczne (1) – ref. pt.: „Kazania świętokrzyskie – ich geneza, treść i duchowość”.

7. Warszawa (2003) – Instytut Badań Literackich PAN, Konferencja ogólnopolska: „Wydawnicze i interpretacyjne problemy Kazań świętokrzyskich” – ref. pt.:  „Kazania świętokrzyskie w kulturze religijnej średniowiecza”.

8. Lublin (2004) – Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne – ref. pt.: „Archiwum Parafialne w Bielinach”.

9. Kielce (2005) – Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, „Diecezja kielecka 1805-2005” – ref. „Zakony w diecezji kieleckiej w latach 1805-1818”.

10. Kielce (1.06.2006) – Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska: „Z dziejów opactwa świętokrzyskiego” – ref. pt.: „Duszpasterstwo benedyktynów świętokrzyskich do kasaty w 1819 roku”.

11. Kazimierz Dolny (26-28.10.2007) – V Warsztaty Młodych Edytorów, ref. pt.: „Metody pracy nad przygotowaniem edycji źródeł historycznych okresu staropolskiego”.

12. Gdańsk (23-25.09.2009) – Szkoła – Państwo – Społeczeństwo. Między autonomią a podległoscią, ref. pt.: „Parafialne szkolnictwo bożogrobców na tle alfabetyzacji społeczeństwa na ziemiach polskich w średniowieczu“.

13. Kielce (16.10.2009) – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Skąd nasze korzenie“, cz. II – Ochrońmy przeszłości ołtarze – Społeczeństwo i gospodarka województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, ref. pt.: „Wychowawczo-edukacyjne oddziaływanie parafii na społeczność lokalną w epoce nowożytnej, na przykładzie parafii Bieliny p.w św. Józefa Oblubieńca NMP“.

14. Lublin (15.12.2009) – Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego, ref. pt.: „Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970“.

15. Kraków (10.06.2010) - Pamięć historyczna a edukacja teraźniejszości, ref. pt.: "Kultura umysłowa bożogrobców miechowskich w przedoświeceniowej Europie".

16. Kazimierz Dolny (21-23 IX 2012), ZPCh przy KNP, Metodologia badań w pedagogice chrześcijańskiej, ref. „Przedmiot i metody badań biograficznych w perspektywie pedagogiki chrześcijańskiej”.

17. Łódź (15-16 II 2013), IP UŁ, Biografia i badanie biografii – „Osobliwości biografii edukacyjnych”, ref. Seminaria naukowe „Biografie codzienności” jako wyraz zainteresowania studentów biografią i biografistyką.

18. Lublin (19-20 IV 2013) IP KUL, „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”, ref. „Biografia ruchoma, zmienna, niestabilna– przyszłość zmienia się w zależności od tego, jak patrzymy na przeszłość”.

19. Łódź (7-8 II 2014), VIII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badania biografii „Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się”, ref. „Z Prus do Krakowa – podróż edukacyjna Fryderyka Hechela (1794-1851)”.

20. Miechów - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie (6-7 IX 2014) III Miechowskie Dni Jerozolimy: "Kultura umysłowa bożogrobców miechowskich 1163-1819".

 

            zagranicznych:

1. Łuck (Ukraina) 8-12.10.2008 – IV Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej – „Być człowiekiem, być prorokiem”, ref. pt.: „Świadkowie wiary. Kapłani diecezji kieleckiej męczennicy z czasu drugiej wojny światowej”.

2. Lwów (Ukraina) 15-17.10.2008 – Międzynarodowa konferencja z okazji 400-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, ref. pt.: „Biblioteka a kultura umysłowa bożogrobców miechowskich. Historia – księgozbiór – ludzie.”

3. Petersburg (Rosja) 20-29.10.2010 - V Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, ref. 1: „Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński – duszpasterz, wygnaniec i założyciel Zgromadzenia Rodziny Maryi”; ref. 2:  „Józef Kalinowski jako zesłaniec. «Syberyjskie seminarium» w drodze do kapłaństwa”.

 

Organizacja konferencji ogólnopolskich oraz konferencji dla studentów i doktorantów:

 

1. "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna" - Lublin 4-6 IV 2011 - konferencja międzynarodowa. Współogranizator.

2. "Biogarfie codzienności" - Lublin:

25 IV 2012,

4 VI 2012,

19 XI 2012,

7 I 2013,

11 II 2013,

11 III 2013,

10 VI 2013,

27 VI 2013,

25 XI 2013,

13 I 2014,

24 III 2014 nt. "Wiosna w biografii"

- konferencje naukowe dla studentów i doktorantów.

3. "Wspólczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki" (Lublin 19-20 IV 2013) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa.

 

Stypendia, staże zagraniczne i seminaria:

 

1. Stypendium naukowe w Leuven – Belgia 2001 r.

2. Staż w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku – 2009 r.

3. Międzynarodowe seminarium prowadzone przez prof. Egona Spiegla pt.: "Współczesne problemy i perspektywy pedagogiki religii" - 2010 r.

 

Członkowstwo w organizacjach

 

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od 2001 r.)
 • Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych (od 2004 r.)
 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (od 2010 r.)
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (od 2011 r.)
 • Zespół Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (2012 r.)

 

Zainteresowania

 

 • biografistyka pedagogiczna, „oral history”, „life history”, historia wychowania, etnopedagogika, pedagogika katolicka, pedagogika religii, historia, archiwistyka, bibliotekoznawstwo
 • teologia, geografia, archeologia, astronomia, ochrona środowiska
 • film, teatr, muzyka (szczególnie barokowa), architektura i sztuka, turystyka

 

Kontakt

 

skrzyniarz@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2014 14:50