Rafał P. Bartczuk

Rafał Bartczuk on ResearchGate

 

Kwalifikacje naukowe

 • 2011 uzyskanie stopnia doktora
 • 2007 Staż naukowy w Katedrze Psychologii Religii w KULeuven
 • 1999-2003 Studia doktoranckie z psychologii. Rozprawa doktorska „Religijność a ocena poznawcza sytuacji choroby przewlekłej” w przygotowaniu pod kierunkiem prof. S. Steuden
 • 1994-1999 Studia magisterskie z psychologii. Praca magisterska „Postawa religijna a gotowość do przebaczenia. Badania empiryczne” napisana pod kierunkiem ks. prof. W. Prężyny

Zainteresowania naukowe

psychologia religii, pomiar w psychologii, psychologia międzykulturowa

Publikacje

Publikacje recenzowane

 

Artykuły w czasopismach

 

 

 

Lelonek-Kuleta, B., & Bartczuk, R. P. (w recenzji). Psychosocial factors behind the involvement in gambling and problem gambling among imprisoned men. Australian and New Zealand Journal of Criminology.

Kwapis, K., Bartczuk, R. P. (w recenzji). The development and psychometric properties of the Polish version of the Self-Control Scale. Polskie Forum Psychologiczne.

Chwaszcz, J., Bartczuk, R. P., Niewiadomska, I., Palacz-Chrisidis, A., & Hobfoll, S. E. (in review). Is the Strategic Approach to Coping Scale Structure cross-culturally stable? Evidence from Literature Review and the Polish Adaptation of the Scale. Europe’s Journal of Psychology.

Bartczuk, R. P., i Zarzycka, B. (w druku). Theory-Driven Measurement of the Content of Prayer: Polish Revision of S. Huber Content of Prayer Scale. Mental Health, Religion & Culture.

Komarnitki, I., Zdunek, P., Bartczuk, R. P., Makomaska-Szaroszyk, E., i Ciszek, B. (w druku). Efficacy of using an anatomical model of the brainstem for teaching first-year medical students. General and Professional Education.

Nowosielski, M., Bartczuk, R. P. (w druku). Walidacja psychometryczna Skali Dekonwersji Młodzieży. Przegląd Psychologiczny.

Chwaszcz, J., Bartczuk, R. P., Niewiadomska, I. (w druku). Analiza strukturalna zasobów u osób zagrożonych marginalizacją społeczną – Kwestionariusz Zachowania Zasobów Hobfolla. Przegląd Psychologiczny.

 1. Rydz, E., Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., i Wieradzka-Pilarczyk, A. (2019). Readiness to Engage in Interreligious Dialogue Test - Internal Structure, Reliability and Validity. Mental Health, Religion & Culture. DOI: 10.1080/13674676.2019.1586861 artykuł
 2. Rydz, E., Wieradzka-Pilarczyk, A., & Bartczuk, R. P. (2017). Tożsamość religijna a gotowość do wejścia w dialog międzyreligijny. Przegląd Religioznawczy, 264, 143-157. art
 3. Śliwak, J., Wiechetek, M., Zarzycka, B., & Bartczuk, R. P. (2017). Oblicza psychologii religii w Polsce/The faces of religiosity in Poland. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 20(1), 11-29. ang pol
 4. Nowosielski, M. R., & Bartczuk, R. P. (2017). Analiza strukturalna procesów dekonwersji w okresie dojrzewania – konstrukcja Skali Dekonwersji Adolescentów;w / A structural analysis of deconversion processes in adolescence: the construction of the Adolescent Deconversion Scale. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 20(1), 143-190. ang pol
 5. Augustynowicz, W., Palacz-Chrisidis, A., Wiechetek, M., Niewiadomska, I., Fel, S., Chwaszcz, J., & Bartczuk, R. P. (2015). Sąsiedzki kapitał społeczny a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Roczniki Nauk Społecznych, 7(43)(4), 189–215. https://doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).4-14 art
 6. Niewiadomska, I., Augustynowicz, W., Bartczuk, R. P., Chwaszcz J., Palacz-Chrisidis, A., & Wiechetek, M. (2015). Religiosity as a factor protecting against problem behaviour in adolescence. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 21(1-2), 63-90. art
 7. Biela, A., Spajdel, M., Sliwak, J., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M., & Zarzycka, B. (2015). The Scale of Psycho-Immunological Structure: assessing factorial invariance in Poland and Slovakia. Studia Psychologica, 57(3), 163-176. art
 8. Nowosielski, M., Bartczuk, R.P. (2015). Religijność w procesie przemian – koncepcja dekonwersji H. Streiba. Studia Psychologica. 15(2), 5-21. art
 9. Bartczuk, R.P., Zarzycka, B., Wiechetek, M.P. (2013). Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych/The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Post-Critical Belief Scale. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology. 16 (3), 539-585. art_pl art_en
 10. Biela, A., Špajdel, M., Śliwak, J., Bartczuk, R.P., Szymołon, J., Wiechetek, M.P., Zarzycka, B. (2013). Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SPS). Czasopismo Psychologiczne, 19 (2), 375-389.
 11. Niewiadomska, I., Chwaszcz, J., Bartczuk, R.P. (2013). The significance of relationships between self-efficacy and the distribution of resources in the positive adaptation of young offenders. Problems of Forensic Science, 93, 404-420. art
 12. Śpila, B., Makara-Studzińska, M., Kurzeja, A., Bartczuk, R., Sojczuk, S. & Chuchra, M. (2009). Obraz siebie a przemoc w dzieciństwie w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badania nad Schizofrenią, 10(10), 357-362. art
 13. Śpila, B., Makara-Studzińska, M., Kurzeja, A., Bartczuk, R., Sojczuk, S. & Chuchra, M. (2009). Wpływ przemocy doznanej w dzieciństwie na funkcjonowanie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badania nad Schizofrenią, 10(10), 352-356. art
 14. Śpila, B., Dubas-Ślemp, H., Urbańska, A., Bartczuk, R. & Grzywa-Celińska, A. (2009). P.2.h.003 Comparison of the stress factors' impact on HPA in patients with depression and neurosis – study with the use of the Dexamethasone Supression Test. European Neuropsychopharmacology. 19(Supplement 3), s. S479-S480.
 15. Bartczuk, R. & Jarosz, M. (2006). Funkcja religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Koncepcja Kennetha I. Pargamenta. Roczniki Psychologiczne, 9(1), 37–52. art
 16. Kucmin, T., Żołnierczuk-Kieliszek, D., Pacian, A., Rudnicka-Drożek, E. & Bartczuk, R. (2006). Depression in course of somatic diseases – preliminary study. Polish Journal of Environmental Studies, 15(2b), 390–391.

Autorstwo monografii

 1. Śliwak, J., Bartczuk, R.,P., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2017). Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży o Polsce i Polakach. Kalisz: Media i Rynek.
 2. Niewiadomska, I., Chwaszcz, J., Augustynowicz, W., Bartczuk, R.P. (2014). Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierajacego. Lublin: Natanaelum.

Artykuły w pracach zbiorowych 

Bartczuk, R. P. (w recenzji). Relacje religijne a przebaczenie u uczestników rekolekcji „Uzdrowienie wspomnień”. W XXX. Lublin: XXXX.

 1. Tyrka, R., Niewiadomska, I., & Bartczuk, R. P. (2015). The severity of crisis in valuation and the use of coping strategies in prison inmates. W: J. Chwaszcz & I. Niewiadomska. Meaning of resources in social inclusion (ss. 80-90). Lublin: Natanaleum. art
 2. Jachowicz, N., Niewiadomska, I., & Bartczuk, R. P. (2015). Sense of support and stress coping strategies in nicotine-dependent persons. W: J. Chwaszcz & I. Niewiadomska. Meaning of resources in social inclusion (ss. 70-79). Lublin: Natanaleum. art
 3. Bartczuk, R.P, Rydz, E., Tatala, M. & Zarzycka, B. (2012). Dziecięce teorie Boga - doniesienie z badań. W: B. Gulla (red.), Zdrowie dziecka – ujęcie holistyczne (ss. 56-67). Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM. art
 4. Bartczuk, R.P., Wiechetek, M.P. & Zarzycka, B. (2011). Skala Przekonań Postkrytycznych D. Hutsebauta. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 201-230). Lublin: TN KUL. art
 5. Zarzycka, B. & Bartczuk, R.P. (2011). Polska adaptacja Skali Emocji do Boga (EtG) S. Hubera. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 263-292). Lublin: TN KUL. art
 6. Śliwak, J. & Bartczuk, R.P. (2011). Skala relacji religijnych - Przeżywane relacje do Boga D. Hutsebauta. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 171-200). Lublin: TN KUL. art
 7. Śliwak, J. & Bartczuk, R.P. (2011). Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 45-72). Lublin: TN KUL. art
 8. Szymołon, J. & Bartczuk, R.P. (2011). Skala Centralności Postawy Religijnej W. Prężyny. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 25-44). Lublin: TN KUL. art
 9. Matys, W. & Bartczuk, R.P. (2011). Kwestionariusz Więzi z Bogiem. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 131-152). Lublin: TN KUL. art
 10. Nowosielski, M. & Bartczuk, R.P. (2011). Skala Kryzysu Religijnego W. Prężyny. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 73-88). Lublin: TN KUL. art
 11. Bartczuk, R.P. (2010). Metodologia badań nad zasobami adaptacyjnymi osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W: M. Kalinowski & I. Niewiadomska (red.), Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną (ss. 39-65) Lublin: Wydawnictwo KUL
 12. Pawlikowski, J., Sak, J., Bartczuk, R. & Wiechetek, M. (2009). Religijność lekarzy a postawa wobec pacjenta i wykonywanego zawodu. W: K. Janowski & M. Artymiak (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne (t. 4., ss. 220-239), Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej
 13. Skórska, M., Śpila, B., Tomkiewicz, K., Kucmin, T. & Bartczuk, R. (2007). Stress, sense of coherence and childhood traumatic experience in female alcoholics and female adult children of alcoholics (ACOA). W: A. Kaczor, A. Borzęcki & M. Iskra (red.), Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. (t. 1., ss. 366-369), Lublin: Wydawnictwo AM.

 

 

Publikacje nierecenzowane

 

Artykuły w czasopismach

 1. Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M., & Zarzycka, B. (2015). Preface. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 21(1-2), 5-6.

Hasła encyklopedyczne

 1. Bartczuk, R.P. (2010). Odruch (w:) E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 14. Lublin: TN KUL, s. .
 2. Bartczuk, R.P. (2009). Niepokój (w:) E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 13. Lublin: TN KUL, s. . 
 3. Bartczuk, R.P. (2006). Münsterberg Hugo (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss.438-440.
 4. Bartczuk, R.P. (2006). Michotte Albert (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 160-162.
 5. Bartczuk, R.P. (2005). McDougall William (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 961-963.
 6. Bartczuk, R.P. (2005). Kretschmer Ernest (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 58-60.
 7. Bartczuk, R.P. (2005). Lewicki Andrzej (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 360-362.
 8. Bartczuk, R.P. (2005). Lewin Kurt (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 363-367.
 9. Bartczuk, R.P. (2005). Lindner Gustaw Adolf (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 434-436.
 10. Bartczuk, R.P. (2005). Maslow Abraham Harold (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 881-883.
 11. Bartczuk, R.P. (2004). Jung, Karol Gustaw (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 390-394.
 12. Bartczuk, R.P. (2003). Humanistyczna psychologia (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 367-373.
 13. Bartczuk, R.P. (2002). Freud Zygmunt (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 158-160.
 14. Bartczuk, R.P. (2002). Freudyzm (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ss. 163-165.

Recenzje

 1. Bartczuk, R.P. (2006). Jochen Musch i Karl Ch. Klauer (ed.) “The psychology of evaluation. Affective processes in cognition and emotion”. Mahwah, NJ–London: Lawrence Erlbaum Associates, Pub., 2003, ss. 411. “Roczniki Psychologiczne KUL”, 9(2), ss. 129-134. art
 2. Bartczuk, R.P. (2001). Everett L. Worthington, jr. (red.), “Dimensions of forgiveness. Psychological research and theological perspectives”. Laws of Life Symposia Series, vol. 1, Philadelphia–London: Templeton Foundation Press, 1998, ss. 368. „Roczniki Psychologiczne KUL”, 4, ss. 281–284. art
 3. Bartczuk, R.P. (2000). Michael E. McCullough, Kenneth I. Pargament, Carl E. Thoresen (red.), “Forgiveness. Theory, research and Practice”, New York–London: The Guilford Press, 2000, ss. 334, „Roczniki Psychologiczne KUL”, 3, ss.184–188. art

Wystąpienia konferencyjne

 

 1. Rydz, E., Bartczuk, R. P., i Wieradzka-Pilarczyk, A. (2018, listopad). Centralność religijności a gotowość do wejścia w dialog międzyreligijny. Zaprezentowano na Międzynarodowe Sympozjum „Dojrzały obywatel, małżonek, rodzic. Przemiany społeczne w procesie kształtowania człowieka”, Poznań.
 2. Chwaszcz, J., i Bartczuk, R. P. (2018, lipiec). A Theory-Based Assessment of Coping Among Groups in The Risk of Social Exclusion: The Polish Adaptation of The Strategic Approach to Coping Scale. Poster zaprezentowano na 39th STAR Conference. Stress, Anxiety and Resilience, Lublin.
 3. Bartczuk, R. P., Marzel, M. (2018). Polska adaptacja kwestionariusza "Ocena wartości etycznych" L. A. Jensen i L. Padilli-Walker. Podczas IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje społeczne”, Opole 25-26.06.2018.

 4. Bernat, A., Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., Wiechetek, M. P., Śliwak, J. (2018). Odwaga bycia: niepokój egzystencjalny jako mediator zależności między religijnością a dobrostanem. Podczas IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje społeczne”, Opole 25-26.06.2018.

 5. Nowosielski, M., Bartczuk, R. P. (2018). Mediatory zależności pomiędzy poczuciem sensu życia a dekonwersją u adolescentów.Podczas IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje społeczne”, Opole 25-26.06.2018.

 6. Rydz, E., Bartczuk, R. P., Wieradzka-Pilarczyk (2018). Test Gotowości do Wejścia w Dialog Międzyreligijny – struktura, rzetelność, trafność. Podczas IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje społeczne”, Opole 25-26.06.2018.

 7. Chwaszcz, J., Lelonek-Kuleta, B., Bartczuk, R. P. (2018). Granie Polaków w gry hazardowe – przedstawienie badań ogólnopolskich. Podczas Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Naukowego "Psychologiczne i kulturowe determinanty zachowań ryzykownych", Lublin 19.04.2018.

 8. Bartczuk, R. P., Lelonek-Kuleta, B., Chwaszcz, J. (2018). Motywacja do grania a zaangażowanie w gry Lotto. Podczas Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Naukowego "Psychologiczne i kulturowe determinanty zachowań ryzykownych", Lublin 19.04.2018.

 9. Lelonek-Kuleta, B., Chwaszcz, J., Bartczuk, R. P. (2018). Błędy poznawcze a zaangażowanie w gry Lotto. Podczas Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Naukowego "Psychologiczne i kulturowe determinanty zachowań ryzykownych", Lublin 19.04.2018.

 10. Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M., & Zarzycka, B. (2017). Odporność psychologiczna jako mediator zależności między stylami myślenia o religii a dobrostanem psychologicznym. Zaprezentowano na XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 21-24.09.2017.
 11. Wieradzka-Pilarczyk, A., Rydz, E., i Bartczuk, R. P. (2017). Psychologiczne metody pomiaru otwartości na dialog międzyreligijny. Zaprezentowano na V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur”, Toruń 14-16.09.2017.
 12. Rydz, E., Bartczuk, R. P., & Wieradzka-Pilarczyk, A. (2017). Test gotowości do wejścia w dialog międzyreligijny (TGDM). Zaprezentowano na 49 Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Łódź 18-20.09.2017.
 13. Nowosielski, M. R., Bartczuk, R. P. (2016). Correlates of religious deconversion among adolescents. (Podczas:) III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality. Psychology – Culture – Biology, Kraków 20-22.06.2016.
 14. Nowosielski, M. R., & Bartczuk, R. P. (2015, 20.08). Confirmatory analysis of the Adolescent econversion Scale. Zaprezentowano na 2015 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, İstanbul, Turkey.
 15. Bartczuk, R. P. (2014). Metoda do weryfikacji potencjału psychospołecznego
  więźniów. (Podczas:) Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu". Lublin, 19.11.2014.
 16. Wiechetek, M., Bartczuk, R., Batory, A., Kwapis, K. (2014). Roszczeniowość a skłonność do infrahumanizacji (Podczas:) XI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa 4-7.09.2014.
 17. Augustynowicz, W., Niewiadomska, I., Chwaszcz, J., Palacz, A, Bartczuk, R. P., Wiechetek, M. (2014). Religijność a motywy grania oraz przekonania na temat hazardu (Podczas:) I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 3-4.06.2014.

 18. Bartczuk, R. P., Marzel, M., Hawryluk, P., Kowalski, D., Łokczewska, J., Mamczura, A., Matuszko, M. (Członkowie Grupy Badań Psychometrycznych), Mańkowska, M. (2014). Postrzeganie pojęcia nadzieja przez studentów – zmiany znaczenia konotacyjnego w latach 1990-2014 (Podczas:) I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 3-4.06.2014

 19. Niewiadomska, I., Wiechetek, M., Chwaszcz, J., Augustynowicz, W., Palacz, A., Bartczuk, R. P. (2014). Religijność jako czynnik ochronny przed zachowaniami problemowymi w okresie adolescencji. (Podczas:) 
  I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 3-4.06.2014
 20. Wiechetek, M., Niewiadomska, I., Chwaszcz, J., Augustynowicz, W., Palacz, A., Bartczuk, R. P. (2014). Religijność a postawy wobec hazardu u młodzieży (Podczas:) I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 3-4.06.2014
 21. Nowosielski, M. R., Bartczuk, R. P. (2014). Analiza strukturalna procesów dekonwersyjnych w czasie adolescencji i metoda ich pomiaru. (Podczas:) 
  I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 3-4.06.2014 
 22. Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M. P., Zarzycka, B. (2014). Religijne, społeczno-poznawcze i zdrowotne korelaty przekonań post-krytycznych. Rezultaty dziesięcioletnich badań z zastosowaniem PCBS w Polsce. (Podczas:) 
  I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 3-4.06.2014
 23. (z: M. Nowosielski). Dekonwersja religijna u młodzieży - charkterystyka psychologiczna i metoda pomiaru. (Podczas:) 45. Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Toruń, 21-24.09.2013
 24. (z: M. Janson, E. Łoboda-Świątczak i Z. Zaleski). Polska adaptacja metody pomiaru władzy społecznej (Interpersonal Power Inventory). (Podczas:) Jubileuszowy X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Kraków, 13–15 września 2013.
 25. (z: M. Nowosielski). Structural analysis of deconversion processes during adolescence religious crisis. Development of the Deconversion Scale. (Podczas:) Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Lausanne, 27-30.08.2013.
 26. (z: B. Zarzycka, J. Śliwak i M.P. Wiechetek). Religious, social and mental health correlates of religious thinking styles. Ten years of PCBS research in Poland. (Podczas:) Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Lausanne, 27-30.08.2013.
 27. (z: B. Zarzycka, M.P. Wiechetek i J. Śliwak). The internal structure of Polish adaptation of the Post Critical Belief Scale. (Podczas:) Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Lausanne, 27-30.08.2013.
 28. (z: M. Dawidowicz i W. Matys). Gniew jako konsekwencja utrudnienia realizacji dążen osobistych w sytuacjach społecznych. (Podczas:) V Konferencja Blizej Emocji. Lublin, 23–24.05.2013.
 29. (z: M. Dawidowicz i W. Matys). Dążenia, które daja szczęście. Analiza psychologiczna. (Podczas:) „Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża". IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Miedzynarodowa z cyklu Wyzwania profilaktyki. Lublin, 21–22.05.2013.
 30. (z: M. Dawidowicz). Inteligencja emocjonalna u młodzieży akademickiej z różną percepcją postaw rodzicielskich. (Podczas:) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dialog w rodzinie. Dobre praktyki”. Lublin, 16.01.2013.
 31. (z: K. Kwapis). Polish Adaptation of Self-Control Scale. (Podczas:) Biennial Symposium on Personality and Social Psychology Personality and Control. Kazimierz Dolny, 13-16.08.2012.
 32. Centralność religijności a ocena poznawcza choroby. Badania osób chorych na astmę. (Podczas:) „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka” I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna. Gdańsk, 24-25.04.2012.
 33. (z: A. Batory, K. Kwapis, M. Jarosz i M.P. Wiechetek). Religijność, roszczeniowość a dehumanizacja zwolenników konkurencyjnej partii. (Podczas:) „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka” I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna. Gdańsk, 24-25.04.2012.
 34. (z: K. Kwapis, A. Batory, M. Jarosz i M.P. Wiechetek). Style myślenia religijnego i przekonania na temat źródeł natury człowieka a poczucie sensu życia. (Podczas:) „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka” I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna. Gdańsk, 24-25.04.2012.
 35. (z: M.P. Wiechetek i M. Jarosz). Types and dimensions of social identity as corlates of migratory behaviors. (Podczas:) 3rd International Academic Conference "Human & Social Sciences 2011". Lviv 24-26.11.2011.
 36. (z: E.Rydz, M.Tatala, B.Zarzycka). Dziecięce teorie Boga. (Podczas:) Konferencja Naukowa "Zdrowie psychiczne dziecka". Kraków 8.11.2011.

 37. Centrality, emotions towards God, themes of religious experience and disease-related appraisal. (Podczas:) Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Bari 21-25.08.2011.

 38. (z: I. Niewiadomska, W. Augustynowicz, J. Chwaszcz i M. Jarosz). Religious and non-religious coping and personal adjustment among people at risk of social exclusion. (Podczas:) Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Bari 21-25.08.2011.

 39. (z: J. Pawlikowski, J. Sak, i M. Wiechetek). Religijność a postawa wobec pacjenta. (Podczas:) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii. Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne". Lublin, 25-27.09.2009.

 40. (z: J. Śliwak, M. Jarosz, J. Szymołon, M. Wiechetek, B. Zarzycka & M. Dawidowicz). Post-critical beliefs and anxiety in a Polish sample. (Podczas:) Congress of International Association for the Psychology of Religion. Wiedeń 23-28.08.2009.

 41. (z: B. Zarzycka & E. Rydz). Internal structure of the Polish version of S. Huber’s Emotions towards God Scale (EtG). (Podczas:) Congress of International Association for the Psychology of Religion. Wiedeń 23-28.08.2009.

 42. (z: M. Skórska, B. Śpila, K. Tomkiewicz, T. Kucmin). Stres, poczucie koherencji a obciążenie traumatycznymi wydarzeniami w dzieciństwie wśród kobiet uzależnionych od alkoholu i kobiet dorosłych dzieci alkoholików. (Podczas:) II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28.04.2007.

 43. (z: L. Adamovová). Postkritické náboženské presvedčenia. Teória a metóda. (podczas:) Międzynarodowa konferencja „Sociálne procesy a osobnost’ 2006”. Stará Lesná, 21-23.09.2006.

 44. (z: B. Zarzycka i in.) Polish version of Huber’s Centrality-Scale. It’s reliability and validity. (podczas:) Congress of International Association for the Psychology of Religion. Leuven, 27-31.08.2006.

 45. (z: W. Matys). Structural analysis of attachment to God. Measurement and typology. (podczas:) Congress of International Association for the Psychology of Religion. Leuven, 27-31.08.2006.

 46. (z: T. Kucmin, D. Żołnierczuk-Kieliszek, A. Pacian, E. Rudnicka-Drożak). Depression in course of somatic diseases - preliminary study.  (Podczas:)  International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27.05.2006.

 47. (z: L. Adamovova). Przekonania postkrytyczne. Polska i słowacka adaptacja PCBS D. Hutsebauta. (podczas:) Międzynarodowa konferencja Personality and cognition in the context of religiosity II. Bratislava. 19-20.05.2006. 

 48. (z: M. Jarosz i M. Wiechetek). Style myślenia religijnego. Badania empiryczne populacji polskiej i amerykańskiej. (podczas:) XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 22-25.09.2005.

 49. (z: K. Janowski). Ocena poznawcza sytuacji choroby przewlekłej. Analiza psychometryczna dwóch metod pomiaru. (podczas:) XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków,22-25.09.2005.

 50. (z: M.P. Wiechetek) Stereotypy i dystans społeczny wobec przedstawicieli wybranych narodowości na tle zmian społeczno – politycznych. Badania empiryczne polskiej młodzieży. (podczas:). II Naukowo – Praktyczna Międzynarodowa Konferencja „Psychologiczne Problemy Współczesności”. Lviv, 8-9.04.2005.

 51. (z: E. Koziatek i Wiechetek, M.P.) Poczucie lokalizacji kontroli a pozycja społeczna osób z grup zróżnicowanych pod względem zainteresowań. (podczas:). II Naukowo – Praktyczna Międzynarodowa Konferencja „Psychologiczne Problemy Współczesności”. Lviv, 8-9.04. 2005.

 52. Metodologiczne aspekty psychologicznych badań religijności. (podczas:) Międzynarodowa konferencja Personality and cognition in the context of religiosity. Bratislava. 18.03. 2005. 

 53. (z: M. P. Wiechetek i V. P. Goretskyy) Locus of control and perception of terrorism as a threaten. Międzynarodowa konferencja „Sociálne procesy a osobnost’ 2004”. Stará Lesná, 22-24.09.2004. 

 54. (z: V. P. Goretskyy i O. Yaremko). Cultural influence on the relationship between God and parental images. (podczas:) International symposium Psychology of religion. Current research directions, Dabrowica, 13.05.2004. 

 55. Religia w radzeniu sobie ze stresem. (podczas:) International conference Psychological problems of the society in transformation, Lviv, 19-21.09.2003.

Programy

Bartczuk, R. P. (2018). Klucz PCBS - wersja polska (Wersja 0.99) [SPSS]. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Pobrano z https://www.researchgate.net/publication/327745892_Klucz_do_polskiej_wersji_PCBS_Keys_for_Polish_version_of_PCBS_v_099

 

Inne osiągnięcia naukowe

 

 • Adaptacja Skali Przekonań Postkrytycznych D. Hutsebauta (z M.P. Wiechetkiem i B. Zarzycką)
 • Adaptacja Skali Emocji względem Boga (z B. Zarzycką)
 • Konstrukcja Kwestionariusza Więzi z Bogiem (z W. Matysem)
 • Konstrukcja Inwentarza Dążeń w Chorobie Przewlekłej

 

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2019 19:12