CURRICULUM VITÆ

 

Nazwisko: LIPSKI              

Pierwsze imię: PIOTR         

Drugie imię: DANIEL

Tytuł zawodowy: Doktor

Aktualne zajęcie: Adiunkt

Płeć: Mężczyzna

Data urodzin: 1983-07-21

Obywatelstwo: Polskie

Jednostka akademicka: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła, Instytut Filozofii Teoretycznej, Katedra Teorii Poznania, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

e-mail: piotr.lipski@kul.lublin.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 

2008 – 2012    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin; studia doktoranckie na kierunku Filozofia Teoretyczna (od II roku); tytuł rozprawy doktorskiej – Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa; promotor – dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL; recenzenci – dr hab. Paweł Garbacz, prof. KUL oraz dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US.

2007 – 2008    Uniwersytet Jagielloński, Kraków; studia doktoranckie na kierunku Filozofia (zaliczony I rok).

2002 – 2007    Uniwersytet Jagielloński, Kraków; jednolite studia magisterskie na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (kierunek wiodący – Filozofia); tytuł pracy magisterskiej – Semantyczny dowód Kripkego I twierdzenia Gődla o niezupełności arytmetyki; promotor – prof. Andrzej Wroński; recenzent – prof. Jerzy Perzanowski; ocena na dyplomie – bardzo dobry.

1998 – 2002    III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, Lublin.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Od X 2016        Adiunkt w Katedrze Teorii Poznania KUL.

2012 – 2017     Sekretarz Techniczny Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

2012 – 2015   Sekretarz Redakcji kwartalnika Zagadnienia Naukoznawstwa (lista ERIH, 10 pkt. w ocenie MNiSW).

X 2010 – IX 2016        Asystent w Katedrze Teorii Poznania (do 2014 Katedra Metodologii Filozofii) KUL.

2008 – 2009    Sekretarz Naukowy projektu Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych realizowanego przez KUL we współpracy z LBS.

2007 – 2008    Sekretarz Medialnego Archiwum Jana Pawła II (przy Instytucie Tertio Millennio w Krakowie).

2006 – 2008    Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Principia. Ekspres Filozoficzny (periodyku dostarczającego informacji oraz komentarzy nt. bieżących wydarzeń w filozofii polskiej).Sekretarz Multimedialnego Archiwum Jana Pawła II.

 

DOŚWIADCZENIE PEDAGOGICZNE

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzę od semestru letniego roku akademickiego 2007/2008.

 

W tym czasie prowadziłem zajęcia z następujących przedmiotów:

- Logika (różne kursy)

- Elementy teorii rekursji

- Critical thinking and research methods (zajęcia w języku angielskim)

- Elementy metodologii filozofii

- Methodology of Philosophy (zajęcia w języku angielskim)

- Teoria poznania

- Wybrane zagadnienia z metodologii filozofii i nauk społecznych

- Translatorium tekstów logicznych, epistemologicznych, metodologicznych (translatorium tekstów anglojęzycznych)

- Translatorium tekstów nauka w społeczeństwie (translatorium tekstów anglojęzycznych)

- Wstęp do naukoznawstwa

- Logiczna teoria nauki

- Metodyka pracy naukowej

- Transfer wiedzy

- Typy wiedzy

- Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym

 

Prowadziłem także seminarium licencjackie (Nauka w życiu społecznym i gospodarczym), w ramach którego powstało 8 prac licencjackich.

 

Większość zajęć prowadziłem na KUL-u, chociaż prowadziłem także zajęcia na UJ-cie (Elementy teorii rekursji).

 

PUBLIKACJE

 

- „recenzja z: Social Responsibility and Science in Innovation Economy, red. Paweł Kawalec, Rafał P. Wierzchosławski, Learned Society of KUL & John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin 2015" Zagadnienia Naukoznawstwa 4 (2016), 600-604, recenzja.

(link)

- „Getting straight on how Russell underestimated Frege” Roczniki Filozoficzne 4 (2014),  121 – 134; wspólnie z A. Kubiakiem.

(link)

- „recenzja z: Carnap R., Logiczna struktura świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011" Zagadnienia Naukoznawstwa 2 (2014), 147-153, recenzja.

(link)

- „On Rudolf Carnap's Aufbau and its interpretations” w: S. Baumgartner, T. Heisenberg,
S. Krebs (red.), Metaphysics or Modernity?, University of Bamberg Press, Bamberg 2013,  63 – 77; wspólnie z R. Wodziszem.

- „Sprawozdanie z konferencji: Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym, 5-6 listopada 2012, Toruń” Zagadnienia Naukoznawstwa 2 (2013), 179-181, sprawozdanie.

(link)

- Podstawy naukoznawstwa, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2011; tom 1-2 redakcja wspólnie z P. Kawalcem i R. Wodziszem.

- „Efektywność, obliczalność, rozstrzygalność i algorytmy. Podstawowe pojęcia teorii rekursji” w: P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz (red.), Podstawy naukoznawstwa, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2011, t. 1, 93-106.

- Pierwsza Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie nauką”. Materiały konferencyjne Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2009; tom 1-2 redakcja wspólnie z
P. Kawalcem; tom 2 „Wstęp”.

- „Realne możliwości a modalna demokracja” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 66 (2008), 169-191; wspólnie z T. Plackiem i J. Wawerem.

- Zarządzanie nauką. Materiały przygotowane na konferencję w Lublinie, 8 listopada 2008 r. Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2008; redakcja wspólnie z P. Kawalcem.

- „Filozofia Tadeusza Garbowskiego” Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 42 (2008), 112-136.

- „Jeszcze raz o wolności?” Ethos 79-80 (2007), 299-305; recenzja.

- „Krasiński jakiego nie znamy. O politycznej działalności polskiego wieszcza” Ethos 56 (2001); recenzja, wspólnie z C. Hunkiewiczem.

 

KONFERENCJE I INNE WYSTĄPIENIA

 

2013                Metoda(y) quasi-analizy Rudolfa Carnapa, Kraków, wystąpienia w ramach zebrań Zakładu Epistemologii Instytutu Filozofii UJ, na zaproszenie prof. dr hab. Tomasza Placka (3-4 IV).

2012                IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła (Metody quasi-analizy Rudolfa Carnapa).

2011                Myślenie strategiczne na uniwersytecie. Konferencja otwierająca projekt „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, Lublin (Zajęcia uatrakcyjniające i uzupełniające w programie naukoznawstwa).

2011                VIII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin (Czy Herakles zabije Hydrę? O tym czego komputery policzyć nie mogą).

2010                Filozofia a potoczny obraz świata, Kazimierz Dolny (Metoda konstrukcji w filozofii a potoczny obraz świata wspólnie z dr hab. Pawłem Kawalcem, prof. KUL), współorganizator.

2009                Pierwsza Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Nauką”, Lublin, współorganizator.

2008                Konferencja „Zarządzanie Nauką”, Lublin, współorganizator.

2008                VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa (O demokratycznych modelach branching-time (BT))

2008                Sixth European Congress of Analytic Philosophy, Kraków (On BT-democratic models).

2008                Kierunki Badawcze w Filozofii. Druga Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków (Niegödlowskie dowody twierdzenia Gödla o niezupełności arytmetyki); współorganizator.

2007                Philosophers’ Rally, Warszawa (Czy Wittgenstein rzeczywiście nie zrozumiał twierdzenia Gődla?).

2007                Konferencja seminarium filozofii przyrody, Kraków (Wprowadzenie do branching space – time) wspólnie z  Leszkiem Wrońskim.

2006                Philosophers’ Rally, Opole (A brief introduction to branching space - time).

2004                3rd National Philosophical Youth Forum, Lublin, Poland.

 

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 

- Ostatnio „wdrażam się" w tematykę bayesianizmu.

- Metoda quasi – analizy Rudolfa Carnapa i jego wczesna filozofia.

- Logika matematyczna, teoria rekursji, arytmetyka, niezupełność, nierozstrzygalność.

- Branching space – time (BST), filozofia przyrody

- Recepcja Teorii Względności w Polsce w Dwudziestoleciu Międzywojennym, podstawy teorii względności, filozofia nauki.

- Krakowska filozofia przyrody przed II Wojną Światową.

 

STAŻE I KWERENDY

 

2014               Kwerenda naukowa, Monachium, Niemcy.

2013               Kwerenda naukowa oraz uczestnictwo w konferencji „Reduction and Emergence in the Sciences” Monachium, Niemcy.

2011               Kwerenda niepublikowanych tekstów R. Carnapa oraz konsultacje naukowe, Konstancja i Monachium, Niemcy. 

2008               Geneva Summer School in the Philosophy of Physics, Arolla, Szwajcaria.

2004               Szkoła Zimowa Instytutu ‘Tertio Millennio’, Wadowice.

 

NAGRODY, STYPENDIA ORAZ GRANTY

 

2013                Nagroda w konkursie KNF PAN o dofinansowanie udziału w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym

2011 – 2012    Grant Narodowego Centrum Nauki, tytuł - Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa; nr 3291/B/H03/2011/40. 

2006 – 2007    Stypendium za wyniki w nauce na Uniwersytecie Jagiellońskim.

2003 – 2004    Stypendium za wyniki w nauce na Uniwersytecie Jagiellońskim.

2002                Laureat XIV Olimpiady Filozoficznej (I miejsce w kraju).

2002                Laureat XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018 18:43