Getting straight on how Russell underestimated Frege

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Współautorzy: Adam Paweł Kubiak
Rok wydania: 2014
Tom: 62
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 121-134
Streszczenie: Reakcją na przełomowy dla dziejów filozofii analitycznej artykuł Gottloba Fregego pt. Sens i nominat [1892], był niemniej ważny esej Bertranda Russella pt. Denotowanie [1905]. Russell przedstawił w nim swoją teorię deskrypcji i dokonał jej porównań z koncepcją Fregego. Celem naszego artykułu jest zwięzłe i przejrzyste zaprezentowanie i skomentowanie błędów i zaniedbań, jakich dopuścił się Russell w swojej krytyce koncepcji Fregego. Błędy te pojawiają się w ramach poruszanych przez Russela problemów: rozróżnienia sens-nominat, denotacji dla zwrotów denotujących i nazw pustych, użycia zasady salva veritate i negatywnych twierdzeń egzystencjalnych. W pierwszej kolejności wskazujemy na dwa interpretacyjne błędy Russela związane z jego dwoma twierdzeniami odnośnie do teorii Fregego: tym, że gdy pragniemy mówić o znaczeniu zwrotu denotującego, naturalnym sposobem jest użycie cudzysłowów, oraz sugestii, że jedyne co zaproponował Frege, w przypadkach gdy (może się zdarzyć iż) wyrażeniu brak denotacji, to konwencjonalne zawarowanie jej przez zdefiniowanie desygnatu (np. w postaci zbioru pustego). Następnie wskazujemy na zaniedbanie Russella dotyczące braku omówienia Fregego możliwych rozwiyzań w przypadku łamigłówki pierwszej (Scott jest autorem Waverleya), drugiej (król Francji jest łysy) i trzeciej (różnica między A i B nie istnieje).
Słowa kluczowe: język, semantyka, znaczenie, desygnat, deskrypcja, nazwa pusta, identyczność, kompleks denotujący
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/581/Roczniki_Filozoficzne/roczniki_filozoficzne_62_4_2014/Kubiak_Lipski_121.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Lipski and Adam Paweł Kubiak",
title = "Getting straight on how Russell underestimated Frege",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
year = "2014",
number = "4 ",
pages = "121-134"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipski, P. and Adam Paweł Kubiak(2014). Getting straight on how Russell underestimated Frege. Roczniki Filozoficzne, 4 , 121-134.