Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia o specjalizacji z psychologii marketingu, organizacji i zarządzania. W minionym roku ukończyłem studia doktoranckie w ramach seminarium doktoranckiego z Psychologii Pracy i Organizacji. Obroniłem prace doktorską pod tytułem Transfer przekonań o własnej skuteczności w nowe role życiowe na przykładzie tranzycji z edukacji do pracy napisanej pod kierunkiem profesora Bohdana Rożnowskiego. Dysertacja dotyczyła zmian w przekonaniach o własnej skuteczności w trakcie procesu wchodzenia na rynek pracy.

    Jestem autorem i współautorem pietnastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych. Uczestniczyłem czynnie w trzydziestu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Moja wyróżniająca sie postawa znalazła odzwierciedlenie w przyznawaniu mi w latach 2013/2014 i 2014/2015 stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przez cały okres trwania studiów doktoranckich. W trakcie studiów doktoranckich byłem samodzielnym dysponentem środków z 3 grantów wydziałowych na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców.

    Aktualnie prowadzę badania dotyczące znaczenia przekonania o własnej skuteczności w funkcjonowaniu ludzi w różnych obszarach aktywności, zwłaszcza zarządzaniu karierą. Dodatkowo moje zainteresowania badawcze dotyczą wykorzystania najnowszych technologii informatycznych w zarządzaniu pracownikami.

 

 

Ostatnie publikacje

 

Kot, P. (2018). Związek nadziei na sukces z skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy – badania podłużne absolwentów. Społeczeństwo i Edukacja, 29(2), 241-250.

 

Rożnowski, B., Kot, P. (2018). Poziom przekonania o własnej skuteczności, a posiadanie zatrudnienia na różnych etapach tranzycji. Czasopismo Psychologiczne, 24(1)133-142.

 

Kot, P. (2018). Związek samooceny z skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy. Forum Psychologiczne, 23(1), 172-187.

 

Kot, P. (2017). Rozwój zawodowy pracowników. W: B. Rożnowski (red.), Podręcznik akademicki dla studentów kierunku: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (s. 16-92). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kot, P., Armuła, M. (2017). Przekonanie o własnej skuteczności, a spostrzegane źródła stresu związanego ze studiowaniem. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 58, 67-78.

 

Kot, P. (2017). Cechy osobowości a preferencja typu kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 40(1), 181-199.

 

Kot, P., Lenda, J. (2017). Poczucie koherencji a aspiracje życiowe młodych dorosłych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Paedagogia-Psychologia, 30(1), 129-145.

 

Zaleszczyk, A. K., Kot, P. (2016). Poziom lęku a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych  u uczniów szkół średnich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 20, 71-88.

 

Kot, P. (2016). Poczucie umiejscowienia kontroli a preferowane cele życiowe u studentów przygotowujących się do tranzycji na rynek pracy. Zarządzanie i Edukacja, 105(3-4), 83 - 98.

 

Rożnowski, B., Kot, P. (2016). Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model moderacyjny i mediacyjny. Czasopismo Psychologiczne, 22(2), 205-218.

 

Kot, P. (2016). Wpływ psychologiczny na żołnierzy wspieranych przez BSA (np. w ramach Close Air Support) oraz samych operatorów realizujących różnorodne misje. W: T. Lachowski, M. Piątkowski (red.), Aspekty prawne, społeczne i etyczne użycia bezzałogowych systemów autonomicznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 39-61). Łódź – Warszawa.


Kot, P. (2016). Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji. Marketing i Rynek, 18(2), 32-40.

Kot, P., Zaleszczyk, A. K. (2015). Trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych u maturzystów. W: Z. B. Gaś (red.), Kłopoty z dorosłością (s. 195-211). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI.

Zaleszczyk, A. K., Kot, P. (2015). Nadzieja na sukces a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych. // Hope for Success and Difficulties in the Career Decision-Making Process. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 599-621.

Armuła, M., Kot, P. (2015). Jobcoaching dla pracowników 50+. W: B. J. Ertelt, J. Górna (red.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy (s. 171-182). Częstochowa: Wydawnictwo AJD.

Armuła, M., Kot, P. (2015). Aktywizacja społeczna osób po tranzycji z rynku pracy na emeryturę. W: M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Interdyscyplinarne konteksty aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (s. 230-250). Gniezno: Poligrafia KMB.

Kot, P. (2014). Przekonanie o własnej skuteczności, a preferencja kultury organizacyjnej u osób przygotowujących się do tranzycji szkoła-praca. W: E. Topolewska, E. Drop, S. Skrzek (red.), Młoda Psychologia (s. 161-174). Warszawa: Liberi Libri.

Kot, P. (2013). Poczucie jakości życia i poziom lęku, a preferowana strategia adaptacyjna u imigrantów. W: B. Rożnowski, T. Sieniow (red.), Integracja cudzoziemców w Polsce i europie: perspektywa lokalna (s. 143-176). Lublin: Wydawnictwo Fundacji Instytutu na Rzecz Państwa Prawa.

Kot, P., Rożnowski, B. (2012). Self-efficacy beliefs of youth entering the labour market. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes. XXVII, 1-2, 193-214.

Konferencje naukowe

referaty

 

28.09.2018: Gliwice, VIII Międzynarodowa Konferencja Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0., autor referatu pt.: „Związek nadziei na sukces z skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy.”

 

23-24.10.2017: Kraków, Czas i to co inne, autor referatu pt.: „Niepokój o przyszłość wśród uczestników ponowoczesnego rynku pracy”.

 

21-24.09.2017: Gdańsk, XXXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor referatu pt.: „Samoskuteczność - predyktor przekonania o wewnątrzsterowności w pracy w trakcie pierwszej tranzycji zawodowej szkoła-praca”.

26-27.09.2016: Kazimierz Dolny, PRZESTRZEŃ, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO - wymiary mobilności Polaków w XXI wieku, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim, dr Dorotą Bryk współautor referatu pt.: „Plany na przyszłość osób z Białorusi i Ukrainy studiujących w Polsce – szansa na zastępowalność pokoleń?”.

03-04.06.2016: Lublin, Conflict, dialogue and the culture of unity. International Interdisciplinary Congress, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor referatu pt.: „Role of beliefs about the own effectiveness in various practical soils during the passing from the education on the labour market"

19-20.05.2016: Sopot, II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor referatu pt.: „Wpływ przekonań o własnej skuteczności w rolach życiowych na efektywność tranzycji - badania podłużne absolwentów”.

15-16.10.2015: Sopot, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor referatu pt.: „Pomiar przekonania o własnej skuteczności w wielu rolach życiowych”.

20.11.2014: Katowice, IV Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH PSYCHOLOGIA W BIZNESIE: NOWE KONCEPCJE I ZASTOSOWANIA, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor referatu pt.: "Między interesem a służbą - wolontariat studencki".

18-21.09.2014: Bydgoszcz, XXXV Zjazd Naukowy PTP: „Psychologia w zmieniającym się świecie”, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor referatu pt.: "Poczucie własnej skuteczności w różnych rolach życiowych i jego transfer w nowe obszary".

20-21.05.2014: Lublin, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Młodzież na Progu Dorosłości: Zagrożenia, Trudności, Szanse, z mgr Anną Katarzyną Zaleszczyk współautor referatu pt.: "Trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych u maturzystów".

12-14.05.2014: Gniezno, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konteksty efektywności…" Interdyscyplinarne konteksty efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z mgr Moniką Armułą współautor referatu pt.: "Aktywizacja osób po tranzycji z rynku pracy na emeryturę."

08-09.05.2014: Częstochowa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50 + wobec przemian i wyzwań rynku pracy, z mgr Moniką Armułą współautor referatu pt.: "Jobcoaching dla pracowników 50+. "

03-05.04.2014: Bydgoszcz, IV Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów, autor referatu pt.: "Wpływ cechy osobowości na preferencje kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości".

24-26.02.2014: Poznań, Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie, autor referatu pt.: „Konstrukcja i walidacja Skali Przekonania o Własnej Skuteczności w Rolach Życiowych u osób w tranzycji szkoła-praca”.

23-24.05.2013: Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów MŁODA PSYCHOLOGIA, autor referatu pt.: „Przekonanie o własnej skuteczności, a preferencja kultury organizacyjnej u osób przygotowujących się do tranzycji szkoła-praca”

sesje posterowe

 

11-13.05.2018: Lublin, 39th STAR Conference Stress anxiety and resilience z mgr Anną Katarzyną Zaleszczyk współautor posteru pt.: “Self-efficacy and perceived sources of stress related to studying”

 

24-25.05.2018: Lublin, III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, autor posteru pt.: "Zachowania kontrproduktywne w organizacji, a ciemna triada osobowości u pracowników”.

 

18-19. 05.2017: Lublin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliżej Emocji VII, z mgr Anną Katarzyną Zaleszczyk współautor posteru pt.: „Level of an anxiety and confidence in career decision-making process in group of high school students”.

 

24.11.2016: Lublin, Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, autor posteru pt.: "Przekonanie o własnej skuteczności, a przystosowanie do pracy u osób w okresie średniej dorosłości."

20-23.05.2015: Oslo, The17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Respectful and effective leadership - managing people and organizations in turbulent times. z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor posteru pt.: "Impact of self-efficacy on the effectiveness of the school-to-work transition".

21-22.03.2015: Lublin VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 autor posteru pt.: " Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji".

 

07-08.11.2014: Warszawa, What's Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor posteru pt.: "Changes in self-efficacy beliefs in the transition from education to work".

4-7.09.2014: Warszawa, XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, autor posteru pt.: "Weryfikacja struktury czynnikowej Skali Przekonań o Własnej Skuteczności w Rolach Życiowych".

9-10.04.2014: Wrocław, Nowe idee w psychologii społecznej, autor posteru pt.: "Poczucie umiejscowienia kontroli a preferowane cele życiowe u studentów".

7-10.04.2014: Lublin, XXI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2014, z mgr Anną Katarzyną Zaleszczy współautor posteru pt.: „Poziom lęku a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych uczniów szkół średnich.”

22-23.03.2014: Lublin, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowej TYGIEL 2014, autor posteru pt.: "Cechy temperamentu pilotów wojskowych".

28.02 - 02.03. 2014: Kraków, III Konferencja Interdyscyplinarna "Człowiek Zalogowany", autor posteru pt.: "Psychospołeczne aspekty kontroli pracowników przy użyciu nowoczesnych technologii".

06-07.12.2013: Kraków, IV ogólnopolska Studencko Doktorancka Konferencja Naukowa Psychodebiuty, autor posteru pt.: "Poziom przekonania o własnej skuteczności u osób w tranzycji na rynek pracy".

9–12.07.2013: Sztokholm, The 13th European Congress of Psychology (ECP 2013), z dr hab. Bohdanem Rożnowskim współautor posteru pt.: „Hierarchical structure of students’ self-efficacy.”

15.06.2013: Lublin, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Oblicza starości we współczesnym świecie, autor posteru pt.: „Tranzycja z rynku pracy na emeryturę – szanse i zagrożenia.”

21-22.05.2013: Lublin, Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża, autor posteru pt.: „Przekonanie o własnej skuteczności, a satysfakcja z życia u osób w tranzycji szkoła-praca.”

09 -10.04.2013: Wrocław, VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne. Laboratorium Psychologii, autor posteru pt.: „Przekonanie o własnej skuteczności u osób na różnym etapie tranzycji szkoła-praca.”

04-06.04.2013: Bydgoszcz, III Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, autor posteru pt.: „Skala Własnej Skuteczności w Rolach Życiowych”

17.05.2012: Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów MŁODA PSYCHOLOGIA, autor posteru pt.: „Osobowościowe uwarunkowania preferencji kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości”

24-25. 11.2011: Lublin, Międzynarodowa konferencja naukowa: Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna, autor posteru pt.: „Cechy osobowości a preferencja kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości”

02.07.2011: Lublin, Sesja naukowa: Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii, autor posteru pt.: „Poczucie samoskuteczności, a preferencja kultury organizacyjnej u osób kończących studia”.

 

Zainteresowania badawcze

 

Przekonania o własnej skuteczności w różnych rolach życiowych, tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy, trudności w podejmowaniu decyzji na temat kariery zawodowej, wartości i aspiracje, praca emocjonalna

 

Działalność organizacyjna, redakcyjna i recenzowanie

Członkostwo w organizacjach:
European Association of Work and Organizational Psychology

Recenzent:
ROZPRAWY NAUKOWE AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
kwartalnik,

Publikacje Fundacji TYGIEL

Prowadzone zajęcia:
Wprowadzenie do psychologii przemysłowej
Psychologia Internetu
Psychologia perspektywy czasowej i zarządzanie przez cele w organizacjach
Metodologia badań w kierowaniu motywacją pracownika w biznesie

Psychologia emocji i motywacji

Analiza i Interpretacja danych empirycznych w kierowaniu pracownikiem w biznesie

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2019 02:18