2015

Prace magisterskie
 • Welle Megan, Zdeterminowane obiekty w metodologii nauk Williama Wimsatta

2014

Prace magisterskie
 • AlSadiq Zahrah, Klasyfikacja rodzajów bytów według AlTabātabāi
 • Bai Yin-Shiuan, Metody samodoskonalenia się według Mencjusza.
 • Musielewicz Michael, Marsyliusza z Padwy koncepcja niepodległości państwa
 • Nwosu Oliver, System kastowy jako negacja sprawiedliwości. Studium przypadku plemienia Igbo (Nigeria)
 • Welle Mitchell, Petera van Inwagena koncepcja relatywnej identyczności
 • Zhou Meiting, Koncepcja humanitarności (ren) według Zhu Xi

2011

Prace licencjackie
 • Jaworski Krzysztof, Rola aksjomatu komprehensji w rozwoju teorii mnogości
 • Kubik Grzegorz, Nauka i jej rola w kulturze według Stanisława Kamińskiego i Jerzego Szymańskiego
Prace magisterskie
 • Masłyk Dariusz, Dzieje pojęcia sylogizmu w pismach ks. Antoniego Korcika

2010

Prace magisterskie
 • Karczewska Anna, Zagadnienia pozornych modalności w niektórych systemach logiki
 • Sosnowska Małgorzata, Józefa Bocheńskiego interpretacja logiki modalnej Arystotelesa
 • Stasak Magdalena, Arystotelesowska koncepcja błędów logicznych dictionis
 • Szawara Jadwiga, Język OWL jako characteristica universalis w projekcie sieci semantycznej

2009

Prace magisterskie
 • Gazda Monika, Spór o zasadę wyłączonego środka w szkole lwowsko-warszawskiej
 • Grabowska Urszula, Juana Comesany argument przeciwko uniwersalizmowi mereologicznemu
 • Pająk Karolina, Arystotelesa koncepcja złożenia części - całość. Studium z genezy mereologii
 • Wojdaszka Mateusz, Logika CTL jako logika czasu rozgałęzionego