Paweł Bucoń - doktor, asystent, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Zainteresowania naukowe: prawo cywilne, zobowiązania, odpowiedzialność cywilna, odszkodowanie, zadośćuczynienie, prawo rodzinne

 

Bieżące badania naukowe:

- cywilna odpowiedzialność notariusza

- formy wykonywania zawodu radcy prawnego

- dziecko jako podmiot prawa 

 

Międzynarodowa współpraca naukowa:

konsultacje z profesorami, szkolenia i wykłady na Wydziale Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki 

 

 

Paweł Bucoń - PhD, assistant professor, Department of Civil Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

 

Fields of interest: civil law, obligation law, civil liability, compensation, redress, family law

 

Current research:

- The civil liability of a notary

- The Forms of Practising as a Legal Adviser

- Child as a legal entity Constitutional and civil-law aspects

 

International cooperation: scholarly training, consultation with professors, lectures at the Faculty of Law of the Lviv National University Iwan Francs

 

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2020 11:13