Prace dyplomowe

 • Rozprawa doktorska nt. Creatio ex nihilo, continuatio, conservatio jako przejawy mocy Boga. Studium z metafizyki realistycznej na podstawie św. Tomasza z Akwinu Quaestiones disputatae de potentia, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Maryniarczyka oraz promotora pomocniczego ks. dr. hab. Tomasza Dumy na seminarium z Metafizyki i Antropologii filozoficznej.
 • Praca magisterska nt. Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza III kwestii De veritate – De ideis, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Maryniarczyka na seminarium z Metafizyki i Antropologii filozoficznej.
 • Praca licencjacka nt. Świętego Tomasza z Akwinu rozumienie aktu stworzenia na podstawie Summa contra Gentiles II, 15, 16, 17, napisana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gondka na seminarium z Metafizyki.

Przebieg pracy zawodowej

 • Asystent w Katedrze Metafizyki KUL (od 2019)
 • Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (od 2018)

Zainteresowania

 • metafizyka
 • antropologia filozoficzna
 • filozofia Boga
 • metafizyka poznania

Udział w konferencjach i warsztatach naukowych

 • Wygłoszenie wykładu pt. Antropologiczne podstawy praw człowieka w ramach programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa” – kurs Praw Człowieka, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości (Falenty, 28.09.2017 r.);
 • Zaprezentowanie posteru naukowego nt. „Doświadczenie człowieka” podstawą poznania osoby w świetle pracy Karola Wojtyły „Osoba i czyn” w ramach sekcji posterowej XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji Roku św. Jana Pawła II, zorganizowanego w dniu 10 XII 2015 r. przez Katedrę Metafizyki KUL oraz PTTA w KUL;
 • Zaprezentowanie posteru naukowego nt. Natura człowieka jako urzeczywistnienie jednostkowej idei Absolutu. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu w ramach Dnia Otwartych Drzwi KUL (Wydział Filozofii KUL, 20 III 2015 r.);
 • Zaprezentowanie posteru naukowego nt. Czy koniec musi odpowiadać początkowi? Unicestwienie świata a stwórcze działanie Boga w interpretacji św. Tomasza z Akwinu w ramach sekcji posterowej XVII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o początek i koniec ludzkiego życia, zorganizowanego w dniu 11 XII 2014 r. przez Katedrę Metafizyki KUL oraz PTTA w KUL;
 • Prowadzenie warsztatów nt. Czy może istnieć człowiek bez duszy? w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki (Wydział Filozofii KUL, 22 IX 2014 r.);
 • Prowadzenie warsztatów nt. Czy może istnieć człowiek bez duszy? w ramach warszatów dla uczniów i studentów „Pytaj! Odkrywaj! Poznawaj! Filozofia z pasją” organizowanych przez Wydział Filozofii KUL, 20 V 2014 r.;
 • Wygłoszenie referatu nt. Rola Arystotelesowskiej conversio ad phantasmata w koncepcji poznania św. Tomasza z Akwinu w ramach XXV Ogólnopolskiego Sympozjum Arystotelesowskiego pt. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa, 10-12 I 2014 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą;
 • Zaprezentowanie posteru naukowego nt. Natura człowieka jako urzeczywistnienie jednostkowej idei Absolutu. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu w ramach sekcji posterowej XVI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o naturę ludzką, zorganizowanego w dniu 12 XII 2013 r. przez Katedrę Metafizyki KUL oraz PTTA w KUL;
 • Wygłoszenie referatu na temat: Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza III kwestii „De veritate – De ideis” w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Tomizm konsekwentny, 17 XI 2012 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Wygłoszenie referatu na temat: Poznawalność rzeczy jednostkowych w ujęciu Arystotelesa w ramach XXIV Ogólnopolskiego Sympozjum Arystotelesowskiego pt. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa, 09-11 XI 2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą;
 • Wygłoszenie referatu na temat: Geneza Arystotelesa definicji duszy w ramach XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Arystotelesowskiego pt. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa, 23-25 X 2009 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą;
 • Wygłoszenie referatu na temat: Osobliwości arystotelesowskiej koncepcji poznania filozoficznego w ramach XX Ogólnopolskiego Sympozjum Arystotelesowskiego pt. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa, 14-16 XI 2008 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą.

Działalność organizacyjna

 • Udział w komitecie organizacyjnym XIX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej. W 2400. rocznicę urodzin Arystotelesa, zorganizowanego w dniu 1 XII 2016 r. przez Katedrę Metafizyki KUL oraz PTTA w KUL;
 • Udział w komitecie organizacyjnym Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, organizowanych 10 V 2016 r. przez Katedrę Metafizyki KUL, PTTA oraz Fundację im. o. prof. M. A. Krąpca Deo et Patriae w KUL;
 • Udział w organizacji II etapu VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pt. „Wielcy Polacy XX w.”. Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński i prof. Mieczysław A. Krąpiec OP – Osoba – Rodzina – Naród, organizowanego przez Fundację im. o. prof. M. A. Krąpca Deo et Patriae, Polskie Towarzystwo Systematyczne i Katedrę Metafizyki KUL dnia 9 V 2016 r. w KUL;
 • Udział w komitecie organizacyjnym XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji Roku św. Jana Pawła II, zorganizowanego w dniu 10 XII 2015 r. przez Katedrę Metafizyki KUL oraz PTTA w KUL;
 • Udział w komitecie organizacyjnym Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, organizowanych 8 V 2015 r. przez Katedrę Metafizyki KUL, PTTA oraz Fundację im. o. prof. M. A. Krąpca Deo et Patriae w KUL;
 • Udział w organizacji I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pt. „Wielcy Polacy XX w.”. Jan Paweł II i prof. Mieczysław A. Krąpiec OP – W trosce o rozumienie osoby, organizowanego przez Fundację im. o. prof. M. A. Krąpca Deo et Patriae, Polskie Towarzystwo Systematyczne i Katedrę Metafizyki KUL dnia 7 V 2015 r. w KUL;
 • Udział w komitecie organizacyjnym XVII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o początek i koniec ludzkiego życia, zorganizowanego w dniu 11 XII 2014 r. przez Katedrę Metafizyki KUL oraz PTTA w KUL.Udział w komitecie organizacyjnym Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, organizowanych 8 V 2014 r. przez Katedrę Metafizyki KUL, PTTA oraz Fundację im. o. prof. M. A. Krąpca Deo et Patriae w KUL;
 • Udział w komitecie organizacyjnym XVI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o naturę ludzką, organizowanego w dniu 12 XII 2013 r. przez Katedrę Metafizyki KUL oraz PTTA w KUL;
 • Udział w komitecie organizacyjnym Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, organizowanych 8 V 2013 r. przez Katedrę Metafizyki KUL, PTTA oraz Fundację im. o. prof. M. A. Krąpca Deo et Patriae w KUL;
 • Udział w komitecie organizacyjnym XV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o piękno, organizowanego w dniu 14 XII 2012 r. przez Katedrę Metafizyki KUL, Katedrę Filozofii Sztuki KUL oraz PTTA w KUL;
 • Udział w charakterze wolontariusza w organizowaniu działalności Ośrodka Wyższej Kultury Religijnej;
 • Udział w obsłudze Konferencji Logiki pt. Zastosowania logiki modalnej, organizowanej przez Katedrę Logiki KUL w dniu 17 XI 2009 r. w KUL.
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019 22:20