Optymalizacja opodatkowania w biznesie - konwersatorium

Efekty kształcenia:
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa podatkowego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego . Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania prawa podatkowego ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa podatkowego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa podatkowego.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa podatkowego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawnopodatkowe a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem prawa podatkowego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawnopodatkowe
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe

Metody dydaktyczne:
Metody praktyczne: rozwiązywanie kazusów samodzielne i w grupach gry dydaktyczne, dyskurs; analiza prawna, wypełnianie formularzy podatkowych np. wniosku o interpretację podatkową lub ulgi podatkowe.
Treści programowe:
Ogólna część prawa podatkowego – organy podatkowe, zobowiązania podatkowe, procedury podatkowe.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ćwiczenia: 40% aktywność na zajęciach, 60 % uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów. W toku zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia co najmniej 3 kolokwiów pisemnych w formie testów oraz pytań otwartych. Ocena kolokwiów numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Ocena obejmuje także praktyczną wiedzę z zakresu rozwiązywania kazusów samodzielnie i w niedużym zespole.
Zasady kształtowania się oceny testów:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),
b) 81 – 90% plus dobry (4.5),
c) 71 – 80% dobry (4.0),
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),
e) 51 – 60% dostateczny (3.0),
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2017,
A.Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2013,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.

Prawo finansowe - seminarium

Cele przedmiotu:
1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa finansowego.
2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.
3. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego.

Wymagania wstępne:
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego, a także prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia:
w zakresie WIEDZY Student:
1. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków w tym preferencji podatkowych, formularzy podatkowych pism procesowych, orzecznictwa K_W 10
2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych np. doradcy podatkowego K_W15.
3. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W 16.
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student:
1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej K_U04
2.Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej K_U05.
3. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej K_U06
4. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego
K_U07.
5. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów K_U08.
6. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów podatkowych K_U09
7. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy K_U10.
8. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa finansowego K_U11
9. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne K_U 12.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student:
1. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie K_K01,
2. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania K_K02
3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K07
Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej
Treści programowe:
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa finansowego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowania planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu zaawansowania prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł i literatury
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Uzależnione są od postępów pracy nad przygotowaniem dysertacji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2011,
A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009;
A Gomułowicz, ,J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2010,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.
1. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2014, C.H.Beck

Prawo podatkowe - ćwiczenia

Efekty kształcenia:
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa podatkowego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego . Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania prawa podatkowego ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa podatkowego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa podatkowego.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa podatkowego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawnopodatkowe a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem prawa podatkowego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawnopodatkowe
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe

Metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, opis, referat, lektura, rozwiązywanie kazusów praca w grupach,
Metody oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Metody praktyczne: rozwiązywanie kazusów w ramach praktycznych zajęć warsztatowych takich jak wypełnianie formularzy podatkowych, obliczanie podatków, obliczanie terminów, sporządzanie pism procesowych, praca w grupach, gry dydaktyczne, dyskurs, analiza prawna i interpretacja przepisów.
Treści programowe:
Podstawowe zagadnienia: pojęcie i struktura podatków, zobowiązania podatkowe, procedury podatkowe, charakterystyka podatków państwowych i samorządowych, przestępstwa podatkowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ćwiczenia: 40% aktywność na zajęciach, 60 % uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów. W toku zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia 3 kolokwiów pisemnych. Ocena kolokwiów numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Ocena obejmuje także praktyczną wiedzę z zakresu rozwiązywania kazusów samodzielnie i w niedużym zespole.
Zasady kształtowania się oceny testów:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),
b) 81 – 90% plus dobry (4.5),
c) 71 – 80% dobry (4.0),
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),
e) 51 – 60% dostateczny (3.0),
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2017.
A. Gomułowicz, ,J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2013
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.

Prawo podatkowe - wykład

Cele przedmiotu:
C1. Zapoznanie: z terminologią z zakresu prawa podatkowego, ze źródłami prawa podatkowego .
C2:. Zapoznanie z podstawowymi cechami i funkcjami charakterystycznymi dla prawa podatkowego. Prezentacja podatkowych podmiotów czynnych i biernych. Prezentacja zasad funkcjonowania instytucji prawnopodatkowych (np. organ podatkowy, podatnik, płatnik inkasent). Zapoznanie ze strukturami organów administracji skarbowej. Prezentacja podatkowych norm materialnych ustrojowych i proceduralnych.
C3:. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków, oraz zaległości podatkowych. Zapoznanie z normatywnymi i praktycznymi podatkowymi aspektami przedsiębiorczości.
C4: Wyrobienie umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych i społecznych pod kątem systemu podatkowego oraz wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego, w celu analizowania i interpretowania procesów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów, dokonywania różnych czynności prawnych i zdarzeń prawnych itp.Wyrobienie umiejętności posługiwania się językiem prawniczym w sposób precyzyjny i spójny w mowie i piśmie, jak również przy użyciu specjalistycznych technik komunikacyjnych.

Wymagania wstępne:
Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawnopodatkową.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego i hierarchii norm prawnych.
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podatków i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych
K_W08, K_W11, K_W 12 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi organów podatkowych a podmiotami zobowiązanymi. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji (państwowe i samorządowe organy administracji skarbowej). Ma elementarną wiedzę o procedurach podatkowych.
K_W 10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków w tym preferencji podatkowych, formularzy podatkowych pism procesowych, orzecznictwa.
K_W13:Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w aspekcie prawa podatkowego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych i społecznych oraz powiązania ich z prawem podatkowym.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) .
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki podatkowoprawne.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów podatkowych.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_K_K01, K_K06 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy podatkowego), umie przyjmować i wyznaczać zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_K05Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty podatkowe. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe w tym podatkowe skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności.
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, studium przypadku, opis
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo
Treści programowe:
Podstawowe zagadnienia: pojęcie i struktura podatków, zobowiązania podatkowe, procedury podatkowe, charakterystyka podatków państwowych i samorządowych, przestępstwa podatkowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Test pisemny. Skala ocen numeryczna od 2 do 5.
Zasady kształtowania się oceny testów:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),
b) 81 – 90% plus dobry (4.5),
c) 71 – 80% dobry (4.0),
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),
e) 51 – 60% dostateczny (3.0),
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2017, C.H.Beck
Literatura uzupełniająca:
A. Gomułowicz, ,J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2013,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.