Informacje dla:

1. Studentów III roku Prawa z grup: 5,6,7 i 8

Link do testów na egzamain na doradztwo podatkowe:

https://www.gov.pl/web/finanse/zakres-egzaminu-doradca-podatkowy

 

Tezy do testu z prawa podatkowego część ogólna

 

 1. Struktura organów podatkowych Krajowej Administracji Skarbowej (art. 13 § 1 o.p.) – materiał z ćwiczeń i wykładu
 2. Struktura samorządowych organów podatkowych (art. 13 o.p) – materiał z ćwiczeń i wykładu
 3. Właściwość rzeczowa organów podatkowych państwowych i samorządowych
 4. Szef Kas jako organ podatkowy art. 13 § 2 i art. 14 i art. 14e o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 5. Dyrektor KIS jako organ podatkowy art. 13 § 2a; art. 14 b § 1 i 2 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 6. Minister Finansów jako organ podatkowy art. 13 § 2b i art. 14a § 1 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 7. Pojęcie powszechnego obowiązku podatkowego art. 84 Konstytucji RP materiał z ćwiczeń i wykładu
 8. Pojęcie obowiązku podatkowego art. 4 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu, podręcznika s. 79-80
 9. Pojęcie zobowiązania podatkowego art. 5 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu, podręcznika s. 81
 10. Pojęcie podatku art. 6 i art. 3 pkt 3 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 11. Pojęcie ustawy podatkowej art. 3 pkt 1 o.p. materiał z ćwiczeń
 12. Pojęcie przepisów prawa podatkowego art. 2 o.p. materiał z ćwiczeń
 13. Pojęcie podatnika (z przykładami) art. 7 § 1 i 2 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 14. Pojęcie płatnika (z przykładami) art. 8 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 15. Pojęcie inkasenta (z przykładami) art. 9 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 16. Rok podatkowy art. 11 o.p.
 17. Cechy podatkowej decyzji konstytutywnej, czyli ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego materiał z ćwiczeń i wykładu
 18. Cechy podatkowej decyzji deklaratoryjnej, czyli określającej wysokość zobowiązania podatkowego materiał z ćwiczeń i wykładu
 19. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych art. 21 § 1 pkty 1 i 2 oraz § 3 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 20. Okoliczności wydania decyzji deklaratoryjnej na mocy art. 21a o.p. materiał z ćwiczeń
 21. Okoliczności wydania decyzji deklaratoryjnej na mocy art. 53 a o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu
 22. Przedawnienie prawa do wymiaru lub inaczej prawa do doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 68 § 1 i 2 o.p.), materiał z ćwiczeń i wykładu i podręcznika s. 83
 23. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych efektywne:

- zapłata podatku (wymagalnego i zaległego) gotówkowo i bezgotówkowo art. 60, 61 i 61a o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu i podręcznika s. 87-90

- zapłata podatku (wymagalnego i zaległego) przez inną osobę aniżeli podatnik art. 62b § 1 o.p.

 - terminy płatności podatku art. 47 o.p. materiał  z ćwiczeń i wykładu, podęcznik s. 87-88

 - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych art. 67§ 1 pkty 1 i 2 materiał  z ćwiczeń i wykładu, podręcznik s. 96-98

- potrącenie, czyli kompensata (podatku wymagalnego i zaległego z wierzytelnością przysługującą podatnikowi wobec Skarbu Państwa lub j.s.t.) art. 64 i 65 o.p.,

podręcznik s. 105-107

- przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego jako specyficzny sposób wygaszania wyłącznie zaległości podatkowych art. 66 o.p.  podręcznik s. 107-109

 1. Sposoby nieefektywne wygaszania zobowiązań podatkowych

- przedawnienie zobowiązania podatkowego art. 70 § 1 o.p. materiał z ćwiczeń i wykładu i podręcznika s. 83-84

- umorzenie zaległości podatkowych art. 67a § 1 pkt 3 i § 2 o.p.

- zaniechanie generalne poboru podatku przez Ministra Finansów art. 22 § 1 i 1a

- zaniechanie indywidualne poboru podatku przez organ podatkowy na wniosek podatnika art. 22 § 2 i § 2a o.p.

 1. Pojęcie zaległości podatkowej art. 51; art. 52; art. 52a p.materiał  z ćwiczeń i wykładu, podęcznik s. 90-94
 2. Sposób obliczania odsetek za zwłokę (wg wzoru podanego w podręczniku s. 92 art. 53, art. 55 i 56, 56a p.  
 3. Pojęcie nadpłaty art. 72 § 1 o.p. podęcznik s. 94-95
 4. Sposób postępowania z nadpłatą organu podatkowego art. 76 § 1 o.p.
 5. Pojęcie ważnego interesu podatnika i interesu publicznego materiał na e-dydaktyce.

 

 

Dla Studentów studiów niestacjonarnych III r. Prawa oraz

Studentów III roku Administracji uczęszczający na przedmiot Optymalizacja podatkowa:

 

 

Kazus nr 1

W dniu 27 marca 2019 r. została doręczona Janowi Karasiowi decyzja ustalająca jego zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2016 r. Podatnik  po przeczytaniu ustawy ordynacja podatkowa uznał, iż decyzja nie rodzi żadnego zobowiązania, albowiem w jego sytuacji zobowiązanie podatkowe nie powstało. Nieoczekiwanie dla Jana Karasia, który oczywiście nie uiścił wskazanej w decyzji kwoty 6 000 zł organ podatkowy nie odstąpił od egzekwowania zobowiązania .

Proszę przeanalizować stan faktyczny i prawny w sprawie i ocenić zasadność działania organów podatkowych oraz Mateusza Kowalskiego

 

Kazus 2.

Agata Barczyńska nie zapłaciła w terminie ustawowym, czyli do dnia 30 kwietnia 2016 r. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015  w wysokości 10 tys. zł. Organ podatkowy w dniu 5 maja 2016 r. wydał decyzję, w której nie przychylił się do jej wniosku o rozłożenie należności na raty, podatniczka wpłaciła połowę kwoty. Do chwili obecnej organ podatkowy nie wydał żadnej decyzji skierowanej do podatniczki a ona nie podejmuje także żadnych czynności. Ustal termin przedawnienia pozostałej części zobowiązania podatkowego.

 

Kazus 3.

Jan Kowalski jest od 2009 r. właścicielem gospodarstwa rolnego, które odziedziczył po swoich rodzicach. Pomimo, że od 2016 r. jego gospodarstwo rolne obejmuje obszar 150 ha przeliczeniowych, organ podatkowy ustala właściwy podatek uwzględniając obszar 100 ha. Podatnik nie powiadomił bowiem organu o powiększeniu gospodarstwa rolnego.  Ustal stan faktyczny.

 

Kazus 4 

Pani Sandra w kwietniu 2018 r. złożyła deklarację podatkową, w której nieprawidłowo obliczyła kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. W związku z tym organ podatkowy wydał decyzję, w której określił wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości. Różnica między kwotą podatku obliczoną przez podatniczkę a kwotą określoną przez organ wyniosła 2.300 zł. Pani Sandra nie zapłaciła wskazanej różnicy i nie podjęła w tej sprawie żadnych kroków prawnych. Podatniczka samotnie wychowuje dwoje dzieci a jej miesięczne dochody z pracy w przeliczeniu na członka rodziny wynoszą 650 zł.

Proszę ustalić stan faktyczny.

 

Kazus 5

Spółka Półeczka S.C. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli oraz wyrobów dekoracyjnych i płaci z tego tytułu podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych. Ponieważ księgowa spółki zachorowała, a wspólnicy nie pamiętali o obowiązkach wynikających z prawa podatkowego nikt nie złożono w terminie deklaracji VAT i nie uiszczono zaliczek na podatek za październik, listopad i grudzień 2018 r. Wysokość każdej zaliczki wynosi 15 tys. zł. Oblicz wysokość odsetek z tytułu powstałej zaległości na dzień 28 marca 2019 r.

 

Kazus 6

W okresie od 1 marca 2016 r. do 26 grudnia 2017 r. pani Jadwiga P. pełniła funkcję członka jednoosobowego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („B” Spółka z o.o.). W marcu 2018 r. okazało się, że w deklaracjach VAT składanych przez spółkę za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r. została zaniżona kwota podatku do zapłaty. W konsekwencji Naczelnik Urzędu Skarbowego w „N” wydał decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług za wskazany okres. Z uwagi na brak płynności finansowej spółka nie uiściła jednak należności wynikających z tych decyzji, w związku z czym zostały wystawione tytuły wykonawcze obejmujące zaległości podatkowe za te miesiące. Ponieważ egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, Naczelnik Urzędu Skarbowego w „N” w dniu 25 listopada 2018 r. wydał decyzję orzekającą o solidarnej odpowiedzialności Jadwigi P. jako osoby trzeciej, za:

-  zaległości spółki „B” w podatku od towarów i usług za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2017 w łącznej wysokości 32 tys. zł;

- odsetki za zwłokę od tych należności;

- koszty postępowania egzekucyjnego.

Decyzja została doręczona adresatce w dniu 29 listopada 2018 r.

 

Kazus 7

 

Andrzej Markowski zamieszkały w Lublinie pod adresem ul. Agrestowa 8 20-136 Lublin, w dniu 12 maja 2018 roku otrzymał decyzję z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011 wydaną przez Prezydenta Miasta Lublin (znak: Fn.III. OF-3110/3325/18). W decyzji organ podatkowy ustalił wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 378,00 zł rocznie, płatnego w ratach:

I rata - 15 marca 2018 - 95,00 zł            II rata - 15 maja 2018 - 95,00 zł

III rata - 15 września 2018 - 95,00 zł               IV rata - 15 listopada 2018 - 95,00 zł.

Pierwsza i druga rata płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podatnik jest inwalidą II grupy, pobiera z tego tytułu rentę inwalidzką w wysokości 1200 zł. W lutym 2018 roku zmarła jego żona, która jako emerytowana księgowa pracowała na pół etatu w szkole. W sumie ich dochodu pozwalały na swobodne utrzymanie domu i uiszczanie podatków. Niestety nagła śmierć żony znacznie pogorszyła materialną sytuację Andrzeja Markowskiego, tak, że nie jest on w stanie w tym roku podatkowym uiścić wymierzonego decyzją podatku. Andrzej Markowski nie ma żadnej bliskiej rodziny.

Oceń stan prawny i sporządź odpowiedni rodzaj pisma procesowego do właściwego organu podatkowego uwzględniając ważny interes podatnika.

 

Kazus 8

 

Alina i Leon Malinowscy zamieszkali pod adresem: Zawalów 45, 22-456 Miączyn, w dniu 15 lutego 2019 roku otrzymali decyzję podatkową ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego tzw. nakaz płatniczy (znak: G/18/49) na łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2019 wydany przez Wójta Gminy Miączyn w dniu 10 lutego 2019 roku. W nakazie organ ustalił łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 1.029,00 zł na rok 2019, w tym:

1/ podatek rolny - 1.009,00 zł;   2/ podatek leśny - 20, 00 zł;     3/ podatek od nieruchomości - 0,00 zł

Wymierzone zobowiązanie jest płatne w czterech ratach:

I rata - 15 marca 2019 - 258,00 zł.                                            II rata - 15 maja 2019 - 257,00 zł.

III rata - 15 września 2019 - 257,00 zł.                     IV rata - 15 października 2019 - 257,00 zł.

Państwo Malinowscy ze względu na nieurodzaj plonów w roku 2018 z wielkim trudem uiścili należności podatkowe za miniony rok. Rok 2019 rozpoczęli bez żadnych oszczędności, nie otrzymali też należnego rolnikom odszkodowania z Ministerstwa Rolnictwa z tytułu poniesionych strat w wyniku suszy. Ponadto ich wniosek o dopłaty dla rolników został niesłusznie zakwestionowany przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Obszarów Rolniczych w Zamościu w związku z czym przesunięto im bez określenia terminu wypłatę należnych środków. Wymierzone raty podatku są niemożliwe do uiszczenia do czasu uzyskania przez nich owych dopłat lub pierwszych zysków z prowadzonego gospodarstwa. Podatnicy wychowują czworo dzieci. Dwoje uczęszcza do gimnazjum w Miączynie, a dwoje studiuje w Lublinie. Dodatkowo pani Malinowska w związku z przebytą operacją pozostaje pod opieką lekarską i co miesiąc dojazdy do szpitala i niezbędne leki wydaje około 450,00 zł.

Podatnicy przychodzą po poradę. Oceń stan prawny i sporządź odpowiednie pismo procesowe do właściwego organu podatkowego uwzględniając ważny interes podatnika.

 

Kazus 9 

Małżonkowie Lidia i Andrzej S. zamieszkali pod adresem: ul. Zamkowa 2, 22-400 Zamość, złożyli w kwietniu 2018 r. wspólne zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2017. Wykazali w nim podatek w wysokości 15.874 zł. Dochody podatników wynikały między innymi z działalności gospodarczej prowadzonej przez męża w spółce cywilnej: „Kantor Wymiana Walut” w Zamościu oraz żony w spółce cywilnej: „Kantor Ekspres” w Tomaszowie Lubelskim oraz z tytułu prowadzenia kantoru w Hrubieszowie. W październiku 2017 roku we wszystkich spółkach została przeprowadzona jednoczesna kontrola podatkowa, która zakończyła się wynikami niekorzystnymi dla małżonków będących - wspólnikami poszczególnych spółek. Skutkiem kontroli podatkowej było wszczęcie postępowania podatkowego w rezultacie, którego organ podatkowy wydał decyzję w dniu 21 listopada 2017 (znak: US/001/11), i określił w niej małżonkom Lidii i Andrzejowi S. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego na łączną kwotę - 17.681, 20 zł. W trakcie kontroli podatkowej, działalność gospodarcza we wszystkich trzech kantorach została ograniczona w związku, z czym znacznie zmniejszyły się też dochody podatników tak, że natychmiastowe uiszczenie podatku określonego przez organ podatkowy, spowodowałoby likwidację prowadzonej działalności. Podatnicy we wszystkich kantorach zatrudniają łącznie 25 osób i nie zalegali dotychczas z żadnymi należnościami podatkowymi. Podatnicy przychodzą po poradę w dniu otrzymania decyzji, czyli: 23 listopada 2018 roku.

Oceń sytuację prawną podatników i sporządź odpowiednie pismo procesowe uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny.

 

Kazus 10 

 

Jerzy K. zamieszkały pod adresem: ul. Nadbałtycka 1/3, 80-800 Gdańsk, prowadził od 2010 roku wraz z dwojgiem wspólników: Grażyną J i Stanisławem J. działalność gospodarczą - gastronomiczną w formie spółki cywilnej „Smaczna rybka”. Udział Jerzego K. w zyskach i stratach spółki wynosił 1:3. Spółka ewidencjonowała zdarzenia gospodarcze w księdze rachunkowej. Z upływem czasu dochody spółki rozrastały się tak, że wspólnicy mogli zatrudniać coraz większą liczbę pracowników - w sumie 35 osób.

W marcu 2015 w spółce wszczęto kontrolę podatkową, która trwała do końca roku 2015. W trakcie czynności kontrolnych kontrolerzy ustalili szereg nieprawidłowości w działalności spółki w tym naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Efektem przeprowadzonej kontroli podatkowej było wszczęcie postępowania podatkowego i wydanie w dniu 8 marca 2016 roku decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego za rok 2015 w wysokości 30 tys. zł w tym podatku na kwotę 27 016,44 a odsetek za zwłokę w wysokości 2983,56 zł. (znak: US/72/18/III/15). W związku z tym, że uiszczenie zaległości podatkowej z majątku spółki (obciążonego hipoteką bankową zabezpieczającą kredyt hipoteczny), okazało się niemożliwe, gdyż egzekucja administracyjna była bezskuteczna, organ podatkowy wydał 8 maja 2016 roku decyzje o solidarnej odpowiedzialności wszystkich trzech wspólników.

Jerzy K. otrzymał decyzję określającą powyższą kwotę zobowiązania podatkowego na jego imię i nazwisko (znak: US/34/15 V/15) w dniu 10 maja 2016 roku. Dzień wcześniej dowiedział się, że jego wspólnicy, wyjechali do Irlandii i nie zamierzają w najbliższym czasie wracać, nie zna ich miejsca pobytu. Podkreślić należy, że ze względu na długi czas trwania kontroli i przestoje w pracy, znacznie spadły dochody spółki i zlikwidowano kilka miejsc pracy. Jerzy K. ma zatem mniejsze zyski w spółce, na dodatek pod wpływem stresu pogorszył się stan jego zdrowia, tak, że był hospitalizowany. Zależy mu jednak na utrzymaniu firmy i w związku z tym przychodzi po poradę prawną w dniu otrzymania decyzji o odpowiedzialności.

Oceń stan prawny i sporządź stosowne pismo procesowe uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny.

 

Kazus 11

 

Przedmiotem działalności gospodarczej „ABC” spółka cywilna, z siedzibą w Łukowie k/Lublina ul. Leśna 5, jest chów zwierząt futerkowych (lisów i szynszyli) na dużą skalę. W marcu 2017 r. Spółka przewidując wzmożony popyt na skóry zwierząt w kraju i zagranicą zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku XYZ z przeznaczeniem na rozbudowę prowadzonej hodowli. Zabezpieczeniem kredytu stała się hipoteka na wszystkich  nieruchomościach należących do Spółki (na gruntach rolnych i zabudowaniach gospodarczych). Zgodnie z umową kredytu pierwsza rata miała być wpłacona w dniu 15 września 2017 r.  w wysokości 4 tys. zł. Spółka w związku z rozszerzeniem działalności zatrudniła nowych pracowników (łącznie 40 osób). Niestety w okresie wakacyjnym 2017 r. na Spółkę spadło szereg nieszczęść, które naruszyły jej płynność finansową. Po pierwsze ze względu na opóźnienia w szczepieniu zwierząt i na skutek wścieklizny, która zaatakowała zwierzęta, padło 40% hodowli. Po drugie część nowych budynków gospodarczych (jeszcze nie zajętych przez hodowlę) zniszczył niespodziewany pożar wywołany wadliwie ułożoną instalacją elektryczną. Na dodatek grad, który spadł w sierpniu zniszczył 30% upraw rolnych należących do spółki. Pomimo dokonanych wycen kolejnych strat przez rzeczoznawców Spółka nie otrzymała jak dotąd żadnego odszkodowania, które łącznie szacuje na około 140 tys. zł.

Z wyżej wymienionych powodów, a także ze względu na niemożliwość zrealizowania podpisanych umów sprzedaży futer, Spółka nie zrealizowała planowanych przychodów, a niektórzy kontrahenci zażądali z tego tytułu odszkodowania. Wszystko to ostatecznie zachwiało równowagą finansową Spółki i od grudnia 2017 r. zaprzestała ona terminowego uiszczania wszystkich swoich zobowiązań pieniężnych, w tym również podatkowych.

Ostatecznie, po kilkunastu miesiącach na skutek braku jakichkolwiek kontaktów ze wspólnikami Spółki i wobec niemożliwości dokonania zabezpieczenia na jej majątku ruchomym i nieruchomym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie wydał w dniu 10 marca 2018 r. cztery decyzje o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe „ABC” spółka cywilna na nazwiska jej czterech wspólników: Jana Nowaka, Piotra Kowalskiego, Anny Ryś i Lucyny Woś. Obie wspólniczki nie odebrały decyzji, gdyż w listopadzie 2017 r. wyjechały za granicę i nie powiadomiły o tym urzędu skarbowego, nie podały także adresu do korespondencji. W miejscu zamieszkania pierwszej z nich pracownik urzędu skarbowego nikogo nie zastał. Natomiast w domu Lucyny Woś pracownik spotkał mężczyznę, który mu oświadczył, że sąd wczoraj właśnie unieważnił ich małżeństwo, które trwało 5 lat i on nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poczynania jego byłej żony, na dodatek nie wie gdzie ona jest więc nie przyjmie decyzji.

Jan Nowak odebrał decyzję w dniu 12 marca 2018 (znak: US – 1/137/A/18), natomiast  decyzję dla Piotra Kowalskiego (znak: US- 2/137/A/10) tego samego dnia odebrała jego żona Luiza, gdyż podatnik przebywa za granicą. Obie decyzje ustalają odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Spółki z tytułu podatku od towarów i usług za okres od listopada 2017  r. do lutego 2018 r. w wysokości 260 tys. zł. wraz z odsetkami.

Jan Nowak jest poważnie chory i stara się o uzyskanie renty inwalidzkiej, ma żonę (niepracującą) i czworo uczących się dzieci, jego osobisty majątek obciążony jest hipoteką. Udziały w spółce były zasadniczym źródłem utrzymania rodziny.

Luiza Kowalska jest nauczycielką, pomaga także przy prowadzeniu działalności gospodarczej mężowi, mają dwoje małoletnich dzieci. Wraz z mężem mają wspólność majątkową. Ich majątek nie jest obciążony żadnym zabezpieczeniem rzeczowym. Posiadają dom i działkę o wartości 1 mln. zł. oraz dwa samochody osobowe, każdy o wartości 35-40 tys. zł. Mąż zamierza wrócić dopiero w lipcu 2018 r.

W dniu 3 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Łukowie orzekł o odpowiedzialności Skarbu Państwa zasądzając jednocześnie każdemu z czterech wspólników „ABC” spółka cywilna odszkodowanie w wysokości 5 tys. zł z tytułu odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie z tytułu podejrzenia o przemyt wyrobów akcyzowych na podstawie KPK w kwietniu 2017 r.

Osoby, które otrzymały decyzję przychodzą po poradę.

 1. Proszę ustalić podstawy prawne i zakres odpowiedzialności adresatów decyzji podatkowych oraz wszystkich osób wymienionych w kazusie
 2. Proszę sprawdzić właściwość organu podatkowego
 3. Proszę podać możliwości rozwiązania kazusu i jedną z nich zastosować w praktyce sporządzając pismo  procesowe jako pełnomocnik
 4. Jeżeli kazus nie ma rozwiązanie to proszę to uzasadnić 

 

Kazus 12

Decyzją z dnia 8 września 2018 r., (znak: US- 1/138/A/04) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie określił Marianowi Sołtysowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2016 na kwotę 4500 zł. Podatnik nie kwestionuje obowiązku zapłaty powyższej kwoty, jednakże ze względu na trudności finansowe nie był w stanie uiścić całej kwoty w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. i nie będzie miał takiej możliwości do końca roku 2018. Podatnik w kwietniu 2017 r. stracił pracę i nie ma obecnie stałego zatrudnienia, utrzymuje się z prac dorywczych. Ma na utrzymaniu niepracującą żonę (gospodynię domową) i dwoje małoletnich dzieci.   

Usta stan faktyczny i napisz właściwe pismo procesowe uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny.

 

Kazus 13

Spółka z o.o. „Home&Garden” z siedzibą w Lublinie ul. Paprotkowa 2 20-137 Lublin, w styczniu 2018 r., złożyła deklarację na podatek od nieruchomości wykazując w niej do zapłacenia należność za 30 622 m2 powierzchni gruntu. W lipcu 2018 r. spółka sprzedała 10 622 m2, nadal jednak uiszczała podatek w niezmienionej wysokości, czyli w kwocie zadeklarowanej w styczniu 2017 r. Nieprawidłowość została zauważona w styczniu 2018 r. w trakcie sporządzania kolejnej deklaracji podatkowej na nowy rok.  

Usta stan faktyczny i napisz właściwe pismo procesowe

 

Kazus 14 

 

Alojzy Kot w grudniu 2017 r., otrzymał decyzję (znak: US 1234/X/U/17) wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku (wydaną na jego wniosek) o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ze względu na to, iż byłyby one niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za rok 2018. Analizując kwotę wynagrodzenia za pracę w marcu 2018 r. podatnik spostrzegł, że płatnik, czyli Przedsiębiorstwo Transportowe „Speed” pobrał i odprowadził do urzędu skarbowego  zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

Usta stan faktyczny i napisz właściwe pismo procesowe

 

Kazus 16

Bonifacy Ziółko zamieszkały w Zaroślach ul. Jana 7, 33-333 Zarośla, korzysta od 5 lat z uprawnień rentowych przyznanych mu po przebytym dnia 2012 r. wypadku. Oprócz tego prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą – usługowo-handlową (mały sklepik z materiałami papierniczymi i punktem xero). W styczniu 2018 r., podatnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzoną w Norwegii. W celu sfinansowania operacji podatnik zaciągnął kredyt w banku w wysokości 150 tys. zł. Rata kredytu 1500 zł miesięcznie. Podatnikiem opiekuje się jego niepracująca żona Mariola.

 Usta stan faktyczny i napisz właściwe pismo procesowe o preferencję podatkową.

 

 

Wzory pism procesowych dostępne są pod linkami:

 

http://www.lodzkie.kas.gov.pl/documents/3470509/6970797/5wniosek+o+ulg%C4%99+w+sp%C5%82acie+zobowi%C4%85za%C5%84+podatkowych.03.2017.doc

 

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/documents/3552230/7403445/Wniosek+o+ulg%C4%99+w+sp%C5%82acie+zobowi%C4%85za%C5%84+podatkowych+dla+os%C3%B3b+nieprowadz%C4%85cych+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+gospodarczej.pdf

 

file:///C:/Users/USER/Downloads/wniosek%20o%20ulg%C4%99%20w%20sp%C5

 

%82acie%20zobowi%C4%85za%C5%84%20podatkowych.pdf

 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych

 

 

 

Wykładnia klauzul generalnych: interes publiczny lub  ważny interes podatnika jako przesłanek prawnych udzielania ulg podatkowych:

 

Ważny interes podatnika

Ważny interes podatnika to także jego sytuacja ekonomiczna

Przez "ważny interes podatnika" należy rozumieć również takie względy, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego...

Przez "ważny interes podatnika" należy rozumieć również takie względy, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego egzystencji. Takie stanowisko przedstawił WSA w Łodzi z dnia 19 maja 2011 r., I SA/Łd 148/11.

Organy podatkowe w niniejszej sprawie uznały, że trudna sytuacja finansowa związana z powstaniem zadłużenia wobec kilku wierzycieli, w tym reprezentujących Skarb Państwa i Gminę, nie może stanowić przyczyny umożliwiającej skorzystanie z instytucji umorzenia zaległości podatkowych. Również kryterium trudnej sytuacji związanej z chorobą podatnika, nie poparte żadnymi dowodami, zarówno dotyczącymi stanu zdrowia, jak i ponoszonymi z tego tytułu znacznymi wydatkami, nie przesądza o konieczności zastosowania ulgi. Zdaniem organów nie są to nadzwyczajne zdarzenia losowe, niezależne od woli i postępowania strony, na które nie miała ona wpływu, co jest równoznaczne z brakiem "ważnego interesu podatnika".

WSA w Łodzi uznał jednak, że arbitralne przyjęcie takiej zasady może prowadzić do pewnego uproszczenia i powierzchownej oceny stanu faktycznego sprawy. Przez "ważny interes podatnika" należy rozumieć również takie względy, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego egzystencji. Pojęcia ważnego interesu podatnika nie można bowiem ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych, albowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków, a w tym względzie również wydatków ponoszonych w związku z ochroną zdrowia własnego lub członków najbliższej rodziny (koszty leczenia). W związku z tym w postępowaniu podatkowym wszczętym wnioskiem podatnika o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych szczególny nacisk winien być położony na analizę sytuacji rodzinnej podatnika.

W ocenie Sądu także istnienie zaległości z różnych tytułów nie pozbawia podatnika automatycznie możliwości skutecznego ubiegania się o umorzenie jednego z długów. Dla zastosowania ulgi podatkowej ważna jest bowiem aktualna sytuacja życiowa, majątkowa, rodzinna i zdrowotna zobowiązanego, a nie ustalanie hierarchii ważności ciążących na nim zobowiązań. Dlatego też rozpoznając sprawę ponownie organ zobowiązany będzie do dokonania oceny, czy dochód, którym dysponuje rodzina skarżącej umożliwia uregulowanie zaległego podatku, a także czy rodzina ta posiada realną możliwość zwiększenia dochodu w przyszłości.

Michał Malinowski

https://www.prawo.pl/podatki/wazny-interes-podatnika-to-takze-jego-sytuacja-ekonomiczna,4989.html

Sprawa pana Henryka. Uzasadnienie sądu wyjaśniające, co przemawia za udzieleniem ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Data: 
2016-04-05

Pan Henryk pomylił się przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej i nieskutecznie wybrał ryczałt jako formę opodatkowania. Cały czas płacił podatek ryczałtowy, ale fiskus zażądał pełnego podatku i naliczył mu aż 40 tys. zaległości i odsetek za zwłokę. Pan Henryk poprosił o umorzenie zaległości powołując się na swoją trudną sytuację finansową i życiową (ważny interes podatnika). Fiskus przyznał, że pan Henryk ma kłopoty, ale ulgi odmówił, bo sprzeciwiał się temu interes publiczny (wpływ podatku na rzecz skarbu państwa).

Sprawa trafiła do sądu, a Rzecznik Praw Obywatelskich włączył się do postępowania.

24 lutego sąd podzielił stanowisko RPO, wskazując, iż interes publiczny powinien być rozumiany i badany  wieloaspektowo,  – organy powinny brać pod uwagę m.in. aspekt socjalny tj. czy konieczność zapłaty zaległości nie spowoduje konieczności udzielenia innej formy wsparcia socjalnego przez Państwo. Ponadto, organy winny badać okoliczności w jakich doszło do powstania zaległości podatkowej.

Teraz sąd ogłosił uzasadnienie wyroku

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły prawa, i to przynajmniej w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

W niniejszej sprawie skarga jest uzasadniona.

Skarżący nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym do ulgi w zakresie umorzenia zaległości podatkowej ma zastosowanie przepis art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej O.p.), bez zastrzeżenia wynikającego z art. 67b tej ustawy (dla podatników prowadzących działalność gospodarczą).
Zgodnie z ww. przepisem (art. 67a § 1 pkt 3 O.p.) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Przepis ten przewiduje dwie przesłanki, przy zaistnieniu których organ podatkowy może w drodze decyzji zastosować ulgę podatkową.

Spójnik „lub" użyty w przepisie wskazuje przy tym na to, iż wystarczy spełnienie tylko jednej z nich. Oznacza to, iż organ podatkowy w każdym wypadku winien zbadać sprawę pod kątem spełnienia obu przesłanek.

Sformułowana w sposób ogólny treść art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, w którym to przepisie ustawodawca używa pojęć nieostrych - „ważny interes podatnika", „interes publiczny", nie daje podstaw do przyjęcia, iż istnieje ściśle określony katalog przesłanek, okoliczności, zdarzeń, czy też powodów (ani też z góry określona ich hierarchia), którymi należy kierować się przy rozstrzyganiu spraw na podstawie tego przepisu.

Można wprawdzie powoływać się w tej mierze na przykłady mogące stanowić wskazówki interpretacyjne, zaczerpnięte z piśmiennictwa  podatkowego, czy też wypracowanego w tym zakresie dorobku orzecznictwa sądowego, niemniej w każdym wypadku ich analiza musi być dokonana przez organ podatkowy w oparciu o całokształt okoliczności istniejących w konkretnej sprawie.

Zaakceptować przy tym należy pogląd, iż ogólną dyrektywą interpretacyjną przy stosowaniu powyższego przepisu powinno pozostać uznanie wyjątkowości instytucji umorzenia zaległości podatkowych, jako nieefektywnej formy wygaszania zobowiązań podatkowych i jako odstępstwa od zasady powszechnego opodatkowania. Wpływy z podatków przeznaczane są bowiem na realizację różnych celów społecznych, a więc odpowiednio do tej okoliczności, odstąpienie od ich poboru musi być podyktowane wystąpieniem szczególnie ważnych i uzasadnionych, również z punktu widzenia obiektywnych kryteriów, powodów, które w ustawie w sposób ogólny określono jako ważny interes podatnika lub interes publiczny (por. wyrok NSA z dnia 15 marca 2013 r. o sygn. akt II FSK 1535/11, dostępny na stronie internetowej www.orzecznictwo.nsa.gov.pl).

Nie można też zapominać, iż decyzja wydana na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej ma charakter uznaniowy. Uznaniowy charakter decyzji nie powoduje jednak, że ma być ona całkowicie dowolna. Organ podejmując negatywną dla podatnika decyzję, nawet mającą charakter uznaniowy, jest zobowiązany do wskazania i uzasadnienia motywów, którymi się kierował, co jest zgodne z wymogami państwa prawnego (por. wyrok NSA z dnia 27 lutego 2013 r. o sygn. akt II FSK 2013/11 dostępny na stronie internetowej www.orzecznictwo.nsa.gov.pl).

Każdorazowo, odmowa uwzględnienia wniosku o udzielenie ulgi - przy spełnieniu przesłanek do jej udzielenia - wymaga wyważenia pomiędzy owymi przesłankami a powszechnie akceptowalnymi zasadami społecznymi: sprawiedliwością, równością, czy obowiązkiem ponoszenia kosztów funkcjonowania wspólnoty przez jej członków. Wyważenie, to w gruncie rzeczy wykazanie, które z wyżej wskazanych zasad mogą mieć pierwszeństwo przed ważnym interesem podatnika albo w ramach interesu publicznego, które z nich warstwie aksjologicznej są „ważniejsze".

Zatem negatywne rozstrzygnięcie, podjęte w ramach uznania administracyjnego, powinno być przekonująco, wyczerpująco i jasno uzasadnione, zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak aby nie było wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały głęboko rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją.

Sąd aprobuje przy tym pogląd organu, że z instytucji umarzania zaległości podatkowych nie można czynić powszechnie stosowanego środka prowadzącego do zwolnienia z długu podatkowego, w sytuacji gdy Ordynacja podatkowa przewiduje inne możliwości złagodzenia warunków wykonania zobowiązania podatkowego, np. rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Jednakże, w ocenie Sądu, ocena przesłanki „ważnego interesu podatnika" przy zastosowaniu ulgi podatkowej nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych, czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych, albowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków.

W związku z tym w postępowaniu podatkowym wszczętym wnioskiem podatnika o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych szczególny nacisk winien być położony na analizę sytuacji ekonomicznej podatnika. Umorzenie zaległości podatkowych powinno być formą pomocy udzielonej przez Państwo podatnikowi po to, by poprzez stosowanie zasady (egzekwowanie podatku) nie doprowadzić do skutków niepożądanych z punktu widzenia tak społecznego, jak i indywidualnego, odnoszącego się do osoby podatnika oraz jego najbliższych, a także osób zależnych od podatnika.

Chodzi zatem o to, by wskutek dochodzenia zaległości podatkowych Państwo nie poniosło w efekcie kosztów większych, niż w wypadku zaniechania korzystania z tego uprawnienia.

W konsekwencji, ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki „interesu publicznego" wiąże się z koniecznością ważenia relacji w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą - wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej.

Organ w danym przypadku winien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego - dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi.

W niniejszej sprawie organy obu instancji stwierdziły, że w sprawie zaistniała przesłanka ważnego interesu podatnika, uznały jednak, że mają możliwość nieuwzględnienia wniosku skarżącego z uwagi na to, że sprzeciwia się temu interes publiczny. 

W ocenie Sądu, stanowisko organów podjęte w ramach uznania administracyjnego, nie zostało przekonująco uzasadnione.

Skarżący słusznie zwraca uwagę na to, że organy przede wszystkim akcentują brak zaistnienia interesu publicznego.

Jak wynika z wcześniejszych wywodów, art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej wskazując na dwie przesłanki do umorzenia zaległości podatkowych, nie wymaga ich łącznego spełnienia. Podnieść należy, że zakres sprawowanej przez Sąd kontroli decyzji uznaniowych jest znacznie ograniczony. Sprowadza się on zasadniczo do badania, czy wydanie decyzji zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem, z zachowaniem przepisów procedury. Prawidłowe zastosowanie art. 67a O.p. wiąże się bowiem z obowiązkiem ustalenia przez organ podatkowy, czy w danej sprawie mają miejsce przesłanki uzasadniające przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W konsekwencji organ podatkowy powinien w sposób prawidłowy przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie, by na tej podstawie stwierdzić, czy występuje „ważny interes podatnika" lub „Interes publiczny". Jest zatem obowiązany dokładnie wyjaśnić okoliczności faktyczne sprawy (art. 122 O.p.), a w szczególności w sposób wyczerpujący zebrać materiał dowodowy (art. 187 § 1 O.p.) oraz wszechstronnie I wnikliwie rozważyć całokształt tego materiału (art. 191 O.p.).

Dopiero po ustaleniu w sposób właściwy stanu faktycznego sprawy może dokonać prawidłowej oceny przesłanek warunkujących zastosowanie art. 67a O.p. Oceniając zaskarżoną decyzję w tak określonym zakresie.

Sąd stwierdza, że o ile organy obu instancji w sposób należyty dokonały zarówno ustaleń faktycznych, jak i oceny przesłanki ważnego Interesu podatnika, to zabrakło w zaskarżonej decyzji należytego rozważenia drugiej przesłanki udzielenia ulgi, tj. przesłanki interesu publicznego, czym naruszono przepisy art. 121, 122 i 187 § 1 O.p., a w konsekwencji art. 67a § 1 pkt 3 O.p.

Zdaniem Sądu, przesłankę Interesu publicznego należy analizować wielopłaszczyznowo, w szerszym zakresie niż to uczyniono w zaskarżonej decyzji, nie można utożsamiać go wyłącznie z interesem fiskalnym Państwa. Interes publiczny powinien uwzględniać także potencjalne wydatki, np. w dziedzinie pomocy społecznej, które mogą być ponoszone przez Państwo w razie nieuwzględnienia ulgi. W okolicznościach niniejszej sprawy organ nie zbadał, czy na skutek dochodzenia zaległości podatkowych od skarżącego. Państwo w efekcie nie poniesie większych kosztów niż w wypadku zaniechania korzystania z tego uprawnienia.

DIS wyraźnie odwołał się do interesu budżetu państwa, który wymaga, aby należne podatki były rzetelnie wykazywane i płacone w ustawowych terminach, wskazując, że dzięki powszechności opodatkowania zapewnione są stałe wpływy środków do budżetu państwa. Jednocześnie ograniczył się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że skarżący aktualnie nie korzysta z pomocy finansowej państwa.

Organ nie zbadał zatem, czy na skutek odmowy udzielenia ulgi Państwo nie poniesie większych kosztów niż w przypadku umorzenia zaległości.

Przy bardzo niskich dochodach, uzyskiwanych jedynie przez żonę skarżącego, które nie pokrywają bieżących kosztów utrzymania, zapłata podatku może pozbawić rodzinę środków niezbędnych do minimum egzystencji, co może skutkować sięgnięciem po pomoc Państwa.

Zważyć również należy, że skarżący posiada zaległość w opłatach mieszkaniowych. Ponadto, stwierdzenie organu, że skarżący nie wykazał, iż aktualnie korzysta z pomocy finansowej państwa (dodatek mieszkaniowy otrzymywany był do kwietnia 2013 r.) nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy udzielenia ulgi.

Dyrektor Izby Skarbowej przy ocenie przesłanki interesu publicznego, nie uwzględnił również szczególnych okoliczności powstania zaległości podatkowej obciążającej skarżącego. Oczywistym jest, że postępowanie dotyczące udzielania ulgi podatkowej nie może zmierzać do kwestionowania poprawności postępowania wymiarowego i w konsekwencji podważenia prawomocnych wyroków sądowych.
Podnieść jednak należy, że kwestię przyznania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych należy rozpatrywać z uwzględnieniem przyczyn ich powstania. W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej  przy ocenie przesłanki interesu publicznego w zasadzie zmarginalizował okoliczności powstania zobowiązania podatkowego. Organ skoncentrował się na wykazaniu, że skoro sądy administracyjne nie podzieliły zarzutów skarżącego i uznały za prawidłowe rozstrzygnięcia co do wymiaru podatku, to nie ma podstaw do uwzględnienia argumentacji skarżącego, że działał w dobrej wierze, tj. w przekonaniu, że rubryka 26 pkt 3 formularza EDG-1 oznaczała wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zdaniem Sądu, właśnie w postępowaniu o udzielenie ulgi podatkowej organ powinien wziąć pod uwagę okoliczność, że fakt 13 powstania zobowiązania nie wynikał z celowego działania skarżącego nakierowanego na uniknięcie opodatkowania (skarżący w toku prowadzenia działalności gospodarczej na bieżąco regulował zobowiązania podatkowe), a także powinien zbadać, czy treść redakcyjna formularza EDG-1 mogła przyczynić się do powstania zaległości podatkowej.

Organ odwoławczy błędnie uznał, że ww. okoliczności pozostają bez znaczenia dla sprawy o umorzenie zaległości podatkowej Stwierdzić też należy, że zasady demokratycznego państwa prawa stoją w opozycji do przerzucania na podatnika uchybień popełnionych zarówno przez samego prawodawcę (niejasność przepisów), jak i przez organ podatkowy (niewłaściwa ich interpretacja). Zdaniem Sądu, podatnik nie powinien ponosić finansowych) konsekwencji związanych z niewłaściwą - w ocenie organu podatkowego - interpretacją instrukcji do formularza EDG-1.

W opinii Sądu, okoliczności powstania zaległości objętej wnioskiem o umorzenie powinny zostać wnikliwie zbadane przy ocenie przesłanki interesu publicznego i w tej sprawie mogą świadczyć na korzyść skarżącego, bowiem jak wskazano we wcześniejszych rozważaniach, powstanie zaległości nie wynikało z celowego działania podatnika nakierowanego na unikanie opodatkowania.

W tym stanie rzeczy, zdaniem Sądu, organy naruszyły w niniejszej sprawie zarówno przepis prawa materialnego, tj. art. 67a § 1 pkt 3 O.p., jak i ww. przepisy prawa procesowego.

Rozpoznając ponownie wniosek podatnika, organ zobowiązany będzie do dokonania szczegółowej oceny, czy wobec zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (ważny interes podatnika), sytuacja życiowa podatnika uprawnia go do udzielenia wnioskowanej ulgi oraz czy szeroko rozumiany interes publiczny, o czym mowa we wcześniejszych) rozważaniach, również przemawia za udzieleniem ulgi.

Końcowo podnieść należy, że wniosek dowodowy złożony na rozprawie przez pełnomocnika skarżącego i dotyczący dopuszczenia dowodu z dokumentów na okoliczność aktualnej sytuacji majątkowej skarżącego nie mógł zostać uwzględniony, gdyż dowody te pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie, Sąd ocenia bowiem legalność zaskarżonej decyzji na datę jej wydania, co powoduje, że aktualna sytuacja skarżącego nie ma znaczenia dla tej oceny.

Z powyższych względów, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270), Sąd orzekł jak w sentencji.

 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawa-pana-henryka-uzasadnienie-sadu-wyjasniajace-co-przemawia-za-udzieleniem-ulgi-w-podatku

 

Ważny interes publiczny i wazny interes podatnika

 

file:///C:/Users/mmunnich/AppData/Local/Temp/2610-13272-1-PB.pdf

https://www.podatki.biz/artykuly/wazny-interes-publiczny-jako-przeslanka-do-zastosowania-umorzenia-zaleglosci-podatkowych_28_36385.htm

 

 

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019 13:35