asystent w Katedrze Psychologii Społecznej
i Psychologii Religii
e-mail: wiechetek@kul.lublin.pl

 

Kwalifikacje naukowe:

magisterium:

2004 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski, magister psychologii

tytuł pracy: "Osobowościowe uwarunkowania kompetencji społecznych - badania empiryczne młodzieży"

doktorat

2008 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski,

tytuł pracy: „Interpersonalne korelaty poczucia sensu życia – badania psychologiczne studentów”

Specjalność naukowa:

 • psychologia społeczna, psychologia religii

Zainteresowania naukowe:

 • determinanty efektywnego funkcjonowania społecznego
 • kompetencje społeczne
 • stereotypy i uprzedzenia
 • percepcja zagrożeń
 • psychospołeczne wyznaczniki gotowości do migracji
 • psychospołeczne korelaty religijności
 • zaawansowane metody statystyczne

Prowadzone zajęcia:

 • ćwiczenia z psychologii społecznej

Publikacje:

Monografie:

 • Janowski K, Chwaszcz J., Czajka I., Gałkowska-Jakubik M., Wiechetek M., Wiechetek M. (2006). Stop przemocy w szkole! Podręcznik programu profilaktycznego. Lublin: Wydawnictwo Gaudium. (podręcznik finansowany ze środków MEN)

Publikacje w czasopismach recenzowanych:

 • Wiechetek M. (2006). Recenzja książki: J. Makselon, Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno - pastoralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Roczniki Psychologiczne IX, 1, s. 273-277.

Publikacje anglojęzyczne w czasopismach recenzowanych:

 • Sak, J., Jarosz, M., J., Wiechetek, M., Włoszczak-Szubzda A., Pawlikowski, Patryn, R. (2009). Students' sense of their own health and self-esteem elements. Zdrowie Publiczne - Polish Journal of Public Health, t. 119 nr 1, s. 46-50.

Publikacje w pracach zbiorowych:

 • Zarzycka B., Wiechetek M., Wiechetek M. (2006). Stosowanie Indywidualnych Planów Wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS - badania longitudinalne. [w:] M. Marczuk, S. Steuden (red.) Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wyd. KUL. s. 313-324
 • Wiechetek M., Zarzycka B., Steuden S. (2006). Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. [w:] M. Marczuk, S. Steuden (red.) Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wyd. KUL. s. 217-228.
 • Sak, J., Wiechetek, M., Mosiewicz, J., Sagan, D., Prystupa, A., Jarosz, M., Pawlikowski, J., Materniak, A., Cabanek, A., Sysiak, J., Woś, K., Rak, K. (2009).   Percepcja własnej choroby a poczucie sensu życia - badanie osób hospitalizowanych. W: K. Janowski, J. Gierus (red.). Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T. 1. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, s. 322-333.
 • Pawlikowski, J., Sak, J., Bartczuk, R., Wiechetek, M. (2009). Religijność lekarzy a postawa wobec pacjenta i wykonywanego zawodu. W: M. Artymiak, K. Janowski (red.). Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T. 4. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, s. 220 – 239.
 • Wiechetek, M., Jarosz, M., Pawlikowski, J. (2009). Psychologiczne i ekonomiczne wyznaczniki gotowości do migracji. W: B. Danieluk, K. Stasiuk (red.) Spotkania z psychologią społeczną. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Jarosz, M., Wiechetek, M. (w druku) Psychospołeczne korelaty religijności. W: M. Strizenec, J. Szymołon, J. Śliwak (red.). Psychologiczne aspekty fenomenu religijności.

Udział w konferencjach:

 • Co sprawia, że zachowujemy się mądrze w sytuacjach społecznych? - referat wygłoszony w czasie XI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2004 (Lublin, 29-31 marca 2004 r.)
 • Personality determinants of social competence - referat wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji: Sociálne Procesy a Osobnost' 2004 (Słowacja: Stara Lesná, 22-24 września 2004)
 • Locus of Control and the perception of terrorism as the threaten - cross-cultural study (Bartczuk R. P.; Wiechetek M. P.; Goretskyy V. P.) - referat wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji: Sociálne Procesy a Osobnost' 2004 (Słowacja: Stara Lesná, 22-24 września 2004)
 • Stereotypy i dystans społeczny wobec przedstawicieli wybranych narodowości na tle zmian społeczno - politycznych. Badania empiryczne polskiej młodzieży. (Wiechetek M. P., Bartczuk R. P.) referat wygłoszony w czasie II Naukowo - Praktycznej Międzynarodowej Konferencji pt. "Psychologiczne Problemy Współczesności" (Ukraina: Lwów, 8-9 kwietnia 2005)
 • Poczucie lokalizacji kontroli a pozycja społeczna osób z grup zróżnicowanych pod względem zainteresowań. (Koziatek E., Wiechetek M. P., Bartczuk R. P.) referat wygłoszony w czasie II Naukowo - Praktycznej Międzynarodowej Konferencji pt. "Psychologiczne Problemy Współczesności (Ukraina: Lwów, 8-9 kwietnia 2005)
 • Stosowanie Indywidualnych Planów Wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS. Badania longitudinalne. (Zarzycka B., Wiechetek M. i Wiechetek M. P.) - referat wygłoszony w czasie konferencji pt. "Żyć dla siebie i innych". Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się (Lublin, 30-31 maja 2005)
 • Style myślenia religijnego. Badania empiryczne populacji polskiej i amerykańskiej. (Jarosz M., Bartczuk R., Wiechetek M.) - referat wygłoszony w czasie XXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Kraków, 22-25 września 2005)
 • Psychospołeczne korelaty religijności. (Jarosz M., Wiechetek M.) - referat wygłoszony w czasie polsko – słowackiego seminarium pt. Religijność a osobowość (Słowacja: Bratysława, 19-20 maja 2006)
 • The Polish version of S. Huber’s centrality of religiosity scale. Its reliability and validity. (Zarzycka, B.; Bartczuk, R.; Jarosz, M.; Szymołon, J.; Śliwak, J.; Wiechetek, M.;) referat wygłoszony w czasie Conference of 2006 International Association for the Psychology of Religion (Belgia: Leuven 27-31 sierpnia 2006)
 • Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie psychospołeczne (Jarosz M., Wiechetek M.) referat wygłoszony w czasie sesji naukowej pt. „Rodzicielstwo zadaniem człowieka” (Lublin, 14 listopada 2006)
 • Style interakcji adaptacyjnych a kształt relacji religijnej (Wiechetek M.) referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej pt. „I Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną" (Lublin, 15 - 17 marca 2007)
 • Psychospołeczne korelaty gotowości do migracji (Wiechetek M.) plakat zaprezentowany w czasie IV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (Wrocław, 21-23 września 2007)
 • Manipulacja, czyli czy to co widzę jest tym, co widzę (Wiechetek M.) prezentacja w czasie IV Lubelskiego Festiwalu Nauki (22-28 września 2007)
 • Psychologiczne i ekonomiczne wyznaczniki gotowości do migracji - badania studentów medycyny (Wiechetek M., Jarosz M.) referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej pt. „II Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną” (Lublin, 24 - 25 kwietnia 2008)
 • Podmiotowe i środowiskowe wyznaczniki gotowości do migracji – badania studentów medycyny (Wiechetek M., Jarosz M., Pawlikowski J.) plakat zaprezentowany w czasie konferencji pt. Migracje po wejściu Polski do UE - perspektywa psychologiczna i socjologiczna (Warszawa, 29-30 maja 2008)
 • Religiosity and interpersonal relations as predictors of meaning in life – plakat zaprezentowany w czasie międzynarodowej konferencji: Sociálne Procesy a Osobnost' 2008 (Słowacja: Stara Lesná, 15-17 września 2008)
 • Wybrane determinanty gotowości do migracji - referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy w psychologii społecznej” (Kazimierz Dolny, 8 kwietnia 2009)
 • Typy tożsamości społecznej a gotowość do migracji - referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej pt. „II Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną” (Lublin, 23 - 24 kwietnia 2009)
 • Typ kontroli zdrowia a rodzaj zachowań prozdrowotnych wśród studentów lubelskich uczelni wyższych (Sak, J., Pawlikowski, J., Wiechetek, M., Patryn, R., Kapusta, A.) plakat zaprezentowany w czasie XIV Meeting of Toxicology and Eniviromental Health (Warszawa, 18-19 maja 2009).
 • Psychospołeczne wyznaczniki zachowań migracyjnych – referat wygłoszony w czasie III Międzyśrodowiskowego Forum Dyskusyjnego (Kazimierz Dolny, 4 – 7 czerwca 2009)
 • Duchowość religijna i pozareligijna. Badania empiryczne studentów (Wiechetek, M. Jarosz M.) referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej pt. Duchowy wymiar człowieka (Łódź, 8 – 9 czerwca 2009)
 • Stereotyp „innej” grupy narodowościowej u osób z różnym rodzajem i poziomem tożsamości społecznej (Wiechetek, M., Jarosz M.) referat wygłoszony w czasie Seminarium Tajfelowskiego (Warszawa, 22 czerwca 2009)
 • Post-critical beliefs and anxiety in a Polish ample (Bartczuk, R., Śliwak, J., Jarosz, M., Szymołon, J., Wiechetek, M., Zarzycka, B., Dawidowicz, M.) referat wygłoszony w czasie Conference of 2009 International Association for the Psychology of Religion (Austria: Wiedeń 23-27 sierpnia 2009)
 • Tożsamość społeczna a przekonania na temat wprowadzenia euro (Wiechetek, M.) plakat zaprezentowany w czasie VI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej – Psychologia społeczna: teorie i badania (Lublin, 14-16 września 2009).
 • Percepcja własnej choroby a poczucie sensu życia - badanie osób hospitalizowanych (Sak, J., Wiechetek, M., Mosiewicz, J., Sagan, D., Prystupa, A., Jarosz, M., Pawlikowski, J., Materniak, A., Cabanek, A., Sysiak, J., Woś, K., Rak, K.) plakat zaprezentowany w czasie I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Psychologia w medycynie - Medycyna w psychologii (Lublin, 25-27 września 2009).
 • Religijność a postawa wobec pacjenta (Pawlikowski, J., Sak, J., Bartczuk, R., Wiechetek, M.) plakat zaprezentowany w czasie I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Psychologia w medycynie - Medycyna w psychologii (Lublin, 25-27 września 2009).
 • Tożsamość społeczna a gotowość podejmowania zachowań migracyjnych (Wiechetek, M.) referat wygłoszony w czasie konferencji pt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka” (Lublin, 21 października 2009).

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych:

 • członek junior Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2010 11:11