Adiunkt w Katedrze Praw Człowieka,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Kierownik Katedry: ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Orzeszyna.

Od 2012 r. doktor nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność Prawa Człowieka. Promotorem rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej a granice jej dziedziczenia w polskim porządku prawnym”, był ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Orzeszyna.

Od października 2011 r. Asystent w Katedrze Praw Człowieka.

W latach 2009 r. – 2011 r. doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo. Zdane wszystkie egzaminy wymagane programem studiów doktoranckich oraz egzamin z dyscypliny dodatkowej – Ekonomia i Języka Angielskiego, średnia ocen 5.0.

Ukończone Studia Magisterskie – 2009 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo stacjonarne. Praca magisterska „Odpowiedzialność karna za elektroniczne naruszenie praw autorskich”, pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Alicji Grześkowiak.

Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia z przedmiotu: „Prawoznawstwo”;
Ćwiczenia z przedmiotu: „Prawa człowieka i ich ochrona”;
Ćwiczenia z przedmiotu: „Postępowanie sądowo-administracyjne”;
Konwersatorium z przedmiotu: „Prawa podstawowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (aktualnie przedmiot nosi nazwę: „Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)”;
Ćwiczenia z przedmiotu: „Postępowania przed organami ochrony praw człowieka”;
Wykład z przedmiotu: „Prawa człowieka i ich ochrona”;
Wykład z przedmiotu: „Ochrona praw człowieka w Europie”;
Wykład z przedmiotu: „Ochrona własności intelektualnej”;
Wykład z przedmiotu: „Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka”.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie, www.adw.org.pl.

Sędzia Okręgowy, klasa II, dyscyplina Szachy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publikacje naukowe:

Monografie i rozdziały w monografiach:

1. Monografia:Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej”, Lublin 2012, ss. 302..

2. Rozdział pt.: „Upadłość konsumencka twórcy”, s. 43–53, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w monografii pt.: „Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym”, red. M. Załucki, Warszawa 2012, ss. 153;
3. Rozdział pt.: „Sprzeciw sumienia w adwokaturze”, s. 201–220, w monografii pt.: „Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych”, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013. ss. 268;
4.
Rozdział pt.: „Prawa człowieka a wprowadzenie stanów nadzwyczajnych z uwagi na działania w cyberprzestrzeni”, s. 189-208, w monografii pt.: „Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna”, red. A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, Warszawa 2013, ss. 293;
5. Rozdział pt.: „Prawo człowieka do obrony a postępowanie wykroczeniowe w Polsce”, s. 103-121, w monografii pt.: „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego”, red. A. Mezglewski, Lublin 2014, ss. 259


Artykuły:

1.
Charakter prawny art. 213 kodeksu karnego”, Prokuratura i prawo 7–8/2008, s. 198–208 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);
2. Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy”, w: (red.) H. Cioch, „Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych”, Rzeszów 2008 r., s. 317–321;
3. Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych, w: (red.) J. J. Skoczylas, „Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów – 45 lat kodeksów cywilnych”, Lublin 2009 r., s. 59–70;
4. Prawne konsekwencje śmierci autora utworu – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w: (red.) M. Załucki, „Dziedziczenie Własności Intelektualnej”, C.H. Beck 2009 r., s. 1–16;
5. Przestępstwo uzyskania programu komputerowego – art. 278 § 2 kk, Palestra 3/2010, s. 34–48 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);
6. Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do ochrony zdrowia, w: (red.) M. Załucki, „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, C.H.Beck 2010 r., s. 73–86;
7. Problem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa przez osobę pozbawioną wolności”, w: (red.) A. Tunia, „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, KUL 2011, s. 95–107;
8. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej w umowach ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście długu i odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec poszkodowanego”, Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo Kanoniczne, Administracja 1/2011, s. 133–144, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 9 pkt.);
9. Przejawy działalności twórczej, niepodlegające ochronie prawa autorskiego, s. 37–48, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w: (red.) P. Fajgielski, P. Potakowski, „Domena Publiczna – troska o prawa podstawowe?”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 242;
10. Charakter prawny dozwolonego użytku, s. 49–80, w: (red.) P. Fajgielski, P. Potakowski, „Domena Publiczna – troska o prawa podstawowe?”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 242;
11. Sprzeciw sumienia w europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka”, Przegląd Sejmowy nr 6/2013, s. 9–26, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.).

Hasła encyklopedyczne:

1. Hasło: „Usługi pogrzebowe”, s.487–490 [w:] „Leksykon Prawa Wyznaniowego”, red. A. Mezglewski, C.H.Beck 2014, ss. 610;
2. Hasło: „Własność intelektualna w związkach wyznaniowych”, s. 503–509, [w:] „Leksykon Prawa Wyznaniowego”, red. A. Mezglewski, C.H.Beck 2014, ss. 610;
3. Hasło: „Wniosek oraz skarga konstytucyjna kościoła i związku wyznaniowego do Trybunału Konstytucyjnego”, s. 510–513, [w:] „Leksykon Prawa Wyznaniowego”, red. A. Mezglewski, C.H.Beck 2014, ss. 610;
4. Hasło: „Złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym”, s. 575–577, [w:]  „Leksykon Prawa Wyznaniowego”, red. A. Mezglewski, C.H.Beck 2014, ss. 610.

Sprawozdania:

1.
System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo – Konferencja naukowa, Lwów 10-12 V 2007 r.”, Studia Prawnicze KUL 2-3/2007, s. 196–198 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);
2.Dziedziczenie własności intelektualnej (Konferencja Naukowa, Rzeszów 22 maja 2009 r.)”, Studia Prawnicze KUL 4/2009, s. 212–213 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.).

Inne:

1.
Ratio legis odpowiedzialności karnej dziennikarza” publikacja pokonferencyjna: „System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo", Lwów 10-12 V 2007 r., s. 174–175.

Najważniejsze Wystąpienia Naukowe:

1. Konferencja „System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo”, Lwów 10–12 maja 2007 r. referat: „Ratio legis odpowiedzialności karnej dziennikarza;
2. Konferencja „Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych” Nałęczów 3–5 października 2008 r., referat: „Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy;
3. Konferencja „Ogólnopolski zjazd cywilistów studentów – 45 lat kodeksów cywilnych”, KUL 23 luty 2009 r., referat: „Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych;
4. Konferencja „Dziedziczenie własności intelektualnej”, Rzeszów 22 maja 2009 r., referat: „Prawne konsekwencje śmierci autora utworu – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą;
5. Konferencja II Ogólnopolski Zjazd Prawa Bankowego – „Prawo bankowe jako lider w kształtowaniu prawa nowych technologii”, Uniwersytet Warszawski, 9 kwietnia 2010 r., referat: „Wzorce umowne przy internetowej sprzedaży numizmatów;
6. Konferencja „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, Uniwersytet Rzeszowski 25–26 marca 2010 r., referat: „Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do zdrowia;
7. Konferencja „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, Ulanów 26–27 maja 2010 r., Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Problem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa przez osobę pozbawioną wolności;
8. Konferencja „Nie daj się złapać w Sieć!” – „Prawa autorskie, bezpieczeństwo oraz dobra osobiste w Internecie”, Wydział Prawa i Administracji UMCS, 16–18 maja 2011 r., referat: „Specyfika karnoprawnej ochrony dóbr osobistych w sieci;
9. Konferencja „Domena Publiczna”,  KUL, WPPKiA, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, 19–20 maja 2011 r., referat: „Charakter prawny dozwolonego użytku;
10. Konferencja: „INSO Focus on IP – Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym Rzeszów 13–14 grudnia 2011 r.”, Uniwersytet Rzeszowski, referat: „Upadłość konsumencka twórcy” – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą;
11. Konferencja: „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”, Sromowce Niżne 7–9 marca 2012 r., Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Sprzeciw sumienia w adwokaturze;
12. Konferencja: „Międzynarodowe prawo rozwoju - potrzeba kreowania wschodniego wymiaru koncepcji”, Białystok 19 grudnia 2012 r., Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, referat: „Prawa człowieka a rozwój – współautor wraz z prof. Krzysztofem Orzeszyną;
13. Konferencja: „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego”, Nasutów 9 kwietnia 2013 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, SPnD, referat: „Prawo do obrony w postępowaniu wykroczeniowym w świetle standardów praw człowieka;
14. Konferencja: „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych”, KUL 12 kwietnia 2013 r., Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, referat: Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka;
15. Konferencja: „Perspektywy realizacji zrównoważonego rozwoju po Szczycie Ziemi Rio +20”, Białystok 18 - 19 kwietnia 2013 r.,Wydział Prawa UWB, referat: „Prawo człowieka do rozwoju a ochrona własności intelektualnej;
16. Konferencja: X Ogólnopolskie Sympozjum  Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków – Polańczyk 23-25 kwietnia 2013 r., referat: „Sprzeciw sumienia sędziego jako element polityki wyznaniowej;
17. Konferencja: „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, Sromowce Niżne 22 - 24 września 2013 r., Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Pielgrzymka jako nagroda w konkursie”;
18. Konferencja: „VI Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego "Globalne problemy ochrony praw człowieka"”, Warszawa, 28-29 listopada 2013 r., Wydział Prawa i Administracji UKSW, Rzecznik Praw Dziecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: „Prawo człowieka do nauki a ochrona prawa człowieka do własności intelektualnej;
19. Konferencja: „Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości”, Lublin, 12 grudnia 2013 r., WPPKiA, referat: „Uprawnienia służb ochrony bezpieczeństwa publicznego a prawa człowieka – wybrane zagadnienia”;
20.
Konferencja: „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji”, Warszawa 15-16 kwietnia 2014 r., referat: „Losy post mortem praw autorskich w nowoczesnym prawie cywilnym;
21. Konferencja: „XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego”, KUL 14-17 maja 2014 r., referat: „Orzecznictwo  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  w  zakresie  klauzuli  sumienia.

Działalność szkoleniowa:

1. Szkolenie: Wykroczenie niewskazania sprawcy, z dnia 18 luetgo 2013 r., SPnD;
2. Warsztaty z pisania skarg do ETPCz, z dnia 20 marca 2013 r., KUL;
3. Warsztaty z pisania skarg do TK, z dnia 17 kwietnia 2013 r., KUL.

Członek Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, organizator konferencji, m.in. funkcja Moderatora konferencji „Prawne aspekty ułaskawienia”, Lublin 2 kwietnia 2008 r.;

Finalista Konkursu "Itele©t" z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii (IT) oraz prawa telekomunikacyjnego organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów – ELSA – maj 2009 r.;

Zainteresowania Naukowe:
- prawa człowieka, charakter praw człowieka;
- prawa człowieka w praktyce orzeczniczej;
- prawa człowieka w zakresie własności intelektualnej;
- prawo człowieka do dziedziczenia;
- procedury przed organami ochrony praw człowieka;
- prawa człowieka a uprawnienia procesowe organów wymiaru sprawiedliwości;
- prawo własności intelektualnej, zwłaszcza dozwolony użytek, charakter praw osobistych i majątkowych, dziedziczenie własności intelektualnej;
- prawo człowieka do nauki i rozwoju;
- teoria prawa, zwłaszcza wykładnia prawa i praktyka stosowania prawa;
- prawne aspekty internetu;
- subsydiarność prawa karnego a prawa człowieka;
- przestępczość gospodarcza, komputerowa, w zakresie własności intelektualnej;
- prawo do obrony w procesie karnym;
- prawa pozbawionych wolności;
- uprawnienia organów wymiaru sprawiedliwości, a prawa człowieka;
- prawa człowieka a sprzeciw sumienia;
- retencja danych.

Zainteresowania:
- Szachy, (trzykrotny udział w finale Szachowych Akademickich Mistrzostw Polski, jako Reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w tym jako Kapitan Drużyny);
- gemmologia, petrologia, paleontologia;
- historia.

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017 23:56