Martyna Płudowska

Artykuły:

Sękowski, A., Cichy-Jasiocha, B & Płudowska, M. (2019). Gifted Education in Europe. W: B. Wallace, D. Sisk, J. Senior  (red.), The SAGE Handbook of Gifted and Talented Education (507-521). SAGE: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne.

Sękowski, A., Płudowska, M. (2019). Wybrane aspekty wspomagania uczniów zdolnych w Europie. W: E. Piotrowski, M. Porzucek-Miśkiewicz (red.), Edukacja uczniów zdolnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (w druku).

Płudowska, M. & Sękowski, A. (2018). Inconspicuous consumption: A departure from materialism or its new manifestation? Roczniki Psychologiczne, 21, 4 (w druku).

Sękowski, A. &  Płudowska, M. (2018). Contemporary trends in giftedness research and support of gifted students. Review of Psychology, 61, 3, 305-315.(Sękowski, A. i Płudowska, M. (2018). Współczesne tendencje w badaniach nad wybitnymi zdolnościami oraz wspomaganiem osób zdolnych. Przegląd Psychologiczny, 61, 3, 307-317.

Sękowski, A. i Płudowska, M. (2018). Samoocena i lęk jako predyktory poczucia jakości życia osób o wysokim nasileniu materializmu charakterologicznego. W: S. Steuden i M. Łysiak (red.), Marii…O jakości życia (s. 209-221). Lublin: TN KUL.

Sękowski, A. & Płudowska, M. (2017). Psychological predictors of perception of quality of life in materialistically-oriented individuals. Review of Psychology, 60, 2, 283-292.  (Sękowski, A., Płudowska, M. (2017). Psychologiczne predyktory poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej. Przegląd Psychologiczny, 60, 2, 283-292.

Sękowski, A., Górecki, J. i Płudowska, M. (2016). Konfrontacja ze sobą, z wartościami czy ze zmianą? Przegląd badań na temat związków twórczości i wartości. Folia Psychologica, 20, 105-129.

Sękowski, A. i Płudowska, M. (2012). Support of the Education of Gifted Students in Poland. ECHA News. European Council for High Ability, 26, 2.

Sękowski, A. i Płudowska, M. (2011). Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, A. Błachnio i A. Przepiórka (red.),  Studia z Psychologii w KUL (11-26). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019 11:59