Positive psychology - lecture

Course objective:
The aims of this lecture are:
C1 - to provide a comprehensive introduction to the research, theory and intellectual position of positive psychology.
C2 - to explore the assessment of positive psychology constructs.
Prerequisites:
Skills of communication in English
Learning outcomes:
- Students will know the main ideas of positive psychology movement, and key leaders of positive psychology movement. They will be able to define main positive psychology constructs, e.g. hope, optimism.
- Students will be able to identify the methods used for assessment of positive psychology constructs, and to summarize core research findings in the field of positive psychology.
- The active participation in this course will enhance students’ general skills of communication in English at the field of psychology.
Teaching method:
Lecture with multimedia presentation, films and audio recordings
Course content description:
Course description
Lecture 1. General introduction – the aims and objectives of the lecture, prerequisites, assessment method.
Lecture 2. Introduction - the field of positive psychology, general ideas, representatives, links between different concepts, current discussions.
Lecture 3.
Optimism - Scheier and Carver\'s conception of the optimism, optimism in the Seligman\'s conception, methods of measure, empirical research grounded in these theories, applications.
Lecture 4. Hope - the Snyder\'s concept of hope, Trzebiński and Zięba\'s basic hope conception, methods of measure, empirical research grounded in these theories, applications.
Lecture 5. Self-efficacy - Bandura\'s conception of self-efficacy, general and specific self-efficacy, methods of measure, empirical research grounded in the theory, applications.
Lecture 6. Self-esteem - low, high, optimal self-esteem and its consequences, method of measure, empirical research, applications.
Lecture 7. Positive emotions - the role of positive emotions in humans\' functioning - Fredrickson\'s explanations, method of measure, empirical research, applications.
Lecture 8. Mindfulness - the Ryan and Deci\'s concept of mindfulness, the McCullough\'s concept of mindful attentiveness, methods of measure, empirical research grounded in these theories, applications.
Lecture 9. Flow - the Csikszentmihalayi\'s concept of flow, methods of measure, empirical research grounded in the theory, applications.
Lecture 10. Gratitude - McCullough, Emmons, and Tsang\'s conception of the grateful disposition, methods of measure, empirical research grounded in the theory, applications.
Lecture 11. Happiness - the approaches to happiness and subjective well-being, global assessment of life satisfaction, method of measure, empirical research.
Lecture 12. Goals - Little\'s conception of personal projects, Locke and Latham\'s goal setting theory, Gollwitzer\'s model of action phases, methods of measure, empirical research, applications.
Lecture 13. Strenghts and virtues - Peterson and Seligman\'s conception, Linley\'s conception, methods of measure, empirical research, applications.
Lecture 14. Summary - positive diagnosis, history and critique of positive psychology movement.
Lecture 15. Summary – final discussion with “check yourself” questions.
Forms of assessment:
After finishing this lecture students will be able:
- to describe the main ideas of positive psychology movement,
- to identify key leaders of positive psychology movement,
- to define main positive psychology constructs, e.g. hope, optimism,
- to identify the methods used for assessment of positive psychology constructs,
- to summarize core research findings in the field of positive psychology,
Required reading list:
Required reading list:
Held, B.S. (2004). The negative side of positive psychology. Journal of Humanistic Psychology, 44 , 9-46.
Seligman, M.E. & Csikszentmihalayi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.

Additional reading list
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
Brissette, I., Scheier, M. F., Carver, Ch. S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (1), 102-111.
Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14 (1), 1-26.
Linley, P. A., & Joseph, S. (Eds.) (2004). Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
McCullough, M. E. (2002). Savoring life, past and present: explaining what hope and gratitude share in common. Psychological Inquiry, 13 (4), 302-304.
McCullough, M. E., Emmons, R.A., Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112-127.
Ryan, E.L., Deci, R.M. (2000). Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), 277-298.
Seligman, M. E. (1991). Learned optimism. New York: Knopf.
Scheier, M. F., Carver, Ch. S. (1985). Optimism, coping, and health: generalized outcome expectancies. Health psychology, 4 (3), 219-247.
Snyder, C. R. (2002). Hope theory: rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13 (4), 249-275.
Trzebiński, J., Zięba, M. (2004). Basic hope as a world-view: an outline of a concept. Polish Psychological Bulletin, 35 (3), 173-182.

Contact: laguna@kul.pl

Psychologia zarządzania personelem - seminarium

Cele przedmiotu:
Celem seminarium jest opanowanie umiejętności realizacji projektu badawczego oraz pisania raportu z badań.
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość metodologii psychologii oraz statystyki;
Umiejętność czytania tekstów w języku angielskim;
Twórcze pomysły i ciekawość badawcza.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
- Student zna badania prowadzone w ramach wybranej tematyki badawczej;
- Student wie, jaka ma być zawartość części teoretycznej i metodologicznej, części dotyczącej analizy wyników badań własnych i dyskusji wyników pracy badawczej z zakresu psychologii;
- Student zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
- Student potrafi krytycznie analizować literaturę naukową, poprawnie formułować problem badawczy;
- Student umie stawiać poprawnie weryfikowalne hipotezy badawcze oraz dobierać adekwatne metody do ich weryfikacji;
- Potrafi dobierać adekwatne metody analizy wyników badań, interpretować uzyskane wyniki badań i weryfikować postawione hipotezy;
- Student umie podsumować i krytycznie analizować wyniki badań, sporządzać raport z badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- Student potrafi przeprowadzić badania empiryczne w wybranym obszarze problemowym zgodnie z wymaganiami etyki;
- Student potrafi przeprowadzić analizy statystyczne, zinterpretować i opisać wyniki zgodnie z wymaganiami etyki;
- Posiada kompetencje w zakresie prezentacji danych empirycznych według standardów przyjętych w naukach społecznych.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja, prezentacja Power Point
Treści programowe:
I semestr: Sformułowanie problemu badawczego, zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Warunek zaliczenia - zredagowanie zarysu części teoretycznej pracy;
II semestr: Sformułowanie szczegółowych hipotez badawczych, wybór lub opracowanie metod badań, kryteriów doboru próby, wykonanie badań. Warunek zaliczenia - zredagowanie części metodologicznej pracy, zgromadzenie wyników badań;
III semestr: Analiza statystyczna wyników badań, ich opis i próby interpretacji. Warunek zaliczenia - zredagowanie opisu wyników badań oraz zarysu ich interpretacji;
IV semestr: Interpretacja uzyskanych wyników badań w odniesieniu do teorii, określenie ograniczeń badań, wniosków dla praktyki. Warunek zaliczenia - ostateczne zredagowanie tekstu całej pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.
Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.
Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica.

Literatura uzupełniająca
Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
Hornowska, E. (2005). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Seminarium doktoranckie ze społecznej psychologii osobowości - seminarium

Cele przedmiotu:
Celem seminarium jest opanowanie umiejętności realizacji projektu badawczego oraz pisania raportu z badań.
Wymagania wstępne:
Ukończenie studiów magisterskich z psychologii, znajomość metodologii psychologii oraz statystyki, dobra znajomość języka angielskiego, twórcze pomysły i ciekawość badawcza.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
- jest świadom głównych tematów, trendów i problemów badawczych w ramach wybranej tematyki;
- zna badania prowadzone w ramach wybranej tematyki badawczej oraz obszarów pokrewnych;
- wie, jaka ma być zawartość części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej oraz dyskusji wyników pracy badawczej z zakresu psychologii.

UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi sformułować podstawy teoretyczne pracy oraz zaproponować i uzasadnić oryginalną koncepcję badań;
- umie opracować wyniki empiryczne za pomocą świadomie dobranych statystyk;
- potrafi przeprowadzić dyskusję wyników uwzględniając trafnie dobrane odniesienia empiryczne i teoretyczne;
- potrafi zaproponować autorskie wyjaśnienie badanego zjawiska.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- korzysta z literatury naukowej polskojęzycznej i angielskojęzycznej;
- potrafi przeprowadzić badania empiryczne w wybranym obszarze problemowym;
- posiada kompetencje w zakresie prezentacji danych empirycznych według standardów przyjętych w naukach społecznych;
- potrafi przygotować i zaprezentować referat na seminarium lub konferencji naukowej, przygotować raport z badań;
- potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, zrecenzować monografię naukową, zredagować sprawozdanie z konferencji naukowej.
Metody dydaktyczne:
Seminarium, dyskusja, prezentacja Power Point
Treści programowe:
I rok: Sformułowanie problemu badawczego, zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Zredagowanie zarysu części teoretycznej pracy.

II rok: Sformułowanie szczegółowych hipotez badawczych, wybór lub opracowanie metod badań, ustalenie kryteriów doboru próby, wykonanie badań. Zredagowanie części metodologicznej pracy, zgromadzenie wyników badań.

III rok: Analiza statystyczna wyników badań, ich opis i próby interpretacji. Zredagowanie opisu wyników badań oraz zarysu ich interpretacji.

IV rok: Interpretacja uzyskanych wyników badań w odniesieniu do teorii, określenie ograniczeń badań, wniosków dla praktyki. Ostateczne zredagowanie tekstu całej pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.
Oleś, P. (2003). Co doktorant może i powinien wiedzieć. Roczniki Psychologiczne, 6, 181-185.

Literatura uzupełniająca
Hornowska, E. (2005). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.
Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.
Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica.

Społeczna psychologia osobowości - seminarium

Cele przedmiotu:
Celem seminarium jest opanowanie umiejętności realizacji projektu badawczego oraz pisania raportu z badań.
Wymagania wstępne:
W1 - Podstawowa znajomość metodologii psychologii oraz statystyki,
W2 - Umiejętność czytania tekstów w języku angielskim,
W3 - Twórcze pomysły i ciekawość badawcza.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna badania prowadzone w ramach wybranej tematyki badawczej. Wie, jaka ma być zawartość części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej oraz dyskusji wyników pracy badawczej z zakresu psychologii.

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi krytycznie analizować literaturę naukową, poprawnie formułować problem badawczy. Umie stawiać poprawnie weryfikowalne hipotezy badawcze oraz dobierać adekwatne metody do ich weryfikacji. Potrafi dobierać adekwatne metody analizy wyników badań, interpretować uzyskane wyniki badań i weryfikować postawione hipotezy. Umie podsumować i krytycznie analizować wyniki badań,
sporządzać raport z badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi przeprowadzić badania empiryczne w wybranym obszarze problemowym zgodnie z wymaganiami etyki.
Posiada kompetencje w zakresie prezentacji danych empirycznych według standardów przyjętych w naukach społecznych.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja, prezentacja Power Point
Treści programowe:
I semestr: Sformułowanie problemu badawczego, zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Warunek zaliczenia - zredagowanie zarysu części teoretycznej pracy.
II semestr: Sformułowanie szczegółowych hipotez badawczych, wybór lub opracowanie metod badań, kryteriów doboru próby, wykonanie badań. Warunek zaliczenia - zredagowanie części metodologicznej pracy, zgromadzenie wyników badań.
III semestr: Analiza statystyczna wyników badań, ich opis i próby interpretacji. Warunek zaliczenia - zredagowanie opisu wyników badań oraz zarysu ich interpretacji.
IV semestr: Interpretacja uzyskanych wyników badań w odniesieniu do teorii, określenie ograniczeń badań, wniosków dla praktyki. Warunek zaliczenia - ostateczne zredagowanie tekstu całej pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.
Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.
Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica.
Literatura uzupełniająca
Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
Hornowska, E. (2005). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.